Tác động của hoạt động bán hàng đa cấp đối với chất lượng nguồn nhân lực việt nam

20 123 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 09:48

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM Sinh viên thực : Bùi Thị Thu Uyên Lớp : Trung Khoá : K43G - KT&KDQT Giáo viên hƣớng dẫn : ThS Đào Thị Thu Giang Hà Nội – Tháng 06/200 LỜI MỞ ĐẦU Cùng với phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc, nhu cầu nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ngày trở nên cấp thiết Việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực không làm tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp mà động lực để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá quốc gia Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực nƣớc ta gặp nhiều vấn đề đáng lo ngại Tình trạng thể lực suy yếu kéo dài thời gian dài, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kỹ thuật không đáp ứng đòi hỏi đặt xã hội nguyên nhân kìm hãm phát triển đất nƣớc Bán hàng đa cấp đời phát triển gần kỷ qua làm thay đổi mặt kinh tế nhiều nƣớc giới Không ngành nghề đem lại đóng góp không nhỏ việc hoàn thiện nhân cách khai thác khả tiềm ẩn ngƣời Thực đề tài khóa luận mang tên: “Tác động hoạt động bán hàng đa cấp chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam”, ngƣời viết mong muốn tìm giải pháp để nhanh chóng nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam thông qua việc học hỏi tiếp thu phƣơng thức kinh doanh tiến giới Bố cục đề tài gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan chất lƣợng nguồn nhân lực hoạt động bán hàng đa cấp Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam tình hình phát triển hoạt động bán hàng đa cấp Việt Nam Chƣơng 3: Phân tích tác động hoạt động bán hàng đa cấp đến chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam thông qua ví dụ điển hình công ty Thiên Ngọc Minh Uy Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam với việc phát triển hoạt động bán hàng đa cấp Đề tài đƣợc lựa chọn mẻ chƣa đƣợc nhiều ngƣời quan tâm song giá trị thực tiễn không nhỏ quốc gia nào, thời điểm vấn đề phát triển ngƣời đáng đƣợc ƣu tiên hàng đầu Đã hoạt động lĩnh vực bán hàng đa cấp, ngƣời viết tin tƣởng chắn mô hình kinh doanh có phạm vi tác động rộng, mức độ tác động tƣơng đối sâu sắc không cá nhân ngƣời làm việc chuyên nghiệp Việc nghiên cứu đề tài giúp thân ngƣời viết có thêm sở lý luận xác đáng đồng thời phản ảnh phần kết thu đƣợc qua trình học tập Em xin chân thành cảm ơn cô giáo, ThS Đào Thị Thu Giang khoa quản trị kinh doanh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa kinh tế kinh doanh quốc tế nhƣ toàn thể cán bộ, giáo viên trƣờng ĐH Ngoại Thƣơng Hà nội tạo điều kiện thuận lợi cho em trình tìm hiểu viết khoá luận Hà Nội, tháng năm 2008 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP I HIỂU BIẾT CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm nguồn nhân lực Mỗi quốc gia giới có quan niệm khác nguồn nhân lực Chính khái niệm nguồn nhân lực đa dạng Theo từ điển thuật ngữ Pháp: “ Nguồn nhân lực xã hội bao gồm ngƣời độ tuổi lao động, có khả lao động mong muốn có việc làm.” Nhƣ theo ngƣời Pháp, ngƣời độ tuổi lao động có khả lao động nhƣng mong muốn làm việc không đƣợc tính vào nguồn nhân lực xã hội Ngƣợc lại, ngƣời Úc lại quan niệm “ Nguồn nhân lực xã hội đƣợc xác định tất ngƣời bƣớc vào tuổi lao động trở lên, có khả lao động.” Nhƣ vậy, điểm khác ngƣời Úc ngƣời Pháp độ tuổi nhu cầu, mong muốn ngƣời lao động Đối với ngƣời Úc giới hạn cho độ tuổi lao động Một ngƣời cho dù có muốn làm việc hay không cần bƣớc vào tuổi lao động đƣợc tính vào nguồn nhân lực xã hội Còn Việt Nam nguồn nhân lực, theo GS Phạm Minh Hạc (2001), tổng thể tiềm lao động nƣớc hay địa phƣơng sẵn sàng tham gia công việc lao động Theo khái niệm này, nguồn nhân lực mang nghĩa rộng, bao gồm toàn dân cƣ nƣớc địa phƣơng không phân biệt lao động đƣợc phân bố vào ngành nghề nào, lĩnh vực hay khu vực Tóm lại, cho dù hiểu theo cách nguồn nhân lực quốc gia phản ánh đặc điểm quan trọng sau:  Nguồn nhân lực nguồn lực ngƣời  Nguồn nhân lực phận dân cƣ gắn liền với nguồn cung lao động  Nguồn nhân lực phản ánh phần khả lao động xã hội (về trình độ phát triển nhƣ tiến xã hội đó) Chất lƣợng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực đƣợc xác định số lƣợng chất lƣợng phận dân cƣ tham gia vào hoạt động kinh tế - xã hội Số lƣợng nguồn nhân lực thể qua tiêu quy mô tốc độ phát triển nguồn nhân lực Ví dụ: Nguồn nhân lực có ngƣời, chiếm phần trăm dân số, tăng trƣởng phần trăm năm Số lƣợng nguồn nhân lực đông đảo đƣợc xem lợi để phát triển kinh tế, song thời đại công nghệ khoa học kĩ thuật phát triển trình độ cao nhƣ máy móc dần thay lao động thủ công số lƣợng lao động không yếu tố định đem lại lợi so sánh cho quốc gia Ngƣợc lại, ngƣời ta quan tâm đến chất lƣợng nguồn nhân lực yếu tố giúp nâng cao suất lao động, nâng cao hiệu sản xuất tạo nên bƣớc đột phá cho sản xuất hàng hoá Chất lƣợng lao động khái niệm bao gồm nhiều nhân tố Cụ thể nhƣ sau: - Sức khoẻ: ngƣời lao động cần có thể khoẻ mạnh đủ để đảm bảo khả lao động - Trình độ văn hoá: ngƣời lao động cần có trình độ văn hoá định để nhận thức việc làm tiếp thu kiến thức tối thiểu liên quan đến công việc - Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: khả chuyên môn có đƣợc thông qua đào tạo, Khi làm việc trình độ phức tạp trình độ chuyên môn - kỹ thuật trở nên cần thiết đóng vai trò nhân tố định khả làm việc ngƣời lao động - Tính động xã hội: bao gồm khả sáng tạo, nhạy bén, mức độ phản ứng linh hoạt khả thích ứng với yêu cầu đòi hỏi công việc xã hội - Phẩm chất đạo đức thể qua tác phong làm việc, thái độ công việc môi trƣờng làm việc ngƣời lao động - Thu nhập, mức sống mức độ thoả mãn nhu cầu cá nhân (cả vật chất tinh thần) ngƣời lao động phản ánh chất lƣợng nguồn nhân lực xã hội có liên quan trực tiếp đến trình tái tạo sức lao động - Cuối hiệu lao động phụ thuộc nhiều vào lực thực tế tri thức kỹ nghề nghiệp Đó kinh nghiệm thực tế ngƣời lao động tích luỹ đƣợc thông qua trình làm việc Tóm lại, chất lƣợng nguồn nhân lực mặt biểu chất bên nguồn nhân lực Nó phản ánh trình độ phát triển kinh tế - xã hội nhƣ mức sống, trình độ dân trí ngƣời Chất lƣợng nguồn nhân lực vận động lên với phát triển lực lƣợng sản xuất nhiên để trình vận động hƣớng thời gian ngắn cần có tác động ngƣời Nhận biết đƣợc vai trò nhân tố góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực sở để không ngừng nâng cao đời sống vật chất - tinh thần, hoàn thiện ngƣời lao động đồng thời thúc đẩy phát triển xã hội Vai trò việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực hoạt động kinh tế - xã hội Lịch sử phát triển loài ngƣời gắn liền với hoạt động sản xuất hàng hoá Con ngƣời thông qua lao động để tạo cải vật chất phục vụ cho nhu cầu thân xã hội Quá trình sản xuất hàng hoá trình kết hợp yếu tố đầu vào theo phƣơng thức định để tạo sản phẩm đầu Mối quan hệ yếu tố sản xuất sản lƣợng hàng hoá đƣợc biểu diễn hàm số sau: Y = F ( Xi) Trong đó: Y: Sản lƣợng hàng hoá Xi ( i = 1,2,3, n): Các yếu tố sản xuất Tuỳ theo phát triển giai đoạn mà nhà kinh tế có cách đƣa lý giải yếu tố sản xuất nhƣ vai trò chúng việc gia tăng sản lƣợng khác Tuy nhiên, tất học thuyết kinh tế thống điểm: Lao động nhân tố kinh tế trực tiếp tạo giá trị sản lƣợng yếu tố đầu vào thiếu trình sản xuất Lao động tạo giá trị thặng dƣ cho nhà sản xuất nói riêng cho kinh tế nói chung Giá trị sức lao động đƣợc tính sở hao phí lao động xã hội cần thiết để làm cải vật chất Có thể nói sức lao động yếu tố sản xuất đặc biệt Sức lao động - sản xuất xã hội đƣợc biểu thông qua hai mặt nguồn nhân lực xã hội: Mặt chất mặt lƣợng Mặt lƣợng cho ta nhìn tổng quan lực lƣợng lao động xã hội, nhƣng mặt chất động lực mạnh mẽ giúp cho xã hội phát triển lên theo hƣớng tích cực Thế giới thay đổi ngày, theo phát triển khoa học công nghệ Máy móc, thiết bị kỹ thuật đại dần thay sức lao động ngƣời nhƣng thay hoàn toàn vai trò ngƣời Chính ngƣời làm nên bƣớc đột phá công nghệ tạo thành tựu KHKT Bởi vậy, ngƣời phải điều khiển nó, dùng làm phƣơng tiện để đạt đƣợc mục đích Xét từ góc độ doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tƣ trang thiết bị, kỹ thuật tiên tiến nhƣng lại đội ngũ công nhân đƣợc đào tạo phù hợp đem lại hiệu kinh doanh nhƣ mong muốn Mặt khác, hai doanh nghiệp có mức đầu tƣ trang thiết bị, có trình độ kỹ thuật ngang doanh nghiệp sở hữu đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp cao hơn, đội ngũ quản lý nhanh nhạy, sáng tạo chắn có hiệu suất công việc cao làm sản phẩm dịch vụ tốt Nhƣ vậy, nguồn nhân lực hay nguồn lực ngƣời nguồn tài nguyên bên quý giá Nó nhân tố định thành bại doanh nghiệp đồng thời định hƣng vong quốc gia Bởi có sức sáng tạo, khả tƣ ngƣời vô hạn Tận dụng đƣợc mạnh sẵn có song song với việc khai thác tiềm vô hạn tạo nên bƣớc đột phá lớn phát triển kinh tế – xã hội Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trở thành nhu cầu mang tính tất yếu quốc gia phát triển Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc thực thông qua việc tiếp thu có sàng lọc thành tựu ngƣời trƣớc kết hợp với tận dụng hội thời đại Tuy nhiên yếu tố định nội lực quốc gia Tìm hiểu nhân tố tác động đến chất lƣợng nguồn nhân lực định hƣớng cho hành động để vấn đề cải thiện chất lƣợng nguồn nhân lực không riêng cá nhân doanh nghiệp mà trở thành vấn đề toàn xã hội, mối quan tâm hàng đầu ngƣời Các nhân tố tác động đến chất lƣợng nguồn nhân lực Chất lƣợng nguồn nhân lực khái niệm bao hàm nhiều yếu tố Chính nhân tố tác động đến chất lƣợng nguồn nhân lực đa dạng Đối với quốc gia phát triển, vấn đề đói nghèo, chế độ dinh dƣỡng, chăm sóc sức khoẻ, chế độ giáo dục đào tạo trình độ phát triển kinh tế xã hội tác động nhanh mạnh đến chất lƣợng nguồn nhân lực 4.1 Kinh tế – xã hội Nguồn nhân lực có vai trò to lớn việc thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Ngƣợc lại trình độ phát triển kinh tế xã hội quốc gia định chất lƣợng nguồn nhân lực quốc gia thông qua tốc độ tăng trƣởng kinh tế, cấu kinh tế, yếu tố KHKT, hội đầu tƣ, lối sống văn hoá, tƣ tƣởng, quan niệm…  Tốc độ tăng trƣởng kinh tế tác động tới đời sống cá nhân xã hội Thông thƣờng đƣợc phản ánh qua hệ thống tiêu nhƣ tổng sản phẩm quốc dân (GNP), tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thu nhập bình quân đầu ngƣời…Khi đời sống kinh tế lên sống ngƣời dân đƣợc cải thiện trƣớc hết thông qua thu nhập sau điều kiện chất lƣợng sống Sản phẩm kinh tế có tốc độ tăng trƣởng cao cải vật chất đƣợc tạo nhiều hơn, thoả mãn tốt nhu cầu ngƣời Ngƣời lao động trực tiếp tạo hàng hoá đồng thời ngƣời thụ hƣởng hàng hoá với tƣ cách ngƣời tiêu dùng Họ đƣợc quan tâm đầy đủ từ vật chất tới tinh thần, đƣợc tiếp xúc dễ dàng môi trƣờng đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao trình độ Nhƣ kinh tế phát triển tiền đề để chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc cải thiện  Mặt khác, kinh tế phát triển kéo theo hệ tất yếu chuyển dịch cấu kinh tế Tƣơng quan ngành nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ có thay đổi theo hƣớng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ Sự phát triển công nghiệp kéo theo cải tiến KHKT Để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi xã hội thị trƣờng lao động, ngƣời lao động phải có biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn - kỹ thuật Đồng thời nhu cầu ngƣời ngày phức tạp nhà sản xuất phải đặc biệt lƣu tâm đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm Chất lƣợng dịch vụ cần phải đƣợc cải thiện Những ngƣời hoạt động lĩnh vực thị trƣờng phải có tố chất đặc biệt tính linh hoạt xã hội, tri thức kỹ nghề nghiệp đƣợc trải nghiệm qua kinh nghiệm thực tế Đó yếu tố để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực  Tăng trƣởng kinh tế gắn liền với hội đầu tƣ Trong xã hội phát triển tỉ lệ tích luỹ đầu tƣ thay đổi theo xu hƣớng tăng đầu tƣ Hơn quốc gia có tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao điểm đến lý tƣởng cho các quốc gia khác tỉ suất lợi nhuận nhà sản xuất quốc gia đến giới hạn định Tăng cƣờng kinh tế đối ngoại giải đƣợc nhiều vấn đề nan giải nƣớc phát triển nhƣ nạn nghèo đói, thất nghiệp, bất bình đẳng xã hội…, việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực đƣợc thực thông qua việc tiếp xúc với môi trƣờng làm việc nhƣ phong cách quản lý  Kinh tế tảng để phát triển xã hội Sự góp mặt công nghệ thông tin làm nên cách mạng suất lao động góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, đẩy nhanh trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc Xã hội đại kéo theo đổi thay nhân sinh quan, tƣ tƣởng, quan niệm giá trị dẫn đến việc hình thành lối sống Đây yếu tố gián tiếp định chất lƣợng nguồn nhân lực Khi giá trị truyền thống giá trị đại giao tranh tạo nên tác động xấu tốt lẫn lộn cá nhân xã hội Mặt tốt xã hội đại giải thoát cho khả nhu cầu, ƣớc muốn ngƣời Bên cạnh nguy huỷ hoại tài nguyên môi trƣờng, phân hoá giàu nghèo, khủng hoảng kinh tế…Điều xuất phát từ quy luật tự nhiên Nắm bắt đƣợc quy luật để khắc chế mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực chìa khoá để giải vấn đề xã hội Tóm lại: Kinh tế xã hội có mối quan hệ sâu sắc đến chất lƣợng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực động để bánh xe kinh tế chạy nhanh đồng thời kinh tế phát triển đặt yêu cầu tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Quan tâm đến tiêu tăng trƣởng kinh tế song song đồng thời với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao giúp cho xã hội lên cách nhanh chóng ổn định 4.2 Tình trạng dinh dưỡng chăm sóc sức khoẻ Sức khoẻ tiêu hàng đầu để đánh giá chất lƣợng nguồn nhân lực Một quốc gia muốn có lực lƣợng lao động chất lƣợng cao trƣớc hết phải quan tâm đến chế độ dinh dƣỡng chăm sóc sức khoẻ không hệ mà hệ tƣơng lai Ƣu tiên phát triển nguồn nhân lực đồng nghĩa với việc giảm tỉ lệ đói nghèo, suy dinh dƣỡng, nâng cao phần chất lƣợng ăn cho ngƣời lao động tạo điều kiện để xã hội có lƣợng lao động trữ dồi chất lƣợng  Tình trạng dinh dƣỡng Theo nhà kinh tế học ngƣời Hà Lan (Lipton, M Ravallino, 1995) “chỉ số nghèo tài thƣớc đo khả hộ gia đình để mua lƣơng thực, thực phẩm vừa đủ trì tiêu chuẩn dinh dƣỡng tối thiểu” Nhƣ vậy, nguồn lực tài có liên quan mật thiết đến chế độ dinh dƣỡng ngƣời lao động Thiếu dinh dƣỡng hộ gia đình đƣợc lý giải nhƣ sau: nguồn lực tài hạn hẹp, ăn uống thiếu hợp lý dẫn đến thiếu chất nhƣ lipit, protein, gluxit, vitamin khoáng chất khác… Nghèo đói, thiếu chất dinh dƣỡng khiến cho thể lực ốm yếu, khả miễn dịch kém, dễ mắc bệnh truyền nhiễm, suy giảm nghiêm trọng khả làm việc tác động tiêu cực đến chất lƣợng nguồn nhân lực Ở nƣớc nghèo dân cƣ thƣờng lâm vào vòng luẩn quẩn sau: Đói nghèo  Suy dinh dƣỡng  Ít hội việc làm  Năng suất lao động thấp  Đói nghèo Nhƣ vậy, tình trạng suy dinh dƣỡng, đói nghèo chất lƣợng nguồn nhân lực thấp có mối quan hệ chiều có tƣơng tác qua lại với Do phải xem xét lại chế độ dinh dƣỡng ngƣời nghèo đồng thời với việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực  Chăm sóc sức khoẻ Sức khoẻ yếu tố trực tiếp ảnh hƣỏng đến chất lƣợng nguồn nhân lực Ngƣời lao động có sức khoẻ tốt có khả tập trung cao công việc, có sức dẻo dai, bền bỉ theo đuổi công việc đến Nếu có sức khoẻ, ngƣời lao động dễ dàng, nhanh chóng lĩnh hội kỹ năng, kỹ xảo cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh…Và họ xứng đáng đƣợc hƣởng mức lƣơng, thƣởng cao hơn, thu nhập ổn định song nhìn chung tâm lý ngƣời lao động thu nhập chƣa đảm bảo ngƣời ta thƣờng quan tâm tới sản phẩm bảo vệ sức khoẻ hoạt động có liên quan đến việc nâng cao thể lực Do đó, giúp ngƣời lao động nhận thức đƣợc vai trò việc bảo vệ sức khoẻ góp phần tiết kiệm chi phí cho hoạt động y tế đồng thời cải thiện chất lƣợng nguồn nhân lực Các doanh nghiệp cần ý đến chế độ sinh hoạt môi trƣờng làm việc ngƣời lao động vừa mục đích nâng cao hiệu sản xuất vừa để đảm bảo tính ổn định, bền vững cho hệ sau 4.3 Chế độ giáo dục - đào tạo Giáo dục đào tạo có vai trò không nhỏ việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực quốc gia có chất lƣợng tốt hay không phụ thuộc nhiều vào hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia Tác động giáo dục đào tạo đến chất lƣợng nguồn nhân lực thể qua hai mặt:  Mức độ phát triển giáo dục đào tạo cao quy mô nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật đƣợc mở rộng Vì giáo dục đào tạo nguồn gốc để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đồng thời hệ thống giáo dục hoàn chỉnh với mạng lƣới rộng khắp địa phƣơng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hoá loại hình đào tạo  Mức độ phát triển giáo dục đào tạo cao có khả nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực theo chiều sâu Điều thể chỗ tiêu chí phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lƣợng đầu nhằm đảm bảo đáp ứng đƣợc yêu cầu thị trƣờng lao động xã hội Giáo dục đào tạo đem lại lợi ích to lớn, lâu dài cho cá nhân xã hội Kinh nghiệm thực tế từ nƣớc Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản…đã chứng tỏ đầu tƣ cho giáo dục đào tạo đem lại tỷ suất lợi nhuận hiệu cao so với đầu tƣ vào ngành kinh tế khác Năm 1995, chuyên gia Ngân hàng giới (World Bank) đƣa thuyết “Tỷ suất lợi nhuận giáo dục” để đánh giá lợi ích hiệu giáo dục phát triển quốc gia Tỉ suất lợi nhuận từ giáo dục đƣợc tính công thức: L L1  L2 x100 CX T (1) Trong đó: - L: Tỷ suất lợi nhuận từ giáo dục - L1: Lợi nhuận ngƣời học thu đƣợc trình làm việc - L2: Lợi nhuận xã hội thu đƣợc qua giáo dục từ trình làm việc ngƣời học - T: Tổng số năm làm việc ngƣời học - C: Tổng chi phí ngƣời học phải trả (C = C1+C2 với C1:Chi phí trực tiếp, C2:Chi phí gián tiếp) - X: Chi phí xã hội bao cấp cho ngƣời học Theo công thức tỉ suất lợi nhuận từ giáo dục đƣợc xác định dựa mối quan hệ chặt chẽ ngƣời học xã hội Tỉ suất tỉ lệ nghịch với số năm làm việc ngƣời học Nhƣ xã hội ngƣời học muốn hƣởng mức tỷ suất lợi nhuận tối ƣu cách giảm chi phí thời gian gắn bó với công việc ngƣời lao động Điều cho thấy trách nhiệm xã hội việc nâng cao chất lƣợng đào tạo Với vai trò phần thiếu xã hội, doanh nghiệp cần tham gia tích cực vào trình để đẩy nhanh tiến trình đào tạo, giảm thiểu chi phí đảm bảo nguồn cung lao động cần thiết Tiểu kết: Nhìn vào tranh tổng thể kinh tế trƣớc tiên phải nắm Quách Thuỳ Linh, 2006, Đề tài :”Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tê”, Luận văn tốt nghiệp, ĐH Ngoại Thƣơng – Hà Nội (1) nguồn lực ngƣời ngƣời trung tâm hoạt động kinh tế xã hội Trong xã hội nay, khác biệt quốc gia, doanh nghiệp không đƣợc đánh giá số lƣợng nguồn nhân lực mà chất lƣợng với hệ thống bao gồm nhiều tiêu nhƣ sức khoẻ, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ nghiệp vụ, khả giao tiếp xã hội, tác phong, đạo đức…Để tạo lợi cạnh tranh cần phải không ngừng tìm giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Đây đƣợc coi nhƣ nhiệm vụ then chốt quốc gia phát triển đặc biệt giai đoạn CNH, HĐH nhƣ Việt Nam II TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Giới thiệu chung bán hàng đa cấp - MLM 1.1 Khái niệm MLM cụm từ viết tắt “Multi-level marketing” Việt Nam thuật ngữ đƣợc dịch tiếng việt với nhiều tên gọi khác nhƣ “Kinh donah theo mạng” (Network marketing), “Kinh doanh đa cấp”, “Bán hàng đa cấp”, “ Tiếp thị đa tầng”…dùng để phƣơng thức bán hàng trực tiếp việc tiêu thụ hàng hoá đƣợc thực thông qua cấu nhiều tầng bao gồm cá nhân riêng biệt hoạt động độc lập Những cá nhân nhân viên công ty, mà đối tác phân phối hàng hoá cho công ty Nói cách khác, họ doanh nhân kinh doanh độc lập nhờ việc giới thiệu sản phẩm tới khách hàng mà họ có khoản thu nhập định Ngoài ra, họ giúp đỡ ngƣời khác ngƣời tham gia doanh nghiệp bán hàng đa cấp Họ dạy ngƣời cách xây dựng mạng lƣới phân phối viên riêng mình, cách để trở thành doanh nhân độc lập giống nhƣ họ Trong “ Nghị định giám sát hoạt động bán hàng đa cấp Chính phủ Việt Nam ban hành, điều định nghĩa: “Bán hàng đa cấp (MLM) phƣơng thức tổ chức kinh doanh doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, ngƣời tham gia đƣợc hƣởng tiền hoa hồng, tiền thƣởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết bán hàng hóa ngƣời khác mạng lƣới ngƣời tổ chức đƣợc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận” 1.2 Lịch sử hình thành Sự đời ngành bán hàng đa cấp gắn liền với tên tuổi nhà hóa học ngƣời Mỹ Karl Renborg (1887-1973) Ông ngƣời ứng dụng ý tƣởng bán hàng đa cấp vào sống, tạo hệ thống kinh tế, ngành kinh doanh đƣợc gọi có triển vọng kỷ 21 Karl Renborg có thời gian 20 năm sống Trung Quốc làm việc nhiều công ty khác Giữa năm 1920-1930, ông số ngƣời nƣớc khác bị bắt quyền thuộc tay Tƣởng Giới Thạch Trong điều kiện sống thiếu thốn, ông nhận thấy vai trò dinh dƣỡng sức khỏe ngƣời Để khắc phục điều kiện sống thiếu dinh dƣỡng, Renborg tìm phƣơng pháp cạo sắt từ đinh gỉ cho vào phần ăn dành cho ngƣời tù thỏa thuận với cai tù để xin loại rau cỏ khác bổ sung vào phần ăn hàng ngày Ông số bạn tù làm theo phƣơng pháp nên có sức đề kháng tốt sống sót đƣợc đến ngày trở quê hƣơng Năm 1927 Ông Renborg Mỹ bắt đầu chế biến chất bổ sung dinh dƣỡng khác dựa cỏ linh lăng loại cỏ có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, đạm nhiều thành phần có ích khác Ông đề nghị ngƣời quen ông thử nghiệm miễn phí sản phẩm nhƣng ông thất bại, không dám dùng thử họ không muốn làm vật thí nghiệm Sau nhiều cố gắng mà không đem lại đƣợc kết quả, ông hiểu chẳng chịu đánh giá tốt thứ cho không, ông đƣa ý tƣởng ngày ý tƣởng phát triển thành ngành kinh doanh với doanh thu hàng tỷ đô Ông Renborg đề nghị bạn ông giới thiệu chất bổ sung dinh dƣỡng cho ngƣời quen họ, ngƣời quen họ mua sản phẩm ông hứa trả hoa hồng Ông định trả hoa hồng cho ngƣời quen bạn giới thiệu sản phẩm quan hệ họ Kết thông tin chất bổ sung dinh dƣỡng có lợi bắt đầu đƣợc truyền bá rộng rãi Doanh thu bán hàng công ty tăng vƣợt sức tƣởng tƣợng, ngƣời đề nghị gặp ông để tham khảo thông tin sản phẩm Năm 1934 ông Karl Renborg sáng lập công ty "Vitamins California" nhờ phƣơng pháp phân phối hàng này, ngƣời tiêu dùng trở thành ngƣời truyền bá sản phẩm (Distributor - Nhà phân phối độc lập), công ty ông nhanh chóng đạt doanh số triệu USD mà không đồng quảng cáo Sự độc đáo chỗ nhờ tiết kiệm đƣợc chi phí quảng cáo khâu trung gian (đại lý bán buôn, bán lẻ, kho bãi ) nên ngƣời tham gia vào hệ thống ông nhận đƣợc thù lao cao Cuối năm 1939 đầu 1940 ông Renborg đổi tên công ty thành "Nutrilite Products" theo tên sản phẩm giữ nguyên phƣơng pháp tiêu thụ Những cộng tác viên ông tự tìm ngƣời mới, cho ngƣời đầy đủ thông tin sản phẩm dạy cho ngƣời phƣơng pháp xây dựng mạng lƣới ngƣời quen Công ty đảm bảo cho tất nhà phân phối độc lập có đủ sản phẩm nhận hoa hồng không lƣợng sản phẩm họ bán mà trả hoa hồng cho lƣợng sản phẩm đƣợc bán ngƣời họ trực tiếp tìm Những ngƣời tham gia mạng lƣới công ty nhận đƣợc giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình ngƣời bảo trợ Phƣơng pháp phân phối hàng ông Renborg khởi điểm ngành bán hàng đa cấp song ông áp dụng tầng.Trong nhiều tài liệu năm 1940 năm khởi đầu bán hàng đa cấp Renborg đƣợc coi ông tổ ngành kinh doanh 1.3 Nguyên tắc hoạt động Ngày nay, với tiến khoa học kỹ thuật, ngƣời chế tạo hàng loạt sản phẩm đại nhƣ xe hơi, ti vi, máy tính… Song lại phải đối mặt với vấn đề khác: để bán đƣợc hàng thị trƣờng, để đƣa thành làm đến ngƣời tiêu dùng cách nhanh chóng hiệu Trong kinh tế đại, vấn đề phân phối có ý nghĩa quan trọng Cuộc chiến tranh giành khách hàng ngày trở nên khốc liệt hết Và thực tế nhà sản xuất buộc ngày nhiều tiền cho quảng cáo tiếp thị để thu hút ý ngƣời tiêu dùng Tuy nhiên chi phí cho quảng cáo tiếp thị tăng không bảo đảm khả tiêu thụ sản phẩm tăng theo Với số lƣợng kênh truyền thông trực tuyến ngày nhiều nhƣ nay, ngƣời tiêu dùng có xu hƣớng bị định hƣớng tải thông tin Và kết nhà sản xuất không kiểm soát đƣợc tính hiệu công cụ quảng cáo tiếp thị truyền thống Ở số nƣớc, không trƣờng hợp nhà sản xuất đƣợc trả tiền để không sản xuất hàng sản xuất nằm kho không đến đƣợc ngƣời tiêu dùng, mà gây xu hƣớng bất lợi thị trƣờng Ngành bán hàng đa cấp đời nhƣ giải pháp phân phối mới, giúp đƣa hàng đến ngƣời tiêu dùng nhanh hơn, hiệu có lợi với giá thấp nhiều Mô hình bán hàng đa cấp phân phối sản phẩm theo nguyên lý tƣơng đối đơn giản - Nguyên lý chia sẻ thông tin cách trực tiếp Trên thực tế, tất thƣờng xuyên làm việc sống hàng ngày không tồn độc lập hoàn toàn mà phải sống mối quan hệ với ngƣời thân, bạn bè, láng giềng…MLM thông qua mối quan hệ mở rộng phát triển hoạt động mua bán Tâm lý chung ngƣời dùng sản phẩm hay dịch vụ tốt thƣờng có cảm giác thích thú muốn chia sẻ, truyền đạt lại cho ngƣời khác Các công ty sử dụng nguyên tắc truyền bá sản phẩm tổ chức thông qua mạng lƣới phân phối Khái niệm bán hàng đa cấp, tức đƣa sản phẩm đến với khách hàng thông qua mạng lƣới nhà phân phối, bắt nguồn từ Điều xảy thực tế nhƣ sau: Các nhà phân phối mua sản phẩm, dùng thử, đánh giá chúng, thấy kết tốt sau sử dụng chia sẻ thông tin (sản phẩm tốt) cho ngƣời quen ngƣời khác, ngƣời lại làm tƣơng tự (dùng thử, thấy tốt, có kết , chia xẻ thông tin tới ngƣời khác)… Kết hình thành mạng lƣới khách hàng (nhà phân phối) công ty Nhƣ thấy, trình kéo dài đến vô tận Hệ thống đƣợc xây dựng không theo nguyên tắc quản lý cổ điển, mà đƣợc hình thành từ nhà phân phối tự muốn xây dựng nhóm phân phối (mạng lƣới) mình, thành viên không phụ thuộc lẫn Mỗi khách hàng trở thành nhà phân phối ngƣời đỡ đầu, tức phát triển mạng lƣới riêng Công việc đỡ đầu bao gồm việc tuyển dụng nhà phân phối mới, dạy họ cách bán hàng phát triển mạng lƣới cách đào tạo ngƣời Hệ thống chia hoa hồng có lợi cho tất thành viên Phần công việc đƣợc gọi “đỡ đầu” cho phép nhà phân phối định thu nhập mình, nhà phân phối không nhận đƣợc hoa hồng số hàng trực tiếp bán, mà nhận đƣợc phần trăm doanh số thành viên nhóm có công tập hợp đƣợc đội ngũ cộng điều hành, đào tạo đội ngũ Một áp dụng nguyên lý bội tăng trình phát triển mạng lƣới, số lƣợng thành viên mạng lƣới tăng lên theo cấp số nhân Sử dụng súc mạnh hệ thống nguyên tắc để nhà phân phối có nguồn thu nhập dồi tƣơng lai 1.4 So sánh bán hàng đa cấp với bán hàng truyền thống 1.4.1 Bán hàng truyền thống Sơ đồ 1: Hàng hoá lƣu thông qua hệ thống bán hàng truyền thống Qua sơ đồ trên, hình thức bán hàng truyền thống sản phẩm đƣợc xuất xƣởng từ nhà máy, thông qua khâu trung gian nhƣ: đại lý lớn, đại lý trung, đại lý nhỏ cuối dừng chân cửa hàng bán lẻ Khi ngƣời có nhu cầu sản phẩm đến cửa hàng để mua Đây hình thức phân phối quen thuộc ngƣời tiêu dùng Từ sản xuất hàng hoá đời việc trao đổi mua bán trở thành phần tất yếu sống Có hai phƣơng thức phân phối phổ biến: Phƣơng thức phân phối trực tiếp phƣơng thức phân phối gián tiếp Phƣơng thức phân phối trực tiếp hoạt động phân phối hàng hoá trực tiếp từ ngƣời sản xuất đến ngƣời tiêu dùng không thông qua hệ thống khâu trung gian - Các hình thức thƣờng gặp phƣơng thức phân phối là: bán hàng tận nhà, bán hàng qua thƣ đặt hàng, qua cửa hàng hãng sản xuất, qua mạng Internet… Sơ đồ 2: Mô hình kênh phân phối trực tiếp – Kênh O - Ƣu điểm: Công ty áp dụng phƣơng thức chủ động việc định khối lƣợng hàng hoá, kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động phân phối, phản ứng kịp thời trƣớc diễn biến thị trƣờng, lợi nhuận không bị phân chia - Nhƣợc điểm: Vốn đầu tƣ cho hoạt động phân phối lớn, khó áp dụng với công ty có quy mô vừa, nhỏ, thiếu kinh nghiệm Phƣơng thức phân phối gián tiếp việc phân phối hàng hoá đƣợc thực thông qua hệ thống khâu trung gian - Hệ thống khâu trung gian bao gồm: đại lý, môi giới, cửa hàng bán buôn, bán lẻ… Sơ đồ 3: Mô hình kênh phân phối gián tiếp – Kênh cấp 1,2,3 - Ƣu điểm: Tiết kiệm chi phí cho hoạt động phân phối, giảm gánh nặng cho nhà sản xuất Thông qua trung gian nhà sản xuất cỏ thể tận dụng vốn, kinh nghiệm, mối quan hệ sẵn có họ để sản phẩm dễ dàng xâm nhập vào thị trƣờng mới, hạn chế rủi ro kinh doanh - Nhƣợc điểm: Giảm bớt quyền chủ động doanh nghiệp sản xuất Việc kiểm soát hoạt động phân phối phức tạp hơn, phản ứng trƣớc biến động thị [...]... tiếp xã hội, tác phong, đạo đức…Để tạo ra lợi thế cạnh tranh cần phải không ngừng tìm ra các giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Đây đƣợc coi nhƣ nhiệm vụ then chốt của một quốc gia đang phát triển đặc biệt là trong giai đoạn CNH, HĐH nhƣ Việt Nam hiện nay II TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 1 Giới thiệu chung về bán hàng đa cấp - MLM 1.1 Khái niệm MLM là cụm từ viết tắt của “Multi-level... tại Việt Nam thuật ngữ này đƣợc dịch ra tiếng việt với nhiều tên gọi khác nhau nhƣ “Kinh donah theo mạng” (Network marketing), “Kinh doanh đa cấp , Bán hàng đa cấp , “ Tiếp thị đa tầng”…dùng để chỉ một phƣơng thức bán hàng trực tiếp trong đó việc tiêu thụ hàng hoá đƣợc thực hiện thông qua một cơ cấu nhiều tầng bao gồm những cá nhân riêng biệt hoạt động độc lập Những cá nhân này không phải là nhân. .. sát hoạt động bán hàng đa cấp do Chính phủ Việt Nam ban hành, tại điều 2 đã định nghĩa: Bán hàng đa cấp (MLM) là một phƣơng thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, trong đó ngƣời tham gia sẽ đƣợc hƣởng tiền hoa hồng, tiền thƣởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả bán hàng hóa của mình và của ngƣời khác trong mạng lƣới do ngƣời đó tổ chức ra và đƣợc doanh nghiệp bán. .. việc của ngƣời lao động vừa vì mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất vừa để đảm bảo tính ổn định, bền vững cho các thế hệ sau 4.3 Chế độ giáo dục - đào tạo Giáo dục đào tạo có vai trò không nhỏ đối với việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực của một quốc gia có chất lƣợng tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống giáo dục đào tạo của quốc gia đó Tác động của giáo dục đào tạo đến chất. .. 2006, Đề tài :”Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tê”, Luận văn tốt nghiệp, ĐH Ngoại Thƣơng – Hà Nội (1) chắc nguồn lực về con ngƣời vì con ngƣời là trung tâm của mọi hoạt động kinh tế xã hội Trong xã hội hiện nay, sự khác biệt giữa các quốc gia, các doanh nghiệp không đƣợc đánh giá bởi số lƣợng nguồn nhân lực nữa mà bởi chất lƣợng với một hệ thống bao gồm... lƣới có thể sẽ tăng lên theo cấp số nhân Sử dụng súc mạnh của hệ thống chính là nguyên tắc cơ bản để các nhà phân phối có một nguồn thu nhập dồi dào trong tƣơng lai 1.4 So sánh bán hàng đa cấp với bán hàng truyền thống 1.4.1 Bán hàng truyền thống Sơ đồ 1: Hàng hoá lƣu thông qua hệ thống bán hàng truyền thống Qua sơ đồ trên, trong hình thức bán hàng truyền thống bất kỳ sản phẩm nào cũng đƣợc xuất xƣởng... tầng.Trong nhiều tài liệu thì năm 1940 là năm khởi đầu của bán hàng đa cấp và Renborg đƣợc coi là ông tổ của ngành kinh doanh này 1.3 Nguyên tắc hoạt động Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con ngƣời đã có thể chế tạo ra hàng loạt những sản phẩm hiện đại nhƣ xe hơi, ti vi, máy tính… Song lại phải đối mặt với vấn đề khác: làm sao để bán đƣợc hàng trên thị trƣờng, để đƣa những thành quả làm ra... hàng hóa của mình và của ngƣời khác trong mạng lƣới do ngƣời đó tổ chức ra và đƣợc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận” 1.2 Lịch sử hình thành Sự ra đời của ngành bán hàng đa cấp gắn liền với tên tuổi của nhà hóa học ngƣời Mỹ Karl Renborg (1887-1973) Ông là ngƣời đầu tiên đã ứng dụng ý tƣởng bán hàng đa cấp vào trong cuộc sống, tạo ra một hệ thống kinh tế, một ngành kinh doanh đƣợc gọi là có triển... tâm lý của ngƣời lao động là khi thu nhập chƣa đảm bảo ngƣời ta thƣờng ít quan tâm tới các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ và các hoạt động có liên quan đến việc nâng cao thể lực Do đó, giúp ngƣời lao động nhận thức đƣợc vai trò của việc bảo vệ sức khoẻ cũng sẽ góp phần tiết kiệm chi phí cho các hoạt động y tế đồng thời cải thiện chất lƣợng nguồn nhân lực Các doanh nghiệp cần chú ý đến chế độ sinh hoạt và... việc và tác động tiêu cực đến chất lƣợng nguồn nhân lực Ở các nƣớc nghèo dân cƣ thƣờng lâm vào cái vòng luẩn quẩn sau: Đói nghèo  Suy dinh dƣỡng  Ít cơ hội việc làm  Năng suất lao động thấp  Đói nghèo Nhƣ vậy, tình trạng suy dinh dƣỡng, đói nghèo và chất lƣợng nguồn nhân lực thấp luôn có mối quan hệ cùng chiều và có sự tƣơng tác qua lại với nhau Do đó phải xem xét lại chế độ dinh dƣỡng của ngƣời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của hoạt động bán hàng đa cấp đối với chất lượng nguồn nhân lực việt nam , Tác động của hoạt động bán hàng đa cấp đối với chất lượng nguồn nhân lực việt nam , Tác động của hoạt động bán hàng đa cấp đối với chất lượng nguồn nhân lực việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn