Ảnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố đà nẵng hiện nay

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2016, 12:46

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐHĐN TÊN ĐỀ TÀI: ẢNH HƢỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Mã số: Đ2015-04-59 Chủ nhiệm đề tài: TS PHẠM HUY THÀNH Đà Nẵng, tháng năm 2016 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - - BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐHĐN TÊN ĐỀ TÀI: ẢNH HƢỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Mã số: Đ2015-04-59 Xác nhận quan chủ trì đề tài (Ký, họ tên, đóng dấu) Chủ nhiệm đề tài (Ký, họ tên) TS Phạm Huy Thành Đà Nẵng, tháng năm 2016 DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI TS Phạm Huy Thành Trường Đại học Kinh tế Chủ nhiệm đề tài Ths Nguyễn Văn Hoàn Trường Đại học Kinh tế Thứ ký đề tài Ths Lê Đức Tâm Trường Đại học Kinh tế TS Trần Thị Hồng Minh Trường Đại học Khoa học Huế Ths Lê Bích Lãnh Ban văn hóa – xã hội, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng MỤC LỤC PH N MỞ Đ U CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.1 Những yếu tố t c động vào qu tr nh h nh thành ph t triển Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng 1.2 Sự h nh thành ph t triển Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG 2: PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TINH TH N NH N D N THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 2.1 Những v n đề c đời sống tinh thần 2.2 Ảnh hưởng Ph t gi o số nh vực đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NH M PHÁT HUY NHỮNG MẶT T CH CỰC, HẠN CHẾ MẶT TI U CỰC CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH TH N CỦA NH N D N THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 13 3.1 Phư ng hướng t n gi o c ng t c t n gi o nước nói chung, Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng nói riêng giai đoạn 13 3.2 Một số giải ph p chủ yếu nh m ph t huy mặt t ch cực, hạn chế mặt tiêu cực ảnh hưởng Ph t gi o đến đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng 15 KẾT LUẬN 18 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập – Tự – Hạnh phúc THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Ảnh hưởng Ph t gi o đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng - Mã số: Đ2015-04-59 - Chủ nghiệm: Phạm Huy Thành - C quan chủ tr : Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Thời gian thực hiện: 12 th ng ( từ th ng 10 năm 2015 đến th ng năm 2016) Mục tiêu: Đề tài phân t ch ảnh hưởng Ph t gi o đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng, từ đề xu t số phư ng hướng giải ph p để ph t huy mặt t ch cực, hạn chế mặt tiêu cực Ph t gi o đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng Tính sáng tạo: Thứ nhất, nội dung c Ph t gi o ảnh hưởng tới đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng Thứ hai, đề tài phân t ch ảnh hưởng t ch cực, tiêu cực Ph t gi o đến quan niệm ch nh trị - tư tưởng; đạo đức, ối sống; văn hóa – nghệ thu t; mối quan hệ gia đình, hàng xóm Thứ ba, đề tài đưa phư ng hướng giải ph p có t nh định hướng nh m ph t huy ảnh hưởng t ch cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực Ph t gi o đến đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng Kết nghiên cứu: B o c o tổng kết đề tài có độ dài 100 trang kh ng t nh mục ục, tài iệu tham khảo Sản phẩm - Sản phẩm khoa học: tạp ch nghiên cứu ịch sử xứ Quảng: “T m hiểu vai trò Ph t gi o xã hội Quảng Nam kỷ XVII Tạp ch Nghiên cứu xứ Quảng, th ng năm 2015 Một s ch Triết học tôn giáo với vấn đề nhân sinh quan: Lý luận thực tiễn: “Đ i nét ịch sử ph t triển Ph t gi o Việt Nam” Nhà xu t T n gi o năm 2016 - Sản phẩm: B o c o phân t ch kết điều tra xã hội học Hiệu quả: Phư ng thức chuyển giao kết nghiên cứu khả ứng dụng: Đề tài nghiệm thu trở thành tài iệu tham khảo cho Ủy Ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng việc quản ý giải c c v n đề t n gi o nói chung Ph t gi o nói riêng H nh ảnh minh họa Ngày th ng năm 2016 Cơ quan chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) Phạm Huy Thành INFORMATION ON RESEARCH RESULTS General information Project title: Buddhist influence on spiritual life of people in Da Nang nowadays Code number: Đ2015-04-59 Coordinator: Phạm Huy Thành Implementing institution: University of Economics, Da Nang University Duration: from October 2015 to September 2016 Objective (s): The study analyses Buddhist influence on spiritual life of people in Da Nang today, hence it proposes some directions and solutions to enhance positive sides as well as to reduce negative ones Creativeness and innovativeness: Firstly, this study shows basic issues from Buddhist influence on spiritual life of Da Nang people today Secondly, the study also shows positive and negative impact which Buddhism has on the fields of political thought; morals and lifestyle; culture and artistry; family and neighboring relationship Thirdly, the research proposes some directions and oriented solutions to promote positive effects as well as to reduce negative ones which Buddhism bring out to spiritual and cultural life of people in Da Nang City Research results: Summary report on this research will be of 100 pages, excluding indexes and references Products: - Scientific products: + An article "A study on Buddhist roles to Quang Nam Society in 17th century" published on Journal of Historic Research about Quang Community + A chapter "Some information about historical development of Vietnamese Buddhism" in the book "Religious Philosophy with outlook on life: theory and practice" - Products: Report on analysis of surveys in social research Effects: Transfer alternatives of research results and applicability: The research results can be applied to reference for Da Nang People's Committee in management and dealing with religious issues in general and Buddhist problems in particular Images for illustration PHẦN MỞ ĐẦU T ng quan tình hình nghiên cứu đề tài V n đề ảnh hưởng Ph t gi o đến đời sống tinh thần nhân Việt Nam nói chung Thành phố Đà Nẵng nói riêng c c nhà nghiên cứu quan tâm thể c c c ng tr nh nghiên cứu, c c b o biểu nhiều góc độ kh c Thứ nhất, nghiên cứu Ph t gi o qu tr nh du nh p, ph t triển bổ sung theo yêu cầu người văn hóa Việt Nam Có thể nh n xét c ch kh i qu t, c ng tr nh nghiên cứu thống nh t số điểm: Ph t gi o có ảnh hưởng nh t định đời sống xã hội Việt Nam, đặc biệt đời sống tinh thần Những triết ý đầy t nh nhân sinh Ph t gi o kết hợp với văn hóa truyền thống tạo nên phong ph đời sống tinh thần người Việt Nam Những c ng tr nh nghiên cứu nói trên, trực tiếp gi n tiếp, c c mức độ kh a cạnh kh c thể ảnh hưởng Ph t gi o đời sống xã hội Việt Nam Do đó, việc đ nh gi ảnh hưởng t ch cực, tiêu cực Ph t gi o, mà trước hết nhân sinh quan Ph t gi o, c sở đưa giải ph p nh m ph t huy ảnh hưởng t ch cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tư tưởng triết học đời sống xã hội Việt Nam âu nay, việc àm có ý ngh a Tuy nhiên, việc àm s ng tỏ biến đổi ảnh hưởng Ph t gi o đời sống tinh thần người Việt Nam t c động mạnh mẽ c ng đổi nước ta v n chưa đề c p đến nhiều Thứ hai, c c c ng tr nh nghiên cứu ảnh hưởng triết học Ph t gi o đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam C c c ng tr nh khoa học phân t ch àm rõ ảnh hưởng Ph t gi o đời sống tinh thần nhân dân Việt Nam c c nh vực tư tưởng, đạo đức, ối sống Ch nh ảnh hưởng Ph t gi o với gi o ý, nhân sinh quan mang t nh nhân văn sâu sắc, t c động tới hành vi ứng xử người Việt Nam đời sống hàng ngày C c gi trị đạo đức Ph t gi o tồn ph t triển xã hội, số gi trị trở thành quy tắc, chuẩn mực ph n dân cư Bên cạnh đó, c c c ng tr nh khoa học hạn chế mang t nh tâm, yếm nhân sinh quan Ph t gi o, àm ảnh hưởng tới hoà nh p người xã hội đại Thứ ba, c c c ng tr nh nghiên cứu chuyên sâu ảnh hưởng Ph t gi o đời sống tinh thần c c địa bàn dân cư cụ thể Với vị tr địa ý thu n ợi Thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện để c c t n gi o du nh p ph t triển, thành phố Đà Nẵng, Ph t gi o có mặt từ r t sớm ảnh hưởng sâu sắc nh vực đời sống ch nh trị, văn hóa, xã hội nhân dân thành phố Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân kh c t nh đặc thù, nhạy cảm nh vực t n gi o nói chung, Ph t gi o nói riêng nên c c c ng tr nh khoa học nghiên cứu Ph t gi o ảnh hưởng nhân dân Thành phố Đà Nẵng v n nhiều hạn chế Chưa có c ng tr nh khoa học nghiên cứu chuyên sâu ảnh hưởng Ph t gi o đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng Do đó, đề tài t c giả tiếp tục àm rõ qu tr nh h nh thành, ph t triển Ph t gi o Đà Nẵng, ảnh hưởng đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng nay, v n đề r t cần thiết có ý ngh a thực tiễn Tính cấp thiết đề tài Ph t gi o từ đầu hòa nh p vào văn hóa nước ta trở thành ph n kh ng thể t ch rời với ịch sử, người Việt Nam Ph t gi o góp phần quy tụ, t p hợp sức mạnh quần ch ng nhân dân góp phần vào việc tạo p quốc gia Việt Nam thống nh t, độc p, tự Với đặc t nh nhân đạo, nhân văn cao tinh thần nh p thế, Ph t gi o Việt Nam Thành phố Đà Nẵng t c động đến nh vực đời sống xã hội, đặc biệt đời sống tinh thần C c chức sắc Ph t gi o c c ph t tử v n kh ng ngừng ph t huy tinh thần “từ bi, hỷ xả” Ph t gi o, t ch cực góp phần xây dựng Thành phố Đà Nẵng “Thành phố đ ng sống” Nhưng v n đề t n gi o v n đề phức tạp, nhạy cảm m i quốc gia toàn giới Việc giải đ ng đắn v n đề t n gi o yêu cầu vừa c p b ch vừa âu dài nghiệp ph t triển đ t nước Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc ần thứ XI kh ng định: “T n trọng bảo đảm quyền tự t n ngư ng, t n gi o kh ng t n ngư ng, t n gi o nhân dân theo quy định ph p u t Đ u tranh xử ý nghiêm hành động vi phạm tự t n ngư ng, t n gi o ợi dụng t n ngư ng, t n gi o àm tổn hại đến ợi ch Tổ quốc nhân dân” V v y, t c giả chọn đề tài: Ảnh hƣởng Phật giáo đời sống tinh thần nh n d n Thành phố Đà Nẵng àm chủ đề nghiên cứu Mục tiêu đề tài Mục tiêu Đề tài phân t ch ảnh hưởng Ph t gi o đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng, từ đề xu t số phư ng hướng giải ph p để ph t huy mặt t ch cực, hạn chế mặt tiêu cực Ph t gi o đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng Từ mục đ ch trên, đề tài có nhiệm vụ sau đây: Thứ nhất, àm rõ ịch sử h nh thành ph t triển Ph t gi o thành phố Đà Nẵng Thứ hai, đ nh gi phân t ch thực trạng ảnh hưởng Ph t gi o số nh vực đời sống tinh thần, từ t m nguyên nhân ảnh hưởng Ph t gi o đến đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng Thứ ba, c sở thực trạng ảnh hưởng Ph t gi o đến số nh vực đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng, đề xu t số giải ph p có t nh định hướng nh m ph t huy ảnh hưởng t ch cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực Ph t gi o đến đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng Ph t gi o đến số nh vực đời sống văn hóa tinh thần biểu hiện: Đời sống ch nh trị – tư tưởng, đạo đức, ối sống; văn hóa văn nghệ, mối quan hệ gia đ nh, hàng xóm Các đối tượng chịu ảnh hưởng Ph t gi o chủ yếu chức sắc, tăng ni, ph t tử số người dân có t nh cảm với Ph t gi o Phạm vi nghiên cứu: Văn hóa tinh thần nh vực rộng ớn mục đ ch đề tài nghiên cứu ảnh hưởng Ph t gi o đến số nh vực chủ yếu đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng (thời gian từ 2010 đến nay) Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu Cách tiếp cận: C sở ý u n đề tài dựa c c quan điểm chủ ngh a M c – Lênin, tư tưởng Hồ Ch Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam t n gi o nói chung, Ph t gi o nói riêng C sở thực tiễn: Xử ý số iệu c c c quan, ch nh quyền Thành phố Đà Nẵng t n gi o, kết hợp với số iệu điều tra xã hội học Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phư ng ph p u n chủ ngh a v t biện chứng chủ ngh a v t ịch sử, phư ng ph p L gic – ịch sử, phân t ch tổng hợp Sử dụng phương pháp điều tra xã hội học: (có m u – phiếu k m theo): Điều tra trực tiếp b ng bảng hỏi ảnh hưởng Ph t gi o đến đời sống tinh thần c c tầng ớp nhân dân Thành phố Đà Nẵng theo độ tuổi, giới t nh Sử dụng 300 phiếu điều tra Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần àm rõ ảnh hưởng Ph t gi o đến đời sống văn hóa tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng: Ch nh trị - tư tưởng; đạo đức, ối sống, văn hóa – nghệ thu t; mối quan hệ gia đ nh, hàng xóm Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài góp phần vào việc xây dựng u n khoa học để củng cố, hoàn thiện quan điểm, ch nh s ch Đảng Nhà nước ta t n gi o c ng t c t n gi o t nh h nh Đồng thời trở thành tài iệu tham khảo cho nghiên cứu giảng dạy triết học phư ng Đ ng, t n gi o học cho c c trường đại học cao đ ng CHƢƠNG 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.1 Nh ng yếu tố tác động vào trình hình thành phát triển Phật giáo Thành phố Đà Nẵng 1.1.1 Điều kiện vị trí địa lý, tự nhiên xã hội Do h nh th i cư tr với địa h nh phức tạp có rừng, đồng b ng, biển với tr nh độ ph t triển kinh tế th p, nên tư người n i t nhiều mang t nh thần b Trong điều kiện đó, để tồn ph t triển, người dân Đà Nẵng phải cần cù ao động, sống vị tha, tiết kiệm nêu cao t nh cộng đồng Trong giai đoạn nay, với địa h nh v y điều kiện để ph t triển du ịch sinh th i du ịch tâm inh dựa vào cảnh quan thiên nhiên hùng v để h nh thành c c khu tâm inh, n i ý tưởng để c c c sở Ph t gi o tọa ạc ph t triển 1.1.2 Sự tác động sắc văn hóa Từ ngày th ng năm 1997, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng chia t ch thành hai đ n vị hành ch nh trực thuộc Trung ng tỉnh Quảng Nam Thành phố Đà Nẵng Việc chia t ch mặt hành ch nh yêu cầu ph t triển t nh h nh Tuy nhiên, mặt ịch sử truyền thống văn hóa v n Nét đặc trưng văn hóa Thành phố Đà Nẵng n m văn hóa xứ Quảng v n biểu c c đ nh àng n i thể giới tâm inh thiêng iêng, thần b mà gần gũi với tâm hồn người dân quê Tại thành phố Đà Nẵng, đ nh àng kể đến à: Đ nh àng Phong Lệ, đ nh àng Hải Châu, đ nh àng T y Loan…v.v Bên cạnh c c di t ch ịch sử văn hóa phụ c n như: Cố đ Huế, Phố Cổ Hội An, th nh địa Mỹ S n t nhiều đưa đến t c động mặt văn hóa h nh thành ph t triển Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng 1.1.3 Tính cách người Đà Nẵng Văn hóa, người Quảng Nam – Đà Nẵng thực trở thành trung tâm t nh c ch người Thành phố Đà Nẵng ngày h m nay: Có t nh ch t ph c, th ng, sống giản dị, thân thiện, yêu chân th t kiên hành động chống ại điều c, điều x u Đây phẩm ch t có nét tư ng đồng với người ph t tử như: Từ bi, độ ượng vị tha, cứu khổ, cứu nạn, y hòa àm trọng Với triết ý đạo đức nhân sinh mang t nh nhân văn sâu sắc, thể ôn hòa, giản dị cởi mở, vào chiều sâu tâm inh, thức tỉnh tâm hồn người hướng thiện Những gi trị nhân văn Ph t gi o có đặc điểm phù hợp với t nh c ch người, văn hóa Thành phố Đà Nẵng Do đó, Ph t gi o có sức h t h p d n, mạnh mẽ đời sống văn hóa tinh thần nhân Thành phố Đà Nẵng R t nhiều người Đà Nẵng kh ng phải ph t tử có cảm t nh với Ph t gi o, v n tham gia c c nghi ễ Ph t gi o với t nh c ch hoạt động mang gi trị văn hóa tinh thần, trở thành nhu cầu tâm inh kh ng thể thiếu số nhân dân Xu thế tục hóa Ph t gi o thành phố Đà Nẵng ngày đ m nét 1.2 Sự hình thành phát triển Phật giáo Thành phố Đà Nẵng hái quát giai đo n phát tri n h t giáo iệt Nam Cho đến v n có ý kiến kh c c c thời k h nh thành, ph t triển Ph t gi o Việt Nam, với c ch tiếp c n dựa v tr , vai trò Ph t gi o Việt tiến tr nh ịch sử dân tộc chia thành thời k Th i k thứ nhất, thời k Ph t gi o du nh p t m ch đứng Việt Nam (từ suốt thời k Bắc thuộc 179 tr.CN đến 905) Trong thời k Ph t gi o du nh p kh ng định vị tr bên cạnh hai đạo: Nho Lão Th i k thứ hai, thời k Ph t gi o ph t triển rực r (quốc gi o) tư tưởng tam gi o đồng nguyên, kéo dài từ nhà Đinh (968 – 980) đến nhà Trần (1225 – 1400) Th i k thứ ba, thời k Ph t gi o tho i trào, kéo dài từ nhà Hồ (1400 – 1407) đến nhà Nguyễn (1802 – 1945) Đây thời k Ph t gi o m t dần vai trò, vị tr m nh đời sống nhân dân nói chung đời sống ch nh trị nói riêng Th i k thứ tư, Ph t gi o canh tân, ch n hưng (t nh từ cuối kỷ XIX năm th p niên 70 kỷ XX) Trong giai đoạn này, Ph t gi o có nét mới, ph t triển toàn diện từ tổ chức, c sở v t ch t đến nh n thức học thu t Quá trình du nh p, đặc m nh ng nội dung c h t giáo ảnh hư ng t i đờì s ng tinh th n nh n d n thành ph Đà Nẵng - Quá trình du nhập Phật giáo vào Thành phố Đà Nẵng Khi nghiên cứu đến qu tr nh du nh p Ph t gi o vào Thành phố Đà Nẵng ch ng ta phải khảo cứu ph t triển Ph t gi o xứ Quảng Nói đến Ph t gi o Quảng Nam có ph t triển rực r Ph t gi o Đại thừa vào kỷ thứ X đ t nước Chămpa triều vua Indravarman II Tuy nhiên, Ph t gi o Đại thừa Chămpa kh ng để ại d u t ch ảnh hưởng người Việt định cư vùng đ t Từ vùng đ t s t nh p vào ãnh thổ Đại Việt nhiều điều cần kh m ph , s ch Châu c n ục (1555) Sùng Nham hầu Dư ng Văn An nhu n sắc gọi “ Châu c địa” Ph t gi o vào xứ Quảng kh ng theo bước chân cư dân ph a bắc, mà du nh p c c nhà sư Trung Hoa theo đường biển vào Cho đến nay, sau t ch khỏi tỉnh Quảng Nam, Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng có ph t triển nhanh chóng Được quan tâm, tạo điều kiện từ v t ch t đến tinh thần có 85% c sở, chùa, Tịnh x trùng tu nâng c p, với kinh ph xây dựng hàng trăm tỉ đồng Đặc biệt UBND thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện đ t đai để xây dựng chùa gắn với khu du ịch sinh th i: Khu sinh th i tâm inh Linh Ứng, Bà Nà, Linh ứng - Bãi Bụt, chùa Quan Thế m, Thiền viện Bồ đề Trong t t c c t n gi o du nh p vào Thành phố Đà Nẵng, Ph t gi o có mặt vùng đ t r t sớm khoảng kỷ XIV Đây t n gi o có ảnh hưởng tới đời sống tinh thần nhân dân thành phố kh ng ịch sử mà ch nh điều kiện nay, c c gi trị nhân sinh, nhân văn Ph t gi o góp phần tạo nên h nh ảnh Thành phố tr động, s ng tạo, thành phố đ ng sống - Một số đặc điểm Phật giáo Thành phố Đà Nẵng Thứ nhất, t nh đa dạng, phong ph hệ ph i, tổ chức, kiến tr c tư tưởng Ph t giáo Thứ hai, t nh dung hợp văn hóa Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng Thứ ba, t nh inh hoạt thực tế Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng - Nh ng nội dung Phật giáo ảnh hƣởng tới đờì sống tinh thần nh n d n thành phố Đà Nẵng Thứ nhất, giới quan Ph t gi o hệ thống quan điểm Ph t gi o vũ trụ, vạn v t Nó bao gồm c c quan niệm nhân duyên, nhân quả, nghiệp b o uân hồi v thường, v ngã Thứ hai, Triết ý nhân sinh quan Ph t gi o bắt nguồn từ giới quan, giới chi phối Ph t gi o quan niệm người th ng qua học thuyết Tứ diệu đế bàn “khổ” đường “tho t khổ” CHƢƠNG 2: PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG TINH THẦN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 2.1 Nh ng vấn đề đời sống tinh thần hái niệm đời s ng tinh th n Khi nghiên cứu, t m hiểu tồn ph t triển c nhân hay xã hội đó, người ta thường sử dụng c c kh i niệm đời sống v t ch t đời sống tinh thần c nhân xã hội Do đó, đời sống tinh thần nh vực c đời sống xã hội, phần quan trọng m i c nhân, xã hội Việc x c định nội dung kh i niệm đời sống tinh thần phụ thuộc vào yêu cầu nghiên cứu mà có c ch nh n c ch tiếp c n kh c nhau, có quan niệm kh c kh i niệm đời sống tinh thần Đời sống tinh thần phạm trù chủ ngh a v t ịch sử, xem xét mối tư ng quan với đời sống v t ch t xã hội Do đó: “Đời sống tinh thần xã hội t t gi trị, sản phẩm, tượng, qu tr nh, hoạt động, quan hệ, gi trị tinh thần người, phản nh đời sống v t ch t xã hội thể phư ng thức hoạt động tồn tinh thần người giai đoạn ph t triển ịch sử nh t định” Tính ch t c đời s ng tinh th n Thứ nhất, đời sống tinh thần u n gắn với ph t triển đời sống v t ch t xã hội Đời sống tinh thần biểu qua c c yếu tố c bản: Nhu cầu tinh thần, sản xu t tinh thần, giao tiếp tiêu dùng c c sản phẩm tinh thần C c yếu tố u n t c động n làm cho đời sống tinh thần tồn tại, v n động, ph t triển sinh động, phong ph phức tạp Thứ hai, v n động ph t triển đời sống tinh thần u n chịu t c động, h trợ c c phư ng tiện sinh hoạt v t ch t (rạp chiếu phim, thư viện, đài ph t ) Mặt kh c, đời sống tinh thần thể b ng c c m h nh hóa th ng qua tranh, ảnh, băng nhạc, phim truyện, c c kịch diễn tả nội tâm, sức sống nhân v t Thứ ba, với tư c ch nh vực đời sống xã hội người, đời sống tinh thần xã hội xem xét c c nh vực: Đời sống tư tưởng, đạo đức, ối sống, hoạt động khoa học, gi o dục đào tạo, nghệ thu t, t n ngư ng, t n gi o, phư ng ph p tư duy, giao tiếp 2.2 Ảnh hƣởng Phật giáo số lĩnh vực đời sống tinh thần nh n d n Thành phố Đà Nẵng nh hư ng h t giáo t i đời s ng trị, tư tư ng nh n d n Thành ph Đà Nẵng na Sự ảnh hưởng Ph t gi o đến đời sống ch nh trị, tư tưởng nhân dân thành phố Đà Nẵng thể truyền thống “Hộ quốc an dân”, với phư ng châm hành động cho “Đạo ph p – Dân tộc – Chủ ngh a xã hội” ch nh thể nh p trọn v n vào òng dân tộc Ph t gi o Việt Nam nói chung, Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng nói riêng Đà Nẵng với thành phố tr , động đường ph t triển, cần có chung sức toàn thể nhân dân, có ph n nhân dân theo Ph t gi o Ph t gi o với tư tưởng b nh đ ng, từ bi, hỉ xả, v ngã, vị tha, yêu chuộng hòa b nh tiếp tục t c động t ch cực đến quan niệm, tư tưởng nhân dân thành phố; đóng góp kh ng nhỏ vào c ng xây dựng “thành phố văn minh” C c tăng ni, ph t tử, t n đồ Ph t gi o u n t ch cực việc đ u tranh chống ại nhựng hoạt động ợi dụng t n gi o để ph hoại ph t triển, vạch trần c c âm mưu thâm độc ch ng, qua bảo vệ c c ch nh s ch dân tộc, t n gi o đ ng đắn Đảng Nhà nước ta, góp phần vào ổn định ph t triển thành phố nh hư ng h t giáo t i đời s ng văn hóa, nghệ thu t nh n d n Thành ph Đà Nẵng na Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng u n đồng hành với chủ trư ng ch nh s ch ớn thành phố “5 kh ng, có”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Năm văn minh đ thị”, thực ý tưởng v “đạo”, v “đời” Xây dựng thành phố n i ph t huy bảo tồn c c gi trị truyền thống dân tộc, định h nh ối sống tâm inh đ p dẽ, phong ph người Thành phố Đà Nẵng Đồng thời c c ngồi chùa, c sở thờ tự Ph t gi o tham gia vào qu tr nh xây dựng ph t triển ngành du ịch, thu h t kh ch du ịch với du ịch tâm linh Ph t gi o để ại d u n r t ớn đời sống văn hóa, nghệ thu t người dân Thành phố Đà Nẵng, với tốc độ ph t triển đ thị hóa, hội nh p toàn cầu, số gi trị văn hóa, nghệ thu t Ph t gi o bước cản cho thành phố đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng mặt T nh ch t chân ch t, trung b nh, mộc mạc văn hóa nghệ thu t Ph t gi o cản ực cho văn hóa, nghệ thu t đại qu tr nh thành phố hội nh p Bên cạnh đó, việc xây dựng chùa v n đề kiến tr c, mỹ thu t r t đ ng quan tâm, c c kiến tr c chùa thay đổi tùy tiện, chắp v , đ thị hóa bao vây kh ng gian ng i chùa, ph t sinh mê t n, dị đoan, hòm c ng đức đặt kh ng đ ng ch , c c tệ nạn chùa T t tượng àm m t mỹ quan, văn hóa chùa, m t chốn tịnh nới cữa Ph t nh hư ng t i đ o đ c, l i s ng nh n d n Thành ph Đà Nẵng na H n 20 kỷ qua Ph t gi o chung sống, đồng hành với dân tộc Việt Nam Triết ý nhân sinh Ph t gi o thẩm th u vào tinh thần dân tộc có ảnh hưởng sâu sắc đến nhân sinh quan người Việt Nam, góp phần đắc ực vào việc tạo nên nhân c ch nhiều người dân Việt Nam Ph t gi o đề c p r t nhiều đến thuyết nhân duyên, đến quan hệ nhân quả, nh n v t từ kết để t m nguyên nhân từ kết ại nguyên nhân kh c mối iên hệ kh c Luân hồi, nghiệp b o gi o ý Ph t gi o dựa u t nhân quả, để gi o dục răn đe người Lu t nhân Ph t gi o đóng vai trò quan trọng việc h nh thành ph t triển nhân sinh quan đạo đức, ối sống nhân dân ta Chính v y, Ph t gi o ảnh hưởng tới đạo đức ối sống nhân dân Đà Nẵng kh a cạnh sau đây: Thứ nhất, ảnh hưởng Ph t gi o đường giải tho t thực sống Thứ hai, quy u t nhân Ph t gi o góp phần h nh thành phẩm ch t đạo đức ối sống ành mạnh, sạch, giản dị, có t m òng nhân i, khoan dung, yêu thư ng đồng oại, biết cảm th ng, quan tâm đến n i khổ người kh c, cứu người c gặp khó khăn hoạn nạn Thứ ba, Ph t gi o với từ - bi- hỷ - xả tạo cho người hướng thiện, hướng điều cao sống Thứ tư, bên cạnh mặt t ch cực, Ph t gi o ảnh hưởng tiêu cực đạo đức, ối sống người Thành phố Đà Nẵng nh hư ng h t giáo t i quan hệ gia đình xã hội đời s ng nh n d n Thành ph Đà Nẵng na Ở Thành phố Đà Nẵng có nhiều t n đồ họ tin àm theo gi o ý, giới u t nhà Ph t nên c ch ứng xử, điều chỉnh hành vi người kh c họ u n mượn gi o ý, giới u t nhà Ph t để răn dạy người thân yêu m nh, thường xuyên v n động người thân m nh tin àm theo ời Ph t Kh ng dừng ại mức độ v n động, mà c c t n đồ Ph t gi o Đà Nẵng thường xuyên sử dụng Ph t gi o cộng cụ nh m điều tiết c c quan hệ gia đ nh, tiêu biểu c ch giải b t hòa c c thành viên gia đ nh Bên cạnh quan hệ c c thành viên gia đ nh, th quan hệ xã hội nhân dân Thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng r t ớn c c gi o ý đạo Ph t Nét đặc trưng b t người Việt Nam nói chung, người Thành phố Đà Nẵng nói riêng t nh cộng đồng T nh cộng đồng người Việt Nam xu t ph t từ điều kiện tự nhiên, sắc văn hóa dân tộc tạo nên đồng nh t cho người Việt; gắn bó, đoàn kết, sẵn sàng gi p đ n nét đặc trưng, ch t người Việt Nam Coi người cộng đồng anh em, c c sinh hoạt t n ngư ng, t n gi o mang t nh c ng đồng Cùng với qu tr nh ph t triển đ t nước, qu tr nh đ thị hóa t c động r t ớn tới t nh cộng đồng V v y c c quan hệ hàng xóm, ng giềng trở nên mờ nhạt m i gia đ nh 10 Cùng với ảnh hưởng t ch cực c c gi trị đạo đức Ph t gi o mối quan hệ gia đ nh cộng đồng, ch nh số người từ chối chuẩn mực đạo đức mới, t ch rời truyền thống đại, nguy c àm xung đột với c c thành viên gia đ nh quan hệ cộng đồng Một số ph n t n đồ đạo Ph t sống thụ động, an ph n, b ng òng với thay đổi nhanh chóng sống, họ khó th ch nghi, hòa nh p ối sống đại Ngu ên nh n ảnh hư ng tích cực tiêu cực h t giáo đ n đời s ng tinh th n nh n d n Thành ph Đà Nẵng na *Ngu ên nh n nh ng ảnh hư ng tích cực h t giáo đ n đời s ng tinh th n nh n d n Thành ph Đà Nẵng na ề ph a thân Phật giáo Một là, Ph t gi o có ưu điểm b t, hệ thống gi o với quan điểm đạo đức, nhân sinh quan hướng người tới thiện, mục đ ch giải tho t người tho t khỏi n i khổ b ng c ch diệt trừ c i v minh là, qu tr nh xây dựng, ph t triển Thành phố, Ph t gi o chủ trư ng t ch cực tham gia vào giải c c v n đề xã hội thành phố C c tăng ni, ph t tử, t n đồ tạo ực ượng c đoàn kết với c c tầng ớp dân cư kh c đoàn kết xây dựng thành phố “5 kh ng”, “3 có”, “thành phố v m i trường”, “thành phố đ ng sống”, “Năm văn minh đ thị” ề ph a Đảng bộ, ch nh qu ền, nhân dân thành phố Một là, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban t n gi o Dân tộc thực tốt c c ch nh s ch t n gi o, tạo điều kiện thu n ợi cho Ph t gi o hoạt động Thành Phố Đà Nẵng là, nhân dân thành phố nh n thức gi trị Ph t gi o hữu đời sống với chủ trư ng: “Đạo ph p – Dân tộc – Chủ ngh a xã hội” Những triết ý nhân sinh đạo Ph t (từ bi, hỷ xả, v ngã vị tha) ảnh hưởng tới ph n dân cư thành phố, góp phần tạo nên đức t nh, nhân c ch người *Ngu ên nh n ảnh hư ng tiêu cực h t giáo đ n đời s ng tinh th n nh n d n Thành ph Đà Nẵng na ề thân Phật giáo Một là, c c gi o ý nhà Ph t, nhân sinh quan, giới quan tuyệt đối hóa đời sống tâm inh, àm cho người tiếp x c với Ph t gi o dễ bị ay chuyển sang giới quan tâm, tạo điều kiện ph t sinh mê t n dị đoan 11 là, xu hướng Ph t gi o t m c ch mở rộng ảnh hưởng b ng c ch gia tăng c c t n đồ, số c sở thờ tự vượt c c quy định ph p u t C c hoạt động Gi o hội Việt Nam thống nh t c c âm mưu ực phản động bên àm cho t nh h nh t n gi o thành phố có phần phức tạp h n ề ph a ch nh qu ền, nhân dân Thành phố Đà N ng Một là, số c n àm c ng t c t n gi o chưa ch trực tiếp c sở, tiếp x c với tăng ni, ph t tử, t n đồ Ph t gi o để nắm bắt t nh h nh tâm tư nguyện vọng người là, số phân dân cư thành phố chưa hiểu hết c c triết ý sâu sắc đạo Ph t, đến đạo Ph t b ng niềm tin, ch trọng cầu xin phù hộ, mà kh ng nghiêncứu àm rõ c c gi trị Ph t gi o th ng qua c c gi o ý, giới u t 12 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NH M PHÁT HUY NHỮNG MẶT T CH C C, HẠN CHẾ MẶT TIÊU C C CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY 3.1 Phƣơng hƣớng t n giáo c ng tác t n giáo nƣớc nói chung, Phật giáo Thành phố Đà Nẵng nói riêng giai đoạn Nắm v ng quan m đường l i, sách Đảng Nhà nư c ta giải qu t v n đề t n giáo Thứ nhất, đồng bào c c t n gi o ph n quan trọng khối đại đoàn kết dân tộc Thứ hai, thực nh t qu n ch nh s ch t n trọng đảm bảo quyền tự t n ngư ng, theo kh ng theo t n gi o nhân dân, quyền sinh hoạt t n gi o b nh thường theo ph p u t Thứ ba, kế thừa ph t huy gi trị văn hóa, đạo đức tốt đ p c c t n gi o Thứ tư, động viên, gi p đ tạo điều kiện cho đồng bào theo đạo c c chức sắc t n gi o sống “tốt đời, đ p đạo” Thứ n m, hướng c c tổ chức t n gi o hợp ph p hoạt động theo ph p u t Thứ sáu, đ u tranh ngăn chặn c c hoạt động mê t n dị đoan, c c hành vi ợi dụng tự t n ngư ng, t n gi o àm phư ng hại đến ợi ch đ t nước, nhân dân Thứ bả , tăng cường c ng t c đào tạo, bồi dư ng c n àm c ng t c t n gi o Từ việc nắm vững chủ trư ng, đường ối, ch nh s ch Đảng Nhà ta t n gi o để ph t huy gi trị t ch cực hạn chế mặt tiêu cực Ph t gi o ảnh hưởng tới đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng, r t số quan điểm đạo sau: Một là, quan điểm Đảng Nhà nước ta thể t ch biệt ch nh trị t n gi o, t n trọng quyền tự t n ngư ng, t n gi o (tự theo đạo, tự kh ng theo đạo, tự sinh hoạt mang t nh ch t t y mặt t n gi o); c c ực thù địch v n ợi dụng t n gi o v mục đ ch ch nh trị Trong thực tế hoạt động Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng v n tượng là, giải c c v n đề t n gi o, có Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng phải dựa vào c c quan điểm, chủ trư ng, ch nh s ch Đảng Nhà nước ta để tr nh bị ệch hướng, hiểu sai, đồng thời hướng c c hoạt động Ph t gi o thành phố thực đ ng khu n khổ ph p u t, để tăng ni, ph t tử, t n đồ Ph t gi o sống “tốt đời, đ p đạo” 13 a là, c ng t c quản ý Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng cần phải chủ động t ch cực khai th c mặt t ch cực, hạn chế mặt t cực Xu t ph t từ nhân sinh quan đóng góp Ph t gi o ịch sử dân tộc, ịch sử thành phố, nên cần phải xử ý c c v n đề Ph t gi o ph t sinh c ch mềm d o, n hòa, inh hoạt, v mục tiêu ổn định để ph t triển, tr nh va chạm đ ng tiếc Giải c sở t n trọng tự t n ngư ng tăng ni, ph t tử, t n đồ Ph t gi o dựa vào nguyên ý nhà Ph t với hướng thiện để khuyên răn, nhắc nhở Đ i m i nh n th c t n giáo tình hình m i Thứ nhất, kinh tế thị trường qu tr nh hội nh p kinh tế quốc tế c hội để c c t n gi o có giao ưu, trao đổi với T n dụng th ng tho ng mở cửa, hội nh p, c c ực thù địch tiếp tục ợi dụng t n gi o để chống ph nghiệp c ch mạng, chống ph khối đại đoàn kết toàn dân Do phải tăng cường c ng t c quản ý t n gi o t nh h nh Thứ hai, việc đổi t n gi o phải x c định ch t c c t n gi o đền bù hư ảo thiếu hụt người sống xoa dịu n i đau Nhưng bên cạnh ch t t n gi o góp phần hoàn thiện nhân c ch người, c c gi trị t ch cực t n gi o àm phong ph đời sống tinh thần nhân dân Thứ ba, đổi nh n thức t n gi o phải có t nh ịch sử, xem xét đ nh gi b t t n gi o phải đặt điều kiện hoàn cảnh ịch sử nh t định Mặt kh c xem xét t n gi o mang t nh xã hội, c c t n gi o đ p ứng nhu cầu tâm inh, nhu cầu đời sống tinh thần Do đó, giải v n đề t n gi o phải có t nh kh ch quan, t n trọng tự t n ngư ng, phải nắm vững c c nguyên tắc gi o ý c c t n gi o Thứ tư, thực tiễn quản ý nhà nước với hoạt động t n gi o nước ta cho th y, số ch nh quyền địa phư ng, c n có tr ch nhiệm chưa nh n thức đ ng quan điểm, chủ trư ng, ch nh s ch Đảng Nhà nước ta t n gi o Thứ n m, đổi nh n thức t n gi o ch ng ta phải tr nh hai khuynh hướng: Khuynh hướng tả khuynh (qu khắt khe với t n gi o) d n tới vi phạm tự t n ngư ng, t n gi o; khuynh hướng hữu khuynh (qu đề cao, ưu i t n gi o) d n tới thụ động, bu ng ỏng quản ý t n gi o, t n gi o n ướt ch nh quyền, kỷ cư ng ph p u t kh ng giữ nghiêm Đổi nh n thức Ph t gi o thành phố Đà Nẵng, àm cho ảnh hưởng Ph t gi o đời sống nhân dân n i c ch ành mạnh, tốt đ p “tốt đời, đ p đạo” Ch nh v v y, cần phải ch ý tới c c định hướng sau: Một là, nh n nh n tồn hoạt động Ph t gi o khu n khổ ch nh s ch ph p u t nhà nước, thực ch nh s ch tự t n ngư ng, t n gi o 14 là, đẩy mạnh c ng t c v n động quần ch ng bao gồm việc tuyên truyền gi o dục học t p quần ch ng c c đoàn thể nhân dân, chăm o đời sống v t ch t, tinh thần, nâng cao dân sinh, dân tr , thực c ng b ng, dân chủ, coi khâu c định, đồng thời coi trọng c ng t c tranh thủ chức sắc, khẩn trư ng xây dựng ực ượng cốt c n c c hệ ph i Ph t gi o Ba là, kh ng ngừng nâng cao cảnh gi c, ngăn chặn xử ý kịp thời hoạt động ợi dụng Ph t gi o bọn phản động nước nước Nh t âm mưu chống ph c ch mạng nước ta b ng diễn biến hòa b nh th ng qua Ph t gi o ốn là, c sở ph t huy tinh thần yêu nước nhân tố t ch cực t n đồ chức sắc Hạn chế mặt tiêu cực ch nh trị t n gi o, đưa Ph t gi o trở thành t n gi o hoạt động tuân thủ ch nh s ch, ph p u t theo ãnh đạo Đảng gắn bó với chế độ mới, với dân tộc, với ph t triển Thành phố Đà Nẵng 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nh m phát huy nh ng mặt tích cực, hạn chế nh ng mặt tiêu cực ảnh hƣởng Phật giáo đến đời sống tinh thần nh n d n Thành phố Đà Nẵng 3.2.1 Đẩy mạnh phát triển kinh tế – ã hội nh m n ng cao đời sống vật chất tinh thần cho nh n d n nói chung, đ ng bào Phật giáo Thành phố Đà Nẵng nói riêng Nâng cao đời sống v t ch t, tinh thần cho đồng bào Ph t gi o mục tiêu quan trọng việc àm cần thiết ch nh quyền thành phố Đảm bảo quyền tự t n ngư ng, t n gi o, đồng thời ph t huy ảnh hưởng t ch cực Ph t gi o đời sống tinh thần người dân thành phố, góp phần thực tốt đường ối ph t triển kinh tế - xã hội thành phố V v y cần phải có c chế, ch nh s ch ph t huy nội ực đồng bào ph t gi o thành phố, tạo phong trào quần ch ng mạnh mẽ, rộng khắp thường xuyên tham gia ph t triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ văn hóa dân tộc bồi đắp c t nh người Đà Nẵng Làm cho chức sắc, nhà tu hành, t n đồ Ph t gi o yên tâm với đường hướng “Đạo ph p – Dân tộc chủ ngh a xã hội” 3.2.2 Phát huy vai tr tích cực t chức Phật giáo đời sống kinh tế - ã hội Thành phố Đà Nẵng Để ph t huy tốt vai trò c c tổ chức ph t tử, c c c p ch nh quyền Thành phố Đà Nẵng cần phải thực tốt đường ối, chủ trư ng c c ch nh s ch t n gi o Đảng Nhà nước Trong đó, phải oại trừ mặc cảm thành kiến đồng bào có đạo, kh ng có đạo, tăng cường khối đoàn kết cộng đồng dân cư, đồng thời tạo c c điều kiện để người tu hành tham gia tốt h n vào đời sống xã hội Ch nh quyền thành phố cần tạo điều kiện để giới tăng ni, ph t tử tham gia vào hoạt động ao động sản xu t, hoạt 15 động ch nh trị xã hội, hoạt động văn hóa tư tưởng Th ng qua hoạt động y gắn c c đồng bào đạo ph t tham gia vào hoạt động thực tiễn đời sống với c c tầng ớp nhân dân kh c thành phố để họ hiểu h n sống thực tại, kh i d y họ t nh yêu quê hư ng, àm chủ qu tr nh ph t triển thành phố, từ họ sức đóng góp sức ực m nh c ng ph t triển v thành phố m i trường, thành phố văn minh, văn hóa Để thực chủ trư ng ph t triển thành phố văn hóa, văn minh, cần phải ph t huy mặt t ch cực, hạn chế mặt tiêu cực c c hoạt động Ph t gi o, huy động sức mạnh dư u n để phê ph n mạnh mẽ c c hủ tục mê t n dị đoan quần ch ng nhân dân điều cần thiết cho việc xây dựng văn minh đ thị Cần vạch mặt k bu n thần, b n th nh ợi dụng vào niềm tin Ph t gi o để trục ợi kinh tế, ch nh trị Nhân dân, c n bộ, đảng viên Thành phố Đà Nẵng phải nêu cao tinh thần cảnh gi c kh ng để k x u ợi dụng, bảo vệ òng tin đ ng với ý ngh a tâm inh, đ ng ngh a hướng thiện Ph t gi o 3.2.3 Đẩy mạnh c ng tác đào tạo, b i dƣ ng đội ng cán làm c ng tác t n giáo, đ ng thời tăng cƣờng c ng tác quản l Phật giáo Thành phố Đà Nẵng Đẩy mạnh c ng t c đào tạo, bồi dư ng c n àm c ng t c t n gi o Ph t gi o tăng cường c ng t c quản ý ph t gi o địa bàn Thành phố Đà Nẵng c ng việc âu dài, đòi hỏi kiên tr vào mạnh mẽ iệt ch nh quyền thành phố Bên cạnh đó, m i c n bộ, đảng viên, chức sắc, tăng ni, ph t tử nhân dân cần nắm vững ch nh s ch t n gi o, triển khai inh hoạt, mềm d o phù hợp định hướng ph t triển du ịch tâm inh thành phố; phù hợp với nguyện vọng đồng bào có đạo Trong qu tr nh thực cần phải ưu ý đảm bảo mối quan hệ Ph t gi o c c t n gi o kh c có ph t triển thành phố, tr nh t nh trạng xung độ niềm tin C c c p ch nh quyền Thành phố Đà Nẵng cần tạo mối đoàn kết Ph t gi o với c c t n gi o kh c, để hợp t c v ph t triển thành phó, đảm bảo nâng cao đời sống v t ch t tinh thần cho nhân dân 3.2.4 Đấu tranh chống nh ng tƣợng lợi dụng Phật giáo để chống phá nghiệp cách mạng đất nƣớc nói chung Thành phố Đà Nẵng nói riêng giai đoạn Làm th t bại c c âm mưu ợi dụng Ph t gi o để thực c c ý đồ ch nh trị, ch ng ta đóng góp phần àm th t bại “diễn biến hòa b nh” với chủ trư ng ợi dụng v n đề nhân quyền, t n gi o Để xây dựng ph t triển thành phố văn hóa, văn minh, c c c p ch nh quyền nhân dân Thành phố Đà Nẵng phải tạo khối đoàn kết thống nh t, t t v mục tiêu ph t triển thành phố, v sống m no, tự do, hạnh ph c Bên cạnh đó, ch nh quyền c c c p thành phố u n tạo điều kiện thu n ợi cho nhân dân có đạo tự 16 t n ngư ng, t n gi o, thực ngh a vụ đạo đời, đồng thời phải nắm bắt tốt diễn biến t nh h nh t n gi o c c địa bàn thành phố, có c ch giải kịp thời, kh ng để xảy điểm nóng t n gi o 17 KẾT LUẬN Kể từ du nh p vào Việt Nam, Ph t gi o hòa đồng với t n ngư ng, phong tục t p qu n người Việt Đây qu tr nh tổng hợp, chắt ọc tư tưởng tinh t y c c t ng ph i Ph t gi o kết hợp hài hòa với sắc văn hóa địa để tạo thành kết hợp tư tưởng từ – bi – hỷ – xả với chủ ngh a yêu nước, tinh thần cố kết cộng đồng…trong qu tr nh dựng nước giữ nước người Việt Nam Thành phố Đà Nẵng, trung tâm kinh tế, văn hóa khu vực miền Trung, Tây Nguyên nước, thành phố tr động qu tr nh đổi đ t nước Ph t gi o n i có t nh độc đ o, đa dạng biểu nhiều hệ ph i, nhiều tổ chức, có t nh dung hợp văn hóa mạnh, t nh nh p “đạo – đời” biểu c c tăng ni, ph t tử tham gia vào c c c ng t c an sinh xã hội nhân dân thành phố Trong giai đọan nay, Thành phố Đà Nẵng u n điểm đến h p d n du kh ch uồng dân cư đến sinh sống tạo đa dạng văn hóa, có văn hóa tâm inh Ph t gi o v n t n gi o có ảnh hưởng ớn tới đời sống tinh thần nhân dân thành phố từ quan niệm ch nh trị, tư tưởng; đạo đức, ối sống; văn hóa – nghệ thu t, quan hệ gia đ nh xã hội Từ c sở ý u n thực tiễn đề tài, ch ng t i kiến nghị số v n đề việc quản ý Ph t gi o Thành phố Đà Nẵng Đối với bộ, ban ngành Đề nghị Bộ Nội vụ, Ban T n gi o Ch nh phủ cần phải quan tâm tới c ng t c đào tạo c n quản ý t n gi o, có Ph t gi o Chư ng tr nh đào tạo Phât gi o phải chuyên sâu, có t nh dự b o v n động ph t triển Ph t gi o thời gian tới Đào tạo c c kỹ tuyết tr nh, kỹ xử ý c c điểm nóng Ph t gi o Có c chế tiền ng, thu nh p ưu đãi cho c c c n àm c ng t c quản ý t n gi o để họ àm việc có hiệu h n, v nh vực quản ý nhạy cảm thường đụng chạm tới niềm tin, chưa chứng minh c sở khoa học Những người theo đạo Ph t đa số người ngh o, người bị tổn thư ng xã hội, t m đến đạo Ph t để an ủi, động viên Do c n àm c ng t c quản ý t n gi o Ph t gi o phải có chia s cảm thông Đối với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng Quan tâm, đạo c c ban, ngành có iên quan đến c ng t c phối hợp xử ý đến t n gi o kiến nghị, khiếu kiện iên quan đến v n đề đ t đai n i thờ tự t n gi o Chỉ đạo iệt c c ực ượng chức đ u tranh, ngăn chặn xử ý nghiêm c c hoạt động ợi dụng Ph t gi o để tạo c c t p tục, mê t n di đoan, gây rối àm m t ổn định an ninh, tr t tự thành phố 18 Quản ý số hoạt động ớn Ph t gi o năm địa bàn thành phố: Lễ hội Quan Thế m, ễ Ph t Đản, Vu Lan để phù hợp với ph p ệnh tự t n ngư ng, t n gi o, nh m hạn chế ãng ph v t ch t thời gian người dân Tạo điều kiện để kiện toàn m y tổ chức Ban t n gi o, dân tộc, nâng cao ch t ượng đội ngũ c n àm c ng t c chuyên tr ch quản ý Ph t gi o Tăng cường c ng t c tuyên truyền, phổ biến đường ối Đảng, ch nh s ch ph p u t Nhà nước đến chức sắc, t n đồ Ph t gi o đội ngũ c n àm c ng t c t n gi o địa bàn thành phố 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố đà nẵng hiện nay , Ảnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố đà nẵng hiện nay , Ảnh hưởng của phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân thành phố đà nẵng hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay