trắc nghiệm hàm số mũ và logarit

19 395 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2016, 06:10

trắc nghiệm hàm số mũ và logarit tham khảo LUỸ THỪA −0,75 Câu1: Tính: K =  ÷ 16  A 12  B 16 A 10 1 +  ÷ , ta được: 8 C 18 −1 −3 2 + 5 Câu2: Tính: K = − D 24 10 −3 :10 −2 − ( 0, 25 ) B -10 , ta C 12 D 15 −3 31 : −2 + 3−2  ÷ 9 Câu3: Tính: K = −3 , ta 1 −3 25 + ( 0, )  ÷ 2 33 A B C D 13 3 ( ) Câu4: Tính: K = ( 0, 04 ) −1,5 − ( 0,125 ) − , ta A 90 B 121 C 120 D 125 Câu5: Tính: K = : − 5 , ta A B C -1 D Câu6: Cho a số dương, biểu thức a a viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 11 A a B a C a D a Câu7: Biểu thức a : a viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 5 7 5 A a B a C a D a Câu8: Biểu thức x x x (x > 0) viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: A x B x C x D x Câu9: Cho f(x) = x x Khi f(0,09) bằng: A 0,1 B 0,2 C 0,3 D 0,4 Câu10: Cho f(x) = A B x x2 x 11 10  13  ÷ bằng:  10  Khi f  C 13 10 D Câu11: Cho f(x) = x x 12 x5 Khi f(2,7) bằng: A 2,7 B 3,7 C 4,7 D 5,7 + 1− 4+ Câu12: Tính: K = , ta được: :2 A B C D Câu13: Trong phương trình sau đây, phương trình có nghiệm? A x + = B x − + = Câu14: Mệnh đề sau đúng? A ( 3− ) ( 11 − D x − = ) ( ) ( C − < − ) ( ) ( D − < − ) Câu15: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: 1,4 A − >4 1 C  ÷ <  ÷ 3 3 B < − 1,7 Câu16: Cho πα > πβ Kết luận sau đúng? A α < β B α > β C α + β =  1   Câu17: Cho K =  x − y ÷  −    y y + ÷ biểu thức rút gọn K là: x x÷  A x B 2x C x + D x - Câu18: Rút gọn biểu thức: 81a b , ta được: A 9a2b B -9a2b C 9a b Câu19: Rút gọn biểu thức: 4 B x x C - x ( x + 1) x x x x : x 16 , ta được: C x Câu21: Biểu thức K = D x 232 viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là: 3 18 A  ÷ 3 D x ( x + 1) 11 Câu20: Rút gọn biểu thức: A D Kết khác x ( x + 1) , ta được: B x x + A x4(x + 1) e D α.β = −1 π 2 2 D  ÷ <  ÷ 3 3 12 B  ÷ 3 C  ÷ 3 ( )( )( D  ÷ 3 ) 4 Câu22: Rút gọn biểu thức K = x − x + x + x + x − x + ta được: A x2 + B x2 + x + C x2 - x + D x2 - Câu23: Nếu α a + a −α = giá trị α là: ( ) A B C D α Câu24: Cho < 27 Mệnh đề sau đúng? A -3 < α < B α > C α < Câu25: Trục thức mẫu biểu thức A 25 + 10 + Câu26: Rút gọn biểu thức a  ÷ a C 3a ( −1) b : b −2 C b A C x B x ta được: C 75 + 15 + −1 A a B 2a Câu27: Rút gọn biểu thức A b B b2 Câu28: Rút gọn biểu thức x 5−32 B + 2 xπ x2 : x4π D α ∈ R (a > 0), ta được: D 4a (b > 0), ta được: D b4 (x > 0), ta được: π D x 2 D + Câu29: Cho x + − x = 23 Khi đo biểu thức K = C D 2 Câu30:Cho 16 x + 16− x = 97 Giá trị biểu thức B= x + 4− x là: A − 5 + 3x + 3− x có giá trị bằng: − 3x − 3− x B ( Câu31: Cho biểu thức A = ( a + 1) + ( b + 1) Nếu a = + −1 giá trị A là: A B −1 C ) −1 ( b = − D Câu 32: Kết biểu thức: B a2 A a C a3 D a4 C a4 D a5 C b -2 D b2 Câu 33: Kết biểu thức: A a2 B a3 Câu 34: Kết biểu thức: A b-1 B.b Câu 35: Kết biểu thức: A B C D A B Câu 37: Phát biểu sau đúng: C D A Nếu a>0 B Nếu a>1 A Nếu a1 A Nếu a 0,n ≠ 0) Câu2: Cho a > a ≠ 1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a x log a x = y log a y B log a C log a ( x + y ) = log a x + log a y 1 = x log a x D log b x = log b a.log a x Câu3: log 4 bằng: A B C D D Câu4: log a (a > 0, a ≠ 1) bằng: a A - B C Câu5: log 32 bằng: A B Câu6: log 0,5 0,125 bằng: A B a Câu7: log a   A a  ÷ bằng: 15 ÷ a  12 B 23 a C - 12 D C D D C D C 1000 D 1200 C 4000 D 3800 C 50 D 75 Câu8: 49 log bằng: A B log 10 Câu9: 64 bằng: A 200 B 400 + lg Câu10: 10 bằng: A 4900 B 4200 log +3log Câu11: bằng: A 25 B 45 C 2 Câu12: a 3−2 log b (a > 0, a ≠ 1, b > 0) bằng: A a b −2 B a b C a b Câu13: Nếu log x 243 = x bằng: A B C Câu14: Nếu log x 2 = −4 x bằng: a A B 2 Câu15: log ( log 16 ) + log bằng: D ab D C D A B C D Câu16: Nếu log a x = log a − log a + log a (a > 0, a ≠ 1) x bằng: A B C D Câu17: Nếu log a x = (loga − log a 4) (a > 0, a ≠ 1) x bằng: A 2 B C D 16 Câu18: Nếu log x = log a + log b (a, b > 0) x bằng: A a b B a b C 5a + 4b D 4a + 5b Câu19: Nếu log x = log ab − log a b (a, b > 0) x bằng: A a b B a b14 C a b12 D a b14 Câu20: Cho lg2 = a Tính lg25 theo a? A + a B 2(2 + 3a) C 2(1 - a) D 3(5 - 2a) Câu21: Cho lg5 = a Tính lg theo a? 64 A + 5a B - 6a Câu22: Cho lg2 = a Tính lg C - 3a 125 theo a? A - 5a B 2(a + 5) C 4(1 + a) log = a log 500 Câu23: Cho Khi tính theo a là: A 3a + D 6(a - 1) B ( 3a + ) C 2(5a + 4) D + 7a D 6a - Câu24: Cho log = a Khi log318 tính theo a là: 2a − a −1 a C 2a + a +1 Câu25: Cho log = a; log = b Khi log tính theo a b là: ab A B C a + b a+b a+b A B D - 3a D a + b Câu26: Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0) Hệ thức sau đúng? a+b = log a + log b a+b = log a + log b D log A log ( a + b ) = log a + log b B log a+b = ( log a + log b ) Câu27: log 8.log 81 bằng: C log A B C D 12 Câu28: Với giá trị x biểu thức log ( 2x − x ) có nghĩa? A < x < B x > C -1 < x < D x < 3 Câu29: Tập hợp giá trị x để biểu thức log5 ( x − x − 2x ) có nghĩa là: A (0; 1) B (1; +∞) C (-1; 0) ∪ (2; +∞) D (0; 2) ∪ (4; +∞) Câu30: log 3.log3 36 bằng: A B C D Câu 31: Cho biểu thức B = 3log x − log (3x) + log 3 thành: A.B = log (3 x) B.B = − log ( x ) x Biểu thức B rút gọn C B = − log (3 x ) Câu 32 : Giá trị biểu thức A = log a a a a là: A B C D Câu 33 : Giá trị biểu thức B = log a a a a a là: A B C D a a3 a Câu 33 : Giá trị biểu thức log là: a4 a a A B C Câu 34 : Giá trị biểu thức log a A D a là: B C D Câu 35 : Giá trị biểu thức log a là: a3 A B C Câu 36 : Giá trị biểu thức log A a là: a2 B C Câu 37 : Giá trị biểu thức a log A.2 B.3 Câu 38 : Giá trị biểu thức  a là: C.4 a D.5 là: B Câu 39 : Giá trị biểu thức D log  −3 ÷ a  A D C D là: D.B = log (3 x ) A B C Câu 40 : Giá trị biểu thức A là: B C.2+ Câu 41 : Giá trị biểu thức A C Câu 42 : Giá trị biểu thức C Câu 43 : Giá trị biểu thức C Câu 44 : Giá trị biểu thức C Câu 45 : Giá trị biểu thức C Câu 46 : Giá trị biểu thức C C Câu 48 : Cho giá trị biểu thức B C là: D giá trị biểu thức B.2a-b+1 C Câu 50 : Cho A.a+b+1 là: D Câu 49 : Cho A.2a+b+1 D giá trị biểu thức B A D là: B Câu 47 : Cho A D là: B A D là: B A D là: B A D là: B A D là: B A D D giá trị biểu thức B.a-b+1 là: C là: D HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LÔGARÍT Câu 1: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = ax với < a < hàm số đồng biến (-∞: +∞) B Hàm số y = ax với a > hàm số nghịch biến (-∞: +∞) C Đồ thị hàm số y = ax (0 < a ≠ 1) qua điểm (a ; 1) x 1 D Đồ thị hàm số y = a y =  ÷ (0 < a ≠ 1) đối xứng với qua trục a x tung Câu 2: Cho a > Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A ax > x > B < ax < x < C Nếu x1 < x2 a x < a x D Trục tung tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = ax Câu 3: Cho < a < Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A ax > x < B < ax < x > C Nếu x1 < x2 a x < a x D Trục hoành tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = ax Câu 4: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = log a x với < a < hàm số đồng biến khoảng (0 ; +∞) B Hàm số y = log a x với a > hàm số nghịch biến khoảng (0 ; +∞) C Hàm số y = log a x (0 < a ≠ 1) có tập xác định R 2 D Đồ thị hàm số y = log a x y = log x (0 < a ≠ 1) đối xứng với qua a trục hoành Câu 5: Cho a > Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A loga x > x > B log a x < < x < C Nếu x1 < x2 log a x1 < log a x D Đồ thị hàm số y = loga x có tiệm cận ngang trục hoành Câu 6: Cho < a < 1Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A loga x > < x < B log a x < x > C Nếu x1 < x2 log a x1 < log a x D Đồ thị hàm số y = loga x có tiệm cận đứng trục tung Câu 7: Cho a > 0, a ≠ Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R B Tập giá trị hàm số y = log a x tập R C Tập xác định hàm số y = ax khoảng (0; +∞) D Tập xác định hàm số y = loga x tập R Câu 8: Hàm số y = ln ( −x + 5x − ) có tập xác định là: A (0; +∞) B (-∞; 0) C (2; 3) Câu 9: Hàm số y = có tập xác định là: A (0; +∞) B (-∞; 0) C (-2; 0) 10 D (-∞; 2) ∪ (3; +∞) D (-∞; -2) ∪ (0; +∞) Câu 10: Hàm số y = A (2; +∞) có tập xác định là: B (-∞; -2) Câu 11: Hàm số y = A (3; +∞) có tập xác định là: B (-∞; 3) Câu 12: Hàm số y = có tập xác định là: Câu 14: Hàm số y = D (-∞; 0) ∪ (64; C (0; 64) có tập xác định là: B (-4; 0) D (-∞; -1) ∪ (4; C (-1; 4) có tập xác định là: A (-4; 4) B (-∞; -4) +∞) Câu 15: Hàm số y = A (3; +∞) D (-∞; 0) ∪ (3; +∞) C (-3; 0) A (0; +∞) B (-∞; 3) +∞) Câu 13: Hàm số y = A (0; +∞) +∞) D (-∞; -2) ∪ (2; +∞) C (-2; 2) có tập xác định là: B (-∞;3 ) Câu 16: Hàm số y = ln D (-∞; 0) ∪ (4; C (- ; -4) D (-∞; 0) ∪ (3; +∞) C (0; 3) ) ( x + x − − x có tập xác định là: A (-∞; -2) B (1; +∞) C (-∞; -2) ∪ (2; +∞) Câu 17: Hàm số y = ln − sin x có tập xác định là: π 2   A R \  + k2 π, k ∈ Z  Câu 18: Hàm số y = B R \ { π + k2π, k ∈ Z} π 3 D (-2; 2)   C R \  + kπ, k ∈ Z  D R có tập xác định là: − ln x A (0; +∞)\ {e} B (0; +∞) C R D (0; e) Câu 19: Hàm số y = log5 ( 4x − x ) có tập xác định là: A (2; 6) B (0; 4) C (0; +∞) D R Câu 20: Hàm số y = log có tập xác định là: 6−x A (6; +∞) B (0; +∞) C (-∞; 6) D R Câu 21: Hàm số đồng biến tập xác định nó? A y = ( 0,5 ) x x 2 B y =  ÷ 3 C y = ( ) x e D y =  ÷ π x Câu 22: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y = log x B y = log x C y = Câu 23: Số nhỏ 1? 11 log e x π D y = log π x A  ÷ 3 B ( 3) e C πe D eπ Câu 24: Số nhỏ 1? A log π ( 0, ) log B C log π e π D log e Câu 25: Hàm số y = ( x − 2x + ) e có đạo hàm là: A y’ = x2ex B y’ = -2xex C y’ = (2x - 2)ex x D Kết khác x Câu 26: Cho f(x) = A e2 e Đạo hàm f’(1) : x2 B -e Câu 27: Cho f(x) = C 4e e −e x −x D 6e Đạo hàm f’(0) bằng: A B C D Câu 28: Cho f(x) = ln x Đạo hàm f’(e) bằng: D e e ln x Câu 29: Hàm số f(x) = + có đạo hàm là: x x ln x ln x ln x A − B C D Kết khác x x x Câu30: Cho f(x) = ln x + Đạo hàm f’(1) bằng: A e B e C ( A ) B C D π   Câu 31: Cho f(x) = ln sin 2x Đạo hàm f’  ÷ bằng: A B C D π   Câu 32: Cho f(x) = ln t anx Đạo hàm f '  ÷ bằng: A B Câu 33: Cho y = ln C D Hệ thức y y’ không phụ thuộc vào x là: 1+ x A y’ - 2y = B y’ + ey = C yy’ - = D y’ - 4ey = Câu 34: Cho f(x) = esin 2x Đạo hàm f’(0) bằng: A B C D cos x Câu 35: Cho f(x) = e Đạo hàm f’(0) bằng: A B C D x −1 Câu 36: Cho f(x) = x +1 Đạo hàm f’(0) bằng: A B ln2 C 2ln2 D Kết khác Câu 37: Cho f(x) = tanx ϕ(x) = ln(x - 1) Tính A -1 B.1 ( C ) f ' ( 0) ϕ' ( 0) Đáp số toán là: D -2 Câu 38: Hàm số f(x) = ln x + x + có đạo hàm f’(0) là: A B C D Câu 39: Cho f(x) = 2x.3x Đạo hàm f’(0) bằng: A ln6 B ln2 C ln3 D ln5 12 Câu 39: Cho f(x) = x π πx Đạo hàm f’(1) bằng: A π(1 + ln2) B π(1 + lnπ) C πlnπ D π2lnπ cos x + sin x có đạo hàm bằng: cos x − sin x 2 A B C cos2x cos 2x sin 2x Câu 41: Cho f(x) = log x + Đạo hàm f’(1) bằng: A B + ln2 C ln Câu 42: Cho f(x) = lg x Đạo hàm f’(10) bằng: A ln10 B C 10 D + ln10 ln10 Câu 43: Cho f(x) = ex Đạo hàm cấp hai f”(0) bằng: Câu 40: Hàm số y = ln ( ) A B C D Câu 44: Cho f(x) = x ln x Đạo hàm cấp hai f”(e) bằng: A B C D −x Câu 45: Hàm số f(x) = xe đạt cực trị điểm: A x = e B x = e2 C x = Câu 46: Hàm số f(x) = x ln x đạt cực trị điểm: A x = e B x = D sin2x C x = e D 4ln2 D x = e D x = Câu 47: Hàm số y = e (a ≠ 0) có đạo hàm cấp n là: A y ( n ) = eax B y ( n ) = a n eax C y ( n ) = n!eax Câu 48: Hàm số y = lnx có đạo hàm cấp n là: e ax ( n) A y = n! xn B y ( n ) = ( −1) n +1 ( n − 1) ! ( n) C y = xn D y ( n ) = n.eax xn ( n) D y = n! x n +1 -x Câu 49: Cho f(x) = x e bất phương trình f’(x) ≥ có tập nghiệm là: A (2; +∞) B [0; 2] C (-2; 4] D Kết khác Câu 50: Cho hàm số y = esin x Biểu thức rút gọn K = y’cosx - yinx - y” là: A cosx.esinx B 2esinx C D Câu 51: Đồ thị (L) hàm số f(x) = lnx cắt trục hoành điểm A, tiếp tuyến (L) A có phương trình là: A y = x - B y = 2x + C y = 3x D y = 4x - PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARÍT Câu1: Phương trình 43x −2 = 16 có nghiệm là: A x = B x = Câu2: Tập nghiệm phương trình: x C −x −4 = A Φ B {2; 4} C { 0; 1} Câu3: Phương trình 2x +3 = 84 −x có nghiệm là: 13 là: 16 D { −2; 2} D A B C D −x Câu4: Phương trình 0,125.4 2x −3  2 =  ÷ ÷   có nghiệm là: A B C D x x −1 x −2 x x −1 Câu5: Phương trình: + + = − + 3x −2 có nghiệm là: A B C D 2x + x+7 Câu6: Phương trình: + = 17 có nghiệm là: A -3 B C D x −1 3− x Câu7: Tập nghiệm phương trình: + = 26 là: A { 2; 4} B { 3; 5} C { 1; 3} D Φ x x x Câu8: Phương trình: + = có nghiệm là: A B C D x x x Câu9: Phương trình: + = 2.4 có nghiệm là: A B C D x Câu10: Phương trình: = − x + có nghiệm là: A B C D x Câu11: Xác định m để phương trình: − 2m.2 x + m + = có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là: A m < B -2 < m < C m > D m ∈ Φ Câu12: Phương trình: l o g x + l o g ( x − ) = có nghiệm là: A B C D 10 Câu13: Phương trình: lg ( 54 − x ) = 3lgx có nghiệm là: A B C D Câu14: Phương trình: ln x + ln ( 3x − ) = có nghiệm? A B C D Câu15: Phương trình: ln ( x + 1) + ln ( x + ) = ln ( x + ) có nghiệm? A B C D Câu16: Phương trình: log x + log x + log8 x = 11 có nghiệm là: A 24 B 36 C 45 D 64 log x + log = Câu17: Phương trình: có tập nghiệm là: x A { 2; 8} B { 4; 3} C { 4; 16} D Φ Câu18: Phương trình: lg ( x − 6x + ) = lg ( x − ) có tập nghiệm là: A { 5} B { 3; 4} C { 4; 8} D Φ + = có tập nghiệm là: − lg x + lg x 1  A { 10; 100} B { 1; 20} C  ; 10   10  −2 + log x Câu20: Phương trình: x = 1000 có tập nghiệm là: 1  A { 10; 100} B { 10; 20} C  ; 1000   10  log x + log x = Câu21: Phương trình: có tập nghiệm là: A { 4} B { 3} C { 2; 5} D Φ Câu19: Phương trình: 14 D Φ D Φ Câu22: Phương trình: log x = −x + có tập nghiệm là: A { 3} B { 4} C { 2; 5} D Φ Câu 23: Tổng nghiệm phương trình   2 x −2 = 4−3 x là: A B.2 C.3 D.4 x −3 x + Câu 24: Tổng nghiệm phương trình − 16 = là: A B.2 C.3 D.4 Câu 25: Tổng nghiệm phương trình 2x −x +8 − 41−3x = là: A -3 B.-4 C.-5 D.-6 Câu 26: Tổng nghiệm phương trình 2x A B.5 C.6 Câu 27: Tổng nghiệm phương trình 5+2 A -4 B.-3 ( −6x − C.-2   2x ) − 16 = là: D.7 x −1 = ( 5−2 ) x −1 x +1 là: D.-1  ( eln x −1 − 1) = là: Câu 28: Tổng nghiệm phương trình   ÷ − 25 ÷ ÷    A e+1 B.e-1 C.e-2 D.e+2 x +1 x Câu 29: Tổng nghiệm phương trình − 8.7 + = là: A -4 B.-3 C.-2 D.-1 x x x Câu 30: Tổng nghiệm phương trình −8 + 2.4 + − = là: A B.2 C.3 D.4 Câu 31: Tổng nghiệm phương trình 3x − 3− x + + = là: A B.1 C.2 D.3 x x x Câu 32: Tổng nghiệm phương trình 4.9 + 12 − 3.16 = là: A B.1 C.2 D.3 x x Câu 33: Tổng nghiệm phương trình 15.25 − 34.15 + 15.9 x = là: A B.1 C.2 D.3 Câu 34: Tổng nghiệm phương trình là: A B.1 C.2 D.3 Câu 35: Tổng nghiệm phương trình là: A B.5 C.6 D.7 Câu 36: Tổng nghiệm phương trình là: A.3 B C B D Câu 37: Tổng nghiệm phương trình A là: C D Câu 38: Tổng nghiệm phương trình A B là: C Câu 39: Tổng nghiệm phương trình A B.1 C.2 15 D là: D.3 Câu 40: Tổng nghiệm phương trình A B.5 là: C.6 D.7 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARÍT x −1 Câu1: Tập nghiệm bất phương trình:  ÷ <  ÷ là: 2 2  5 A ( 0; 1) B  1; ÷ C ( 2;+∞ )  4 Câu2: Bất phương trình: A ( 2;5 ) ( 2) ≤ ( ) có tập nghiệm là: B [ −2; 1] C [ −1; 3] Câu3: Bất phương trình:  ÷ x2 − 2x 2−x D ( −∞;0 ) D Kết khác x 3 ≥  ÷ có tập nghiệm là: 4 4 B [ −∞; ] C (0; 1) A [ 1; ] D Φ x x +1 Câu4: Bất phương trình: < + có tập nghiệm là: A ( 1; ) B ( 2; ) C ( log2 3; ) D ( −∞;log2 ) Câu5: Bất phương trình: x − 3x − < có tập nghiệm là: A ( 1;+∞ ) B ( −∞;1) C ( −1;1) D Kết khác x x Câu6: Bất phương trình: > có tập nghiệm là: A ( −∞;0 ) B ( 1;+∞ ) C ( 0;1) D ( −1;1) x +1 −2x 4 ≤ Câu7: Hệ bất phương trình:  4x+5 có tập nghiệm là: ≥ 271+ x 3 A [2; +∞) B [-2; 2] C (-∞; 1] D [2; 5] ( ) ( ) Câu8: Bất phương trình: log2 3x − > log2 − 5x có tập nghiệm là:  6 1  C  ;3 ÷ D ( −3;1)  5 2  Câu9: Bất phương trình: log ( x + ) > log2 ( x + 1) có tập nghiệm là: A (0; +∞) B  1; ÷ A ( 1;4 ) B ( 5;+∞ ) C (-1; 2) D (-∞; 1) 2x Câu10: Để giải bất phương trình: ln > (*), học sinh lập luận qua ba bước x −1 sau: x < 2x >0 ⇔  (1) x −1 x > 2x 2x 2x > (2) Bước2: Ta có ln > ⇔ ln > ln1 ⇔ x −1 x −1 x −1 Bước1: Điều kiện: Bước3: (2) ⇔ 2x > x - ⇔ x > -1 (3)  −1 < x < Kết hợp (3) (1) ta  x > Vậy tập nghiệm bất phương trình là: (-1; 0) ∪ (1; +∞) Hỏi lập luận hay sai? Nếu sai sai từ bước nào? A Lập luận hoàn toàn B Sai từ bước C Sai từ bước D Sai từ bước 16 Câu 11:Tập nghiệm bất phương trình A B là: C D Câu 12:Tập nghiệm bất phương trình A B là: C D Câu 13:Tập nghiệm bất phương trình A B là: C D Câu 14:Tập nghiệm bất phương trình A B là: C D Câu 15:Tập nghiệm bất phương trình A B là: C D Câu 16:Tập nghiệm bất phương trình A là: B C D Câu 17:Tập nghiệm bất phương trình A B là: C D Câu 18:Tập nghiệm bất phương trình A là: B C D Câu 19:Tập nghiệm bất phương trình A B là: C D Câu 20:Tập nghiệm bất phương trình A là: B C Câu 21: nghiệm bất phương trình A B D là: C D Câu 22: nghiệm bất phương trình A B là: C Câu 23: nghiệm bất phương trình A.x>5 B D là: C D 17 Câu 24: nghiệm bất phương trình A là: B C D Câu 25: nghiệm bất phương trình A B là: C D Câu 26: nghiệm bất phương trình A là: B C Câu 27: nghiệm bất phương trình A B D là: C D Câu 28: nghiệm bất phương trình A là: B C D Câu 29:Tập nghiệm bất phương trình là: A B C D Câu 30: nghiệm bất phương trình A là: B C 18 D HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARÍT 2 x + y = Câu1: Hệ phương trình:  x + y với x ≥ y có nghiệm? 2 = A B C D 3 − = có nghiệm là: x y  − 6.3 + = y +1 x Câu2: Hệ phương trình:  A ( 3; ) B ( 1; ) C ( 2; 1) D ( 4; )  x + 2y = −1 có nghiệm? x+y2 = 16  Câu3: Hệ phương trình:  A B C 2x + y = Câu4: Hệ phương trình:  y+ D có nghiệm là: 2 x.4 = 64 A ( 2; 1) B ( 4; − ) C ( 1; ) D ( 5; − ) x + y = Câu5: Hệ phương trình:  với x ≥ y có nghiệm là?  lg x + lg y = A ( 4; ) B ( 6; 1) C ( 5; ) D Kết khác  lg xy = với x ≥ y có nghiệm là?  lg x.lg y = Câu6: Hệ phương trình:  A ( 100; 10 ) B ( 500; ) C ( 1000; 100 ) D Kết khác  x + y = 20 với x ≥ y có nghiệm là:  log x + log y = 2 Câu7: Hệ phương trình:  A ( 3; ) ( B ( 4; ) C 2; ) D Kết khác 2 = 64 có nghiệm là:  log x + log y = x y Câu8: Hệ phương trình:  A ( 4; ) , ( 1; ) B ( 2; ) , ( 32; 64 ) C ( 4; 16 ) , ( 8; 16 ) x − y = có nghiệm là:  ln x + ln y = 3ln D ( 4; 1) , ( 2; ) Câu9: Hệ phương trình:  A ( 20; 14 ) B ( 12; ) C ( 8; ) D ( 18; 12 ) 3lg x − lg y = có nghiệm  lg x + 3lg y = 18 Câu10: Hệ phương trình:  A ( 100; 1000 ) B ( 1000; 100 ) C ( 50; 40 ) D Kết khác log2 ( 2x − ) ≤ log ( x + 1) Câu11: Hệ bất phương trình:  có tập nghiệm là: log 0,5 ( 3x − ) ≤ log 0,5 ( 2x + ) A [4; 5] B [2; 4] C (4; +∞) D Φ 19 [...]... 10: Hàm số y = A (2; +∞) có tập xác định là: B (-∞; -2) Câu 11: Hàm số y = A (3; +∞) có tập xác định là: B (-∞; 3) Câu 12: Hàm số y = có tập xác định là: Câu 14: Hàm số y = D (-∞; 0) ∪ (64; C (0; 64) có tập xác định là: B (-4; 0) D (-∞; -1) ∪ (4; C (-1; 4) có tập xác định là: A (-4; 4) B (-∞; -4) +∞) Câu 15: Hàm số y = A (3; +∞) D (-∞; 0) ∪ (3; +∞) C (-3; 0) A (0; +∞) B (-∞; 3) +∞) Câu 13: Hàm số y... 1 + ln2 C 2 ln 2 Câu 42: Cho f(x) = lg 2 x Đạo hàm f’(10) bằng: 1 A ln10 B C 10 D 2 + ln10 5 ln10 2 Câu 43: Cho f(x) = ex Đạo hàm cấp hai f”(0) bằng: Câu 40: Hàm số y = ln ( ) A 1 B 2 C 3 D 4 Câu 44: Cho f(x) = x 2 ln x Đạo hàm cấp hai f”(e) bằng: A 2 B 3 C 4 D 5 −x Câu 45: Hàm số f(x) = xe đạt cực trị tại điểm: A x = e B x = e2 C x = 1 Câu 46: Hàm số f(x) = x 2 ln x đạt cực trị tại điểm: A x = e... Câu 47: Hàm số y = e (a ≠ 0) có đạo hàm cấp n là: A y ( n ) = eax B y ( n ) = a n eax C y ( n ) = n!eax Câu 48: Hàm số y = lnx có đạo hàm cấp n là: 1 e ax ( n) A y = n! xn B y ( n ) = ( −1) n +1 ( n − 1) ! ( n) C y = xn D y ( n ) = n.eax 1 xn ( n) D y = n! x n +1 2 -x Câu 49: Cho f(x) = x e bất phương trình f’(x) ≥ 0 có tập nghiệm là: A (2; +∞) B [0; 2] C (-2; 4] D Kết quả khác Câu 50: Cho hàm số y =... 15:Tập nghiệm của bất phương trình A B là: C D Câu 16:Tập nghiệm của bất phương trình A là: B C D Câu 17:Tập nghiệm của bất phương trình A B là: C D Câu 18:Tập nghiệm của bất phương trình A là: B C D Câu 19:Tập nghiệm của bất phương trình A B là: C D Câu 20:Tập nghiệm của bất phương trình A là: B C Câu 21: nghiệm của bất phương trình A B D là: C D Câu 22: nghiệm của bất phương trình A B là: C Câu 23: nghiệm. .. B D là: C D 17 Câu 24: nghiệm của bất phương trình A là: B C D Câu 25: nghiệm của bất phương trình A B là: C D Câu 26: nghiệm của bất phương trình A là: B C Câu 27: nghiệm của bất phương trình A B D là: C D Câu 28: nghiệm của bất phương trình A là: B C D Câu 29:Tập nghiệm của bất phương trình là: A B C D Câu 30: nghiệm của bất phương trình A là: B C 18 D HỆ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARÍT 2 x + 2 y =... (0; +∞)\ {e} B (0; +∞) C R D (0; e) 2 Câu 19: Hàm số y = log5 ( 4x − x ) có tập xác định là: A (2; 6) B (0; 4) C (0; +∞) D R Câu 20: Hàm số y = log 5 1 có tập xác định là: 6−x A (6; +∞) B (0; +∞) C (-∞; 6) D R Câu 21: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó? A y = ( 0,5 ) x x 2 B y =  ÷ 3 C y = ( ) 2 x e D y =  ÷ π x Câu 22: Hàm số nào dưới đây thì nghịch biến trên tập xác định... Đạo hàm f’(e) bằng: 3 4 D e e 1 ln x Câu 29: Hàm số f(x) = + có đạo hàm là: x x ln x ln x ln x A − 2 B C 4 D Kết quả khác x x x 4 Câu30: Cho f(x) = ln x + 1 Đạo hàm f’(1) bằng: A 1 e B 2 e C ( A 1 ) B 2 C 3 D 4 π   Câu 31: Cho f(x) = ln sin 2x Đạo hàm f’  ÷ bằng: 8 A 1 B 2 C 3 D 4 π   Câu 32: Cho f(x) = ln t anx Đạo hàm f '  ÷ bằng: 4 A 1 B 2 Câu 33: Cho y = ln C 3 D 4 1 Hệ thức giữa y và. .. Câu 51: Đồ thị (L) của hàm số f(x) = lnx cắt trục hoành tại điểm A, tiếp tuyến của (L) tại A có phương trình là: A y = x - 1 B y = 2x + 1 C y = 3x D y = 4x - 3 PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARÍT Câu1: Phương trình 43x −2 = 16 có nghiệm là: A x = 3 4 B x = 4 3 Câu2: Tập nghiệm của phương trình: 2 x C 3 2 −x −4 = A Φ B {2; 4} C { 0; 1} Câu3: Phương trình 4 2x +3 = 84 −x có nghiệm là: 13 1 là: 16... C.2 D.3 Câu 34: Tổng các nghiệm của phương trình là: A 0 B.1 C.2 D.3 Câu 35: Tổng các nghiệm của phương trình là: A 4 B.5 C.6 D.7 Câu 36: Tổng các nghiệm của phương trình là: 2 A.3 B C B 2 D Câu 37: Tổng các nghiệm của phương trình A 2 là: C D Câu 38: Tổng các nghiệm của phương trình A B là: C Câu 39: Tổng các nghiệm của phương trình A 0 B.1 C.2 15 D là: D.3 Câu 40: Tổng các nghiệm của phương trình... 23: Số nào dưới đây nhỏ hơn 1? 11 log e x π D y = log π x 2 A  ÷ 3 2 B ( 3) e C πe D eπ Câu 24: Số nào dưới đây thì nhỏ hơn 1? A log π ( 0, 7 ) log 3 5 B C log π e π D log e 9 3 Câu 25: Hàm số y = ( x − 2x + 2 ) e có đạo hàm là: A y’ = x2ex B y’ = -2xex C y’ = (2x - 2)ex 2 x D Kết quả khác x Câu 26: Cho f(x) = A e2 e Đạo hàm f’(1) bằng : x2 B -e Câu 27: Cho f(x) = C 4e e −e 2 x −x D 6e Đạo hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm hàm số mũ và logarit, trắc nghiệm hàm số mũ và logarit, trắc nghiệm hàm số mũ và logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay