300 BAI TRAC NGHIEM HAM SO MU HAM SO LOGARIT

41 477 1
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 17:48

NGUYỄN BẢO VƯƠNG BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 1 O O SDT: 0946798489 Bờ Ngoong – Chư sê – Gia Lai Giáo viên muốn sở hửu file word xin gọi 0946798489 để tư vấn TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TRƯỜNG CẢ NƯỚC   Câu Tập xác định hàm số y  log  x tập hợp sau đây? A D   2; 2 B D   ;     2;    Câu Tập xác định hàm số y  A D   0;    C D  R \ 2 D D   2;  3 x tập hợp sau đây? log x  B D   0;    \ 10 C D   0;    \ 1 D D  1;    Câu Đạo hàm hàm số y   x  1 e x hàm số sau đây? A y  e x C y    x  e x B y  xe x   B y  x  x 1 D y  xe x1 Câu Đạo hàm hàm số y  ln x  x  hàm số sau đây? A y  2x  x  x 1 Câu Đạo hàm hàm số y  e x A y  x 2e x 2 1 C y    x  1 x2  x  D y  1 x  x 1 hàm số sau đây? x B y   x  1 e 1 C y  x.e x 1 D y  x.e x Câu Đạo hàm hàm số y  3x hàm số sau đây? A y  3x1 B y  x3x1 C y  3x D y  3x ln Câu Cho hàm số y  x Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến R B Hàm số có tập giá trị R C Đồ thị hàm số nhận trục Oy làm tiệm cận đứng D Đạo hàm hàm số y  x1 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x  x 3 đoạn  0; 3 có giá trị bao nhiêu? A 64 B 64 C 64 Câu Cho hàm số f1(x ) x , f2 (x ) A f1, f2 D x , f3 (x ) B f2 , f4 x , f4 (x ) x Các hàm số có tập xác định D f1, f2, f3 C f1, f3 Câu 10 Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  3x 6 x 1 đoạn  6; 7 Khi đó, M – m bao nhiêu? A 6564 B 6561 Câu 11 Hàm số y  ln  D 6562  x   x có đạo hàm hàm số sau đây? 2x  A y  C 6558 B y  x 1  x x 1  C y  x 1  x x D y  x 1  Câu 12 Cho hàm số y  ln x  x  Khẳng định sau sai? A Hàm số có điểm cực tiểu B Hàm số có tập xác định D  R C Giá trị nhỏ  0;1 D Đồ thị hàm số qua điểm  0; 1   Câu 13 Hàm số y  x  e x nghịch biến khoảng sau đây? A  ;  3 B  3;1 C 1;     D  1; 3  Câu 14 Với giá trị tham số thực m hàm số y  ln x  x  m có tập xác định D  R ? A m  B m  C m  D m  TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 15.Với giá trị tham số m hàm số y  xm đạt giá trị nhỏ đoạn  1; 3 ? A m  B m  C m  D m  Câu 16 Cho hàm số y  x ln x Đẳng thức sau đúng? A y  xy  C xy  y  B x2 y  xy  y  D xy  xy  y Câu 17 Cho hàm số y  x ln x  x Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho 1; e2  bao nhiêu?  D e C 2e B 2e A  Câu 18 Cho hàm số y  x  x  e x Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho  0; 3 bao nhiêu? B 4e A 2e3 C 2e6 D 2e5 Câu 19 Hàm số sau đồng biến khoảng  0;    ? A y  e x  2 x B y  ln x  x   C y  e1 x   D y  log x3  Câu 20 Khẳng định sau sai? A Hàm số y  e2016 x1 đồng biến R   B Hàm số y  log3 x  2016 nghịch biến khoảng  ;  C Giá trị nhỏ hàm số y  52016 x  1  1;1  D Hàm số y  log  x3 cực trị LƯU Ý NHỎ NHÉ( MÌNH BÔI VÀNG ĐỂ CÁC BÀI NÀY SẼ NẰM TRONG TẬP PHIM HAY NHẤT, TẬP CUỐI CÙNG, PHIM CỦA PHIM ( TIẾT LỘ NHỎ, SIÊU KINH ĐIỂN TẬP CUỐI) 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 21 Anh Việt muốn mua nhà trị giá 500 triệu đồng sau năm Vậy từ Việt phải gửi tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép tiền để có đủ tiền mua nhà, biết lãi suất hàng năm không đổi 8% năm lãi suất tính theo kỳ hạn năm? (kết làm tròn đến hàng triệu) A 397 triệu đồng B 396 triệu đồng C 395 triệu đồng D 394 triệu đồng Câu 22 Anh Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng Vietcombank Lãi suất hàng năm không thay đổi 7,5%/năm tính theo kỳ hạn năm Nếu anh Nam hàng năm không rút lãi sau năm số tiền anh Nam nhận vốn lẫn tiền lãi bao nhiêu?(kết làm tròn đến hàng ngàn) B 1641308000đồng A.143562000đồng C 137500000đồng D.133547000đồng Câu 23 Sự tăng trưởng loài vi khuẩn tuân theo công thức f  x   A.erx , A số lượng vi khuẩn ban đầu, r tỉ lệ tăng trưởng (r>0), x (tính theo giờ) thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu có 1000 sau 10 5000 Hỏi sau số lượng vi khuẩn tăng gấp 25 lần? A 50 B 25 C 15 D 20 Câu 24 Tỉ lệ tăng dân số hàng năm Việt Nam trì mức 1,05% Theo số liệu Tổng Cục Thống Kê, dân số Việt Nam năm 2014 90.728.900 người Với tốc độ tăng dân số vào năm 2030 dân số Việt Nam bao nhiêu? A 107232573 người B 107232574 người C 105971355 người D 106118331 người Câu 25 Cho a > a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a x có nghĩa với x B loga = a loga a = C logaxy = logax.logay D loga x n  n loga x (x > 0, n  0) Câu 26 Rút gọn a A a b 2 32loga b (a > 0, a  1, b > 0) ta kết : B a b C a b3 D ab 25log5  49log7  Câu 27 Giá trị biểu thức P  1log9  42log2  5log125 27 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 A BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM B 10  a2 a2 a4 Câu 28 Giá trị biểu thức P  loga   15 a  12 Câu 29 Nếu logx 243  x bằng: A B A B 3 Câu 30 Nếu logx 2  4 x bằng: B 2 Câu 31 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai A A log3  C log3  log C   bằng:   D C D C D C B log x2 3 2007  log x2 3 2008 D log0,3 0,8  Câu 32 Cho log a b  Khi giá trị biểu thức log 1 32 A Câu 33 Nếu loga x  A D 12 1 B b a a b 1 C D 1 32 loga  loga  loga (a > 0, a  1) x bằng: B C D Câu 34 Nếu loga x  (loga  3loga 4) (a > 0, a  1) x bằng: A 2 B C Câu 35 Nếu log2 x  log2 a  log2 b (a, b > 0) x bằng: A a b B a b5 C 5a + 4b D 16 D 4a + 5b 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 36 Nếu log7 x  8log7 ab2  log7 a 3b (a, b > 0) x bằng: A a b B a b14 Câu 37 Cho lg2 = a Tính lg25 theo a? C a b12 D a b14 A + a C 2(1 - a) D 3(5 - 2a) A + 5a C - 3a D 6(a - 1) B 2(2 + 3a) Câu 38 Cho lg5 = a Tính lg theo a? 64 B - 6a 125 Câu 39 Cho lg  a Tính lg theo a? A - 5a B 2(a + 5) C 4(1 + a) Câu 40 Cho log2  a Khi log4 500 tính theo a là: C 2(5a + 4)  3a   Câu 41 Cho log  a; log3  b Khi log6 tính theo a b là: A 3a + B ab B C a + b ab ab Câu 42 Cho a  log 3, b  log , chọn kết D + 7a D 6a - D a  b2 A 1 A log 360   a  b B log 360  1  a b 1  a b D log 360  1  a b C log 360  Câu 43 Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? ab  log2 a  log2 b ab D log2  log2 a  log2 b A 2log  a  b   log a  log b C log2 B log2 ab   log2 a  log2 b  Câu 44 Cho a  log m với  m  A  log m 8m Khi mối quan hệ A a A A   a B A  3 a a C A  3 a a D A   a TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM Câu 45: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y = log x C y = log x B y = log2 x D y = log e x  2log (2 x  1) Câu 46: Cho hàm số y  log3 (2 x  1) Giá trị y (2 x  1) ln x  là: y / A B C D Câu 47: Hàm số y  ln(2 x2  e2 ) có đạo hàm cấp là: A x (2 x  e2 ) 2 B x  2e (2 x  e2 ) C 4x x  e2 D 4x (2 x  e2 ) 2 Câu 48: Cho hàm số y  log3 (2 x  1) Phát biểu sau sai: A Hàm số nghịch biến ( ; ) B Hàm số cực trị C Trục oy tiệm cận đứng đồ thị D Hàm số đồng biến ( ; ) Câu 49: Hàm số y  xe x có cực trị điểm: A x=e Câu 46: Giá trị nhỏ hàm số y  x A C x = e2 B x=2  x 2 D x=1 [0;1] là: B C D Câu 47: Cho hàm số y  log ( x  1) Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đồng biến (1; ) B Trục ox tiệm cận đứng đồ thị hàm số C Trục oy tiệm cận ngang đồ thị hàm số D Hàm số đồng biến (0; ) Câu 48: Tập xác định hàm số y  log5  x3  x2  2x  là: 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG B (0; 2)  (4; +) A (1; +) C (-1; 0)  (2; +) D (0; 2) Câu 49: Cho hàm số y  x(e x  ln x) Chọn phát biểu đúng: A Hàm số nghịch biến với x>0 B Hàm số đồng biến với x>0 C Hàm số đồng biến với x D Hàm số đồng biến với x 0, a  Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R B Tập giá trị hàm số y = log x tập R a C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +) D Tập xác định hàm số y = loga x tập R Câu 196:Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y  log x B y  log x C y  log x D y  log Câu 197: Giá trị log A  log 22 a B 2 x e a (a  0) bằNg log 22 a C 2log 22 a Câu 198 Giá trị lớn hàm số y 2x ln x đoạn 1;e là: A ln B C e D 2e e2 ) Nếu y e Câu 199 Cho hàm số y ln(2x D 4log 22 a 3m m bằng: 3e 26 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 A m BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM B m 9e ln C m D m 6911 ln ln theo a b là: 6912 A 8a - 3b B 8a 3b C 8a 3b D 8a 3b 2 Câu 201 Giả sử ta có hệ thức a b 7ab a, b Hệ thức sau đúng? A log2 a C log2 a b , giá trị B a , ln Câu 200 Cho ln b b ln a log2 a log2 b B log2 log2 a log2 b D log2 a b b log2 a log2 log2 b log2 a log2 b Câu 202: Hàm số f ( x)  x2 ln x đạt cực tiểu điểm : A x  e Câu 203 :Nếu A Câu 204:Cho B x e C x  e D x e loga x  loga  loga  loga (a  0, a  1) B C D.3 5 x bằng: log2  a Tính lg25 theo a là: A 1- a Câu 205: Hàm số y = B.1+ a C 2(1-a) D 2(a - 1) ln( x2  5x  6) có tập xác định : A (- ∞; 2] [3 ; + ∞) B [ 2; 3] C (2 ; 3) D (- ∞; 2) (3 ; + ∞) Câu 206: Cho hàn số y  log (2 x 1) Chọn phát biểu đúng: A.Hàm số đồng biến với x> B.Hàm số đồng biến với x >  C.Trục 0y tiệm cận ngang D.Trục 0x tiệm cận đứng Câu 207: Cho biết năm 2016, dân số Việt Nam có 94 444 200 người tỉ lệ tăng dân số 1,06% Nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi vào năm dân số Việt Nam 100 000 000 người? A B C 2021 D 2022 27 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG Câu 208: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn quý với lãi suất 5,6% năm Hỏi sau người có 120 triệu đồng? A năm B năm C 14 năm D 14 quý \ Thầy Trần Tài(1-38) Câu Tập xác định hàm số y   x  1 là: A R 1  B R \   2 C  0;   Câu Tập xác định hàm số y   x  3 A R B R \ 3 2 D  ;0  là: C  3;   D  0;   Câu Tập xác định hàm số y   x  x  3 là: A R B R \ 3;1 C  ; 3  1;   D  0;   Câu Tập xác định hàm số y  log (3  x) là: A R  3 B R \    2 C  0;     D   ;     Câu Tập xác định hàm số y  ln(1  x ) là: A R B R \ 1;1 C  ; 1  1;   D  1;1  x 1  Câu Tập xác định hàm số y  log   là:   2x  A R 3 B R \   2 3  C  1;  2  Câu Đạo hàm hàm số y  (3  x )  3  D  ;  2  là: 28 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 A  x 3  x2  3 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM  B  x   x  3 Câu Đạo hàm hàm số y  e x A (2 x  3)e x B e x 2 3 x 1  C  x   x  3 D  3  x   là: 3x 1 C (2 x  3)e x 3x 1 D e x Câu Đạo hàm hàm số y  312 x là: A (2).312 x B (2ln 3).312 x C 312 x.ln D 312 x Câu 10 Đạo hàm hàm số y  ln  x  x  là: A 2x x  5x B 1 x  5x C x  5x D 2x  x2  5x Câu 11 Đạo hàm hàm số y  xe x là: A 1  x  e x B 1  x  e x C  e x D e x C  ln x D Câu 12 Đạo hàm hàm số y  x ln x là: A  ln x B ln x Câu 13 Đạo hàm hàm số y  log3 (2 x  3) là: A (2 x  3) ln B (2 x  3) ln C 2x  D 2x  C 10 3x  D 3x  Câu 14 Đạo hàm hàm số y  log(3x  1) là: A (3x  1) ln10 B (3x  1) ln10 Câu 15 Đạo hàm hàm số y  (2 x  1) ln(1  x) là: A 2ln 1  x   2x 1 1 x B 2ln 1  x  C 2ln 1  x   1 x D 2ln 1  x   2x 1 1 x Câu 16 Giá trị lớn hàm số y  x  ln x đoạn 1;e là: 29 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A B D e  C e Câu 17 Giá trị nhỏ hàm số y  x  ln( x  1) đoạn 1;e là: A e  C e2  ln  e  1 B  ln Câu 18 Giá trị lớn hàm số y  ln x  A  e D e  ln đoạn e; e2  là: x C  B e2  1 e2 D Câu 19 Giá trị lớn hàm số y  x  e2x đoạn [0 ; 1] là: B e2  A C e D 2e Câu 20 Giá trị lớn hàm số y  ln x  x đoạn [1 ; e2] là: A 2  ln B  e C 1 D e Câu 21 Giá trị nhỏ hàm số y  x ln x đoạn [1; e] là: C 1 B e A Câu 22 Giá trị lớn hàm số y  A x   x ln x đoạn [1; 2] là: B e C  Câu 23 Tập xác định hàm số y  x  x  A D   3;   D e   2ln D e 2017 3  B D   ;    1;   4  là:  3 C D  R \ 1;    4 D D   3;   Câu 24 Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y = log x B y = log2 x C y = log x D y = log e x  30 TÀI LIỆU ÔN THI THQG 2017 BIÊN SOẠN VÀ SƯU TẦM 2log (2 x  1) Câu 25 Cho hàm số y  log3 (2 x  1) Giá trị y (2 x  1) ln x  là: y / A B C D Câu 26 Hàm số y  ln(2 x2  e2 ) có đạo hàm cấp là: A x (2 x  e2 ) 2 B x  2e (2 x  e2 ) C 4x x  e2 D 4x (2 x  e2 ) 2 Câu 27 Cho hàm số y  log3 (2 x  1) Phát biểu sau sai: A Hàm số nghịch biến ( ; ) B Hàm số cực trị C Trục oy tiệm cận đứng đồ thị D Hàm số đồng biến ( ; ) Câu 28 Hàm số y  xe x có cực trị điểm: A x=e Câu 29 Giá trị nhỏ hàm số y  x A C x = e2 B x=2  x 2 D x=1 [0;1] là: B C D Câu 30 Cho hàm số y  log ( x  1) Chọn phát biểu đúng: A Hàm số đồng biến (1; ) B Trục ox tiệm cận đứng đồ thị hàm số C Trục oy tiệm cận ngang đồ thị hàm số D Hàm số đồng biến (0; ) Câu 31 Tập xác định hàm số y  log5  x3  x2  2x  là: A (1; +) B (0; 2)  (4; +) C (-1; 0)  (2; +) D (0; 2) Câu 32 Cho hàm số y  x(e x  ln x) Chọn phát biểu đúng: 31 300 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM MŨ – LOGARIT GIÁO VIÊN: NGUYỄN BẢO VƯƠNG A Hàm số nghịch biến với x>0 B Hàm số đồng biến với x>0 C Hàm số đồng biến với x D Hàm số đồng biến với x [...]... v b 33 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG a v log2 5 g) Cho log25 7 a v lg 2 h) Cho lg 3 b Hóy tớnh A b Hóy tớnh A log 3 5 49 theo a v b 8 log125 30 theo a v b i) Cho log30 3 a v log30 5 b Hóy tớnh A log30 1350 theo a v b j) Cho log14 7 a v log14 5 b Hóy tớnh A log35 28 theo a v b k) Cho log49 11 a v log2 7 b Hóy tớnh A log 3 7 121 theo a v b 8 BI TP TRC NGHIM Cụng thc logarit. .. y ln(1 x 2 ) l: A R B R \ 1;1 C ; 1 1; D 1;1 x 1 Cõu 79 Tp xỏc nh ca hm s y log 2 l: 3 2x A R 3 B R \ 2 Cõu 80 o hm ca hm s y e x 3 C 1; 2 2 3 x 1 3 D ; 2 l: 11 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG A (2 x 3)e x B e x 2 3x 1 C (2 x 3)e x 2 3x 1 D e x Cõu 81 o hm ca hm s y 312 x l: A (2).312 x B (2ln 3).312 x C 312 x.ln 3 D 312 x Cõu 82 o hm ca hm s y... 1 C log a ab b D log a b2 2log a b Cõu 98 Cho a, x, y l 3 s dng khỏc 1 Tỡm mnh sai: A log y x log a x log a y B log a 1 1 x log a x C log y x 1 log x y D log a y log a x.log x y 13 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG Cõu 99 Cho a 0 , a 1 , x, y l 2 s dng Tỡm mnh ỳng: A log a x log a x y log a y B log a x y log a x log a y C log a x log a x log a y y D log a x ... 8a+3b Cõu 114: Cho log12 27 a thỡ log 3 2 tớnh theo a l: A 3 a a B 3 C 3 2 a D 3 a 2a Cõu 115: Cho log12 27 a thỡ log 6 16 tớnh theo a l: A 3 a 3 a B a3 4(3 a) C a3 a 3 D 4(3 a) 3 a 15 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG Câu 116: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A Hàm số y = ax với 0 < a < 1 là một hàm số đồng biến trên (-: +) B Hàm số y = ax với a > 1 là một hàm số nghịch... (2; +) D (-2; 2) Câu 125: Hàm số y = ln 1 sin x có tập xác định là: A R \ k2, k Z 2 Câu 126: Hàm số y = B R \ k2, k Z C R \ k, k Z 3 D R 1 có tập xác định là: 1 ln x 17 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG A (0; +)\ {e} B (0; +) C R D (0; e) Câu 127: Hàm số y = log5 4x x 2 có tập xác định là: A (2; 6) B (0; 4) Câu 128: Hàm số y = log A (6; +) 5 C (0; +) D R... Kết quả khác Câu 142: Cho f(x) = esin 2x Đạo hàm f(0) bằng: A 1 B 2 2 Câu 143: Cho f(x) = ecos x Đạo hàm f(0) bằng: A 0 B 1 x 1 Câu 144: Cho f(x) = 2 x 1 Đạo hàm f(0) bằng: A 2 B ln2 19 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG Câu 145: Cho f(x) = tanx và (x) = ln(x - 1) Tính A -1 B.1 f ' 0 ' 0 Đáp số của bài toán là: C 2 D -2 Câu 146: Hàm số f(x) = ln x x 2 1 có đạo hàm f(0) là:... mnh sau: A Hm s y = loga x vi 0 < a < 1 l mt hm s ng bin trờn khong (0; +) B Hm s y = loga x vi a > 1 l mt hm s nghch bin trờn khong (0; +) C Hm s y = loga x (0 < a 1) cú tp xỏc nh l R 21 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG D th cỏc hm s y = loga x v y = log 1 x (0 < a 1) i xng vi nhau qua trc honh a Cõu 163: Hm s no di õy nghch bin trờn tp xỏc nh ca nú? A y = log2 x B y = log... log15 105 C log a a log a b log a b Cõu 177 o hm ca hm s y A y 1 x D log a b logb a log3 x x B y Cõu 178 Tp xỏc nh ca hm s y 1 ln 3 ln 0 l C y 1 x ln 3 D y x ln 3 2x 3 l 1 x 23 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG A D 1; 3 2 C D B D 3 ; 2 ;1 A y 3 1 2x 2x 2 x 2x 3 x 2 x2 2x log 3 ln 10 3 ; 2 ;1 l B y D y 2x 2 x2 2x 3 ln 10 1 C y 3 2 D D Cõu 179 o hm ca hm s y 1;... 5 log2 a D log0,3 0, 8 4 log2 b a, b B a 4b 5 D ( 2; 1) C (0;1) B log A log3 4 Cõu 190 Nu log2 x log e x logx 2 3 2008 0 0 thỡ x bng: C 5a 4b D 5a 4b a Giỏ tr ca lg 25 theo a l 25 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG a A 2 1 Cõu 192 Cho a A loga 1 B 0, a 0 3 1 3 2 2a B loga a C loga ab 1 D 1 B 3 1 Cõu 194: Tp xỏc nh ca hm s log B R \ 2;3 D loga b 2 b 3 Khi ú giỏ tr ca... Cõu 207: Cho bit nm 2016, dõn s Vit Nam cú 94 444 200 ngi v t l tng dõn s l 1,06% Nu t l tng dõn s hng nm khụng i thỡ vo nm no dõn s Vit Nam s l 100 000 000 ngi? A 5 B 6 C 2021 D 2022 27 300 BI TP TRC NGHIM HM M LOGARIT GIO VIấN: NGUYN BO VNG Cõu 208: Mt ngi gi 100 triu ng vo ngõn hng theo th thc lói kộp kỡ hn mt quý vi lói sut 5,6% mt nm Hi sau bao lõu ngi ú cú ớt nht 120 triu ng? A 3 nm B 4 nm C
- Xem thêm -

Xem thêm: 300 BAI TRAC NGHIEM HAM SO MU HAM SO LOGARIT, 300 BAI TRAC NGHIEM HAM SO MU HAM SO LOGARIT, 300 BAI TRAC NGHIEM HAM SO MU HAM SO LOGARIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay