Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Việt nam (Lấy ví dụ ở kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định)

16 110 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2016, 22:49

Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents TR NG I H C KINH T QU C DÂN *** V N YÊN HOÀN THI N C CH KI M SOÁT CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ N QUA KHO B C NHÀ N C VI T NAM (L Y VÍ D T I KHO B C NHÀ N C T NH NAM C NH) TÓM T T LU N V N TH C S KINH T HÀ N I - 2008 Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents U Chi th tn ng xuyên có v trí, vai trò r t quan tr ng c Nh ng n m qua, KSC th i v i phát tri n KT-XH ng xuyên NSNN qua KBNN c a n có nh ng chuy n bi n tích c c; c ch KSC ã t ng b c c ta ã c c th theo ng hi u qu , v y s d ng NSNN ngày m t ch t ch hi u qu h n c dù v y, th c hi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN v n nh ng t n t i, h n ch , b t c p nh : S d ng NSNN tình tr ng hi u qu ; nhi u hình th c KSC khác nhau; vi c phân công nhi m v KSC th ng KBNN b t c p; nhi u kho n chi ki m soát ch a có soát c s ki m n khâu cu i cùng; vi c công khai minh b ch chi tiêu ngân sách c a nh ng n v s d ng cán b làm nhi m v chi ngân sách h n ch Lu n v n t p trung h th ng hóa nh ng v n lý lu n v c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN; ánh gía th c tr ng th c hi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Nam nh, t ki n ngh nh m hoàn thi n c ch KSC th i dung Ch tài g m ch ng C s ó nêu quan m, gi i pháp ng xuyên NSNN qua KBNN ng là: lý lu n th c ti n v hoàn thi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Vi t Nam Ch Nam ng xuyên NSNN qua KBNN t nh nh Ch th ng Th c tr ng c ch KSC th ng Quan m, gi i pháp ki n ngh nh m hoàn thi n c ch KSC ng xuyên NSNN qua KBNN Vi t Nam t nh Nam nh Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents Ch S LÝ LU N VÀ TH C TI N V HOÀN THI N C SOÁT CHI TH i dung ch th ng NG XUYÊN NSNN QUA KBNN VI T NAM ng trình bày nh ng v n lý lu n v NSNN KSC ng xuyên NSNN qua KBNN N i dung c ch KSC th qua KBNN: nêu khái ni m ngân sách nhà n NSNN; khái ni n c ch KSC th it , ng ng xuyên NSNN t i h th ng nh, ki m ng xuyên NSNN phù h p v i sách, nh m c chi tiêu nhà n th c ph ng xuyên ng xuyên NSNN qua KBNN: Là ph ng s d ng NSNN KBNN th c hi n th m tra, ki m soát kho n chi th ch ng xuyên NSNN c, n i dung chi th th c t ch c, s p x p b máy ki m soát chi th KBNN cho CH KI M c quy nh theo nh ng nguyên t c, hình ng pháp qu n lý tài trình c p phát toán kho n chi th ng xuyên NSNN Trên c s m i quan h gi a h th ng pháp lu t, ch sách c a nhà n th nh ng th c th liên quan c ch tài quy n th c hi n công tác KSC th NSNN t i KBNN Thông qua m i quan h tác ng c a c ch KSC th nh c ng xuyên ng qua l i ó s v n ng xuyên NSNN qua KBNN, NSNN s d ng ngày có hi u qu h n, ph c v ngày t t h n cho phát tri n kinh t xã i Xác KBNN, t KSC th nh nh ng nhân t tác ng n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua ó nêu b t vai trò, yêu c u s c n thi t KBNN th c hi n c ch ng xuyên NSNN ng th i t th c ti n kinh nghi m th c hi n KSC NSNN qua KBNN c a ts n c th gi i, nh C ng hòa Pháp, Cana a, Singgapore rút m t s h c kinh nghi m có th áp d ng vào Vi t Nam Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents Ch TH C TR NG C ng CH KI M SOÁT CHI TH NSNN QUA KBNN T NH NAM i dung ch th NH ng nêu khuôn kh pháp lý KBNN th c hi n c ch KSC ng xuyên NSNN; mô hình h th ng KBNN Nam KBNN Nam nh it nh ch th th c hi n c ch KSC th ng ch u s ki m soát c a KBNN a bàn Nam ch KSC th NG XUYÊN nh Ch nh, i ng cán b ng xuyên NSNN; xác n v s d ng NSNN ng c ng t p trung ánh giá th c tr ng th c hi n c ng xuyên NSNN qua KBNN ng th i ánh giá chung v th c hi n c ch , nêu nh ng thành t u, t n t i tìm nguyên nhân c a nh ng t n t i 2.1 KHUÔN KH CH KSC TH PHÁP LÝ KBNN NAM NH TH C HI N C NG XUYÊN NSNN 2.1.1 C s pháp lý th c hi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN s pháp lý KBNN th c hi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN h th ng v n b n pháp lu t, ó Lu t NSNN, Lu t Ngh nh c a Chính ph h liên quan, công v n h ng d n, thông t c a B Tài b có ng d n c a KBNN 2.1.2 Ch th th c hi n KSC th nh h th ng KBNN Nam KBNN Nam u th u ng xuyên NSNN qua KBNN Nam nh nh bao g m V n phòng KBNN t nh 10 KBNN huy n, thành ph V i t ng s 220 cán b n phòng KBNN t nh có Ban giám c phòng chuyên môn nghi p Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents Toàn b h th ng KBNN Nam KBNN huy n, thành ph nh t V n phòng KBNN t nh u tr c ti p th c hi n KSC th n 10 ng xuyên NSNN a bàn n c ch c n ng nhi m v phòng chuyên môn KBNN giao nhi m v KSC th n v KBNN, ng xuyên NSNN cho b ph n: K toán K ho ch t ng h p 2.1.3 nh ng i t ng ch u s KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN n v s d ng NSNN it ng ch u s ki m soát c a KBNN a bàn Nam nh có 1046 n v s d ng chi th n v s d ng NSNN, ng xuyên NSNN - Phân theo c p ngân sách: + Ngân sách trung + Ngân sách ng: 80 a ph sách huy n, thành ph : 528 nv ng: 966 n v : Ngân sách t nh: 209 n v ; Ngân sách xã, ph n v ; Ngân ng, th tr n: 229 nv c thù ( Thu , KBNN, C c D tr qu c gia) : 27 nv - Phân theo tính ch t ngu n kinh phí: + n v không khoán: 411 + n v khoán theo Ngh nh 130: 160 + n v khoán theo Ngh nh 43: 448 + n v khoán KBNN Nam nv nv nv nh v i t cách ch th th c hi n c ch KSC th xuyên NSNN qua KBNN a bàn t nh Nam th c hi n c ch Khuôn kh pháp lý c ng quy ng inh, ã t ch c b máy nh c th quy trình nghi p v Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents th c hi n c ch KSC th th c ph ng xuyên NSNN qua KBNN th hi n ng th c chi tr , toán 2.2 TÌNH HÌNH TH C HI N C NSNN QUA KBNN T NH NAM ts 2.2.1 KSC th hình c CH KSC TH NH m t nhiên, kinh t , xã h i tác ng xuyên NSNN qua KBNN t nh Nam Nam nh t nh NG XUYÊN trung tâm Nam ng n c ch nh: ng b ng châu th sông H ng; phía ông giáp t nh Thái Bình, phía nam giáp bi n, phía b c giáp t nh Hà Nam phía tây giáp t nh Ninh Bình T ng di n tích c a Nam 1.965.425 ng i Nam nh có 10 thành ph ) bao g m 229 u ng nh 1649 km2, dân s n v hành tr c thu c t nh (9 huy n, n v c p xã, ph ng, th tr n Thu nh p bình quan i n m 2007 7.350.000 i 1046 n v h nh, KBNN Nam ng chi th ng xuyên NSNN nh ch th th c hi n c ch KSC ã th c hi n KSC th xuyên kho n chi NSNN c a n v s d ng NSNN ki m soát c a KBNN theo úng ch quy 2.2 Th c hi n c ch KSC th Nam a bàn t nh Nam it ng ng ch u s nh ng xuyên NSNN a bàn t nh nh 2.2.2.1 KSC th ng xuyên ngân sách theo c p ngân sách ng h p toàn b s chi th ng xuyên NSNN, KBNN Nam theo c p ngân sách s kinh phí nh sau: nh ã KSC Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents n v : Tri u p NS ng Trong ó ng chi m Ngân sách a ph NS TW T ng s ng Trong ó NS t nh 992.208 355.132 NS huy n NS xã 443.901 193.175 2004 1.102.418 110.210 2005 1.402.460 173.551 1.228.909 491.004 510.944 226.961 2006 1.654.278 229.261 1.425.017 533.005 638.030 253.982 2007 1.911.659 271.588 1.640.071 540.849 811.347 287.875 2.2.2.2 KSC xuyên ngân sách theo nhóm m c c a l c ngân sách theo n i dung chi n v : Tri u STT Nhóm c, m c I Nhóm c1 II Nhóm c2 i dung m 2004 m 2005 Chi toán cho cá nhân 560.293 739.627 991.770 1186.379 Chi nghi p v môn 257.337 298.608 390.733 435.039 chi m 2006 ng m 2007 chuyên III Nhóm m c Chi mua s m, s a ch a 112.395 110.177 125.391 136.959 IV Nhóm m c IV Các kho n chi khác 172.393 254.048 146.384 153.282 1.402.460 1.654.278 1911.659 ng 1.102.418 Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents KBNN Nam nh ã th c hi n KSC th chi, m i m c chi có c ch u t n t i KSC th ng xuyên NSNN theo t ng m c u ki n c th T ó ã nêu c th nh ng thành ng xuyên NSNN 2.2.2.3 C c u chi xuyên NSNN c KSC qua KBNN n v : Tri u m m 2004 ti n N m 2005 T tr ng ti n T tr ng % Nhóm N m 2006 ti n % ng N m 2007 T tr ng ti n T tr ng % % c Nhóm m c 560.293 50,8 739.627 52,7 991.770 59,9 1186.379 62,2 Nhóm m c 257.337 23,3 298.608 21,3 390.733 23,6 435.039 22,8 Nhóm m c 112.395 10,2 110.177 7,8 125.391 7,6 136.959 7,2 Nhóm m c 172.393 15,3 254.048 18,2 146.384 8,9 153.282 7,8 ng c ng 1102.418 100 1402.460 100 1911.659 100 Qua c c u chi th 100 1654.664 ng xuyên NSNN ã ph n nh vào t ng l nh v c c a xã h i, th hi n quan a ng Nhà n m, sach s d ng ngân sách c ta 2.2.3 K t qu KSC th Nam u t c a ngân sách ng xuyên NSNN qua KBNN a bàn t nh nh t qu t ng quát KSC th KBNN Nam ng xuyên NSNN qua KBNN nh ã t o, h kh n ng làm nhi m v KSC th ng d n phân công i ng cán b có ng xuyên NSNN qua KBNN toàn a Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents bàn t nh Các n v s d ng NSNN ã n m c Lu t NSNN v n b n ng d n v KSC c a KBNN K t qu c th t t c kho n ã ki m soát qua n m: N m 2004: t 93.548.000 c ch i c p phát v i s ng yêu c u b sung hoàn thi n h s , ch ng t ti n: 376 chi ; m 2005: t t ch i c p phát v i s ti n: 50.426.000 ng yêu c u b sung hoàn thi n h s , ch ng t 537 chi; N m 2006: t ch i c p phát i s ti n: 107.080.000 ng yêu c u b sung hoàn thi n h s 433 chi; m 2007: t ch i c p phát v i s ti n: 588.010.000 ng yêu c u b sung hoàn thi n h s , ch ng t 1.071 chi t qu KSC th ng xuyên NSNN theo m c l c ngân sách, n i dung chi phân tích t ng h p s kinh phí KSC th KBNN Kho b c Nam m b o chi úng ch 2.3 TH ng xuyên NSNN qua nh ã KSC theo úng m c chi c a m c l c NSNN, quy nh ÁNH GIÁ CHUNG V TH C TR NG C NG XUYÊN NSNN QUA KBNN T NH NAM CH KSC NH 2.3.1 Thành t u i k t qu kiêm soát chi ã phân tích trên, KBNN Nam góp quan tr ng th c hi n Lu t NSNN s d ng NSNN theo úng d toán chu n, ch nhà n KBNN Nam c quy a bàn t nh Nam c t, ch p hành úng nh ã có óng nh Các n nh m c, tiêu nh nh tham m u cho C p y ng, quy n c p trình th c hi n d toán ngân sách chi tiêu ngân sách có hi u qu Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents ã quy nh rõ ràng trách nhi m c a c quan: Tài chính, KBNN, c quan ch qu n, n v s d ng ngân sách qu n lý KSC th ng xuyên NSNN 2.3.2 T n t i nguyên nhân c a nh ng t n t i 2.3.2.1 Nh ng t n t i t là, v giao d toán ngân sách cho ngành ch a k p th i K toán d toán ch a Hai là, nhi u hình th c KSC th y n v s d ng NSNN m t s , ng b th ng nh t ng xuyên NSNN khác Ba là, vi c phân công nhi m v th c hi n KSC th a KBNN ch a t o n là, u ki n thu n l i cho ch KSC th ng xuyên NSNN n v s d ng NSNN ng xuyên NSNN c a KBNN hi n ch y u ki m soát h s ch ng t c a nv m là, hi u qu chi NSNN có nhi u kho n chi h n ch Sáu là, chi toán cho cá nhân mà c th chi l ng, ph c p l cho cán b công ch c h th ng c quan công quy n nhà n tr ng chi chi th ng xuyên NSNN l n, t 50 % y là, công tác khoán biên ch kinh phí ho t khoán cho m t s Tám là, ph Chín là, ng c hi n nay, t n 62,2 % ng hi n ch a th c nv ng th c c p phát b ng nh chi ti thi u c n c KSC iv i n v s d ng NSNN, tính minh b ch chi NSNN i là, chi th ng xuyên NSNN, t tr ng toán b ng ti n m t qua h n ch KBNN cao Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 10 i m t là, n v s d ng ngân sách ký h p ng v i n v cung p hàng hóa d ch v KBNN ch a có ch tài qu n lý theo dõi 2.3.2.2 Nguyên nhân c a nh ng t n t i: - H th ng pháp lu t hi n hành v NSNN ch a th c s ch t ch Hi u l c c a th c hi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN b c h n ch Ch a có ch tài thu l i cho NSNN kho n chi sai ch ng l i ng mà ch khâu t ch i c p phát toán - Vi c áp d ng hình th c c p phát toán chi th ng xuyên NSNN hi n ch a nh t quán - Do nhi u ngành, nhi u l nh v c chi th ng xuyên ngân sách riêng, nên phân nhi u lo i hình th c KSC khác - Các u ki n KBNN th c hi n ki m tra, KSC NSNN ch a c y ng b - C ch khoán kinh phí, khoán biên ch c a hi n có lo i khoán nh ng ch a m nh d n giao khoán th c s - i ng cán b tr c ti p làm công tác KSC th có nh ng h n ch nh t nh - C ch t ng th c a nhà n c v toán ch a tr ng toán b ng ti n m t t NSNN v i kh i l - C ch th c hi n công khai, dân ch nh ng vi c th c thi l i ch bu c ph i th c hi n ng xuyên NSNN v n m c nh t t i m nh Nên tình ng l n n v s d ng NSNN ã có nh, ch a có ch tài m nh, b t Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 11 Ch QUAN ng M, GI I PHÁP VÀ KI N NGH NH M HOÀN THI N C CH KSC TH NG XUYÊN NSNN QUA KBNN VI T NAM VÀ T NH NAM 3.1 QUAN NH M HOÀN THI N C NSNN QUA KBNN CH KSC TH NG XUYÊN VI T NAM 3.1.1 M c tiêu t ng quát phát tri n kinh t - xã h i c a m 2010 KBNN n m nh h ng n n m 2020; tn c n nh h ng phát tri n ngành m hoàn thi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua n n m 2020 3.1.2 Quan KBNN Vi t Nam 3.1.2.1 Hoàn thi n a quan hoá tn mc a c Chi n l ch KSC th ng Nhà n ng xuyên NSNN qua KBNN ph i c v công nghi p hoá, hi n c phát tri n kinh t xã h i i n n m 2020 3.1.2.2 Hoàn thi n c ch KSC NSNN qua KBNN ph i phù h p v i ti n trình im ic a tn c công cu c c i cách n n hành qu c gia, công khai, minh b ch Phân nh rõ th m quy n, trách nhi m quy n h n gi a c quan, p ngân sách vi c qu n lý, Quy trình th t c KSC th u hành ngân sách ng xuyên NSNN ph i b o n gi n, rõ ràng, công khai minh b ch, thu n l i cho ng ng c lý KSC th ng m r ng ph m vi ng xuyên NSNN i v i it m tính khoa h c, i ki m soát ng áp d ng ph ng th c qu n n v th c hi n khoán Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 12 Ti n t i b hình th c chi b ng l nh chi ti n 3.1.2.3 Hoàn thi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN theo ng hi u qu ti t ki m Ph i b o m s d ng ti t ki m có hi u qu t t c kho n chi tiêu i kho n chi c a NSNN it ng th h u ph i c c p phát tr c ti p t KBNN cho ng 3.1.2.4 Hoàn thi n c ch KSC NSNN qua KBNN ph i c ích, úng it ng úng ch theo h m b o úng ng KBNN làm t ng k toán qu c gia Qu n lý d toán chi ch t ch có h th ng 3.1.2.5 Hoàn thi n c ch KSC theo h rõ ràng t t c h p ng c a p hàng hóa d ch v theo h 3.2 M T S THI N C n v s d ng NSNN v i nhà cung ng th c hi n cam k t chi GI I PHÁP C CH KSC TH ng qu n lý ch t ch , k p th i B N VÀ KI N NGH NH M HOÀN NG XUYÊN NSNN QUA KBNN VI T NAM 3.2.1 Nhóm gi i pháp v lu t pháp sách 3.2.1.1 Xây d ng th ng b h th ng v n b n quy ng xuyên NSNN qua KBNN theo h nh c ch KSC ng th ng nh t g n l i h th ng n b n KSC - B sung, s a hi n m tính khoa h c, tiên ti n, i, phù h p v i xu th h i nh p thông l qu c t - sau: i Lu t NSNN nh m b o ngh th ng nh t l i thành ba hình th c KSC th n v không khoán, chi th ng xuyên ngân sách vào lo i hình KSC không khoán; T t c ng xuyên NSNN nh ng, chi ngân sách xã n v khoán kinh phí t NSNN xây ng th ng nh t m t lo i hình KSC qu n lý lo i hình ngân sách khoán; Ngân Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 13 sách qu c phòng an ninh nên xây d ng th ng nh t l i m t lo i hình KSC, lo i hình có tính ch t chi c bi t 3.2.1.2 B sung, s a i m t s ch phù h p v i th c ti n qu n lý chi th , sách c a Nhà n ng xuyên NSNN V qu n lý, KSC toán cá nhân, có sách ti n l d ng i ng cán b công ch c c cho ng h p lý t m b o hi u qu công vi c cao h n; Nâng cao d ch v c a h th ng ngân hàng ; M r ng c ch khoán h n n a 3.2.1.3 Xây d ng th c hi n cam k t chi iv i n vi s d ng NSNN Xây d ng h th ng ch v n b n pháp lý quy nh th c hi n cam k t chi 3.2.1.4 Hoàn thi n hình th c c p phát NSNN theo h ng h n ch ti n t i lo i b chi ngân sách b ng l nh chi ti n 3.2.1.5 Có c ch hóa chi tiêu c a m nh th c hi n công khai hóa minh b ch n v s d ng NSNN 3.2.2 Nhóm gi i pháp có liên quan n quy trình nghi p v ki m soát 3.2.2.1 Áp d ng quy trình c p phát NSNN tr c ti p t KBNN ng i th h ng ngân sách 3.2.2.2 Áp d ng quy trình KSC NSNN theo k t qu ây m t ph ts n ng th c c p phát NSNN tiên ti n, m i c, ho c m t s kho n chi ng xuyên NSNN qua KBNN u c áp d ng c bi t 3.2.2.3 Công khai hóa t i KBNN công tác qu n lý, th n u hành KSC Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 14 3.2.3 Nhóm gi i pháp v b máy Nâng cao ch t l NSNN iv i ng i ng cán b i ng qu n lý, u hành, KSC th ng xuyên n v s d ng NSNN cán b KSC c a h th ng KBNN 3.2.4 Nhóm gi i pháp liên quan th c hi n c ch KSC th n phân công u m i t i KBNN ng xuyên NSNN thu c h th ng KBNN Nên th ng nh t l i m t u m i th c hi n KSC th ng xuyên NSNN t i KBNN, ó b ph n k toán KBNN ch u trách nhi m KSC toàn b 3.2.5 Nhóm gi i pháp có liên quan - y nhanh ti n trình hi n - Hi n nv n hi n i hóa KBNN i hoá công ngh KBNN: i hoá công ngh toán c a KBNN: C n xây d ng Lu t toán 3.3 M T S KSC TH KI N NGH C TH NH M HOÀN THI N C NG XUYÊN NSNN QUA KBNN T NH NAM Vi c giao, b sung d toán cho theo Ngh CH NH n v k p th i; áp d ng c ch khoán nh 130/2005/N -CP cho Ngân sách xã; d ng trang công tác KSC th n t c a KBNN KBNN Nam nh h tr cán b làm ng xuyên NSNN T LU N Hoàn thi n c ch KSC th chung t nh Nam ng xuyên NSNN qua KBNN Vi t Nam nói nh nói riêng r t c n thi t quan tr ng góp ph n s ng hi u qu , úng m c ích NSNN ng th i làm lành m nh n n tài chính, nâng cao tính công khai, minh b ch, vi c s d ng ngu n l c tài qu c gia nói chung NSNN nói riêng, áp ng c yêu c u c u trình i Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents 15 i sách tài - ti n t c a n c ta h i nh p v i n n kinh t th gi i i k t c u ch ng, tài " Hoàn thi n c ch ki m soát chi th xuyên NSNN qua KBNN Vi t Nam ( L y ví d t i KBNN t nh Nam ã gi i quy t c m t cách c b n nh ng yêu c u ng nh)" t ra, th hi n thông qua nh ng n i dung ch y u sau ây: - Nh ng v n lý lu n c b n v qu n lý KSC th ng xuyên NSNN - Trên c s kh o sát, th ng kê t ng h p, phân tích, tài ã ánh giá th c tr ng v c ch c ng nh k t qu t ch c tri n khai th c hi n c ch KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Kh ng nh k t qu KSC, ng th i ch nh ng t n t i, h n ch tìm nguyên nhân c a nh ng t n t i ó - Nêu quan th m, gi i pháp ki n ngh nh m hoàn thi n c ch KSC ng xuyên NSNN qua KBNN Vi t Nam t nh Nam nh Tác gi hy v ng b n lu n v n s c s tham kh o hoàn thi n c ch KSC th KBNN ti p t c ng xuyên NSNN th i gian t i c dù ã r t c g ng nghiên c u, tìm hi u th c t qu n lý KSC th ng xuyên NSNN chi th a bàn t nh Nam nh Song th i gian công tác ng xuyên NSNN r t ph c t p, phong phú a d ng nên nh ng k t qu nghiên c u không th trách kh i nh ng thi u sót h n ch Tác gi r t mong nh n c nhi u ý ki n óng góp b sung c a thày, cô giáo khoa Mác - Lênin, c a nhà khoa h c, KSC th ng nghi p nh ng quan tâm ng xuyên NSNN qua KBNN n c ch có th hoàn thi n h n n a tài nghiên c u Cu i cùng, tác gi xin bày t lòng bi t n chân thành i v i Thày giáo ng d n GS - TS Nguy n V n Nam v nh ng óng góp quý báu c a Thày trình nghiên c u hoàn thành b n lu n v n /
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Việt nam (Lấy ví dụ ở kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định), Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Việt nam (Lấy ví dụ ở kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định), Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Việt nam (Lấy ví dụ ở kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay