Quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình ở các trường mầm non trên địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội (LV02049)

143 1,012 2
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2016, 10:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ HẬU QUẢN LÝ GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ HẬU QUẢN LÝ GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS ĐÀO LAN HƢƠNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, đồng chí cán quản lý, thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II giúp đỡ, ý kiến đóng góp, bảo tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm đồng chí hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non quận ủng hộ, giúp đỡ trưng cầu ý kiến để nghiên cứu hoàn thành luận văn kịp thời Tôi xin cảm ơn gia đình, người thân bạn bè đồng nghiệp nhiệt tình ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi vật chất lẫn tinh thần cho tham gia học tập làm luận văn tốt nghiệp thời gian qua Đặc biệt, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Đào Lan Hương, người thầy tâm huyết tận tình giúp đỡ từ bước xây dựng ý tưởng nghiên cứu, hướng dẫn, động viên hỗ trợ điều kiện tốt suốt trình nghiên cứu hoàn thiện Luận văn Dù cố gắng, khả kinh nghiệm nghiên cứu khoa học thân nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót mong nhận góp ý thầy cô giáo bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 07 năm 2016 Học Viên Trần Thị Hậu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên Trần Thị Hậu DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CBQL Cán quản lý GD Giáo dục GDTM Giáo dục thẩm mỹ GV Giáo viên GVMN Giáo viên mầm non HS Học sinh HĐTH Hoạt động tạo hình KT Kiểm tra KH Kế hoạch KHH Kế hoạch hóa MN Mầm non NTTH Nghệ thuật tạo hình QĐ Quyết định QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng khách thể nghiên cứu Giả thuyết khoa học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vân đề 1.1.1 Một số công trình nghiên cứu nước 1.1.2 Một số công trình nghiên cứu Việt Nam 1.2 Lý luận giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non 11 1.2.1 Hoạt động tạo hình trẻ mẫu giáo trường mầm non 11 1.2.2 Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non 17 1.3 Lý luận quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình trường mầm non 31 1.3.1 Quản lý chức quản lý 31 1.3.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Hiệu trưởng trường mầm non 37 1.3.3 Chức quản lý Hiệu trưởng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non 39 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình 45 1.4.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lý 45 1.4.2 Các yếu tố thuộc đối tượng quản lý 46 1.4.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý 47 Tiểu kết chương 49 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM 51 2.1 Vài nét khái quát địa bàn nghiên cứu 51 2.1.1 Vị trí địa lý quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 51 2.1.2 Tình hình kinh tế, trị, xã hội quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 51 2.1.3 Tình hình giáo dục mầm non quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 52 2.2 Vài nét mẫu nghiên cứu, tổ chức khảo sát 55 2.2.1 Mục đích khảo sát 56 2.2.2 Nội dung khảo sát 56 2.2.3 Các phương pháp khảo sát: 56 2.2.4 Thang đánh giá 57 2.3 Thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non địa bàn quận Nam Từ Liêm 57 2.3.1 Thực trạng mục tiêu giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình 57 2.3.2 Thực trạng thực nội dung giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình 60 2.3.3 Thực trạng phương pháp giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình 62 2.3.4 Thực trạng sử dụng phương tiện giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình 64 2.3.5 Thực trạng hình thức tổ chức giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình 66 2.4 Thực trạng quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non địa bàn quận Nam Từ Liêm 68 2.4.1 Thực trạng kế hoạch hóa giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình trường mầm non 68 2.4.2 Thực trạng tổ chức tổ chức nhân giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình trường mầm non 70 2.4.3 Thực trạng đạo giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình trường mầm non 72 2.4.4 Thực trạng kiểm tra, đánh giá giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình trường mầm non 75 2.4.5 Thực trạng đầu tư sở vật chất, thiết bị, học liệu giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non 79 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình 83 Tiểu kết chương 86 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GDTM CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNGTẠO HÌNH Ở CÁC TRƢỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 87 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 87 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 87 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 87 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 87 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 88 3.2 Biện pháp quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 88 3.2.1 Biện pháp 1: Tăng cương tính khoa học xây dựng kế hoạch giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động tạo hình trường mầm non 88 3.2.2 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho giáo viên trường mầm non 91 3.2.3 Biện pháp 3: Chỉ đạo đổi phương pháp giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non 94 3.2.4 Biện pháp 4: Đổi kiểm tra đánh giá dạy tạo hình trường mầm non 98 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường đầu tư sở vật chất, bổ sung học liệu để tổ chức tốt hoạt động tạo hình 100 3.3 Mối quan hệ biện pháp 103 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp 105 3.4.1 Mục tiêu khảo nghiệm 105 3.4.2 Đối tượng khảo nghiệm 105 3.4.3 Nội dung khảo nghiệm 105 3.4.4 Tiến trình khảo nghiệm 105 3.4.5 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hình động tạo hình trường mầm non 107 3.4.6 Mối tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non 110 Kết luận chương 113 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 114 Kết luận 114 Khuyến nghị 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Quy mô mạng lưới trường, lớp, học sinh trường Mầm non địa bàn quận Nam Từ Liêm năm học 2015 - 2016 52 Bảng 2.2 Thống kê số lượng, trình độ CBQL giáo viên mầm non 05 trường tham gia khảo sát 54 Bảng 2.3 Mức độ xây dựng mục tiêu GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH trường mầm non 58 Bảng 2.4: Mức độ thực nội dung GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH 61 Bảng 2.5 Mức đánh giá phương pháp GDTM cho trẻ thông qua HĐTH trường mầm non 62 Bảng 2.6 Mức độ sử dụng phương tiện GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH 64 Bảng 2.7 Mức đánh giá hình thức tổ chức GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH 66 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp thực trạng GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH trường mầm non 67 Bảng 2.9 Mức độ thực lập kế hoạch GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH 69 Bảng 2.10 Thực trạng tổ chức nhân với GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH 71 Bảng 2.11 Mức độ đạo GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH trường mầm non 74 Bảng 2.12 Mức độ thực kiểm tra, đánh giá trình giáo dục thẩm mỹ 77 Bảng 2.13 Mức độ thực đầu tư sở vật chất, thiết vị, học liệu giáo dục thẩm mỹ 79 118 - Phải thực tâm huyết với nghề, linh hoạt, sáng tạo tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ - Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác giáo dục thẩm mỹ biện pháp quản lý giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình, tích cực, chủ động tham gia có hiệu góp phần triển khai thực thành công biện pháp quản lý đề - Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình nhằm phát huy tính tích cực hoạt động trẻ 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thanh Âm (chủ biên) (2007), Giáo dục học mầm non (Tập I, tập II, tập III) NXB Đại Học Sư phạm, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (2010), Những vấn đề quản lý vận dụng điều hành nhà trường Bài giảng cho học viên Cao học quản lý Đặng Quốc Bảo – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường Bài giảng cho học viên Cao học quản lý Đặng Quốc Bảo (1997), Một số kinh nghiệm quản lý, Hà Nội Lê Đình Bình (2005), Tạo hình phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em (Quyển I), NXB Đại Học Quốc gia, Hà Hội Nguyễn Lăng Bình, Phan Việt Hoa (1996), Tạo hình phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình, Bộ giáo dục đào tạo, Trung tâm nghiên cứu Đào tạo giáo viên (Tập I, tập II), Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Chương trình giáo dục mầm non, Ban hành kèm theo thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Điều lệ trường mầm non – 2008, NXB Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Chương trình giáo dục mầm non, Ban hành kèm theo thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo 10 Phạm Khắc Chương, Lý luận quản lý – quản lý giáo dục đại cương, Đại cương, Giáo trình giảng dạy dành cho học viên lớp cao học quản lý giáo dục 11 Đỗ Xuân Hà (1997), Giáo dục thẩm mĩ - Món nợ lớn hệ trẻ, NXB Giáo dục 12 Phạm Minh Hạc, 1998, Một số vấn đề quản lý giáo dục khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 120 13 Nguyễn Trọng Hậu, Quản lý ngành học, bậc học, Giáo trình giảng dạy dành cho học viên lớp cao học quản lý giáo dục 14 Ngô Tú Hiền (1998), Giáo dục thẩm mĩ- Công cụ quan trọng để xây dựng nhân cách có văn hóa, văn hóa giáo dục- Giáo dục văn hóa, NXB Giáo dục, Hà Nội 15 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lý Giáo Dục, nhà xuất Đại học Sư Phạm, Hà Nội 16 Phan Thị Việt Hoa (1996), Một số biện pháp bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình Luận án PTS Khoa học sư phạm Tâm lý, Viện khoa học giáo dục 17 TS Phan Việt Hoa, TS Nguyễn Thị Hoàng Yến, 2005, Mĩ học giáo dục thẩm mĩ, NXBĐHSP 18 Nguyễn Thị Hoà, Tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non, Chuyên đề cao học 19 Lê Xuân Hồng (chủ biên) (2002), Giáo dục nghệ thuật cho trẻ lứa tuổi mầm non, NXB Phụ nữ 20 Đỗ Huy (1987), Giáo dục thẩm mỹ - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Thông tin lý luận 21 Đỗ Huy (1994), Chân – Thiện – Mĩ thống đa dạng văn hóa nghệ thuật, Viện triết học, NXBKHXH 22 Đặng Thành Hưng (2010), Đặc điểm quản lý giáo dục quản lý trường học bối cảnh đại hóa hội nhập Quốc tế, tạp chí Quản lý giáo dục, số 22/10, Hà Nội 23 Bùi Minh Hiền (chủ biên) – Đặng Quốc bảo, Vũ Ngọc Hải (2006), Quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 24 Trần Kiểm (2015), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 121 25 Trần Kiểm (2010), Khoa học tổ chức tổ chức giáo dục, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 26 Trần Kiểm (2006), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm Hà Nội 27 Khoa học, V N N (2010), Từ điển Tiếng Việt, Nhà Xuất Từ điển Bách khoa 28 Luật Giáo dục Việt Nam văn hướng dẫn thi hành, (2009), NXB Chính trị Quốc gia 29 Vinh Quang Lê, Giáo dục thẩm mĩ nước ta (1999), NXB Chính trị Quốc gia 30 Thị Tuyết Oanh, Kiểm định, đánh giá quản lý chất lượng giáo dục, Giáo trình giảng dạy dành cho học viên cao học quản lý giáo dục 31 Nguyễn Thị Yến Phương (2005), Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn ( 5-6 tuổi) qua hoạt động tạo hình trường mầm non, Luận án Tiến sĩ 32 Bùi Thị Phòng (2012), Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thẩm mĩ trường Tiểu học, Luận văn thạc sĩ Đại học sư phạm Hà Nội 33 Nguyễn Ngọc Quang, Những vấn đề lý luận quản lý giáo dục, trường cán quản lý giáo dục 34 Nguyễn Bá Sơn, Một số vấn đề khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia - 2000 35 Nguyễn Quốc Toản (2008), Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm 36 Nguyễn Ánh Tuyết (1992), Giáo dục đẹp cho trẻ thơ, NXB Giáo dục 37 Trần Quốc Thành (2000), Khoa học quản lý đại cương, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 38 Lê Thanh Thuỷ (2003), Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB ĐH Sư phạm 122 39 Lê Thanh Thuỷ (1996), Ảnh hưởng tri giác tới tưởng tượng sáng tạo hoạt động vẽ trẻ 5-6 tuổi Luận án Phó tiến sỹ khoa học Sư phạm Tâm lý, Hà Nội 40 Lê Thanh Thuỷ, Phát triển khả sáng tạo trẻ hoạt động tạo hình, Chuyên đề cao học 41 TS.Trần Thị Ngọc Trâm, TS.Lê Thu Hương, PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết (Đồng chủ biên) (2009), Hướng dẫn tổ chức thực chương trình Giáo dục mầm non (Mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn), NXB Giáo dục, Hà Nội 42 Trần Phạm Quang Trung, Đinh Hồng Thái, Mĩ học giáo dục thẩm mĩ tuổi mầm non, Hà Nội 2003 43 Trần Thị Trọng – Phạm Thị Sửu (Đồng chủ biên), Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo hướng dẫn thực 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 6-6 tuổi, NXB Giáo dục 44 Trường Cán Quản lý giáo dục đào tạo (2003), Giáo trình quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, Hà Nội 45 Phạm Thị Hồng Vinh, Xây dựng phát triển quản lý chương trình dạy học, NXBQGHN 46 E.A.Kôtxakopxkaia (1979), Dạy nặn trường mẫu giáo, ND: Tạ Thị Ngọc Thanh, NXB Giáo dục 47 Harol Koontz (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lí, NXB Giáo dục 48 M.I Kônđacốp (1984), Cơ sở lý luận Quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý giáo dục Trung ương, Hà Nội 49 N.M.Xaculinna (1989), Phương pháp dạy trẻ hoạt động tạo hình chắp ghép, Người dịch: Đỗ Thị Minh Liên – Lê Thanh Thuỷ, Thư viện trường ĐHSPHN PL.1 Mẫu Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN (Dùng cho CBQL, GV trường mầm non) Để nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, xin thầy (Cô) cho biết ý kiến vấn đề sau: Họ tên:…………………………….Năm sinh………… Nam Nữ Lớp .Trường Huyện/TP Tỉnh Địa liên lạc Số điện thoại: Email Thâm niên công tác Trình độ: Trung cấp Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Đại học Sư phạm Khác Sau Đại học Nơi đào tạo: Xin thầy/cô vui lòng cho biết mức độ cần thiết việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với hoạt động tạo hình (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Theo thầy/cô, mục đích việc cho trẻ làm quen với học động tạo hình gì? (xin đánh theo thứ tự mức độ quan trọng) Trang bị kiến thức cho trẻ HĐTH Bồi dưỡng kỹ tạo hình cho trẻ Hình thành phát triển hứng thú, yêu thích trẻ HĐTH PL.2 Thầy/cô đánh giá thực trạng việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non (đánh dấu x vào ô lựa chọn) a Lập kế hoạch: Tốt Trung bình Yếu Trung bình Yếu b Tổ chức hoạt động tạo hình Tốt c Đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động tạo hình Tốt Trung bình Yếu d Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ Tốt Trung bình Yếu Trung bình Yếu e Đánh giá phát triển trẻ Tốt f Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tạo hình Tốt Trung bình Yếu g Công tác đánh giá phát triển trẻ Tốt Trung bình Yếu Xin đồng chí cho biết ý kiến thuận lợi, khó khăn việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình + Thuận lợi: PL.3 + Khó khăn: Xin chân thành cảm ơn! PL.4 Mẫu PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ Để giúp cho việc quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non tốt Xin thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến với nội dung sau (Đánh dấu x vào ô có tiêu chí lựa chọn): * Xin Thầy (Cô) cho biết thông tin cá nhân: Họ tên:…………………………….Năm sinh………… Nam Nữ Chức vụ: Trường .Huyện/TP Tỉnh Số điện thoại: Email Thâm niên công tác Trình độ: Trung cấp Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Đại học Sư phạm Khác Sau Đại học Nơi đào tạo: Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình? (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) Biện pháp TT Tăng cường tính khoa học xây dựng kế hoạch giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non Tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình cho giáo viên trường mầm non Rất tốt Tốt Trung bình Chƣa tốt PL.5 Chỉ đạo đổi phương pháp giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non Đổi kiểm tra đánh giá dạy tạo hình trường mầm non Tăng cường đầu tư sở vật chất, bổ sung học liệu để tổ chức hoạt động tạo hình Theo thầy/cô, giáo viên sử dụng phƣơng pháp để giáo dục thẩm mĩ cho trẻ? (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) TT Phƣơng pháp Phương pháp thuyết trình Phương pháp đàm thoại – gợi mở Phương phát trực quan Phương pháp quan sát Phương pháp thảo luận Phương pháp thực hành – ôn luyện Thƣờng xuyên Ít thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên Xin thầy/cô vui lòng cho biết mức độ đạt đƣợc việc giáo dục thẩm mĩ cho trẻ? TT Nội dung Trẻ có khả cảm thụ đẹp thông qua hoạt động tạo hình Tốt Khá Trung bình Yếu PL.6 Hứng thú, tích cực tham gia hoạt động tạo hình Các sản phẩm tạo hình trẻ (Tranh tô,vẽ, nặn, xé dán, xếp dán, đồ dùng tự tạo) Biết nhận xét, đánh giá tác phẩm nghệ thuật tạo hình Yêu thích cảnh đẹp trường, lớp sống Xin Thầy/cô cho biết kiến nghị với quan quản lý giáo dục nhằm thực tốt hoạt động quản lý giáo dục thẩm mĩ cho trẻ trƣờng mầm non? * Đối với Sở Giáo dục Đào tạo * Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo Khó khăn: * Đối với trường mầm non PL.7 Mẫu PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN (Dùng cho CBQL, GV trường mầm non) Để nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mầm non, xin thầy (Cô) cho biết ý kiến vấn đề sau: Họ tên:…………………………….Năm sinh………… Nam Nữ Lớp .Trường Huyện/TP Tỉnh Địa liên lạc Số điện thoại: Email Thâm niên công tác Trình độ: Trung cấp Chuyên ngành đào tạo: Cao đẳng Đại học Sư phạm Khác Sau Đại học Nơi đào tạo: Xin thầy/cô vui lòng cho biết tầm quan trọng việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo làm quen với hoạt động tạo hình (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Theo thầy/cô cho biết mức độ việc xây dựng kế hoạch thực giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non? (xin đánh theo thứ tự mức độ quan trọng) STT Xây dựng kế hoạch GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH Mức độ Tốt Trung bình Kế hoạch năm học Yếu PL.8 Kế hoạch theo chủ đề, theo tháng Kế hoạch hoạt động tuần Kế hoạch hoạt động theo ngày Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh thực giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình Thầy/cô cho biết mức độ việc tổ chức giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non(đánh dấu x vào ô lựa chọn) STT Tổ chức GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐTH Mức độ Tốt Trung bình Triển khai văn đạo cấp tới CBGV Tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình Chỉ đạo giáo viên lựa chọn nội dung tạo hình phù hợp với lứa tuổi Chỉ đạo, tổ chức hội thảo chuyên đề đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động tạo hình Chỉ đạo, kiểm tra, dự giờ, trao đỏi Yếu PL.9 kinh nghhieemj đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động tạo hình Xây dựng lớp điển hình chuyên đề tạo hình Tổ chức kiến tập chuyên đề tạo hình Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm đánh giá trẻ Tổ chức cho cán quản lý, giáo viên tham gia lớp tập huấn Sở GD, phòng GD 10 Trang bị đồ dùng dạy học đại Xin thầy (cô) cho biết yếu tố ảnh hưởng đến việc thực giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình + Yếu tố khách quan: + Yếu tố chủ quan: PL.10 Theo thầy (Cô) việc quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non phù hợp chưa? Phù hợp Chưa phù hợp Ý kiến khác Những hạn chế việc quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình: Theo Thầy (cô) để quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình trường mầm non đạt kết tốt cần tập trung vào biện pháp nào? Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình ở các trường mầm non trên địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội (LV02049) , Quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình ở các trường mầm non trên địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội (LV02049) , Quản lý giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình ở các trường mầm non trên địa bàn quận nam từ liêm, thành phố hà nội (LV02049)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn