Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam

224 150 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2016, 14:38

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN - Đỗ HảI Hồ Hồ CảI THIệN MÔI TRƯờNG ĐầU TƯ CáC TỉNH VùNG TRUNG DU, MIềN NúI PHíA BắC VIệT NAM Chuyên ngành : KINH Tế CHíNH TRị Mã số : 62.31.01.01 luận án tiến sĩ kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts ĐặNG VĂN THắNG ts Đỗ THị KIM HOA Hà Nội, 10 - 2011 i LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu v trớch dn nờu lun ỏn l hon ton trung thc Kt qu nghiờn cu ca lun ỏn cha tng ủc ngi khỏc cụng b bt kỡ cụng trỡnh no H Ni, ngy thỏng 10 nm 2011 Tỏc gi lun ỏn Hi H ii MC LC LI CAM OAN i DANH MC T VIT TT iv DANH MC BNG BIU v DANH MC S vi DANH MC HèNH V vi PHN M U CHNG 1: TNG QUAN NGHIấN CU V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca nc ngoi 15 Phng phỏp nghiờn cu ca lun ỏn 23 Phng phỏp phõn tớch tng hp 23 Phng phỏp kho sỏt bng phiu 25 Phng phỏp phõn tớch SWOT 30 1.2.4 Cỏc phng phỏp nghiờn cu khỏc 31 1.3 Khung lụ - gớc ca ủ ti 32 TIU KT CHNG 34 CHNG 2: C S L LUN V THC TIN CI THIN MễI TRNG U T 36 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 C s lớ lun 36 u t v vai trũ ca ủu t 36 Mụi trng ủu t 39 Ci thin mụi trng ủu t 51 C s thc tin v ci thin mụi trng ủu t 63 Bi cnh quc t v nc tỏc ủng ủn vic ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh TDMNPB 63 2.2.2 Kinh nghim ci thin mụi trng ủu t v ngoi nc 68 TIU KT CHNG 86 CHNG : THC TRNG V MễI TRNG U T CC TNH TRUNG DU, MIN NI PHA BC 88 3.1 nh hng ca ủiu kin t nhiờn, kinh t - xó hi v h thng phỏp lut 88 iii 3.1.1 nh hng ca ủiu kin t nhiờn, kinh t - xó hi 88 3.1.2 nh hng ca h thng lut phỏp 93 3.2 Quỏ trỡnh ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh TDMNPB 100 3.2.1 Giai ủon t nm 1987-2000 100 3.2.2 Giai ủon t nm 2001-2010 102 3.3 ỏnh giỏ chung v ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh TDMNPB 110 3.3.1 Nhng kt qu ủt ủc 110 3.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn 117 TIU KT CHNG 136 CHNG : QUAN IM, NH HNG, GII PHP CI THIN 138 MễI TRNG U T CC TNH TRUNG DU, MIN NI PHA BC N NM 2020 138 4.1 Quan ủim v ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh TDMNPB 138 4.1.1 Vn dng linh hot h thng lut phỏp Vit Nam, phự hp vi thụng l v lut phỏp quc t 138 4.1.2 Khai thỏc mt cỏch cú hiu qu v bn vng ti nguyờn thiờn nhiờn 138 4.1.3 Xõy dng mi liờn kt v ủm bo li ớch hi ho gia cỏc tnh vựng, gia vựng vi c nc 139 4.1.4 m bo hi ho li ớch gia nh ủu t, nh nc v ngi lao ủng 139 4.1.5 Ch ủng v tớch cc tham gia mng sn xut ton cu 140 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 nh hng ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh TDMNPB 141 Mt s gii phỏp ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh TDMNPB 143 Nõng cao nhn thc, to s ủng thun 143 Ci thin c ch, chớnh sỏch, ly chớnh sỏch huy ủng ủu t kt cu h tng l khõu ủt phỏ 146 4.3.3 Nõng cao cht lng ngun nhõn lc 152 4.3.4 Nõng cao tớnh minh bch v cht lng cụng v 156 4.3.5 i mi hot ủng xỳc tin ủu t, chm súc v thc hin hiu qu cỏc d ỏn ủu t hin cú 161 TIU KT CHNG 168 KT LUN 170 DANH MC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI 174 TI LIU THAM KHO 175 PH LC 181 iv DANH MC T VIT TT AFTA APEC ASEAN BOI BOT CNH-HH DDI H DN DNNN T TNN EU FDI GCNT GDP ICOR JICA KCN MTT NSNN ODA OECD PCI SCIC SWOT TDMNPB TNC TTHC UBND UNCTAD WB WTO ASEAN Free Trade Area Asia and Pacific Economic Cooperation Association of South East Asia Nations Board of Invesment Building, operation and transfer Cụng nghip húa - Hin ủi húa Domestic Direct Invesment i hc Doanh nghip Doanh nghip nh nc u t u t nc ngoi European Union Foreign Direct Invesment Giy chng nhn ủu t Gross Dometic Product Incremetal Capital - Output Rate Japan International Cooperation Agency Khu cụng nghip Mụi trng ủu t Ngõn sỏch nh nc Official Development Assistance Organisation for Economic, Cooperation and Development Provincial Competitiveness Index State Capital Investment Corporation Strengths, Weaknesses, Oportunities and Threats Trung du, nỳi phớa Bc Transnational corporation Th tc hnh chớnh U ban nhõn dõn United Nations Conference on Trade and Development World Bank World Trade Organization v DANH MC BNG BIU DANH MC BIU Biu 1: Khung din gii mc ủ hi lũng ca doanh nghip ủi vi mụi trng ủu t theo giỏ tr trung bỡnh 28 Biu 2.1: Biu 3.1: Biu 3.2: Biu 3.3: Nhu cu ủu t ca cỏc tnh ủn nm 2015 68 Tng giỏ tr sn phm (GDP) cỏc tnh nm 2010 theo giỏ hin hnh 91 Kim ngch xut khu cỏc tnh nm 2010 91 Kt qu thu hỳt ủu t vo tnh ủn nm 2000 102 Biu 3.4: Quy hoch phỏt trin cỏc KCN ủn nm 2020 ca tnh .105 Biu 3.5: Biu 3.6: B TTHC theo ỏn 30 thc hin ti cỏc tnh nm 2010 107 T l lao ủng qua ủo to ngh ti cỏc tnh 108 Biu 3.7: Phỏt trin cỏc c s ủo to ngh (bao gm c trung tõm gii thiu vic lm) ti cỏc tnh .109 Biu 3.8: Biu 3.9: So sỏnh kt qu thu hỳt ủu t vo tnh qua giai ủon 111 úng gúp t ca cỏc d ỏn ủu t v ngoi nc Biu 3.10: tng ủu t ton xó hi ca cỏc tnh nm 2010 112 Kt qu thu hỳt ủu t vo tnh theo lnh vc tớnh ủn nm 2010 113 Biu 3.11: Tỡnh hỡnh phỏt trin cỏc doanh nghip ti tnh 114 Biu 3.12: Biu 3.13: Kt qu c lng mụ hỡnh hi quy 115 ỏnh giỏ ca cỏc DN v s ng h ca chớnh quyn .117 Biu 3.14: Biu 3.15: Mc ủ ng h ca ngi dõn ủi vi d ỏn 118 Mc ủ cụng khai thụng tin doanh nghip cn bit 119 Biu 3.16: Biu 3.17: Biu 3.18: Biu 3.19: S lng c s ủo to ngh nm 2010 120 T l lao ủng qua ủo to ti cỏc tnh nm 2010 120 Trỡnh ủ ủo to ti cỏc tnh nm 2010 121 S lng TTHC ca cỏc tnh nm 2010 122 Biu 3.20: Trỡnh ủ ủo to ca cỏn b cụng chc nm 2010 123 Biu 3.21: Biu 3.22: Trỡnh ủ cỏn b cụng chc cp xó ti cỏc tnh nm 2010 .123 Ch s nng lc cnh tranh cp tnh .128 Biu 3.23: Biu 3.24: S lng v quy mụ d ỏn FDI cỏc tnh nm 2010 .129 Tin ủ thc hin cỏc d ỏn ủu t nm 2010 131 Biu 3.25: S doanh nghip v quy mụ doanh nghip nm 2010 132 vi DANH MC S S ủ 1.1: Khung Lụ gớc ca ủ ti 32 S ủ 2.1: Cỏc kờnh chớnh ca ngun ủu t nc ngoi 37 DANH MC HèNH V Hỡnh 2.1: Tỏc ủng ca ủu t ủn tng trng kinh t 39 Hỡnh 3.1 : Thu, chi ngõn sỏch cỏc tnh nm 2010 92 Hỡnh 3.2 : C cu kinh t cỏc tnh nm 2010 93 Hỡnh 3.3: Ci thin mụi trng ủu t thỳc ủy cỏc doanh nghip phỏt trin 114 Hỡnh 3.4: Giỏ tr sn phm cỏc Doanh nghip FDI GDP 130 Hỡnh 3.5 : T l ủu t thc hin so vi ủng kớ nm 2010 130 DANH MC BNG BIU PHN M U Tớnh cp thit ca ủ ti Theo Ngh ủnh 92/2006/N-CP ngy thỏng nm 2006 ca Chớnh ph v lp, phờ duyt v qun lý quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi, nc ta ủc chia thnh vựng kinh t - xó hi gm: vựng trung du, nỳi phớa Bc; vựng ủng bng sụng Hng; vựng Bc Trung b v duyờn hi; vựng Tõy nguyờn; vựng ụng Nam b v vựng ủng bng sụng Cu Long Vựng trung du, nỳi Phớa Bc bao gm 14 tnh: Ho Bỡnh, Sn La, in Biờn, Lai Chõu, Lo Cai, H Giang, Cao Bng, Lng Sn, Yờn Bỏi, Tuyờn Quang, Bc Kn, Thỏi Nguyờn, Phỳ Th v Bc Giang Cỏc tnh thuc khu vc ny cú ủc ủim chung ủu l tnh nỳi, hỡnh phc tp, ủiu kin t nhiờn, kt cu h tng lc hu, ủi li khú khn, ớt thun li cho vic phỏt trin kinh t - xó hi hn cỏc tnh ủng bng, cú nhiu ủng bo dõn tc thiu s sinh sng, trỡnh ủ dõn trớ thp, kinh t chm phỏt trin, ủc bit l sn xut cụng nghip C cu kinh t lc hu, chm chuyn dch, giỏ tr sn xut cụng nghip c cu GDP thp, ch ủt 24,6% nm 2010, ủú giỏ tr sn xut cụng nghip trung bỡnh ca c nc l trờn 40% Thu nhp bỡnh quõn ủu ngi thp nht so vi c nc, theo s liu thng kờ nm 2010, thu nhp bỡnh quõn ủu ngi ca c vựng khong 500 USD, bỡnh quõn ca c nc l 1.300 USD Theo s liu thng kờ, ủn cui nm 2008, vựng Tõy Bc cú t l h nghốo cao nht c nc l 31,5%, chờnh lch hn 9,8 ln so vi vựng cú t l h nghốo thp nht Hot ủng thu hỳt ủu t v ngoi nc cỏc tnh ny cũn hn ch, cha cú nhng d ỏn ln ủúng gúp ủỏng k vo ngõn sỏch cho phỏt trin kinh t - xó hi cng nh chuyn dch c cu kinh t Nguyờn nhõn ch yu ca kt qu thu hỳt ủu t cũn hn ch l mụi trng ủu t cỏc tnh ny cha thc s hp dn ủi vi cỏc nh ủu t v ngoi nc Theo s liu ca B K hoch v u t, tớnh ủn thỏng 10 nm 2010 c nc cú 249 Khu cụng nghip ủc quy hoch, vi din tớch ủt t nhiờn l 63.173 ha, ủú 14 tnh trung du, nỳi phớa Bc ch cú 37 Khu cụng nghip ủc quy hoch vi tng din tớch ủt t nhiờn l 6.703 ha, chim 15% v s lng Khu cụng nghip ủc quy hoch v 10,6% din tớch ủt t nhiờn ủc quy hoch Mt s tnh nh in Biờn, Lai Chõu cha cú khu cụng nghip no ủc vo quy hoch phỏt trin cỏc khu cụng nghip ca c nc Vic ủu t kt cu h tng cỏc khu cụng nghip, to qu ủt sch ủ thu hỳt ủu t chm, vy ủiu kin ủ cỏc tnh trung du, nỳi Phớa Bc thu hỳt cỏc nh ủu t v ngoi nc cũn gp nhiu khú khn Bờn cnh ủú kt cu h tng lc hu, ủi li gp nhiu khú khn; t l lao ủng qua ủo to cũn thp, nhn thc v thu hỳt ủu t cha cao; nng lc qun lý cũn bc l nhiu yu kộm ng trc nhng ủ khú khn ny, ủ thỳc ủy phỏt trin kinh t xó hi, chuyn dch c cu kinh t theo hng cụng nghip hoỏ hin ủi hoỏ, cỏc tnh trung du, nỳi phớa Bc ủt mc tiờu l ủy mnh thu hỳt ủu t tng cng thu hỳt ủu t, cú nhiu gii phỏp ủc ra, ủú gii phỏp ci thin mụi trng ủu t cú tớnh quyt ủnh Vỡ vy, ủ ti lun ỏn m tỏc gi la chn l: Ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh vựng Trung du, nỳi phớa Bc ti ny cú ý ngha quan trng c v lý lun v thc tin V lý lun, Lun ỏn khỏi quỏt hoỏ Hc thuyt ca Ch ngha Mỏc - Lờ Nin, cỏc hc thuyt trc Mỏc v cỏc nghiờn cu trc ủõy v vai trũ ca ủu t ủi vi vic phỏt trin kinh t - xó hi, vai trũ ca ci thin mụi trng ủu t ủi vi vic thu hỳt ủu t, ủc bit l quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ - hin ủi hoỏ hin V thc tin, lun ỏn ch rừ vai trũ ca vic ci thin mụi trng ủu t s l gii phỏp hu hiu, quan trng nht ủ thu hỳt ủu t v ngoi nc, gúp phn thỳc ủy kinh t - xó hi phỏt trin, to vic lm, tng thu nhp cho ngi lao ủng, xúa ủúi, gim nghốo Mc ủớch v ni dung nghiờn cu 2.1 Mc ủớch nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu thc trng mụi trng ủu t cỏc tnh trung du, nỳi phớa Bc (TDMNPB), tỡm cỏc hn ch v nguyờn nhõn ca cỏc hn ch ủú ủ ủ xut gii phỏp ci thin mụi trng ủu t ca cỏc tnh TDMNPB 2.2 Ni dung nghiờn cu Trờn c s nghiờn cu tng quan cỏc cụng trỡnh liờn quan ủn ủ ti, tỏc gi xõy dng mụ hỡnh v la chn cỏc phng phỏp nghiờn cu phự hp - Lun ỏn lm rừ nhng ủ lớ lun v mụi trng ủu t, phõn tớch nhng yu t tỏc ủng ủn mụi trng ủu t; nghiờn cu kinh nghim ci thin mụi trng ủu t v ngoi nc, t ủú rỳt nhng bi hc kinh nghim v ci thin mụi trng ủu t cho cỏc tnh TDMNPB - Tin hnh ủiu tra ủ ủỏnh giỏ thc trng, quỏ trỡnh ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh TDMNPB, phõn tớch nhng kt qu ủt ủc, mt s hn ch yu kộm v tỡm nguyờn nhõn ca nhng yu kộm - Trờn c s quan ủim, ủnh hng v ci thin mụi trng ủu t, lun ỏn ủ xut mt s gii phỏp ci thin mụi trng ủu t cỏc tnh TDMNPB Vit Nam giai ủon 2011-2020 i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l cỏc yu t tỏc ủng ủn mụi trng ủu t, cỏc nh ủu t v ngoi nc Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn nh sau: Phm vi ni dung: mụi trng ủu t rt rng, lun ỏn ch yu trung nghiờn cu ci thin by s cỏc yu t thuc mụi trng mm, bao gm: tớnh minh bch, tớnh ủng thun, cht lng cụng v, kt cu h tng, cht lng ngun nhõn lc, chớnh sỏch thu hỳt ủu t, chm súc cỏc d ỏn ủu t Lun ỏn khụng nghiờn cu cỏc yu t v chớnh tr, kinh t v mụ, quan h 203 24 Xõy dng trung tõm Vit Trỡ tnh Phỳ thng mi v cn h cho Th thuờ 25 Xõy dng trung tõm húa th thao tnh Phỳ Th Vit Trỡ tnh Phỳ Th 26 D ỏn ủu t xõy dng Trung tõm thng mi H Giang Trung tõm th xó H Giang 27 D ỏn xõy dng v kinh doanh cỏc khỏch sn, nh hng, siờu th Ti Th trn H Giang v cỏc th trn huyn khỏc 28 D ỏn ủu t qun lý, khai thỏc khu kinh t ca khu Thanh Thy Huyn V Xuyờn, tnh H Giang 29 D ỏn ủu t nõng cp, ci to, tip nhn qun lý lhai thỏc khu du lch sui khoỏng Thanh H- xó Vit Lõm huyn V Xuyờn Tnh H Giang 30 D ỏn ủu t xõy dng, qun lý, khai thỏc khu sui khoỏng Qung Ngn, Thng Sn huyn V Xuyờn v Qung Nguyờn huyn Xỡ Mn Tnh H Giang 31 D ỏn tip tc ủu t xõy dng, qun lý, khai thỏc khu du lch v khu dch v h Phng ti xó Phng th xó H Giang Tnh H Giang 32 D ỏn ủu t xõy dng khu du lch sinh thỏi Sui Ging xó Sui Ging, huyn Vn Chn 110ha 500 t VN 33 D ỏn ủu t xõy dng khu du lch sinh thỏi m Hu xó Minh Quõn, huyn trn yờn 100ha 1000 t VN 34 D ỏn ủu t xõy dng h thng truyn hỡnh cỏp TX Ngha L, tnh yờn Bỏi 7ha 240 t VN 100ha 80 triu USD trờn din tớch 20ha 30 triu USD quy mụ 20.000ha Quy mụ 75ha 204 35 D ỏn xõy dng trung tõm xe cu thng cht lng cao Xó Phỳc Lc, thnh ph Yờn Bỏi 3-5ha 100 t VN 36 D ỏn ủu t xõy dng Khu dch v cng khu ti KCN u Lõu Xó u Lõu, TP Yờn bỏi 10ha 200 t VN 37 D ỏn ủu t xõy dng khu dch v cng kho ti CCN thụn Ton An, xó ụng An Xó ụng An, huyn Yờn, tnh Yờn Bỏi 10ha 200 t VN 38 D ỏn ủu t xõy dng bn xe khỏch phớa Nam tuyn ủng Km5, thnh ph Yờn Bỏi ủi trung tõm th trn Yờn Bỡnh Cao Bng 10 20 triu USD 39 D ỏn ủu t xõy dng khu du lch sinh thỏi Phia Oc Phia ộn Xó Thnh Cụng, xó Phan Thanh huyn Bỡnh nguyờn, tnh Cao Bng 8000ha triu USD 40 D ỏn ủu t xõy dng khu du lch Thỏc Bn Gic ng Ngm Ngao Xó m Thy, huyn trựng Khỏnh tnh Cao bng 1000ha 100 triu USD 41 D ỏn ủu t xõy dng khu du lch Pỏc Bú Xó Trng H, huyn h Qung tnh Cao Bng 5.8ha 10 triu USD 42 D ỏn ủu t xõy dng, bo tn, tụn to di tớch lch s K Sm xó Vnh Quang th xó Cao Bng 1ha triu USD 43 D ỏn du lch sinh thỏi khu du lch Mu Sn Huyn Lc Bỡnh tnh Lng Sn 1200ha 50 triu USD 44 D ỏn khu du lch ủốo Giang Vn V TP Lng Sn 400ha 50 triu USD 45 D ỏn trung tõm thng mi Chi Ma Ca khu Chi Ma, huyn Lc Bỡnh, Lng Sn 8500m2 triu USD 46 Khu du lch sinh thỏi H Hui Ph TP in Biờn Ph 157ha 47 Khu du lch sinh thỏi h Pa Khoang in Biờn 2.400ha D ỏn ủu t nc 205 48 Khu du lch ủng Pa Thm in Biờn 50ha 49 Khu du lch U Va in Biờn 50ha 50 H thng siờu th thnh ph in biờn Ph TP in Biờn Ph 51 Khu du lch ủiu dng sui khoỏng M Lõm Huyn Yờn Sn tnh Tuyờn Quang triu USD 52 Khu du lch sinh thỏi h Na Hang huyn Na Hang, Tuyờn Quang triu USD 53 Khu du lch sinh thỏi Phiờng Bung Huyn Na Hang, Tuyờn Quang 10 triu USD 54 Khu du lch sinh thỏi nỳi Dựm TP Tuyờn Quang 20 triu USD 55 Khu du lch Tỡnh Hỳc TP Tuyờn Quang 150 triu USD 56 Khu du lch sinh thỏi Hang Tiờn Huyn Hm Yờn, Tuyờn Quang triu USD 57 Xõy dng siờu th, trung tõm thng mi TP Hũa Bỡnh, huyn Lng Sn 20 triu USD 58 Xõy dng khu du lch khu vc b trỏi Sụng , thnh ph Hũa Bỡnh TP Hũa Bỡnh 10 triu USD 59 Khu du lch Thỏc Mỏn TP Hũa Bỡnh 20 triu USD 60 D ỏn xõy dng ch trung tõm th trn Ph Rng Huyn Bo Yờn, Lo Cai 61 Du lch sinh tha, du lch lng bn húa lũng h Cỏn Cu du lch dc sụng Chy 62 63 tng, 136 kit 12 t VN Huyn Si Ma Cai, Lo Cai 50ha 150 t VN D ỏn trung tõm thng mi Bỡnh Minh P Bỡnh Minh, TP Lo Cai 4ha (din tớch xõy dng 3,5 ha) 30 t VN D ỏn Xõy dng khỏch sn, nh Bc H Th trn Bc H, huyn Bc H, Lo Cai 10ha 20 t VN 206 Phng Tiờn Cỏt Vit trỡ Phỳ Th Phng Gia Cm Vit Trỡ, Phỳ Th 64 Trung tõm thng mi Vit Trỡ 65 Ch trung tõm Vit trỡ 66 Xõy dng trung tõm siờu th ti Vit Trỡ TP Vit Trỡ Phỳ Th 67 D ỏn khỏch sn cao cp ti khu ủụ th mi Lo Cai Cam ng TP Lo Cai 68 III Khu vui chi gii trớ Cụng viờn ven sụng Nm Rm D N CễNG NGHIP TP in Biờn 5ha 30 triu USD 5ha 20 triu USD 5ha 20 triu USD 5-10ha 100-200 t VN 30ha Xõy dng nh mỏy sn xut PE,PVC v nha xuỏt khu cỏc KCN, CCN Phỳ Th Sn xut thuc tõn dc Vit Trỡ Phỳ Th 25 triu USD Sn xut giy bao gúi v bao bỡ Vit Trỡ, cỏc KCN, CCN Phỳ Th 15 triu USD Xõy dng nh mỏy c khớ Vit Trỡ - Phỳ dt, may Th Sn xut v lp rỏp xe c gii nh phc v nụng thụn 5-10 doanh nghip 30 triu USD Sn xut cỏc ph kin ngnh dt, may 30 triu USD Vit Trỡ - Phỳ Th 2000-3000 xe/nm 30 triu USD Sn xut lp rỏp cỏc loi mỏy cụng c Vit Trỡ, cỏc KCN CCN Phỳ Th 5000-8000 SP/nm 30 triu USD Xõy dng cỏc nh mỏy thuc lnh vc cụng nghip ph tr cho cỏc ngnh Vit Trỡ, cỏc KCN CCN Phỳ Th 5-10 nh mỏy ủin, ủin t, c khớ, ụ tụ, dt may, lp rỏp, húa cht 150 triu USD Huyn Thanh Thy, tnh Phỳ Th Cao lanh loi I: 40.000 T; cao lanh loi 2: 10.000T; Penspat: 50.00080.000T 20 triu USD Khai thỏc ch bin cao lanh Penspat 207 Khai thỏc v ch bin bt tan Huyn Yờn Lp, tnh Phỳ Th 10 Phỏt trin ngangh dy, dộp cao cp TP Vit trỡ, TX Phỳ Th 11 D ỏn ch bin g ộp, vỏn dm cao cp Ti KHCN Bỡnh Vng v CCN Nam Qung tnh H Giang 12 D ỏn u t xõy dng nh mỏy sn xut bờ tụng ti Ti KHCN Bỡnh Vng - tnh H Giang 13 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy nc khoỏng v nc gii khỏt Ti xó Vit Lõm, huyn V Xuyờn, tnh H Giang 14 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy sn xut tm lp khụng ủc hi Ti khu v cm cụng nghip Nam Quang 15 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy lp rỏp mỏy nụng nghip Khu cụng nghip u Lõu, xó u Lõu, thnh ph Yờn Bỏi 50 t VN 16 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy lp rỏp ụ tụ, xe mỏy Khu cụng nghip u Lõu, xó u Lõu, thnh ph Yờn Bỏi 5-7 50 t VN 17 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy may mc xut khu Khu cụng nghip u Lõu, xó u Lõu, thnh ph Yờn Bỏi 3-5 57 t VN 18 D ỏn ủu t xõy dng cỏc khỏch sn Khu trung tõm Km5 thnh ph Yờn Bỏi 80 t VN 19 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy lp rỏp tivi-linh kin ủin t Khu cụng nghip u Lõu, xó u Lõu, thnh ph Yờn Bỏi 4-5 50 t VN 1000T/nm triu USD 15 triu USD 500-2000 tn/ngy 208 20 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy sn xut nha dõn dng Khu cụng nghip phớa Nam, xó Vn Tin thnh ph Yờn Bỏi 5-7 60 t VN 21 D ỏn liờn doanh xõy dng nh mỏy nghin CaCo ti khu cụng nghip Mụng Sn Xó Thnh Hng, huyn Yờn Bỡnh, tnh Yờn Bỏi 10-15 120 t VN 22 D ỏn liờn doanh xõy dng nh mỏy nghin CaCo ti khu cụng nghip Yờn Th Th trn Yờn Th, huyn Lc Yờn, tnh Yờn Bỏi 10-15 120 t VN 23 D ỏn liờn doanh xõy dng nh mỏy gch khụng nung ti khu cụng nghip phớa Nam Xó Vn Tin, thnh ph Yờn Bỏi 60 t VN 24 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy gch khụng nung Th trn Yờn Th, huyn Lc Yờn 60 t VN 25 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy gch Tuynel Xó Minh Quõn, huyn Trn Yờn, tnh Yờn Bỏi 50 t VN 26 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy gch Tuynel Xó Vn Tin, thnh ph Yờn Bỏi 50 t VN 27 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy sn xut ngúi Xó Trỳt Hỳt, huyn Vn Yờn, tnh Yờn Bỏi 5-10 50 t VN 28 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy rỏc thi Xó Vn Tin, thnh ph Yờn Bỏi 30 184 t VN 29 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy cụng nghip c khớ Khu cụng nghip, th xó Cao Bng 4.5 Triu USD 209 30 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy may mc Khu cụng nghip, th xó Cao Bng 3.5 Triu USD 31 D ỏn ủu t xõy dng nh mỏy ủin t Vin Thụng Khu cụng nghip, th xó Cao Bng Triu USD 32 D ỏn sn xut tm lp kim loi, kt cu thộp, khung nh tin ch KCN ng Bnh triu m2/nm Triu USD 33 D ỏn sn xut, lp rỏp thit b, linh kin ủin t Khu ch xut I 10 triu SP/nm 10 Triu USD 34 D ỏn sn xut thit b mỏy múc nụng nghip KCN ng Bnh 500.000 sp/nm 7.5 Triu USD 35 D ỏn sn xut ph kin ngnh may mc KCN ng Bnh 100 triu sp/nm Triu USD 36 D ỏn nh mỏy x lý rỏc thi, cht thi rn Khu kinh t ca khu ng ng Lng Sn 550-700 tn/ngy/ủờm 10.5 Triu USD 37 Thu gom v x lý cht thi Th xó Nng Lay v th trn cỏc huyn Th xó Mng Lay v cỏc huyn 3.000 m3/ngy 38 Nh mỏy nc sch th trn Mng ng Huyn Mng ng 2.000 m3/ngy 39 Khu th thao liờn hp TP in Biờn Ph 40 D ỏn nõng cp ủụ th thnh ph in Biờn Ph TP in Biờn Ph 1.500 210 41 Khai thỏc, ch bin than cc in Biờn 15.000 tn/nm 42 Khai thỏc ch bin ủỏ p lỏt in Biờn 10.000m2/nm 43 Sn xut ủ gia dng KCN Long Bỡnh An, tnh Tuyờn Quang 40.000 sp/nm 44 Nh mỏy ch bin thc phm Huyn Chiờm Húa, tnh Tuyờn Quang 3.000 tn sp/nm triu USD 45 Nh mỏy ch bin hoa qu hp Huyn Hm Yờn, tnh Tuyờn Quang 10.000 tn sp/nm triu USD 46 Nh mỏy lp rỏp ủin t KCN Long Bỡnh An, tnh Tuyờn Quang triu sp/nm triu USD 47 D ỏn nh mỏy luyn Km Kim loi KCN Long Bỡnh An, tnh Tuyờn Quang 150.000 tn /nm 12 triu USD 48 D ỏn ch bin bt Cao Lanh-Pensat Cm CN Sn Nam, Sn Dng, tnh Tuyờn Quang 800.000 tn /nm 20 triu USD 49 D ỏn sn xut giy da KCN Long Bỡnh An, tnh Tuyờn Quang triu sp/nm triu USD 50 D ỏn xõy dng nh mỏy nc khoỏng M Lõm TP Tuyờn Quang triu USD 51 D ỏn xõy dng nh mỏy nc khoỏng Bỡnh Ca Huyn Sn Dng, tnh Tuyờn Quang triu USD 52 Xõy dng nh mỏy gch Tuynel cỏc huyn Cỏc huyn tnh Tuyờn Quang 90 triu viờn 3.5 triu USD 211 53 Nh mỏy c khớ KCN Long Bỡnh An, tnh Tuyờn Quang 500 tn/nm 10 triu USD 54 Xõy dng nh mỏy x lý rỏc thi TP Tuyờn Quang 500 m3/ngy ủờm 5-8 triu USD 55 D ỏn ng dng cụng ngh cao: Sn xut ủin t, dc phm, lp rỏp ụ tụ Khu cụng nghip Lng Sn, B trỏi sụng thnh ph Hũa Bỡnh IV 200 triu USD Y T - GIO DC Xõy dng trng t thc Vit Trỡ, th xó Phỳ Th 100% 30 triu USD Xõy dng bnh vin t Vit Trỡ, th xó Phỳ Th 100% 50 triu USD Xõy dng trng hc Quc t TP Lng Sn 300 hs/nm 50 triu USD D ỏn ủu t xõy dng v kinh doanh ký tỳc xỏ sinh viờn a ủim ti th xó H Giang D ỏn ủu t xõy dng, qun lý khai thỏc Phũng khỏm v Bnh vin cao cp Ti trung tõm th xó H Giang Trung tõm ủo to quc t tnh Tuyờn Quang TP Tuyờn Quang D ỏn thnh lp trng i Hc Thnh ph Hũa Bỡnh, huyn Lng Sn t 500 ủn 1000 hc sinh 150 50 triu USD 60 triu USD 212 D ỏn thnh lp trng ủo to ngh Thnh ph Hũa Bỡnh, huyn Lng Sn Trng i hc tng hp in Biờn TP in Biờn Ph 10 Nõng cp v tng cng trang thit b y t cho bnh vin khoa tnh v cỏc bnh vin huyn Cỏc huyn tnh Tuyờn Quang 11 Xõy dng bnh vin ủiu dng Huyn Yờn Sn Tuyờn Quang 100 ging triu USD 12 Nõng cp cỏc bnh vin khu vc, bnh vin huyn Cỏc huyn tnh Tuyờn Quang 150 ging/bnh vin triu USD 13 Xõy dng khu ngh dng tnh Tuyờn Quang Huyn Yờn Sn Tuyờn Quang V PHT TRIN KHU CễNG NGHIP u t xõy dng v kinh doanh h tng KCN Thy Võn v KCN Tam Nụng, Bch Hc KCN Thy Võn Vit Trỡ v Tam Nụng 500 D ỏn ủu t v qun lý khai thỏc Khu cụng nghip Bỡnh Vng Tnh H Giang 254 Ci to, nõng cp h thng h tng h tr cỏc khu cụng nghip, cm cụng nghip tnh Cỏc khu cụng nghip, cm cụng nghip tnh Phỳ Th nh mỏy cp nc 120.000m3/ngy ủờm 60 triu USD 1.000 sv/khúa 20 triu USD 10 triu USD 80 triu USD Lien doanh, BOT 213 Thụn Chõu Giang 2, xó u Lõu, thnh ph Yờn Bỏi, tnh Yờn Bỏi 120 230 t VN D ỏn ủu t khai thỏc h tng khu cụng nghip Minh Quõn Thụn Hũa Quỏn, xó Minh Quõn, huyn Trn Yờn, tnh Yờn Bỏi 112 150 t VN D ỏn ủu t xõy dng h thng h tng k thut khu cụng nghip Thỏm Xó Thỏm th xó Cao Bng 92 14 triu USD D ỏn ủu t xõy dng h thng h tng k thut Cm Cụng nghip Min ụng I-th trn T Lựng Th trn T Lựng, huyn Phc Hũa, tnh Cao Bng 86 triu USD D ỏn ủu t xõy dng h tng khu cụng nghip ng Bnh Huyn Chi Lng, tnh Lng Sn 321 70 triu USD D ỏn ủu t xõy dng h tng khu cụng nghip Na Dng Huyn Lc Bỡnh, tnh Lng Sn 350 75 triu USD 10 D ỏn ủu t xõy dng h tng khu cụng nghip Hng Phong Huyn Cao Lc, tnh Lng Sn 180 40 triu USD 11 D ỏn ủu t xõy dng h tng khu cụng nghip Kh a-Ma Mốo Huyn Vn Lóng, tnh Lng Sn 150 40 triu USD 12 Xõy dng h tng khu cụng nghip KCn Long Bỡnh An Tuyờn Quang 173 10 triu USD D ỏn ủu t khai thỏc h tang khu cụng nghip u Lõu 214 13 D ỏn nõng cp c s h tang ủ th Sn Nam Sn Nam huyn Sn Dng tnh Tuyờn Quang 25 triu USD 14 Xõy dng h tng khu, cm cụng nghip dc tuyn ủng H Chớ Minh tnh Hũa Bỡnh 100 triu USD 15 u t xõy dng h tng cỏc khu cụng nghip Huyn Lng Sn tnh Hũa Bỡnh 15 triu USD VI XY DNG KHU ễ TH Khu ủụ th mi trn ng ng ng, tnh ng Lng Sn Khu ủụ th mi Hu Lng Huyn Hu Lng, tnh Lng Sn Cỏc d ỏn khu ủụ th mi Tnh Phỳ Th D ỏn ủu t xõu dng h thng h tng k thut khu ủụ th mi Thỏm Khu ủụ th mi Thỏm th xó Cao Bng D ỏn ủu t xõy dng cm cỏc cụng trỡnh thng mi dch v khu ủụ th mi Khu ủụ th mi Thỏm th xó Cao Bng 46 triu USD Xõy dng khu ủụ th mi Huyn Lng Sn tnh Hũa Bỡnh 200 triu USD VII 65 28 triu USD 500 (5 d ỏn) 350 triu USD 850 50 triu USD C S H TNG D ỏn ủu t xõy dng cỏc d ỏn thy ủin nh Cỏc huyn tnh H Giang 46 triu USD T ủn 20 MW 215 D ỏn xõy dng ủim dng chõn trờn ủng xuyờn Xó u Lõu, thnh ph Yờn Bỏi 100 t VN D ỏn xõy dng ủim dng chõn trờn ủng xuyờn ụng An, Vn Yờn, tnh Yờn Bỏi 100 t VN Nõng cp Sõn bay in Biờn Ph TP in Biờn Ph Sõn bay quc t tiu vựng ng cao tc H Ni in Biờn Ph Hũa Lc-Hũa Bỡnh-Sn Lain Biờn 400 km Nh mỏy x lý rỏc thi thnh ph in Biờn Ph TP.in Biờn Ph 90 tn/ngy D ỏn nh mỏy thy ủin Thỏc Cỏi, Hm Yờn Huyn Hm Yờn, Tuyờn Quang 45 MW 80 triu USD D ỏn nh mỏy thy ủiờn ct nc thp trờn song Gõm Huyn Yờn Sn, Tuyờn Quang 50 MW 50 triu USD Nh mỏy thy ủin Nm Vng Huyn Na Hang, Tuyờn Quang 1.3 MW triu USD 10 Nh mỏy thy ủin Ninh Lai, Sn Dng Sn Dng, Tuyờn Quang MW 10 triu USD 11 Nh mỏy thy ủin Thỏc Rụm, huyn Chiờm Húa Chiờm Húa, tnh Tuyờn Quang MW triu USD 12 Xõy dng h thng thu gom v x lý nc thi cụng nghip Nam Vit Trỡ TP Vit Trỡ, Phỳ Th 22.000m3/ngy ủờm 35 triu USD 13 Xõy dng h thng x lý nc thi v mụi trng cỏc khu cụng nghip Khu cụng nghip Thy Võn, Tam Nụng, Trung Hũa, Phỳ Th Cụng sut 24 triu 160.000m3/ngy USD ủờm 216 TT CC D N KấU GI VO U T TRONG LNH VC GTVT Ch ủu TMT Nng Lc Tờn d ỏn t, Ban (t Thit k QLDA ủng) I NG B ng H Chớ Minh (cu Bỡnh Ca) Ban HCM 13kmC3+cu Bỡnh Ca 813 QL4C ủon trỏnh TT ng Vn H Giang 3.6km, C4 556 Nõng cp QL32 (Km172 Km200+300) S Yờn Bỏi 28.3km, C4 410 QL37 ủon Km280-Km340 S Yờn Bỏi 60km C4 908 QL32C ủon Km79-Km96+500 S Yờn Bỏi 17km C4, C3 QL279 (Vit Vinh Ngha ụ) H Giang 36km, C4 728 QL2 ủon trỏnh TT Bc Quang H Giang 4km, C4 300 QL2 ủon trỏnh TT V Xuyờn H Giang 7km, C4 250 Ci to nõng cp QL4C H Giang 200km, C4 3000 10 QL 279 ủon Bo Yờn-Than Uyờn (Km67-Km258), tnh Lo Cai S Lo Cai 100km, C4 1500 S Phỳ Th 22km, C4 300 S Bc Cn 99km, C4 1500 11 12 QL32A ủon Km105+450 Km116 v ủon Km120Km131+500 QL279 ủon qua phn tnh Bc Cn 642 13 Xõy dng cu Vit Trỡ mi qua Sụng Lụ thuc TP Vit Trỡ S Phỳ Th 14 QL4D ủon Trm Tụn TP Lo Cai S Lo Cai 50km, C4 300 15 QL4G ủon Km0 Km92 S GTVT Sn La 92km, C4 400 16 QL43 ủon Km80 Km123 S GTVT Sn La 43km, C4 600 17 QL (trỏnh TX H Giang) H Giang 10km, C4 300 18 QL34 kộo di, Km247 Km266 (ủon Mó Phc Tr Lnh) S Cao Bng 19km 250 600 217 19 Cu Ph Lu 20 QL4C ủon Km57 Km64 21 QL4D ủon Bn Phit Mng Khng 22 Thm nha tng cng QL12 (Km104 Km139) 23 Ni QL4C v 4D (ủon Km194 Km211 v Km258 Km271) tnh Lo Cai S Lo Cai 24 QL4E ủon Bc Ngm TP Lo Cai Tng CBVN Ban 25 Ci to, nõng cp QL12 ủon Km22 Km66 26 Trnh QL37 Yờn Bỏi S GTVT Yờn Bỏi 15km+1 cu ln 1600 27 D ỏn ủu t tng cng nn, mt ủng v cỏc cụng trỡnh trờn QL6 ủon Hũa Bỡnh Sn La (Km78+300 Km303+790) Tng CBVN Ban 215km, C3 2000 Tng CBVN Ban 34km, ln xe 2000 28 29 D ỏn ci to, nõng cp QL6 ủon t Km34 Tp Hũa Bỡnh (Km78+300) QL 4G ủon Gia Phự Cũ Nũi giai ủon S Lo Cai Vnh cu 200 H Giang 7km, C4 89 S Lo Cai 50km 400 S in Biờn 250 30km 400 400 1200 Ban TL 1756 Cc TN 1200 NG SễNG Nõng cp tuyn song Thao t Vit Trỡ Lo Cai HNG KHễNG u t xõy dng CHK N Sn Cc HKVN 1102 u t xõy dng cng HK Lai Chõu Cc HKVN 4023 u t xõy dng cng HK Lo Cai Cc HKVN 4000 u t xõy dng cng HK Cao Bng Cc HKVN 4000 [...]... quan ñến môi trường ñầu tư, cải thiện môi trường ñầu tư, thu hút ñầu tư, phát triển doanh nghiệp, quá trình hình thành và cải thiện môi trường ñầu tư Thông qua các Sở Kế hoạch và ðầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp các tỉnh ñể tìm hiểu về hoạt ñộng cải thiện môi trường ñầu tư, những kết quả ñạt ñược trong hoạt ñộng cải thiện môi trường ñầu tư ở các tỉnh trong cả nước, ñặc biệt là ở hai tỉnh Bình... niệm môi trường ñầu tư theo cách tiếp cận từ phía các nhà ñầu tư, từ ñó ñề xuất việc phân loại thành hai nhóm môi trường 5 dựa trên tính chất có thể cải thiện ñược (môi trường mềm), hay không cải thiện ñược (môi trường cứng) của các yếu tố cấu thành Luận án ñánh giá thực trạng môi trường ñầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc - một khu vực chưa ñược ñề tài nào nghiên cứu, nghiên cứu môi trường. .. ñộng cải thiện môi trường ñầu tư, quan ñiểm, ñường lối và các chính sách về cải thiện môi trường ñầu tư ñược ban hành Thu thập những bài học kinh nghiệm trong và ngoài nước về cải thiện môi trường ñầu tư ñể có thể nghiên cứu vận dụng cho các tỉnh TDMNPB Thu thập các dữ liệu về quá trình hình thành và cải thiện môi trường ñầu tư ở các tỉnh TDMNPB, những kết quả ñạt ñược trong cải thiện môi trường ñầu tư. .. chạy trong trường hợp mất ñiện Tuy nhiên Báo cáo chỉ tập trung nghiên cứu tại 5 vùng, bao gồm vùng ñồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Trung bộ, vùng duyên hải Nam Trung bộ, vùng ðông Nam bộ và vùng ñồng bằng sông Cửu Long, mà không nghiên cứu vùng TDMNPB Mặt khác Báo cáo chỉ ñánh giá hiện trạng môi trường ñầu tư ở Việt Nam mà không ñưa ra các giải pháp ñể cải thiện môi trường ñầu tư ở Việt Nam [60,... nghiên cứu tiếp theo về ñóng góp của vốn ñầu tư của dân doanh trên tổng mức ñầu tư toàn xã hội cũng như những thành tựu ñạt ñược trong quá trình cải thiện môi trường ñầu tư, tìm ra những hạn chế, nguyên nhân hạn chế của môi trường ñầu tư 6 Kết cấu của luận án Tên ðề tài: Cải thiện môi trường ñầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận án ñược kết cấu thành... là kể từ khi Luật ðầu tư chung ñược ban hành năm 2005 và có hiệu lực từ 1/7/2006 ðồng thời chưa có ñề tài nào nghiên cứu một cách tổng hợp môi trường ñầu tư, ñưa ra một cách ñầy ñủ các yếu tố tác ñộng ñến môi trường ñầu tư, các giải pháp cụ thể ñể cải thiện môi trường ñầu tư ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, ñây là khu vực nghèo nhất cả nước hiện nay, có môi trường ñầu tư kém hấp dẫn nhất Chưa... giá thực trạng môi trường ñầu tư nói chung tại Việt Nam, ñưa ra những hạn chế cơ bản của môi trường ñầu tư Việt Nam: cơ sở hạ tầng yếu kém, chi phí ñầu tư cao so với các nước trong khu vực, thủ tục hành chính còn rườm rà, chính sách thuế bất hợp lý Trên cơ sở những hạn chế của môi trường ñầu tư tại Việt Nam, tác giả ñưa ra một số giải pháp cải thiện môi trường ñầu tư ñể thu hút ñầu tư trực tiếp nước... cần tập trung cải thiện + Phân tích tính ña dạng của các yếu tố thuộc môi trường ñầu tư và vai trò khác nhau của từng yếu tố với môi trường ñầu tư + Kinh nghiệm trong nước và thế giới về cải thiện môi trường ñầu tư + Thực trạng môi trường ñầu tư tại Việt Nam, những thành tựu ñạt ñược, hạn chế và một số giải pháp ñể cải thiện môi trường ñầu tư tại Việt Nam Ngoài ra còn có nhiều luận án tiến sỹ kinh tế,... cứu Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về cải thiện môi trường ñầu tư Chương 3: Thực trạng về môi trường ñầu tư ở các tỉnh TDMNPB Chương 4: Quan ñiểm, ñịnh hướng, giải pháp cải thiện môi trường ñầu tư ở các tỉnh TDMNPB ñến năm 2020 7 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu 1.1.1 Các công trình nghiên cứu trong nước Khái niệm vùng kinh tế xã hội:... niệm môi trường ñầu tư là tập hợp các yếu tố ñặc thù ñịa phương ñang ñịnh hình cho các cơ hội và ñộng lực ñể doanh nghiệp ñầu tư có hiệu quả, tạo việc làm và mở rộng sản xuất Theo WB, môi trường ñầu tư ñóng vai trò trung tâm ñối với tăng trưởng và xoá ñói giảm nghèo, cải thiện môi trường ñầu tư là ñiều kiện quan trọng duy nhất ñối với tăng trưởng bền vững Báo cáo phân tích vì sao phải cải thiện môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam , Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam , Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía bắc việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn