Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng bình

88 511 1
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2016, 16:03

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN CẨM THANH TỘI CỐ Ý GÂY THƢƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI KHÁC THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG QUANG PHƢƠNG HÀ NỘI, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn “Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Bình” hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Trần Cẩm Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI CỐ Ý GÂY THƢƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI KHÁC 1.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 1.2 Quy định Bộ luật hình năm 1999 tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 22 CHƢƠNG THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI CỐ Ý GÂY THƢƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI KHÁC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH 32 2.1 Những yêu cầu chung đảm bảo áp dụng pháp luật tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 32 2.2 Tổng quan kết thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Quảng Bình 41 2.3 Những vi phạm sai lầm thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác địa bàn t nh Quảng Bình nguyên nhân 46 CHƢƠNG CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM XÉT XỬ ĐÚNG TỘI CỐ Ý GÂY THƢƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƢỜI KHÁC 58 3.1 Các yêu cầu bảo đảm xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 58 3.2 Các giải pháp bảo đảm xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 63 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình HĐTP : Hội đồng thẩm phán HĐXX : Hội đồng xét xử NXB : Nhà xuất TA : Tòa án TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TNHS : Trách nhiệm hình VKS : Viện kiểm sát VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 Số vụ bị cáo xét xử tội cố ý gây thương tích địa bàn t nh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2015 Cơ cấu tình hình tội cố ý gây thương tích địa bàn t nh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2015 theo loại tội phạm Trang 41 41 Cơ cấu tình hình tội cố ý gây thương tích địa bàn 2.3 t nh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2015 theo hình thức 42 phạm tội Số vụ số bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích so với số 2.4 vụ số bị cáo phạm vào nhóm tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự người bị xét xử địa bàn t nh Quảng Bình từ năm 2011 – 2015 44 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thời gian vừa qua tội phạm cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác địa bàn t nh Quảng Bình diễn biến phức tạp chiếu hướng ngày gia tăng tính chất ngày nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn ngày tinh vi công cụ phạm tội đa dạng nguy hiểm đặc biệt tên tội phạm thể tính chất táo bạo côn đồ trắng trợn với thái độ hăn coi thường sức khỏe tính mạng người khác gây tâm lý xúc hoang mang lo lắng quần chúng nhân dân Đặc biệt số vụ phạm tội với số đông người hình thức đồng phạm số vụ gây thương tích thuê số vụ dùng a xít sunfuric để gây thương tích với tính chất trắng trợn dã man ngang ngược coi thường pháp luật Trước tình hình quan bảo vệ pháp luật t nh Quảng Bình áp dụng biện pháp có hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội phạm cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nói riêng xử lý kịp thời nghiêm minh hành vi phạm tội người phạm tội Tòa án cấp xử phạt nghiêm khắc tội đặc biệt nghiêm trọng nhiều kẻ phạm tội có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm góp phần ổn định tình hình an ninh trị xã hội phục vụ yêu cầu trị chung Tuy nhiên, thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội phạm cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nói riêng diễn hàng ngày với biến động thay đổi tác động nhiều yếu tố kinh tế - xã hội pháp lý khác dẫn đến việc định tội danh tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác gặp nhiều lúng túng có vụ chưa với hành vi tội phạm gây việc định hình phạt nhiều bất cập tùy nghi chưa thống để truy cứu trách nhiệm hình với quy định pháp luật cần nghiên cứu cách đầy đủ toàn diện có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác để từ đề biện pháp ngăn chặn làm giảm bớt loại tội phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người bảo vệ sống bình yên nhân dân điều cần thiết Từ kết nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống loại tội phạm yêu cầu cấp thiết Tất vấn đề lý để tác giả chọn đề tài đề tài lý chọn đề tài: “Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn t nh Quảng Bình” làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu “Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác” theo pháp luật hình Việt Nam nhiều nhà khoa học Luật gia nghiên cứu nhiều góc độ khác Trên sách báo chí đề cập có nhiều quan điểm tiếp cận với loại tội nhiều khía cạnh khác Tội phạm xâm phạm đến quyền công dân “Quyền bất khả xâm phạm thân thể pháp luật bảo hộ tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm” Điều 71 Hiến pháp năm 1992 ghi nhận: “Người có hành vi xâm phạm đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm người khác bị xử lý theo pháp luật” Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định quyền công dân ghi nhận Điều 20 là: “mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể pháp luật bảo hộ sức khỏe danh dự nhân phẩm” Có nhiều tác giả quan tâm tới trách nhiệm hình (TNHS) tội phạm Nguyễn Ngọc Hàn Trần Văn Độ tác giả Nguyễn Cường quan tâm đến lỗi cố ý vấn đề khách thể trực tiếp; tác giả Vũ Lập Thành Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Quốc Hội tiến hành nghiên cứu tình tiết tăng nặng giảm nhẹ TNHS… có tác giả lại quan tâm góc độ tội phạm học phải kể đến công trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Hữu Cầu “đặc điểm tội phạm học tội cố ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe người khác Việt Nam giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa” (Luận án Tiến sĩ Luật học viện cảnh sát nhân dân Hà Nội 2002) Ngoài tác TS Phùng Thế Vắc TS Trần Văn Luyện có công trình bình luận khoa học BLHS năm 1999 (phần tội phạm) NXB Chính trị Quốc gia xuất có đề cập đến tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác TS Phạm Văn Beo với “Luật hình Việt Nam” phân tích rõ dấu hiệu pháp lý hình phạt loại tội TS Đinh Văn Quế có công trình nghiên cứu Bình luận khoa học BLHS (bình luận chuyên sâu) phân tội phạm tập I NXB thành phố Hồ Chí Minh xuất năm 2002 đề cập đến tội phạm này… Ngoài nhiều viết tạp chí chuyên ngành TAND Viện kiểm sát nhân dân nhiều số đề cập nhiều loại tội nhiều góc độ nhiều khía cạnh khác Nhìn chung công trình viết đề cập đến vấn đề lý luận tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác khía cạnh pháp luật Hình tội phạm học Luật tố tụng hình Về thực tiễn áp dụng có BLHS 1999 Quốc hội khóa X kỳ họp thứ thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2000 sửa đổi bổ dung 2009/QH12 ngày 19/6/2009 Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 HĐTP TAND tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS; Nghị số 02/2003/NQHĐTP HĐTP TANDTC quy định hành vi “gây cố tật nhẹ cho nạn nhân” Tuy nhiên, thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng diễn hàng ngày với biến động thay đổi tác động nhiều yếu tố kinh tế xã hội pháp lý khác việc tiếp tục sửa đổi bổ sung hoàn thiện BLHS năm 1999 trình nghiên cứu khoa học lâu dài vừa rút kinh nghiệm từ thực tiễn áp dụng pháp luật hình Việt Nam vừa tiếp thu tinh hoa pháp luật tiên tiến giới để vận dụng cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội đất nước đồng thời phù hợp với xu phát triển chung pháp luật quốc tế Đặc biệt việc nghiên cứu tội phạm từ thực tiễn t nh miền trung nước ta chưa nghiên cứu cách đầy đủ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài có mục đích làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác t nh Quảng Bình năm gần đây; nghiên cứu kết đạt hoạt động xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Từ làm rõ hạn chế thiếu sót vướng mắc xét xử nguyên nhân hạn chế thiếu sót vướng mắc xét xử loại tội phạm Trên kết nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác việc áp dụng pháp luật lĩnh vực xét xử loại tội phạm Tòa án Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Một là: Về mặt lý luận, phân tích loại tội phạm cố ý gây thương tích yếu tố thuộc dấu hiệu pháp lý đặc trưng theo pháp luật hình Việt Nam so sánh với quy định BLHS số nước giới loại tội Hai là: Về mặt thực tiễn nghiên cứu đánh giá thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác t nh Quảng Bình năm gần đây; sâu phân tích đánh giá số vụ án điển hình địa bàn t nh Quảng Bình để từ rút ưu điểm tồn hoạt động xét xử loại tội tìm nguyên nhân giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xét xử tội phạm Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu quy định pháp luật hình tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác BLHS 1999 Quốc hội khóa X kỳ họp thứ thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2000 (sửa đổi bổ sung 2009/QH12 ngày 19/6/2009) thực tiễn xét xử loại tội Tòa án hai cấp t nh quảng Bình từ đưa giải pháp nâng cao chất lượng xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung đề tài đề tài thực phạm vi chuyên ngành luật hình tố tụng hình Đề tài tập trung nghiên cứu vụ án cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác từ thực tiễn t nh Quảng Bình năm năm (2011 -2015); nghiên cứu kết đạt hoạt động xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; quan điểm Đảng Nhà nước ta đấu tranh phòng chống tội phạm; lý luận tội phạm học Luật hình tố tụng hình 5.2 Phương pháp nghiên cứu Về phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp khảo sát thống kê thực tế số liệu xét xử phương pháp so sánh tổng hợp hỏi ý kiến chuyên gia để rút kết luận khoa học Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận - Hoàn thiện pháp luật hình qua góp phần nâng cao hiệu phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nói riêng Việt Nam; giữ gìn an ninh trị trật tự an toàn xã hội Nâng cao chất lượng xét xử loại tội nói chung t nh Quảng Bình nói riêng - Kết nghiên cứu luận văn dùng để tham khảo vận dụng xây dựng biện pháp nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác hoạt động xét xử hệ thống TAND Việt Nam 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Trên sở nghiên cứu tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Việt Nam theo BLHS năm 1999 (sửa đổi 2009) phát điểm sách hình hành vi cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Từ phân tích đánh giá quy định tội thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác) Bộ luật hình 2015: “Người chuẩn bị phạm tội này, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm" Điều 134 “Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác” có cấu thành vật chất nghĩa phải có hậu thực tế xảy với mức độ thương tích tổn thương thể định đủ yếu tố cấu thành tội phạm Ngay trường hợp thực hành vi gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể 11% không thuộc trường hợp quy định điểm từ a đến điểm o khoản Điều 134 xử lý hình Vậy pháp lý để xử lý hình người chuẩn bị phạm tội "tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác" theo Điều 14 khoản Điều 134 BLHS năm 2015 Từ đưa số ý kiến đề xuất hướng dẫn sau: Cần hướng dẫn người mà chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội nhằm chuẩn bị để cố ý gây thương tích cho người khác mà có ý muốn chặt đứt cánh tay chân dựa vào Thông tư số 47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 Bộ Y tế Hướng dẫn Quy trình giám định Pháp Y để từ đưa mức độ chuẩn bị phạm tội cố ý gây thương tích mức độ 11% đủ yếu tố cấu thành tội phạm 3.2.2 Giải pháp tổ chức tập huấn phổ biến giáo dục quy định Bộ luật hình năm 2015 Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII ngày 27 tháng 11 năm 2015 thông qua Bộ luật hình kỳ họp Quốc hội ban hành Nghị số 109 việc thi hành Bộ luật hình 2015 Tại điều Nghị Quốc hội giao cho Chính Phủ Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phạm vi chức nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận tuyên truyền phổ biến rộng rãi Bộ luật cán công chức viên chức nhân dân nhằm góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa phát huy tác dụng Bộ luật hình việc đấu tranh phòng, chống 69 tội phạm bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, quan, tỏ chức Ngay sau Bộ luật hình năm 2015 thông qua ngày 19/02/2016 Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình Tòa án nhân dân tối cao triển khai tập huấn cho toàn thể cán thẩm phán, thư ký Hội thẩm nhân dân, Các đoàn luật sư t nh tổ chức tập huấn nội dung BLHS năm 2015 cho luật sư Thông qua góp phần tích cực việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ hành nghề trì phát huy chuẩn mực đạo đức nghề luật sư; thực tốt công tác tự quản tổ chức xã hội -nghề nghiệp luật sư Đồng thời qua khẳng định vai trò vị trí nghề luật sư trách nhiệm luật sư việc nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp góp phần tích cực việc thực chiến lược cải cách tư pháp Việt Nam đến năm 2020 Bên cạnh thông qua góp phần Liên đoàn Luật sư Việt Nam bước thực tốt vai trò tập hợp đoàn kết giới luật sư Việt Nam nâng cao vai trò vị luật sư; tích cực bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp luật sư thành viên Đoàn luật sư đường mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấn trực tuyến 07 đạo luật có BLHS năm 2015 đến toàn thể cán kiểm sát viên nước tiếp thu điểm BLHS 2015 có điều ch nh Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác có thay đổi định quy phạm pháp luật quy định luật hình có thay đổi chủ thể tội phạm mặt khách quan tội phạm hình thức nội dung nên cần đến hướng dẫn thi hành pháp luật tập huấn điểm BLHS 2015 nhằm nâng cao trách nhiệm thống nhận thức cho đội ngũ cán làm công tác điều tra truy tố xét xử địa phương Bộ công an Viện kiểm sát nhân dân tối cáo Tòa án nhân dân tối cao đóng vai trò quan trọng công tác hướng dẫn thi hành tập huấn pháp luật Thực tế cho thấy công tác hướng dẫn thi hành pháp luật Bộ Công an Viện kiểm sát nhân dân tối cao Tòa án Tối cao chưa đáp ứng nhu cầu quan tiến hành tố tụng địa phương Bên cạnh công 70 tác hướng dẫn thi hành pháp luật chưa quan tâm mức việc tập huấn án Bộ Công an VKSNDTC, TANDTC chưa làm thường xuyên Từ thực tiễn xét xử cho thấy việc hướng dẫn khó quy định chi tiết cho trường hợp cụ thể bao quát hết trường hợp chưa rõ ràng pháp luật nhiều điều luật chưa hiểu cách thống tạo cách hiểu khác chưa hướng dẫn kịp thời Vì để bảo đảm thi hành thống dung Bộ luật hình 2015 để đảm bảo thi hành thống quy định pháp luật tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực người tiến hành tố tụng Luật sư Nâng cao lực đội ngũ người tiến hành tố tụng: Những người tiến hành tố tụng chủ thể liên quan trực tiếp đến trình giải vụ án hình Chính việc định tội danh định hình phạt tiến hành xác khách quan hay không phụ thuộc lớn vào trình độ chuyên môn đạo đức trị nghề nghiệp đối tượng Do để đảm bảo hoạt động định tội danh định hình phạt thực cách xác đòi hỏi phải tập trung nâng cao lực đội ngủ Cụ thể: Thứ nhất, cần trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức nghề nghiệp chủ thể tiến hành tố tụng Trong thực tiễn người tiến hành tố tụng thực nhiệm vụ giải vụ án hình theo quy định pháp luật nhiên tùy vai trò giai đoạn mà chức danh tiến hành tố tụng thực với yêu cầu khác nghiệp vụ nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng Điều tra viên giống hoàn toàn kiểm sát viên hay thẩm phán thư ký tòa án hội thẩm nhân dân Việc đào tạo bồi dưỡng cán phải tiến hành có kế hoạch mục tiêu hiệu Lãnh đạo quan đơn vị ngành Công an Viện kiểm sát Tòa án phải thấm nhuần nghị Đảng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác cán Xây dựng đội ngũ cán dự báo tình hình bám sát yêu cầu nhiệm vụ trị chuẩn bị cho trước mắt lâu dài đồng thời phải đề phòng nguy sai lầm đường lối 71 cán bộ; thường xuyên ch đạo nắm bắt tình hình tranh thủ ý kiến cấp ủy chủ động phối hợp với quan tổ chức hữu quan giải kịp thời vướng mắc công tác cán Đồng thời phải sử dụng hợp lý nhiều hình thức khác kết hợp hình thức với đào tạo bồi dưỡng người tiến hành tố tụng Đối với cán trẻ có triển vọng quy hoạch lâu dài cần đưa đào tạo quy tập trung; cán 40 tuổi chủ yếu áp dụng hình thức bồi dưỡng với thời gian ngắn Thứ hai, cần hoàn thiện quy định pháp luật người tiến hành tố tụng Thực tế hệ thống văn quy phạm pháp luật tổ chức hoạt động quy định pháp luật nhằm tạo điều kiện cho công tác xây dựng đội ngũ cán công chức quan tiến hành tố tụng chưa hoàn ch nh chưa tạo sở pháp lý đầy đủ để thực nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán công chức thực nhiệm vụ tiến hành tố tụng vững mạnh đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Do cần thiết phải hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề Trong liên quan đến lực nhận thức người tiến hành tố tụng đòi hỏi pháp luật phải quy định cụ thể chặt chẽ hợp lý theo hướng nâng cao tiêu chuẩn để đảm nhiệm chức danh Điều tra viên kiểm sát viên thẩm phán thư ký tòa án hội thẩm nhân dân Thứ ba, khuyến khích người tiến hành tố tụng chủ động học tập nâng cao trình độ Bên cạnh việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cần động viên khuyến khích chủ thể tiến hành tố tụng theo học lớp cao học luật cao cấp lý luận trị quản lý nhà nước tin học ngoại ngữ… để không ngừng nâng cao kiến thức trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Khuyến khích việc nâng cao khả tự rèn luyện tự học tập bồi dưỡng kiến thức người tiến hành tố tụng cần thiết để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn Để thúc đẩy trình tự học chủ thể quan tiến hành tố tụng tổ chức thi kiểm tra nội để tạo động lực thúc đẩy khả tự học người Thứ tư, cần quan tâm xây dựng thực tốt chế độ sách đãi ngộ 72 đội ngũ người tiến hành tố tụng Đổi xây dựng hệ thống sách đãi ngộ đói với đội ngũ cán (nhất sách tiền lương nhà chế độ sách đặc thù) cách quán công có lý có tình thống phạm vi toàn ngành thực khuyến khích người có tài để chủ thể có động lực lớn thực nhiệm vụ giao Đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực kịp thời khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích; người tiến hành tố tụng thực phải bảo vệ sai phải đấu tranh có dư luận phải kịp thời làm rõ tránh tình trạng để dư luận âm ỷ lan truyền ngờ vực lẫn nhau; xử lý nghiêm kịp thời tập thể cá nhân có sai phạm; kịp thời rút kinh nghiệm tìm giải pháp khắc phục biểu sai phạm lệch lạc công tác cán xây dựng đội ngũ người tiến hành tố tụng đơn vị Phát triển nâng cao lực đội ngũ Luật sư: Mặc dù luật sư chủ thể có thẩm quyền việc đưa phán nhằm giải vụ án hình nhiên trình điều tra truy tố xét xử đặc biệt hoạt động tranh tụng tòa án quan điểm luật sư ảnh hưởng đến phán liên quan đến định tội danh định hình phạt Quảng Bình luật sư phần phát huy vai trò nhiên số lượng luật sư khiêm tốn đồng thời phần lớn luật sư hoạt động người trước người tiến hành tố tụng nên hoạt động nghề nghiệp luật sư có nhiều hạn chế Để nâng cao lực đội ngũ luật sư đòi hỏi phải thực đồng số giải pháp sau: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế môi trường pháp lý nhằm đề cao vị hình ảnh dấn thân bảo vệ công lý góp phần phát triển kinh tế xây dựng xã hội dân chủ công văn minh tôn trọng bảo vệ quyền người hoạt động tư pháp, góp phần vào công đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội đội ngũ luật sư Có sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp thu hút nguồn nhân lực tham gia hoạt động hành nghề luật sư trọng đối tượng đào tạo cử nhân luật đào 73 tạo nghề luật sư công nhận luật sư nước Nhà nước cần có sách ưu đãi nhằm quan tâm thu hút luật sư có lực trình độ phẩm chất trị phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng bổ nhiệm vào chức danh tư pháp vị trí khác quan Nhà nước Từng bước xây dựng Chương trình chuẩn quốc gia đào tạo nghề luật sư Thứ hai, trọng thực có hiệu công tác giáo dục trị tư tưởng đạo đức nghề nghiệp đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với học tập Quy tắc Đạo đức Ứng xử nghề nghiệp luật sư Chú trọng công tác hướng dẫn bồi dưỡng giám sát tập hành nghề luật sư quản lý chặt chẽ chất lượng tập hành nghề nhằm tăng cường chất lượng đầu vào đội ngũ luật sư; đào tạo kỹ quản trị điều hành tổ chức hành nghề luật sư Thứ ba, Liên đoàn luật sư Việt Nam sớm hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đào tạo bồi dưỡng luật sư Việt Nam đổi nội dung chương trình phương pháp đào tạo theo hướng chuyên sâu phù hợp với định hướng chung cải cách tư pháp 3.2.4 Giải pháp giám đốc xét xử, kiểm sát xét xử xây dựng án lệ Kiểm tra giám sát hoạt động Tòa án phương thức hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động Tòa án nói chung hoạt động Thẩm phán nói riêng Việc kiểm tra giám sát hoạt động đội ngủ Thẩm phán thực phương thức: - Tăng cường kiểm tra giám sát nội Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát Tòa án cấp (TAND t nh Quảng Bình) cấp (TAND huyện thị xã thành phố) lãnh đạo Tòa án Thẩm phán để từ kịp thời pháp tồn hạn chế hoạt động Tòa án cấp vi phạm sai lầm Thẩm phán qua có biện pháp nhằm chẩn ch nh sửa chữa khắc phục vi phạm khen thưởng kịp thời thành tích Thẩm phán Hội thẩm nhân dân - Tăng cường công tác kiểm sát hoạt động xét xử Viện kiểm sát Trong phần thực trạng nguyên nhân sai phạm thiếu sót Thẩm phán việc định hình phạt tội xâm phạm sở hữu t nh 74 Quảng Bình Tác giả thấy sai phạm thiếu sót Thẩm phán phát phần lớn thông qua công kiểm sát Viện kiểm sát thể công tác kháng nghị phúc thẩm kháng nghị giám đốc thẩm Trong thời gian tới để tăng cường công tác kiểm sát hoạt động xét xử Tòa án Trước hết cần quan tâm đến việc nâng cao lực trình độ Kiểm sát viên Ngành kiểm sát cần bố trí đủ số lượng Kiểm sát viên phân công nhiệm vụ Kiểm sát viên theo hướng chuyên môn hóa: Kiểm sát viên làm công tác thực hành quyền công tố Kiểm sát viên thực kiểm sát hoạt động tư pháp chuyên trách - Tăng cường kiểm tra, giám sát quan, tổ chức nhân dân Bản chất nhà nước Việt Nam nhà nước dân dân dân Tất hoạt động quan nhà nước đặt kiểm tra giám sát nhân dân với phương châm “dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra” Không ch có việc tăng cường kiểm tra giám sát quan tổ chức toàn thể nhân dân thể Nghị 08/NQ – TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị cụ thể: “Tăng cường giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tổ chức xã hội nhân dân công tác tư pháp Công tác giám sát cần tập trung vào việc chấp hành pháp luật lĩnh vực bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố, xét xử, thi hành án giám sát việc ban hành văn quy phạm pháp luật lĩnh vực tư pháp…[34] Việc tăng cường nâng cao hiệu giám sát quan tổ chức toàn thể nhân dân góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng hoạt động xét xử định hình phạt Thẩm phán nói chung định hình phạt tội xâm phạm sở hữu nói riêng Kết kiểm tra giám sát quan tổ chức lấy làm tiêu chí để phân loại đánh giá chất lượng Thẩm phán Bên cạnh giải pháp tổng kết xét xử TAND tối cao với ý nghĩa hình thức thực tiễn xét xử giải thích thống có tính chất ch đạo việc áp dụng pháp luật hình cách thống thừa nhận có giá trị bắt buộc tuân thủ Tòa án cấp việc việc ghi nhận áp dụng án lệ việc xét xử định hình phạt tội xâm phạm sở hữu góp phần giải 75 trường hợp xung đột pháp luật lĩnh vực tư pháp hình Việt Nam việc áp dụng án lệ không ch góp phần đảm bảo cho phán Tòa án không ch thể chí công vô tư hợp lý hợp tình mà khắc phục tình trạng “th nh thị án” trước xét xử vụ án hình Từ nội dung phân tích đề cập theo quan điểm tác giả việc áp dụng án lệ hoạt động xét xử vụ án hình nói chung tội cố ý gây thương tích nói riêng cần thiết 3.2.5 Giải pháp tăng cường giám sát quan thông tấn, báo chí hoạt động xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe cho người khác Thời gian qua với giám sát từ nhiều phía: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hội đồng nhân dân…Các quan thông báo chí góp tiếng nói không nhỏ kịp thời phát phản ánh vụ việc vi phạm việc xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác để phản ánh kiến nghị tới quan có thẩm quyền Nhờ có phản ánh kịp thời mà nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm làm sáng tỏ bảo vệ quyền lợi ích đáng đối tượng Trong phạm vi xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác phản ánh quan thông báo chí theo hai chiều hướng phát phản ánh trường hợp vi phạm Tòa án xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà mức hình phạt nhẹ người phạm tội không với hành vi phạm tội Qua nhiều bị cáo giảm nhẹ hình phạt bị tăng nặng hình phạt sau có phản ánh quan truyền thông Do để bảo đảm cho việc xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác địa bàn t nh Quảng Bình quan thông báo chí t nh Quảng Bình phải phát huy vai trò trách nhiệm kịp thời phát phản ánh vụ việc có dấu hiệu vi phạm việc xét Từ góp tiếng nói việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp bị cáo 76 người dân nâng cao vai trò quan thông báo chí công đấu tranh phòng chống tội phạm địa bàn t nh Quảng Bình Kết luận Chƣơng Như chương tác giả tập trung làm rõ hai nội dung lớn là: Các yêu cầu bảo đảm xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác giải pháp bảo đảm xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác Thông qua người viết đưa số giải pháp cần thiết quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động áp dụng pháp luật quan tiến hành tố tụng thực tiễn như: hoàn thiện quy định mặt pháp luật để tạo sở pháp lý cho hoạt động tố tụng nâng cao lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ người tiến hành tố tụng…Tác giả mong muốn thông qua để đóng góp việc hoàn thiện tốt trình điều tra truy tố xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe nói riêng tội danh khác quy định luật hình nói chung 77 KẾT LUẬN Như biết dân tộc Việt Nam qua bốn nghìn năm dựng nước giữ nước để lại cho hệ sau nhiều di sản quý báu Trong có thành tựu kinh nghiệm lập pháp hình di sản quý báu đầy tính sáng tạo đa dạng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh dân tộc Việt Nam Các triều đại phong kiến Việt Nam trước ban hành BLHS 1985 trình xây dựng bảo vệ đất nước không ngừng ban hành văn pháp luật hình nhằm bảo vệ trì chế độ độc lập tự chủ chống lực thù địch Điều sở khách quan khiến pháp luật hình Việt Nam không ngừng hoàn thiện Cuộc sống luôn vận động phát triển không ngừng quy pháp pháp luật phải điều ch nh bổ sung cho phù hợp Đối với tội: Cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác hình thức phạm tội ngày đa dạng có tính chất nguy hiểm cao đối tượng phạm tội nghĩ biện pháp để trốn tránh trừng phạt pháp luật Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm việc không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật cần có chế bảo đảm pháp luật thực thi sống xây dựng pháp chế XHCN đảm bảo xét xử có lý có tình lời Bác Hồ dạy Pháp luật có BLHS phận nằm kiến trúc thượng tầng xã hội phải phù hợp với trình độ phát triển sở hạ tầng Vì việc áp dụng pháp luật phải dựa mối quan hệ xã hội phát sinh thực tiễn Nếu xây dựng pháp luật cao so với thực tiễn kìm hãm phát triển xã hội Hiện thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước hội nhập với kinh tế giới khu vực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước dân chủ dân dân Vì việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe người việc đấu tranh phòng chống hành vi xâm hại đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm người luôn Đảng Nhà nước ta quan tâm đặc biệt Đó nhiệm vụ hàng đầu pháp 78 luật hình Việt Nam Trên sở nghiên cứu tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nằm nhóm tộ xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự người đồng thời kết hợp với việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật loại tội có số kết luận sau: Tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác luật hình Việt Nam có lịch sử phát triển tương đối dài gắn liền với mốc lịch sử pháp luật hình Về quy định pháp luật hình từ chỗ đơn giản sơ khai không trở thành hệ thống hóa văn pháp luật hoàn ch nh quy định rõ ràng có phân hóa cao mức độ hình Tuy nhiên qua nghiên cứu phân tích vấn đề lý luận tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác BLHS 1999 thực tiễn xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác t nh Quảng Bình thấy rằng: Hòa chung với “nhịp” đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nói riêng Ngành TAND khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trị ngành góp phần vào tăng trưởng kinh tế giữ gìn an ninh trị trật tự an toàn xã hội đất nước Trước diễn biến tình hình tội phạm diễn hàng ngày với tính chất phức tạp nghiêm trọng năm qua toàn ngành Tòa án nhân dân tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng giải xét xử vụ án đặc biệt vụ án cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác có tính chất nhóm xã hội đen đâm thuê chém mướn.vv đảm bảo thời hạn xét xử theo quy định pháp luật xét xử người tội pháp luật không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm Tuy nhiên thực tế việc xét xử oan xảy dù số lượng nhỏ định tội danh chưa xác không làm rõ dấu hiệu pháp lý hành vi khách quan phạm đề cập nhiều loại tội phạm có hành vi khách quan tương tự tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nên dấu hiệu pháp lý tương tự nhau… Đặc biệt thực tiễn áp dụng hình phạt loại tội phạm Tòa án áp dụng 79 hình phạt nhẹ so với tính chất mức độ hành vi phạm tội; áp dụng không điều khoản theo quy định BLHS… Vì việc nghiên cứu đưa đặc trưng dấu hiệu pháp lý tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác; trình áp dụng pháp luật thực tiễn xét xử; hạn chế thiếu sót vướng mắc trình áp dụng pháp luật đê xét xử tội cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nguyên nhân biện pháp khắc phục có ý nghĩa quan trọng trình học tập nghiên cứu công tác Qua nghiên cứu góc độ pháp lý hình tội phạm học tội “Cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác” địa bàn t nh Quảng Bình bước đầu luận văn cố gắng làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn để từ tìm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống loại tội đại bàn nghiên cứu Luận văn đưa số kiến nghị đề xuất sửa đổi bổ sung giải thích số quy phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm cố ý gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác nhằm hoàn thiện pháp luật góp phần nâng cao hiệu chất lượng xét xử loại tội phạm hoạt động xét xử ngành TAND góp phần bó nhỏ vào công cải cách pháp luật nước ta 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Beo (2010) Luật hình Việt Nam, phần tội phạm Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội Bộ luật hình (2001), Bình luận khoa học, Nhà xuất Công an nhân dân Nguyễn Hữu Cầu (2002) Đặc điểm tội phạm học tội cố ý gây thương tích gây tổn hại sức khỏe người khác Việt Nam giải pháp nâng cao hiệu phòng ngừa, Luận án Tiến sĩ Luật, Học viện cảnh sát nhân dân Hà Nội Chính phủ (1945) Sắc lệnh số 47 ngày 10/10/1945 Chính phủ (1976) Sắc lệnh số 03 Chính phủ cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam Chính phủ (1955) Thông tư số 442-TTg ngày 19/01/1955 Thủ tướng Chính phủ thức quy định tội cố ý gây thương tích Đại học Luật Hà Nội (2004), Giáo trình luật hình Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân Đỗ Đức Hồng Hà (2007), Tội giết người Luật Hình Việt Nam đấu tranh phòng chống loại tội phạm, Luận án Tiến sĩ Luật học Trường Đại học luật, Hà Nội Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao (2003) Nghị số 02/2003/NQHĐTP HĐTP TANDTC quy định hành vi gây cố tật nhẹ cho nạn nhân 10 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao (2006) Nghị số 01/2006/NQHĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS 11 Trần Văn Luyện (2001) Những điểm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người Bộ luật hình 1999, Tạp chí Nhà nước pháp luật 12 Liên hợp quốc (1989), Công ước quốc tế quyền trẻ em 13 Đinh Văn Quế (2005) Bình luận khoa học BLHS Đinh Văn Quế tội phạm, Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh 14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam, NXB Tư pháp Hà Nội 15 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Bộ luật Tố tụng hình sự, NXB Chính trị Quốc gia 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Bộ luật hình sữa đổi, bổ sung, NXB Chính trị Quốc Gia Hà Nội 17 Nguyễn Văn Quyết Báo người lao động ngày 12/11/2015 http://nld.com.vn/phap-luat/quen-tien-an-cua-bi-cao-pho-chanh-an-tinh-bi-denghi-truy-to-20151112085624399.htm) 18 PGS TS Lê Thị Sơn (2004) Giáo trình luật hình Việt Nam tập 1, NXB Công an nhân dân 19 Tòa án nhân dân tối cao (1975) Hệ thống hóa luật lệ hình tập 1, TANDTC XB Hà Nội 20 Tòa án nhân dân tối cao (2002) Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10/06/2002 21 Tòa án nhân dân tối cao (2003) Nghị số 02/2003/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán TANDTC 22 Tòa án nhân dân tối cao (2006) Nghị 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 23 Tòa án nhân dân tối cao (2007), Báo cáo tổng kết ngành tòa án nhân dân 24 Trịnh Tiến Việt (2013) Pháp luật hình thực tiễn áp dụng, NXB Giao thông vận tải Hà Nội 25 Đào Trí Úc (1994) Tội phạm học, Luật hình Luật tố tụng hình Việt Nam NXB Chính trị quốc gia 26 Đào Trí Úc (2000) Tội phạm học Việt Nam, số vấn đề lý luận thực tiễn 27 TS Phùng Thế Vắc TS Trần Văn Luyện (1999) Bình luận khoa học BLHS năm 1999 (phần tội phạm) NXB Chính trị Quốc gia 28 GS.TS Võ Khánh Vinh (2013), Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 29 GS.TS Võ Khánh Vinh (2014), Luật hình Việt Nam phần riêng, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 30 GS.TS Võ Khánh Vinh (2014), Luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 31 Viện Ngôn ngữ học (2003) Từ điển Tiếng việt NXB Đà Nẵng 32 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (1995) Hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb trị quốc gia Hà Nội 33 http://kiemsat.vn 34 http://nld.com.vn 35 http://thoibao.today
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng bình , Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng bình , Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay