Ngôn ngữ lập trình - Chương 7

12 317 1

NT2 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 600 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2012, 14:32

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Chương 7 - Điều khiển tuần tự Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 71CHƯƠNG 7: ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ•Khái niệm về điều khiển tuần tự (ĐKTT).•ĐKTT trong biểu thức.•ĐKTT tự giữa các lệnh.•Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 72KHÁI NIỆM ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ•Tập hợp các quy tắc xác định thứ tự thực hiện trong chương trình.•ĐKTT trong biểu thức.•ĐKTT giữa các lệnh.•ĐKTT chương trình con.•ĐKTT ẩn.•ĐKTT tường minh. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 73ĐIỀU KHIỂN TRONG BIỂU THỨC•Đặt vấn đề.•Biểu diễn biểu thức theo cấu trúc cây.•Cú pháp của biểu thức: Tiền tố, hậu tố và trung tố.•Trong biểu thức trung tố: Phải sử dụng tiền tố, nguyên tắc kết hợp, độ ưu tiên.•Dịch biểu thức thành biểu diễn cây.•Biểu diễn trong thời gian thực hiện. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 74ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ GIỮA CÁC LỆNH•Các lệnh cơ bản.•ĐKTT dùng nhãn lệnh và GOTO:–GOTO không điều kiện.–GOTO có điều kiện.–Sử dụng GOTO để thực hiện các lệnh khác.•Các lệnh cấu trúc. 5SỬ DỤNG GOTO ĐỂ THỰC HIỆN CÁC LỆNHHợp thành Lựa chọn Lặp S0 S0 S0 GOTO L1 IF a=0 GOTO L1 L1: IF a=0 GOTO L2L2: S2 S1 S1 GOTO L3 GOTO L2 GOTO L1L1: S1 L1: S2 L2: S2 GOTO L2 L2: S3L3: S3Chuỗi lệnh thực hiện Chuỗi lệnh thực hiện Chuỗi lệnh thực hiệnS0 S1 S2 S3 S0 S2 S3 Hoặc S0 S2 hoặcS0 S1 S3 S0 S1 S2 hoặcS0 S1 S1 S2 hoặcS0 S1 S1 S2 Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 76CÁC LỆNH CẤU TRÚC•Lệnh hợp thành.•Lệnh điều kiện: IF, CASE.•Lệnh lặp: WHILE, FOR, LOOP . Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 77NGOẠI LỆ VÀXỬ LÝ NGOẠI LỆ•Một số khái niệm.•Xử lý ngoại lệ.•Đề xuất một ngoại lệ.•Lan truyền ngoại lệ.•Sau khi một ngoại lệ được xử lý. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 78MỘT SỐ KHÁI NIỆM•Ngoại lệ (exceptions): Sự cố đặc biệt.•Xử lý ngoại lệ: Gọi một chương trình con đặc biệt để xử lý các sự cố đó.•Đề xuất một ngoại lệ: Phát hiện sự kiện, ngắt sự thực hiện chương trình và chuyển điều khiển đến chương trình con xử lý ngoại lệ. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 79XỬ LÝ NGOẠI LỆ (1)•Các ngoại lệ được định nghĩa trước bởi ngôn ngữ: ZERO_DIVIDE, OVERFLOW, .•Ví dụ: Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 710XỬ LÝ NGOẠI LỆ (2)•Ví dụ:Public void Read_a_file () { .try { RandomAccessFile file = new RandomAccessFile(pathname. “r”); while (file.getFilePointer() < file.length()) { } }Catch (Exception e) {system.out.println(“Error .”+e.toString()); } .}[...]... {system.out.println(“Error ”+e.toString()); } } Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 7 8MỘT SỐ KHÁI NIỆM•Ngoại lệ (exceptions): Sự cố đặc biệt.•Xử lý ngoại lệ: Gọi một chương trình con đặc biệt để xử lý các sự cố đó.•Đề xuất một ngoại lệ: Phát hiện sự kiện, ngắt sự thực hiện chương trình và chuyển điều khiển đến chương trình con xử lý ngoại lệ. ... Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 7 6CÁC LỆNH CẤU TRÚC•Lệnh hợp thành.•Lệnh điều kiện: IF, CASE.•Lệnh lặp: WHILE, FOR, LOOP Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 7 10XỬ LÝ NGOẠI LỆ (2)•Ví dụ:Public void Read_a_file () { try { RandomAccessFile file = new RandomAccessFile(pathname. . ngắt sự thực hiện chương trình và chuyển điều khiển đến chương trình con xử lý ngoại lệ. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter 79 XỬ LÝ NGOẠI. Linh - Programming Languages - Chapter 71 1ĐỀ XUẤT MỘT NGOẠI LỆ•Đề xuất ẩn.•Đề xuất bởi người lập trình. Nguyễn Văn Linh - Programming Languages - Chapter
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngôn ngữ lập trình - Chương 7, Ngôn ngữ lập trình - Chương 7, Ngôn ngữ lập trình - Chương 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay