Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải việt nam

20 238 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 11:04

B GIO DC V O TO TRNG I HC NGOI THNG Lấ TH BCH THY T DO HểA THNG MI DCH V V NH HNG CA Nể I VI S PHT TRIN CA DCH V HNG HI VIT NAM Chuyờn ngnh : KINH T TH GII V QUAN H KINH T QUC T LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS V S TUN H NI 2007 i MC LC Trang LI NểI U CHNG I: TNG QUAN V T DO HểA THNG MI DCH V 1.1 Thng mi dch v v t húa thng mi dch v 1.1.1 Khỏi nim v thng mi dch v v cỏc hỡnh thc cung cp dch v 1.1.2 1.1.3 1.1.1.1 Khỏi nim v thng mi dch v 1.1.1.2 Cỏc hỡnh thc cung cp dch v Khỏi quỏt v t hoỏ thng mi dch v 1.1 2.1 Bn cht ca t hoỏ thng mi dch v 1.1 2.2 Cỏc bin phỏp ca t hoỏ thng mi 1.1 2.3 Cỏc hỡnh thc ca t hoỏ thng mi 1.1 2.4 Xu th t hoỏ thng mi hin 13 nh hng ca thng mi dch v thng mi quc t 17 1.1 3.1 Li ớch ca t hoỏ thng mi dch v 17 1.1 3.2 Nhng hn ch thc hin chớnh sỏch t hoỏ 22 thng mi dch v 1.2 Vi nột v cỏc Hip nh m Vit Nam tham gia nhm thc hin 23 t húa thng mi dch v 1.2.1 Hip nh chung v thng mi dch v GATS 23 1.2.2 Hip nh khung v dch v ASEAN (AFAS) 27 1.2.3 Hip nh thng mi Vit Nam Hoa K (BTA) 28 CHNG II: NH HNG CA T DO HểA THNG MI DCH V I VI S PHT TRIN CA DCH V HNG HI VIT NAM 2.1 Thc trng dch v hng hi Vit Nam 31 2.1.1 Dch v ti bin 31 2.1.1.1 Tỡnh trng i tu bin Vit Nam 31 ii 2.1.2 2.2 2.1.1.2 Th phn ti 31 Dch v hng hi ph tr 32 2.1.2.1 Phõn loi dch v hng hi ph tr 32 2.1.2.2 Thc trng cỏc dch v hng hi ph tr ti Vit Nam 34 nh hng ca t húa thng mi dch v i vi s phỏt 38 trin ca dch v hng hi ti Vit Nam 2.2.1 nh h-ởng trình hình thành sửa đổi nguồn luật 38 điều chỉnh hoạt động dịch vụ hàng hải Việt Nam 2.2.1.1 Các quy định liên quan đến dịch vụ vận tải biển 38 2.2.1.2 Các quy định liên quan đến dịch vụ hàng hải phụ 45 trợ 2.2.1.3 Các sách đầu t- sở hạ tầng cảng biển 48 2.2.1.4 Cải cách thủ tục hành 48 2.2.1.5 Các cam kết Việt Nam tự hoá th-ơng mại 49 dịch vụ hàng hải 2.2.2 ảnh h-ởng tự hoá th-ơng mại dịch vụ khả 51 cạnh tranh dịch vụ hàng hải Việt Nam 2.2.3 2.2.2.1 Dch v ti bin 52 2.2.2.2 Dch v hng hi ph tr 56 nh hng ca t hoỏ thng mi dch v lờn cỏc doanh 64 nghip cung cp dch v hng hi Vit Nam 2.2.3.1 i vi doanh nghip cung cp dch v ti bin 64 2.2.3.2 i vi doanh nghip cung cp dch v hng hi ph 67 tr CHNG III : NH HNG V MT S GII PHP NHM NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA DCH V HNG HI VIT NAM 3.1 nh hng phỏt trin dch v hng hi Vit Nam n nm 76 2010, tm nhỡn 2020 3.1.1 Mc tiờu phỏt trin 76 iii 3.2 3.1.2 Quan im phỏt trin 76 3.1.3 nh hng phỏt trin 76 L trỡnh phỏt trin v nõng cao kh nng cnh tranh ca cỏc 84 loi dch v hng hi Vit Nam 3.3 3.2.1 Dch v ti bin 84 3.2.2 Dch v hng hi ph tr 84 Mt s gii phỏp nhm nõng cao kh nng cnh tranh ca dch 86 v hng hi Vit Nam 3.3.1 Gii phỏp v mụ 86 3.3.1.1 Phỏt trin i tu v dch v ti bin 86 3.3 1.2 Phỏt trin v qun lý khai thỏc h thng cng bin 88 3.3 1.3 Hon thin c ch giỏ cho cỏc dch v hng hi 90 3.3.1.4 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc ca dch v 90 hng hi 3.3 1.5 Hon thin h thng lut phỏp 91 3.3.1.6 y mnh quỏ trỡnh c phn hoỏ cỏc doanh nghip 93 cung cp dch v hng hi 3.3.2 3.3.1.7 Phỏt huy vai trũ ca cỏc Hip hi ngnh ngh 95 Gii phỏp vi mụ 95 3.3.2.1 Kin ton, i mi t chc doanh nghip cung cp 95 dch v hng hi 3.3.2.2 Chỳ trng o to ngun nhõn lc theo tiờu chun 96 quc t 3.3.2.3 Hỡnh thnh mng li dch v hng hi ton cu 97 3.3.2.4 a dng hoỏ cung cp dch v hng hi 97 3.3.2.5 Ch ng ỏp dng cụng ngh tin hc kinh 97 doanh dch v hng hi 3.3.2.6 y mnh cụng tỏc hp tỏc quc t v tuyờn truyn thụng tin v hi nhp 98 iv KT LUN 100 iv DANH MC CC BNG, BIU Trang Bng 1.1: Tng trng bỡnh quõn ca xut khu dch v theo khu vc 19 Bng 2.1: Sn lng chuyn ca i tu Vit Nam 30 Bng 2.2: Sn lng hng hoỏ thụng qua cng nm 2005 v 2006 35 Bng 2.3: Thay i nhng quy nh ỏp dng cho cỏc thc th kinh doanh 39 ngoi quc doanh lnh vc dch v ti bin Bng 2.4: Thay i cỏc quy nh v u t nc ngoi lnh vc dch v 41 ti bin Bng 2.5: Nhng thay i v l phớ hng hi v gớa dch v cng bin 49 Bng 2.6 Nng lc thụng qua cng container chõu v ca Vit Nam 58 Bng 2.7: S lng doanh nghip tham gia kinh doanh dch v ti bin 65 Vit Nam Bng 2.8: S lng cỏc doanh nghip cung cp dch v hng hi ph tr 68 Bng 3.1 Kinh phớ u t cho cỏc cng trng im d kin n nm 2006 79 Bng 3.2 Túm tt cỏc nhúm cng d kin quy hoch 81 v DANH MC TH, HèNH V Trang Hỡnh 2.1: Tng trng th phn ca i tu Vit Nam 31 Hỡnh 2.2: Tc tng trng ca i tu Vit Nam 52 Hỡnh 2.3: i tu Vit Nam phõn theo tui 53 Hỡnh 2.4: Xu hng u t vo tu container 54 Hỡnh 2.5: Quy mụ trung bỡnh ca i tu cỏc nc ASEAN 55 vi DANH MC CC T VIT TT AFTA Asian Free Trade Area Khu vc mu dch t Asian AFAS Asian Framework Agreement Hip nh Khung v dch v on Services ASEAN Association of Southeast Asian Nations APEC BTA Asian Hip hi cỏc quc gia ụng Nam Asia Pacific Economic Din n hp tỏc kinh t Corporation Chõu -Thỏi Bỡnh Dng Bilateral Trade Agreement Hip nh thng mi song phng EEC European Economic Community Cng chung Chõu u EU European Union Liờn minh Chõu u CEFTA Central Europe Free Hip hi buụn bỏn t Trade Association Trung u CEPT Common Effective Program On Tariffs CIF Cost Insurance Freight Chng trỡnh u ói thu quan cú hiu lc chung Phng thc giao hng Ngoi thng FOB Free on Board Phng thc giao hng Ngoi thng GATT General Agreement on Tariffs And Trade GATS General Agreement on Trade in Services LAFTA Latin America Free Trade Area NAFTA North America Free Trade Hip nh chung v thu quan v mu dch Hip nh chung v thng mi dch v Khu vc mu dch t M La tinh Khu vc mu dch t Bc vii Area M National Treatment Ch ói ng quc gia MFN Most favoured Nation Nguyờn tc ti hu quc SADC South Africa Devolopment Cng ng phỏt trin Nam Phi NT Community TAFTA Tran- Atlantic Free Trade Area TEU Twenty foot equitvalent UNCTAD United Nation Conference On Trade and Development WB World Bank WTO World Trade Organization Khu vc mu dch t xuyờn i Tõy Dng n v o ti trng Hi tho Liờn Hip Quc v thng mi v phỏt trin Ngõn hng th gii T chc Thng Mi th gii LI NểI U I Tớnh cp thit ca ti Ton cu hoỏ v khu vc hoỏ ang tr thnh mt xu th phỏt trin, to cho ngnh hng hi nc ta núi chung v dch v hng hi núi riờng nhiu c hi cng nh thỏch thc Ngh quyt 07/TW ngy 27/11/2001 ca B Chớnh tr ó nờu rừ ch trng Ch ng hi nhp kinh t quc t nhm m rng th trng, tranh th vn, cụng ngh, kin thc qun lý y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ theo nh hng xó hi ch ngha Dch v hng hi Vit Nam ó v ang quỏ trỡnh hi nhp, tham gia cỏc nh ch khu vc v th gii, chp nhn v tuõn th nhng quy nh chung c hỡnh thnh ca cỏc t chc khu vc v th gii nh ASEAN, APEC v WTO, tin hnh vic m ca kinh doanh vi bờn ngoi Thc hin chớnh sỏch m ca ca ng v Nh nc ta, dch v hng hi nc ta ó cú nhng bc phỏt trin nhanh chúng Th trng dch v hng hi ang dn c m rng theo nhp chung ca hi nhp kinh t th gii ca nc ta õy l mt ũi hi khỏch quan v l nhu cu ni ti ca s phỏt trin dch v hng hi nc ta Theo ú, dch v hng hi phc v c lc cho nhu cu xut nhp khu hng hoỏ v ti bin ca nc ta ang ngy mt gia tng vi tc cao Cỏc nc khu vc v trờn th gii cú quan h kinh t v ti bin vi nc ta ang ỏp dng chớnh sỏch m ca v t hoỏ thng mi hng hoỏ, thng mi dch v v u t Qỳa trỡnh t hoỏ ũi hi phi cú s iu chnh v chớnh sỏch v c cu kinh t, ct gim thu quan v loi b hng ro phi thu quan, to c hi kinh doanh thụng thoỏng vi lut l rừ rng, minh bch Trc tro lu t hoỏ thng mi th gii ang din mnh m ó t dch v hng hi ca Vit Nam phi i mt vi nhng thay i mang tớnh bc ngot bi vỡ t hoỏ thng mi mt mt em n cho nn kinh t ca cỏc quc gia cng nh nn kinh t ton cu nhiu c hi nhng ng thi cng t rt nhiu thỏch thc T hoỏ thng mi dch v m c hi phỏt trin cho ngnh dch v hng hi nc ta nh nõng cao nng lc, trỡnh chuyờn mụn v cht lng dch v, tng cng tip cn th trng cho cỏc nh u t nc ngoi, ci thin cht lng cỏc dch v hng hi ph tr v cỏc dch v cng bin s tng s lng cỏc tu vo cng Vit Nam, nh ú s lm tng ngun thu cho ngõn sỏch nh nc v doanh thu cho cỏc n v kinh doanh dch v hng hi Bờn cnh ú, t hoỏ thng mi cng s t cỏc doanh nghip Vit Nam hot ng lnh vc hng hi (hu ht l cỏc doanh nghip cú quy mụ va v nh) trc s cnh tranh gay gt ca cỏc doanh nghip nc ngoi Xut phỏt t yờu cu thc tin trờn, tỏc gi xin chn ti T hoỏ thng mi dch v v nh hng ca nú i vi s phỏt trin ca dch v hng hi Vit Nam lm ti nghiờn cu II Mc ớch nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca ti l: Tỡm hiu, phõn tớch v h thng hoỏ nhng c bn cú liờn quan n xu th t hoỏ thng mi núi chung v t hoỏ thng mi dch v núi riờng Tỡm hiu thc trng hot ng ca dch v hng hi Vit Nam nhng nm qua Tuy nhiờn, cỏc sn phm ca dch v hng hi rt phong phỳ nờn ti ch trung nghiờn cu tiu h thng chớnh ca dch v hng hi l: dch v ti bin v cỏc dch v hng hi ph tr (bao gm cỏc dch v hng hi ph tr v cỏc dch v cng bin) - Phõn tớch, ỏnh giỏ nh hng ca dch v hng hi Vit Nam trc tỏc ng ca xu hng t hoỏ thng mi dch v 3.Nờu lờn mt s gii phỏp nhm nõng cao kh nng cnh tranh ca dch v hng hi Vit Nam trc xu hng t hoỏ thng mi dch v III i tng v phm vi nghiờn cu Khoỏ lun trung nghiờn cu nhng c bn v xu hng t hoỏ thng mi dch v v nhng tỏc ng ca t hoỏ thng mi dch v i vi dch v hng hi Vit Nam phm vi t nhng nm i mi (1986) n IV Phng phỏp nghiờn cu Trong qỳa trỡnh nghiờn cu, ngi vit ó kt hp s dng cỏc phng phỏp vt bin chng, phng phỏp tng hp, so sỏnh v phng phỏp thng kờ tỡm mi quan h qua li gia nhng hin tng kinh t, tỡm nhng tỏc ng ca xu hng t hoỏ thng mi dch v i vi ngnh dch v hng hi Vit Nam, t ú xut s gii phỏp nhm nõng cao kh nng cnh tranh ca dch v hng hi ti Vit Nam ng thi, khoỏ lun cú k tha cú chn lc kt qu nghiờn cu ca cỏc thy cụ giỏo, cỏc hc gi v ngoi nc liờn quan n dch v hng hi Vit Nam V B cc ca ti Ngoi phn m u v kt lun, lun gm chng c kt cu nh sau: Chng I: Tng quan v t hoỏ thng mi dch v Chng II: nh hng ca t hoỏ thng mi dch v i vi s phỏt trin ca dch v hng hi Vit Nam Chng III: nh hng v mt s gii phỏp nhm nõng cao kh nng cnh tranh dch v hng hi Vit Nam CHNG I: TNG QUAN V T DO HO THNG MI DCH V 1.1 THNG MI DCH V V T DO HO THNG MI DCH V 1.1.1 Khỏi nim v thng mi dch v v cỏc hỡnh thc cung cp dch v 1.1.1.1 Khỏi nim v thng mi dch v Dch v trờn thc t ó tham gia vo thng mi t rt lõu bỏn mt mt hng sau ó sn xut xong, cỏc nh sn xut thng phi vin n mt chin lc qung cỏo, s dng mt mng li phõn phi rng khp a hng hoỏ ti ngi tiờu dựng Thm gi c khỏch hng, cỏc nh kinh doanh cũn phi m bo mt h thng dch v sau bỏn hng: sa cha, thay th i vi nhng mt hng b hng húc v ụi chi phớ cho dch v bo hnh sn phm chim ti phõn na bn thõn giỏ tr hng hoỏ Nh vy dch v ó hỡnh thnh v phỏt trin thng mi Tuy vy, nú cũn nh v thng tn ti cựng vi thng mi hng hoỏ nờn dch v ch c coi l hot ng b tr cho thng mi, tc dch v lỳc ny l dch v cho thng mi Cựng vi s phỏt trin ca thng mi hng hoỏ, dch v ó ngy cng t rừ v trớ quan trng ca nú, lm thay i c cu thng mi quc t Lỳc ny dch v khụng cũn tn ti vi tớnh cht l mt ngnh b tr, l dn xut cho thng mi na m tr thnh mt i tng ca thng mi, t ú m hỡnh thnh khỏi nim v thng mi dch v Trong Hip nh GATS, khụng cú iu khon no núi rừ bn cht ca thng mi dch v m thng mi dch v c nh ngha bng cỏch lit kờ phng thc cung cp Tuy nhiờn, trờn c s nh ngha v thng mi hng hoỏ, cú th hiu Thng mi dch v l s trao i v dch v gia cỏc cỏ nhõn, t chc vi vỡ mc ớch thng mi Cn nhn mnh mc ớch thng mi nh ngha trờn vỡ mt dch v cú th c trao i vi t cỏch l i tng chớnh m hon ton khụng phi l thng mi dch v vỡ khụng mang mc ớch ny Chng hn, bỏc s cú th cha bnh cho bnh nhõn trờn c s t thin Khi ú bỏc s ó cung cp dch v cha bnh, bnh nhõn s dng dch v ny, nhng vic cung cp v s dng dch v trờn khụng c tin hnh trờn c s thng mi Trờn c s nh ngha v thng mi dch v trờn ta cú nh ngha v thng mi dch v quc t Vi chỳ ý rng, bn cht ca GATS l iu chnh cỏc mi quan h thng mi gia cỏc nc v dch v, v xột theo phng thc cung cp dch v c dựng nh ngha v nú nờn thng mi dch v c nhc n Hip nh ny chớnh l thng mi dch v quc t ch khụng phi hot ng thng mi dch v m nh cung cp v ngi tiờu dựng bú hp phm vi mt quc gia Thng mi dch v quc t l s trao i v dch v gia phỏp nhõn hoc th nhõn nc vi phỏp nhõn hoc th nhõn nc ngoi vỡ mc ớch thng mi 1.1.1.2 Cỏc hỡnh thc cung cp dch v iu 1, khon ca Hip nh GATS lit kờ phng thc cung cp dch v nh l nh ngha v thng mi dch v Bn phng thc cung cp dch v ú l: Phng thc 1: Cung ng qua biờn gii - dich v c cung cp t mt nc sang mt nc khỏc (vớ d gi in thoi t Vit Nam sang M); c im ca loi hỡnh cung cp dch v ny l ch cú bn thõn dch v i qua biờn gii, cũn ngi cung cp dch v khụng cú mt ti nc nhn dch v Phng thc 2: Tiờu th ti nc ngoi - ngi tiờu dựng dch v ti mt nc khỏc, vớ d nh i du lch nc ngoi Phng thc 3: Hin din thng mi - mt cụng ty nc ngoi thnh lp chi nhỏnh hoc cụng ty cung cp dch v ti mt nc khỏc, vớ d nh mt ngõn hng ca M thnh lp chi nhỏnh Canada Phng thc 4: Hin din ca cỏc cỏ nhõn trc tip cung cp dch v (hay cũn gi l hin din ca cỏc th nhõn) Tc l cụng dõn nc ny trc tip cung ng dch v nc khỏc 6 Cỏch phõn loi trờn c thc hin da trờn c s xut x ca ngi cung cp dch v v ngi tiờu dựng v da trờn v trớ a lý lónh th ca h dch v c cung ng Mc tiờu chớnh ca vic phõn loi ny l to iu kin thun li cho vic xem xột cỏc quy nh ca mi nc thnh viờn nh hng ti cỏc loi hỡnh cung cp dch v ny 1.1.2 Khỏi quỏt v t hoỏ thng mi dch v 1.1.2.1 Bn cht ca t hoỏ thng mi dch v Thng mi quc t nhng nm cui th k XX bc sang th k XXI ó phỏt trin vi tc v bóo Di tỏc ng ca cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh, lc lng sn xut ó phỏt trin mt bc nhy vt, lm c s thỳc y nn kinh t th trng cỏc nc phỏt trin ti mc cao Th trng quc gia tr nờn quỏ cht hp v t yờu cu phi m ca th trng khu vc v th gii Kt qu tuyt vi v tt yu ca vic ni lin th trng ca tng quc gia riờng l vi th trng quc t rng ln l s tng trng thn kỡ ca thng mi th gii hng thp k qua Trong gn 100 nm qua, kim ngch xut khu ca th gii ó tng 27 ln Nu nh giai on 1900-1947, thng mi th gii tng ln thỡ t nm1948 n nm 2000 lng thng mi th gii tng gn 20 ln Theo d bỏo ca Ngõn hng Th gii giai on 1998-2010, thng mi th gii s tng 7.5 %/nm so vi 7.0 % nhng nm 90 ca th k XX S phỏt trin mnh m ca thng mi quc t v vai trũ ngy cng quan trng ca thng mi i vi s n nh v phỏt trin kinh t ca mi nc t ũi hi phi phỏ b cỏc ro cn ca thng mi quc t, tng bc tin ti t hoỏ thng mi ton cu thỳc y thng mi quc t phỏt trin mnh m hn na Vy, v mt bn cht, t hoỏ thng mi l gỡ? Theo T in chớnh sỏch thng mi quc t- Trung tõm nghiờn cu kinh t quc t - i hc Adelaide-Australia, t hoỏ thng mi l thut ng dựng ch hot ng loi b cỏc cn tr hin hnh i vi thng mi hng hoỏ v dch v Thut ng ny cú th bao trựm c hnh ng loi b nhng hn ch v u t nu th trng mc tiờu cn u t thc hin tip cn th trng Theo khỏi nim ny, t hoỏ thng mi l hng ti xoỏ b s phõn bit i x gia hng hoỏ nc v hng nhp khu, to iu kin cho s t lu chuyn dũng hng hoỏ Nh vy, t hoỏ thng mi, xột v mt bn cht, ú l hnh ng loi b mi cn tr i vi cỏc hot ng giao thng quc t nhm mc tiờu to iu kin cho thng mi quc t phỏt trin Cỏc ro cn gõy tr ngi cho thng mi quc t bao gm: cỏc ro cn thu quan, phi thu quan, cỏc hng ro k thut, v cỏc ro cn khỏc mang tớnh chớnh tr-xó hi T hoỏ thng mi chớnh l vic loi b cỏc ro cn nờu trờn Mun d b cỏc ro cn ú, cỏc nc phi n phng hoc thụng qua cỏc cam kt song phng v a phng tin hnh tng bc ct gim thu quan, hn ch v tin ti xoỏ b hnh ro phi thu quan (hn ngch, giy phộp, cỏc quy nh v tiờu chun k thut ) cho hng hoỏ,dch v nc cng nh hng hoỏ, dch v nc ngoi cựng c t cnh tranh, c i x bỡnh ng m khụng vp phi mt ro cn bo h no, t ú to nhng iu kin thun li nht thng mi quc t c phỏt trin kh nng cao nht cú th T nhng nm 80 tr li õy, cựng vi s tng trng mnh m ca thng mi quc t v s gia tng tớnh ph thuc ln gia cỏc ngnh kinh t trờn phm vi ton cu, c bit l s i ca WTO, khỏi nim t hoỏ thng mi khụng cũn bú hp phm vi thng mi hng hoỏ m ó m rng hu ht cỏc lnhvc nh: lnh vc s hu trớ tu, lnh vc u t, thng mi in t, v dch v 1.1.2.2 Cỏc bin phỏp ca t hoỏ thng mi Thc tin tin trỡnh t hoỏ thng mi hn na th k qua trờn ton cu vi nhiu sc thỏi phỏt trin ht sc a dng cho thy: vic thc hin bin phỏp thng mi no tu thuc vo s la chn ca tng quc gia trờn c s nhng iu kin lch s v c im tỡnh hỡnh ca quc gia ú tin hnh t hoỏ thng mi Nh vy, nhng iu kin tin hnh t hoỏ thng mi khỏc nhau, mi nc phi t la chn chng trỡnh, bc i bin phỏp v cỏc cỏch thc phự hp thc hin chng trỡnh t hoỏ ca mỡnh Cú rt nhiu bin phỏp khỏc d b cỏc cn tr thng mi ton cu, song cho n nay, thc tin thc hin t hoỏ trờn th gii mi c bit ti cỏc nhúm bin phỏp ch yu sau: 1) Ct gim dn thu quan, tin ti thc hin thu sut bng i vi hng xut khu, nhp khu 2) Loi b nhng hng ro phi thu quan, chun mc hoỏ cỏc bin phỏp phi thu ph thụng (bao gm cỏc bin phỏp qun lớ thng mi nh: giy phộp, tiờu chun v sinh, kim dch, kim tra trc a hng xung tu, nh giỏ tớnh thu hi quan, cỏc hn ch nh lng ) theo cỏc qui nh chung ca thụng l quc t v khu vc 3) Gim cỏc hn ch i vi thng mi dch v, tin ti t hoỏ hot ng cung cp v kinh doanh cỏc hỡnh thc dch v 4) Gim cỏc hn ch i vi u t m ng cho t hoỏ thng mi 5) Thu hoỏ cỏc bin phỏp phi thu quan, c bit l nhng bin phỏp cm nhp v hn ch nh lng mang tớnh bo h thun tuý 6) m bo nguyờn tc i x cụng bng, i x quc gia v ti hu quc thng mi quc t, gim bt s h tr, can thip ca nh nc i vi cỏc doanh nghip tham gia kinh doanh ngoi thng 7) Minh bch v cụng khai hoỏ cỏc chớnh sỏch phỏp lut thng mi, thun li hoỏ cỏc lnh vc liờn quan n giao dch thng mi nh: th tc hi quan, quyn s hu trớ tu liờn quan n thng mi nhm b tr v nõng cao hiu qu ca tin trỡnh t hoỏ thng mi Tu vo mc tiờu v l trỡnh tin hnh t hoỏ thng mi ca nc mỡnh, mi nc s ỏp dng mt hoc mt s nhúm bin phỏp trờn õy, ụi cú th ỏp dng tt c cỏc bin phỏp k trờn - ú l mc tiờu t hoỏ ó c u tiờn mc cao 1.1.2.3 Cỏc hỡnh thc ca t hoỏ thng mi T hoỏ thng mi trờn ton cu ó tr thnh ln súng mnh m cun hỳt s tham gia ca nhiu quc gia di nhiu hỡnh thc biu hin phong phỳ Quan sỏt tro lu ny trờn bỡnh din ton cu, cú th thy t hoỏ thng mi c thc hin di nhng hỡnh thc ch yu sau: +T hoỏ thng mi thụng qua cỏc din n thng mi a biờn õy l mt nhng hỡnh thc ph bin nht c a s cỏc quc gia la chn tin hnh t hoỏ thng mi Biu hin sinh ng nht ca tin trỡnh ny l cỏc vũng m phỏn thng mi ca GATT (1947-1994) v sau ny l WTO vi mc tiờu chung cao nht l t hoỏ thng mi ton cu -GATT (1947-1994) Hip nh chung v thu quan v thng mi GATT i vo thỏng 101947 ti Geneva (Thu S) n lc ca 23 quc gia thnh viờn nhm mc tiờu ban u l thc hin cỏc nhõn nhng thu quan to iu kin thun li cho thng mi quc t phỏt trin GATT l mt khuụn kh hp tỏc a phng v ó tri qua vũng m phỏn, vũng sau bao gi cng kộo di hn vũng trc vi ni dung phong phỳ v quy mụ ln hn Cỏc ni dung m phỏn ca GATT ngy cng sõu rng v phc Ban u cỏc cuc m phỏn nhm vo vic ct gim thu quan, dnh cỏc u ói cho cỏc nc ang v cha phỏt trin v cỏc quy ch tho thun khu vc, sau ny c m rng sang hng ro phi thu quan, thu hoỏ cỏc bin phỏp phi thu quan, xem xột chớnh sỏch thng mi ca cỏc bờn tham gia, m rng sang lnh vc dch v, s hu trớ tu, u t, mụi trng S m rng trờn quy mụ ngy cng ln ca cỏc vũng m phỏn GATT v ni dung m phỏn, cỏch thc m phỏn v s lng cỏc quc gia tham gia m phỏn, c bit l s tham gia tớch cc ca cỏc nc ang phỏt trin v chm phỏt trin l mt minh chng thuyt phc nht chng minh cho 10 xu hng tt yu t hoỏ thng mi trờn ton cu v tớnh ph bin ca hỡnh thc tin hnh t hoỏ thng mi ny Xu hng tham gia t hoỏ thng mi di hỡnh thc cỏc din n thng mi a biờn tip thờm ng lc mnh m vi s i ca mt t chc kinh t mi mang tớnh ton cu - ú l WTO - WTO S suy gim kinh tthng mi th gii v nhng bt n v xó hi vo u nhng nm 80 ó khin cho chớnh ph cỏc nc buc phi tỡm kim cỏc tho hip song phng phõn chia th trng vi cỏc i th cnh tranh v ỏp dng mt s hỡnh thc bo v th trng cho mt s ngnh kinh t phi chu s cnh tranh ngy cng gay gt t nc ngoi Thm chớ, ó xut hin du hiu quay tr li ch ngha bo h mt s quc gia Thờm vo ú, nhng hn ch khụng th khc phc c ngy cng bc l rừ c ch ca GATT cng lm cho nhiu quc gia tr nờn lo ngi Tin trỡnh t hoỏ thng mi cú nguy c b chng li nu khụng cú nhng ng lc phỏt trin mi Cỏc yu t trờn v nhiu lớ khỏc ó khin cỏc thnh viờn ca GATT cho rng cn phi cú n lc ci cỏch tip tc mc tiờu ti thng m h ó theo ui t bui u thit lp hot ng ny Nhng n lc khụng ngng ca cỏc nc thnh viờn bi cnh trờn ó dn ti s ng v thnh cụng ngoi mong i ca vũng m phỏn th vũng Uruguay m s i chớnh thc ca WTO ngy 4-1-1995 sau kt thỳc vũng m phỏn ú l mt nhng thnh cụng rc r nht Vn tip tc theo ui nhng mc tiờu ó c ca hip nh GATT, ú l: t hoỏ thng mi ton cu, song WTO khụng phi l mt s m rng n thun ca GATT So vi GATT, WTO l mt t chc ton cu cú t chc cht ch, cú nhng th ch, nguyờn tc v cỏch thc hot ng rừ rng 11 S m rng v ln mnh khụng ngng ca WTO cho thy tớnh hiu qu v ph bin ca hỡnh thc tin hnh t hoỏ thng mi thụng qua cỏc din n thng mi a biờn ny +T hoỏ thng mi thụng qua hi nhp khu vc T hoỏ thng mi thụng qua hi nhp khu vc cng l mt hỡnh thc ca t hoỏ thng mi c nhiu nc la chn c trng ca tin trỡnh t hoỏ thng mi thụng qua hi nhp khu vc l da trờn nguyờn tc cú i cú li gia cỏc quc gia thnh viờn v tin trỡnh t hoỏ c tin hnh thụng qua m phỏn trờn mt din rng cỏc liờn quan n thng mi Ln súng hi nhp khu vc c ng vo nhng nm 50, 60 ca th k ny c ỏnh du bi s thnh lp cỏc t chc kinh t khu vc nh: cng ng chung chõu u (EEC-1957), khu vc mu dch t M La tinh (LAFTA-1960), th trng chung chõu Phi (1962), th trng chung rp (1964), khu vc mu dch t Caribờ (1965), hip hi cỏc quc gia ụng Nam (1967) Ln súng hi nhp ln hai xut hin vo nhng nm 80 vi c trng l tớnh cht liờn kt ngy cng sõu rng tng khu vc tin hnh hi nhp in hỡnh ca ln súng ny l s kin thnh lp ca AFTA (ASEAN), APEC (1989) Ln súng hi nhp ln th ba din c bit mnh m vo nhng nm 90 vi nhng bc phỏt trin vt bc v cht Giai on ny khụng ch chng kin s i v phỏt trin ca hng lot nhng liờn kt mi nh: Liờn minh chõu u EU (1992), khu vc mu dch t Bc M (NAFTA), Liờn minh kinh t, Hip hi buụn bỏn t Trung u (CEFTA, 1998), Cng ng phỏt trin Nam Phi (SADC), m cũn chng kin s kt ni ngy cng gia tng gia cỏc liờn kt khu vc vi nhau, thụng qua cỏc tho thun u ói liờn khu vc, vớ d nh vic xỳc tin thnh lp khu vc thng mi t xuyờn i Tõy Dng (TAFTA) Mc tiờu ch yu ca cỏc liờn kt kinh t khu vc l to mt mụi trng thng mi u ói khu vc trờn c s loi tr cỏc ro cn thu quan v phi thu quan, to iu kin thun li cho dũng thng mi gia cỏc nc thnh viờn [...]... quan về tự do hoá thương mại dịch vụ Chương II: Ảnh hưởng của tự do hoá thương mại dịch vụ đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam Chương III: Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh dịch vụ hàng hải Việt Nam 4 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TỰ DO HOÁ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1 THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TỰ DO HOÁ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm về thƣơng mại dịch vụ và các hình... hải là: dịch vụ vận tải biển và các dịch vụ hàng hải phụ trợ (bao gồm các dịch vụ hàng hải phụ trợ và các dịch vụ cảng biển) - Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của dịch vụ hàng hải Việt Nam trước tác động của xu hướng tự do hoá thương mại dịch vụ 3.Nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ hàng hải Việt Nam trước xu hướng tự do hoá thương mại dịch vụ III Đối tượng và phạm vi... hải Bên cạnh đó, tự do hoá thương mại cũng sẽ đặt các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực hàng hải (hầu hết là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ) trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nước ngoài Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, tác giả xin chọn đề tài “ Tự do hoá thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải Việt Nam làm đề tài nghiên... cứu của đề tài là: 1 Tìm hiểu, phân tích và hệ thống hoá những vấn đề cơ bản có liên quan đến xu thế tự do hoá thương mại nói chung và tự do hoá thương mại dịch vụ nói riêng 2 Tìm hiểu thực trạng hoạt động của dịch vụ hàng hải Việt Nam trong những năm qua Tuy nhiên, do các sản phẩm của dịch vụ hàng hải rất phong phú nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu 2 tiểu hệ thống chính của dịch vụ hàng hải là: dịch. .. những tác động của xu hướng tự do hoá thương mại dịch vụ đối với ngành dịch vụ hàng hải Việt Nam, từ đó đề xuất 1 số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ hàng hải tại Việt Nam Đồng thời, khoá luận có kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu của các thầy cô giáo, các học giả trong và ngoài nước liên quan đến dịch vụ hàng hải Việt Nam V Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận,... thay thế đối với những mặt hàng bị hỏng hóc và đôi khi chi phí cho dịch vụ bảo hành sản phẩm chiếm tới phân nửa bản thân giá trị hàng hoá Nhƣ vậy dịch vụ đã hình thành và phát triển trong thƣơng mại Tuy vậy, nó còn nhỏ bé và thƣờng tồn tại cùng với thƣơng mại hàng hoá nên dịch vụ chỉ đƣợc coi là hoạt động bổ trợ cho thƣơng mại, tức dịch vụ lúc này là dịch vụ cho thương mại Cùng với sự phát triển của thƣơng...2 dịch vụ hàng hải nước ta như nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và chất lượng dịch vụ, tăng cường tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài, cải thiện chất lượng các dịch vụ hàng hải phụ trợ và các dịch vụ cảng biển sẽ ra tăng số lượng các tàu ra vào cảng Việt Nam, nhờ đó sẽ làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và doanh thu cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng hải Bên cạnh đó, tự. .. mại hàng hoá, dịch vụ đã ngày càng tỏ rõ vị trí quan trọng của nó, làm thay đổi cơ cấu thƣơng mại quốc tế Lúc này dịch vụ không còn tồn tại với tính chất là một ngành bổ trợ, là dẫn xuất cho thƣơng mại nữa mà trở thành một đối tƣợng của thƣơng mại, từ đó mà hình thành khái niệm về thƣơng mại dịch vụ Trong Hiệp định GATS, không có điều khoản nào nói rõ bản chất của thƣơng mại dịch vụ mà thƣơng mại dịch. .. nó nên thƣơng mại dịch vụ đƣợc nhắc đến trong Hiệp định này chính là thƣơng mại dịch vụ quốc tế chứ không phải hoạt động thƣơng mại dịch vụ mà nhà cung cấp và ngƣời tiêu dùng bó hẹp trong phạm vi một quốc gia Thương mại dịch vụ quốc tế là sự trao đổi về dịch vụ giữa pháp nhân hoặc thể nhân trong nước với pháp nhân hoặc thể nhân nước ngoài vì mục đích thương mại 1.1.1.2 Các hình thức cung cấp dịch vụ. .. khối lƣợng thƣơng mại thế giới tăng gần 20 lần Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn 1998-2010, thƣơng mại thế giới sẽ tăng 7.5 %/năm so với 7.0 % trong những năm 90 của thế kỉ XX Sự phát triển mạnh mẽ của thƣơng mại quốc tế và vai trò ngày càng quan trọng của thƣơng mại đối với sự ổn định và phát triển kinh tế của mỗi nƣớc đặt ra đòi hỏi phải phá bỏ các rào cản của thƣơng mại quốc tế, từng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải việt nam , Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải việt nam , Tự do hóa thương mại dịch vụ và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của dịch vụ hàng hải việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn