Xác định tính kháng thuốc của HIV ở bệnh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 và đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV-AIDS (FULL TEXT)

153 499 1
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 09:55

ĐẶT VẤN ĐỀ Theo báo c áo hàng năm c ủa Tổ c hức Y tế Thế giới, v i rút gây suy giảm miễn dịc h ở người (human immuno def ic ienc y v irus-HI V) là nguyên nhân hàng đầu trong c ác bệnh nhiễm trùng gây tử vong ở người lớn, đặc biệt ở c ác nước đang phát triển. Nhiễm HI V/ AIDS đã c ướp đi s inh mạng c ủa hàng tr iệu người, làm ảnh hưởng trầm trọng nền k inh t ế quốc g ia [66], [91],[102], [107]. Có thể nó i HI V/ AIDS là c uộc khủng hoảng lớn nhất về y tế mà thế giới đang đố i mặt. Đại d ịc h HI V/ AIDS đã gây ra những tác động tiêu c ực đến kinh tế, c hính trị và xã hội ở nh iề u vùng và nh iều quốc gia trên thế g iới [2], [76], [119], [143]. Việt Nam là một trong những q uốc gia c ó dịc h HI V/ AIDS phát tr iển mạnh trong khu vực c hâu Á - Thái Bì nh Dương. Theo báo c áo của Cục phòng c hống AIDS Việt Nam ( VAAC) tính đ ến c uối năm 2015, toàn quốc hiện c ó 227. 154 trường hợp báo c áo hiện nh iễm HI V trong đó số b ệnh nhân c huyển sang g ia i đoạn AIDS là 85. 194 và c ó 86. 716 trường hợp người nh iễm HI V/ AI DS tử vong. Số người nh iễm HI V phát h iện mới 12. 000-14. 000 c a mỗi năm [5]. Thuốc kháng vi rút (ARV) ra đời đ ã mang lại n iềm hy vọng c ho c ác bệnh nhân HI V/ AIDS. Việc được tiếp cận rộng rã i v ới thuốc ARV c ho bệnh nhân c ó c hỉ định điều trị đã góp phần hình thành một hướng đi mới trong c hiến lược phòng ngừa và đ iều trị HI V/ AIDS, đồng thời làm g iảm nguy c ơ lây nh iễm HI V và c ải thiện c hất lượng c uộc sống của những bệnh nhân AIDS. Điều này đ ã làm thay đổi qu an niệm về HIV/ AIDS từ c hỗ là c ăn bệnh c hết người vô phương cứu c hữa tới việc c ho rằng đây là c ăn bệnh mạn tính c ó thể quản lý được [51], [87], [99], [104],[139], [140]. HI V/ AIDS phải đ iều tr ị suốt đời, trong thời g ian đ iều trị, bệnh nhân sẽ gặp phải nh iều c ác thác h thức bao gồm tuân thủ điều trị, tác dụng phụ, tương tác thuốc , và cả tình trạng kháng thuốc . Khi gặp phả i kháng thuốc đồng nghĩa với bệnh nhân sẽ thất bại điều trị và phải c huyển sang c ác phác đồ bậc c ao hơn. Chẩn đoán muộn thất bại đ iều trị ARV phác đồ bậc 1 dẫn đến v iệc trì hoãn c huyển sang đ iều trị phác đồ ARV b ậc 2 sẽ gây nên tíc h lũy những đột biến kháng thuốc ảnh hưởng đến điều tr ị, tăng t ỉ lệ lan truyền c ác c hủng HI V kháng thuốc trong cộng đồng. Với nguồn lực hạn c hế, c ùng với đó là sự c ắt giảm viện trợ trong gia i đoạn sắp tới, thất bại đ iều trị bậc 1 và c huyển sang phác đồ bậc 2 c ó thể làm gia tăng đáng kể c ác gánh nặng kinh tế do c ác phác đồ ARV bậc c ao c ó c hi phí c ao hơn. Hơn thế nữa, kh i t iếp tục thất bạ i đ iều trị ở bậc 2, bệnh nhân sẽ đối diện với nguy c ơ tử vong do c ác phác đồ bậc c ao hơn bậc 2 tại Việt Nam c òn rất hạn chế và gần như không thể tiếp c ận. Hiện nay, tại Việt Nam, c ác nghiên c ứu c hủ yếu tập trung mô tả về đặc điểm lâm sàng, c hăm sóc và quản lý bệnh nhân HIV/ AIDS [11]. Các nghiên cứu cũng c hưa đề c ập đến hiệu quả điều trị c ủa thuốc ARV phác đồ bậc 2 và theo dõi tìm hiểu tính kháng thuốc c ủa vi rút để khuyến c áo c ho c ác bác sỹ lâm sàng phát hiện và c hẩn đoán sớm c ác trường hợp thất bại điều trị giúp c ho việc điều trị phác đồ bậc 2 được tối ư u. Tr ong bối c ảnh dịc h HIV/AIDS ngày c àng gia tăng, việc nghiên cứu đóng góp thêm c ác bằng c hứng khoa học về hiệu quả điều trị c ủa thuốc ARV phác đồ bậc 2 và tính kháng thuốc của HIV để c ung cấp c ác thông tin nhằm xây dựng c ác c hiến lược c hăm sóc và điều trị HI V/AIDS toàn diện rất cần thiết. Vì vậy c húng tôi tiến hành nghiên cứu “Xác định tính kháng thuốc của HIV ở bệ nh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 và đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV/AIDS” với mục tiêu: 1. Tìm hiểu tỉ lệ k háng thuốc v à gen k háng thuốc HIV ở bệnh nhân HIV/AIDS thất bại điều trị bậ c 1 tại bệnh v iện Bạch Mai v à bệnh v iện Bệnh Nhiệt Đới TW. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc kháng v i rút phác đồ bậc 2 trên bệnh nhân HIV/AIDS v ề lâm sàng, số lượng tế bào CD4 và tải lượng v i rút. B GIO DC V O TO B QUC PHềNG VIN NGHIấN CU KHOA HC Y DC LM SNG 108 ON THU TR XáC ĐịNH TíNH KHáNG THUốC CủA HIV BệNH NHÂN THấT BạI VớI PHáC Đồ BậC Và ĐáNH GIá HIệU QUả ĐIềU TRị CủA PHáC Đồ THUốC KHáNG VI RúT BậC TRÊN BệNH NHÂN HIV/AIDS Chuyờn ngnh: Truyn nhim v cỏc bnh nhit i Mó s: 62.72.01.53 LUN N TIN S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trnh Th Ngc TS Nguyn Ngc Quang H NI - 2016 DANH MC T VIT TT T vit tt T gc ting Anh Ngha ting Vit 3TC Lamivudine Thuc ARV ABC Abacavir Thuc ARV ADR Acquired drug resistance Khỏng thuc mc phi AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome Hi chng suy gim dch mc phi ARV Antiretroviral Khỏng retrovirus AT V/r AZT Azatanavir/ritonavir Zidovudin Thuc ARV Thuc ARV CCCR5 C-C chemokine receptor type Húa th th C-C type CRF Circulating recombinant form Phiu theo dừi nghiờn cu d4T DC-DR Stavudin Dual-class drug resistance Thuc ARV Khỏng nhúm thuc ddI didanosin Thuc ARV ADN Deoxyribonucleic acid DPS EFV Dried plasma spots Efavirenz Git huyt tng khụ Thuc ARV ETR etravirin Thuc ARV FI Fusion inhibitors Nhúm c ch hũa mng HAART HBV Highly active antiretroviral therapy Hepatitis B virus iu tr khỏng retrovi rỳt hot tớnh cao Vi rỳt viờm gan B HCV Hepatitis C virus Vi rỳt viờm gan C HIV HIV-1 Human immunodeficiency virus Vi rỳt gõy suy gim dch ngi HIV type HIVKT HIV khỏng thuc HIVResNe The Global HIV Drug Ressistance Mng li ton cu v khỏng t Network thuc HIV LPV/r lopinavir/ritonavir Thuc ARV NNRTI Nonnucleoside reverse Thuc c ch men chộp NRTI transcriptase inhibitors Nucleoside reverse transcriptase ngc non- nucleoside Thuc c ch men chộp inhibitors ngc nucleoside NVP Nevirapine Thuc ARV OPC OR Out patient clinic Odd Ratio Phũng khỏm ngoi trỳ T sut chờnh PBMC Peripheral blood mononuclear cell T bo n nhõn mỏu ngoi vi PJP Pneumocystis jiroveci pneumonia Viờm phi Pneumocytis PCR Polymerase Chain Reaction jiroveci Phn ng chui trựng hp PI Protease inhibitors Thuc c ch protease PR Prot- Gen protease Gen Prot ARN RT Ribonucleic acid Reverse transcriptase Gen chộp ngc RVA Recombinant vi rỳt assay Th nghim vi rỳt tỏi t hp TAM TC-DR Thymidine analogue mutations Triple-class drug resisstance Cỏc t bin tng t thymidine Khỏng nhúm thuc TDF Tenofovir Thuc ARV TDR Transmitted drug resistance Khỏng thuc lõy truyn VR UNAIDS Viral load Joint United Nations Progracme Ti lng vi rỳt Chng trỡnh HIV/AIDS ca Liờn on HIV/AIDS hp Quc Voluntary Counselling and Phũng t xột nghim t Testing nguyn World Health Organization T chc Y t Th gii VCT WHO MC LC Trang Trang bỡa Li cam oan Li cm n Danh mc ch vit tt Mc lc Danh mc bng Danh mc biu T VN CHNG 1: TNG QUAN 1.1 Tỡnh hỡnh nhim HIV ti Vit Nam v trờn th gii 1.1.1 Tỡnh hỡnh nhim HIV ti Vit Nam 1.1.2 Tỡnh hỡnh nhim HIV trờn th gii 1.2 Tỡnh hỡnh iu tr cỏc thuc khỏng vi rỳt ti Vit Nam v trờn th gii 1.2.1 Tỡnh hỡnh iu tr ARV trờn th gii 1.2.2 Tỡnh hỡnh iu tr ARV ti Vit Nam 1.3 iu tr HIV 1.3.1 iu tr ARV 1.3.2 Cỏc phỏc iu tr 1.4 Cỏc thuc ARV ti Vit Nam v th gii 1.4.1 Nhúm c ch men chộp ngc nucleoside v nucleotide 10 1.4.2 Nhúm c ch men chộp ngc khụng phi nucleoside 11 1.4.3 Thuc c ch men protease .11 1.4.4 Thuc c ch men intergrase 12 1.4.5 Nhúm thuc c ch hũa mng 12 1.4.6 Nhúm c ch chemokine receptor 13 1.5 Tht bi iu tr v HIV khỏng thuc .17 1.5.1 Tht bi iu tr .17 1.5.2 iu tr phỏc bc 23 1.5.3 HIV khỏng thuc 27 CHNG 2: I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 41 2.1 a im nghiờn cu 41 2.2 Thi gian nghiờn cu 41 2.3 i tng nghiờn cu 41 2.3.1 Tiờu chun la chn bnh nhõn 41 2.3.2 Tiờu chun loi tr 42 2.4 Phng phỏp nghiờn cu 42 2.4.1 Quy trỡnh nghiờn cu 42 2.4.2 Cỏc bin s theo dừi nghiờn cu 44 2.4.3 nh ngha cỏc bin s dựng nghiờn cu 45 2.5 Cỏc k thut ly mu xột nghim 46 2.6 X lý s liu .58 2.7 o c nghiờn cu 58 CHNG 3: KT QU .60 3.1 c im chung ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 60 3.2 c im ca bnh nhõn tht bi iu tr bc ti thi im trc iu tr phỏc bc 62 3.3 Kt qu iu tr phỏc bc II 70 3.4 Kt qu v khỏng thuc v gen khỏng thuc 81 CHNG 4: BN LUN 90 4.1 c im chung ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 90 4.1.1 c im nhõn khu hc 90 4.1.2 ng lõy truyn HIV 91 4.1.3 Tỡnh trng ng nhim viờm gan 91 4.2 c im ca bnh nhõn tht bi iu tr bc ti thi im bt u iu tr phỏc bc 93 4.2.1 c im v giai on lõm sng, s lng t bo CD4 v ti lng vi rỳt ca bnh nhõn .93 4.2.2 c im v khỏng thuc ti thi im tht bi bc .94 4.3 Kt qu iu tr ca phỏc khỏng vi rỳt bc .96 4.3.1 T l t vong v b iu tr 96 4.3.2 Giai on lõm sng .97 4.3.3 S lng t bo CD4 98 4.3.4 Ti lng vi rỳt 99 4.3.5 Mt s kt qu khỏc 100 4.4 Tỡnh trng khỏng thuc v kiu gen khỏng thuc 103 4.4.1 T l phỏt hin khỏng thuc 103 4.4.2 Kiu gen khỏng thuc 105 KT LUN 109 KHUYN NGH 111 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU KHOA HC Cể LIấN QUAN N LUN N TI LI U THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng Tờn bng Trang Bng 1.1 Cỏc la chn phỏc HAART bc hai (Vit Nam- 2009) [3] Bng 1.2 Cỏc la chn phỏc HAART bc hai b sung (Vit Nam- 2011) [4] Bng 1.3 Phõn loi thuc ARV 14 Bng 2.1 Phiờn gii mc nhy cm vi thuc theo im khỏng 46 Bng 2.2 Danh sỏch cỏc t bin khỏng thuc ARV nhúm NRTI, NNRTI v PI 56 Bng 3.1 c im nhõn khu hc 60 Bng 3.2 ng lõy truyn HIV .61 Bng 3.3 Tỡnh trng ng nhim viờm gan 62 Bng 3.4 Giai on lõm sng ca bnh nhõn tht bi iu tr bc 62 Bng 3.5 S lng t bo CD4 ca bnh nhõn tht bi iu tr bc .63 Bng 3.6 Ti lng HIV ca bnh nhõn tht bi iu tr bc 63 Bng 3.7 ỏnh giỏ tuõn th iu tr ARV bc I ti OPC 64 Bng 3.8 Nhim trựng c hi trc chuyn bc II 64 Bng 3.9 Lý chuyn iu tr phỏc bc II 65 Bng 3.10 T l phỏt hin khỏng theo nhúm thuc ca bnh nhõn tht bi bc c lm gen khỏng thuc 65 Bng 3.11 T l phỏt hin cỏc t bin gen khỏng thuc ARV nhúm NRTI 68 Bng 3.12 T l phỏt hin cỏc t bin gen khỏng thuc ARV nhúm NNRTI 69 Bng 3.13 Phỏc iu tr bc ca bnh nhõn 70 Bng 3.14 c im ca bnh nhõn t vong 80 Bng 3.15 T l phỏt hin khỏng ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 81 Bng 3.16 T l phỏt hin mc mi khỏng thuc ca bnh nhõn 86 Bng 3.17 Phõn b xut hin khỏng thuc mi bnh nhõn sau iu tr phỏc bc II 86 Bng 3.18 T l phỏt hin cỏc t bin gen khỏng thuc ARV nhúm NRTI 87 Bng 3.19 T l phỏt hin cỏc t bin gen khỏng thuc ARV nhúm NNRTI 88 Bng 3.20 T l phỏt hin cỏc t bin gen khỏng thuc ARV nhúm PI 89 DANH MC BIU Biu Biu 3.1 Tờn biu Trang T l phỏt hin khỏng thuc nhúm NRTI ca bnh nhõn tht bi bc 66 Biu 3.2 T l phỏt hin khỏng thuc nhúm NNRTI ca bnh nhõn tht bi bc 67 Biu 3.3 Tỡnh trng iu tr ca bnh nhõn 70 Biu 3.4 Thay i giai on LS ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu .71 Biu 3.5 Thay i s lng t bo CD4 ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 72 Biu 3.6 Tin trin s lng t bo CD4 sau 24 thỏng iu tr 73 Biu 3.7 Thay i ti lng vi rỳt ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 73 Biu 3.8 Tin trin ti lng vi rỳt sau 24 thỏng iu tr 74 Biu 3.9 Thay i cõn nng ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 75 Biu 3.10 Thay i s lng bch cu ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 75 Biu 3.11 Thay i Hemoglobin ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 76 Biu 3.12 Thay i s lng tiu cu ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 76 Biu 3.13 Thay i ALT ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 77 Biu 3.14 ỏnh giỏ tuõn th iu tr phỏc bc II ca nhúm bnh nhõn nghiờn cu 77 Biu 3.15 Thay i ch s BMI ca bnh nhõn nghiờn cu 78 Biu 3.16 T l gp phn ng ph ca bnh nhõn .79 Biu 3.17 T l phỏt hin khỏng AZT ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 81 Biu 3.18 T l phỏt hin khỏng Lamvivudin ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 82 Biu 3.19 T l phỏt hin khỏng D4T ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 82 Biu 3.20 T l phỏt hin khỏng ABC ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 83 Biu 3.21 T l phỏt hin khỏng TDF ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 84 Biu 3.22 T l phỏt hin khỏng DDI ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 84 Biu 3.23 T l phỏt hin khỏng EFV ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 85 Biu 3.24 T l phỏt hin khỏng NVP ca bnh nhõn c lm gen khỏng thuc 85 127 Shafer Robert (2006), "Antiretroviral drug resistance in patient with HIV", http://cme.medscape.com/viewarticle/546702 128 Sluis-Cremer N., Temiz N A., and Bahar I (2004), "Conformational changes in HIV-1 reverse transcriptase induced by nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor binding", Curr HIV Res 2(4), pp 323-332 129 Solas C et al (2003), "Discrepancies between protease inhibitor concentrations and viral load in reservoirs and sanctuary sites in human immunodefic iency virus-infected patients", Antimicrob Agents Chemother, 47(1), pp 238-243 130 SPREAD Program (2008), "Transmission of drug-resistant HIV-1 in Europe remains limited to single classes", AIDS 22(5), pp 625-35 131 Stanford University (2011), HIVdb: Genotypic Resistance Interpretation Algorithm, accessed, from http://sierra2.stanford.edu/sierra/servlet/JSierra 132 Stanford University (2011), Release Notes for HIVdb, HIVseq, HIValg, accessed, from http://sierra2.stanford.edu/sierra/html/asi/releaseNotes/index.shtml 133 Steigbigel RT, Cooper DA, and PN Kumar (2008), "Raltegravir with optimized background therapy for resistant HIV-1 infection.", N Engl J Med 359(4), pp 339-354 134 Sungkanuparph Somnuek, et al (2007), "Options for a second-line antiretroviral regimen for HIV type 1-infected patients whose initial regimen of a fixed-dose combination of stavudine, lamivudine, and nevirapine fails.", Clin Infect Dis 44(3), pp 447-452 135 Taiwo B (2009), "Understanding transmitted HIV resistance through the experience in the USA", Int J Infect Dis 13(5), pp 552-559 136 Thao Vu et al (2011), "HIV-1 Drug Resistance in Antiretroviral - naive patients with HIV-associated Tuberculous Meningitis in Ho Chi Minh city, Vietnam", 18th Conference on Retroviruses and Oppotunistic Infections, pp 625-629 137 Thio C L (2009), "Hepatitis B and human immunodeficiency virus coinfection", Hepatology 49(5 Suppl), pp 138-45 138 Tiyou A et al (2012), "Food insecurity and associated factors among HIV-infected individuals receiving highly active antiretroviral therapy in Jimma zone Southwest Ethiopia", Nutr J 11, pp 51-57 139 Tomita A et al (2014), "Impact of antiretroviral therapy on healthrelated quality of life among South African women in the CAPRISA 002 acute infection study", AIDS Behav 18(9), pp 1801-1807 140 Tran B X (2012), "Quality of life outcomes of antiretroviral treatment for HIV/AIDS patients in Vietnam", PLoS One 7(7), pp 41062-4108 141 Trapero-Bertran Marta and Oliva-Moreno Juan (2014), "Economic impact of HIV/AIDS: a systematic review in five European countries", Health Economics Review 4(1), pp 15-19 142 Truong Thi Xuan Lien et al (2009), Drug resistance among HIVinfected patients in Ho Chi Minh City, Vietnam, Presented at: 5th IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment, 2009 July 19-23; Cape Town; Abstract THPO1387 143 US Department of Health and Human Service (2009), Starting Antiretroviral Therapy Earlier Yields Better Clinical Outcomes, NIH News 144 Van der Sande M A et al (2004), "Body mass index at time of HIV diagnosis : a strong and independent predictor of survival", J Acquir Immune Defic Syndr 37(2), pp 1288-1294 145 Van Tam V et al (2011), "It is not that I forget, its just that I dont want other people to know: barriers to and strategies for adherence to antiretroviral therapy among HIV patients in northern Viet Nam", AIDS Care 23(2), pp 139145 146 Van Vaerenbergh K (2001), "Study of the impact of HIV genotypic drug resistance testing on therapy efficacy", Verh K Acad Geneeskd Belg 63(5), pp 447-473 147 Wadonda-Kabondo N et al (2012), "Prevalence of HIV drug resistance before and year after treatment initiation in sites in the Malawi antiretroviral treatment program", Clin Infect Dis 54(4), pp S362-S368 148 WHO (2010), "Antiretrovirus therapy for HIV infection in aldults and adolescents- Recocmendations for a public health approach 2010 revision" pp 5-125 149 WHO (2010), Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents: recocmendations for a public health approach 2010 revision, accessed Feb 9-2015, from http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599764_eng.pdf 150 Win M M et al (2011), "Virologic and Immunologic Outcomes of the Second-Line Regimens of Antiretroviral Therapy Among HIV-Infected Patients in Thailand", J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic) 10(1), pp 57-63 151 Ye Jingrong et al (2011), "The Prevalence of Drug Resistance Mutations Among Treatment-Naive HIV-Infected Individuals in Beijing, China", AIDS Res Hum Retroviruses 28(4), pp.418-423 152 Yerly S et al (1999), "Transmission of antiretroviral drug resistant HIV1 variants", Lancet 354(9180), pp 729-733 153 Yu D et al (2011), "HIV Drug Resistance Assessment in the Western Pacific Region A Systematic Review", AIDS Rev 13(4), pp 214-226 154 Zaccarelli M et al (2005), "Multiple drug class-wide resistance associated with poorer survival after treatment failure in a cohort of HIVinfected patients", AIDS 19(10), pp 1081-1089 PH LC NGHIấN CU HP TC VIT NAM NHT BN V PHềNG NGA LY TRUYN HIV KHNG THUC TI VIT NAM Gii thiu Bn ang c mi tham gia vo nghiờn cu ny bi vỡ bn b nhim HIV- vi rỳt gõy bnh AIDS v bn cn phi c iu tr ARV.Trc bn quyt nh l liu cú nờn tham gia vo nghiờn cu ny hay khụng, chỳng tụi mun bn hiu bit rừ v nghiờn cu ny.Cỏc bỏc s tham gia nghiờn cu s núi vi bn v nhng thụng tin liờn quan Bn hon ton t t cõu hi v cỏc thụng tin ca nghiờn cu ny bt c lỳc no Nu bn ng ý tham gia vo nghiờn cu ny, bn s c ngh ký vo bn xỏc nhn ng ý tham gia ny.Nu bn cha n 13 tui, s cn thờm mt bn xỏc nhn khỏc vi ch ký ca ớt nht b, me hoc ngi giỏm h ca bn Nghiờn cu ny c ti tr bi B Giỏo dc - Vn húa Th thao Khoa hc v Cụng ngh Nht Bn Cỏc bỏc s chu trỏch nhim cho nghiờn cu ny l PGS-TS-BS Nguyn Vn Kớnh- Vin trng Bnh Vin bnh Nhit i Trung ng,Bỏc s Cao cp Nguyn Quang Tun- Trng khoa Truyn nhim, Bnh vin Bch Mai v GS-TS-BS Shinichi Oka- Giỏm c Trung tõm Quc Gia v Thuc v Sc khe ton cu ca Nht Bn Ti nghiờn cu v HIV khỏng thuc c tin hnh? Chỳng ta bit rng liu phỏp iu tr ARV rt cú hiu qu vic giỳp bnh nhõn cú th sng chung vi HIV/AIDS.Nhng iu rt quan trng l phi ung thuc ARV mt cỏch u n, khụng c quờn ung thuc, vỡ HIV cú th d dng khỏng li thuc nu ung thuc khụng liu.Mt ó xut hin khỏng thuc thỡ nhng thuc ú khụng cũn kh nng t iờu dit HIV na.Bi vy, kim soỏt s tuõn thiu tr ARV l iu cc k quan trng Mt xột nghim huyt tng kim tra s lng vi rỳt (xột nghim o ti lng vi rỳt) l xột nghim chớnhxỏc giỳp ỏnh giỏ quỏ trỡnh iu tr ARV v phỏt hin sm tht bi iu tr.Nú giỳp xỏc nh xem mỏu ca bn cú bao nhiờu vi rỳt HIV.Sau bt u c iu tri ARV, s lng vi rỳt mỏu phi gim dn v t n mc di ngng phỏt hin Vic khụng th phỏt hin c vi rỳt mỏu bn na khụng cú ngha l bn ó c cha hon ton hay l vi rỳt HIV ó b loi b hon ton c th bn Nhng vic gi c s lng vi rỳt c th bn mt mc thp s giỳp cho tỡnh trng sc khe ca bn tt hn v giỳp cho bỏc s bit c liu phng phỏp iu trthuc chng vi rỳt cú ang tin trin tt khụng hay l vi rỳt ó khỏng li thuc? Vỡ vy, giỏm sỏt s lng vi rỳt c th bn mt cỏch nh k l cc k quan trng quỏ trỡnh iu tr ARV cho bn Xột nghim gen khỏng thuc l mt cỏch c bn phỏt hin s khỏng thuc ca vi rỳt Nú s dng gene ca vi rỳt.Xột nghim giỳp bỏc s bit c l vi rỳt ó khỏng vi thuc ARV iu tr cha v loi t bin no xut hin Rt nhiu nghiờn cu cho thy s hu ớch ca xột nghim tỡm gen khỏng thuc phỏt hin tht bi iu tr v a cỏc hng dn iu tr chuyn i phỏc cho bnh nhõn Tuy nhiờn, xột nghim xỏc nh s lng vi rỳt mỏu cng nh xột nghim tỡm gen khỏng thuc u khụng sn cú Vit Nam Do ú, chỳng tụi tin hnhnghiờn cu hp tỏc Vit-Nht thc hin v giỏm sỏt cỏc xột nghim xỏc nh s lng vi rỳt v tỡm gen khỏng thuc nhng bnh nhõnc iu tr ARV Thụng qua nghiờn cu ny, chỳng tụi tỡm hiu tớnh khỏng thuc ca vi rỳt, xõy dng cỏc phng phỏp xỏc nh s lng vi rỳt thng quy v h thng giỏm sỏt s khỏng thuc, nú s úng gúp vo vic chm súc bnh nhõn HIV, khụng ch cho nhng bnh nhõn tham gia nghiờn cu, m cũn cho tt c bnh nhõn HIV Bc Vit Nam Nghiờn cu s din nh th no? Nu bn ng ý tham gia vo nghiờn cu ny, nhõn viờn y t s giỏm sỏt s lng vi rỳt c th bn bn bt u tham gia nghiờn cu, trc bn c iu tr ARV v sau ú l c mi thỏng/ln sut quỏ trỡnh iu tr ARV Mi ln ti khỏm, bn s c ly mỏu xột nghim Mu mỏu ny s c bo qun v lm xột nghim tỡm gen khỏng thuc tng lai nu s lng vi rỳt mỏu cú trờn 1000 vi rỳt/ml Vỡ chỳng tụi phi ỏnh giỏ hiu qu tng th ca vic iu tr HIV cú k hach tt hn cho tng lai, nhng bin chng, tỏc dng khụng mong mun v cỏc thay i cuc sng ca cỏc bn cng s c ỏnh giỏ thụng qua vic thm khỏm v phng Vỡ vy, cỏc mu mỏu s c lu tr dựng cho cỏc ỏnh giỏ tng lai v nhng cú th xut hin sau c iu tr HIV nh tỏc dng khụng mong mun v cỏc nhim trựng c hi mi xut hin, khỏng thuc Cỏc phng phỏp xột nghim xỏc nh s lng vi rỳt s c lm Bnh vin Bnh nhit i Trung ng, Bnh vin Bch Mai v xột nghim tỡm gen khỏng thuc s c lm Nht Bn Nhng nguy c hay s phin h m nghiờn cu gõy l gỡ? Bn s c mi n khỏm nh k, ớt nht l c mi thỏng.Mi ln ti khỏm, sau c kim tra sc khe, bn s c mi bt chỳt thi gian tr li phng v c ly mỏu xột nghim.Trong quỏ trỡnh ly mỏu, bn cú th cm thy hi au ch ly mỏu v nguy c chy mỏu l khụng ỏng k Trong trng hp xy nhng bin chng khụng mong mun liờn quan trc tip n vic ly mỏu, nhõn viờn xột nghim s luụn sn sng giỳp bn v thụng bỏo s vic cho bỏc s lm nghiờn cu Mu mỏu ca bn s c s dng o s lng vi rỳt c th bn v s c lu gi dựng cho nhng xột nghim tng lai theo dừi v ỏnh giỏ s khỏng thuc ca vi rỳt Khụng cú nguy c no vi sc khe ca bn liờn quan n vic lu gi nhng mu mỏu ny Nhng nguy c liờn quan n cuc sng riờng t ca bn s c núi ti phn tip theo Cú nhng li ớch no cho ngi tham gia nghiờn cu? Nu bn tham gia vo nghiờn cu ny, bn s bit c tỡnh trng sc khe hin ti ca bn, kt qu ca xột nghim xỏc nh s lng vi rỳt c th bn v xột nghim tỡm gen khỏng thuc.Nhng kt qu ny, hin nhiờn, l rt cú ớch cho vic iu tr HIV ca bn Thụng tin t nghiờn cu ny cng cú th giỳp nhng bnh nhõn HIV khỏc Nhng la chn khỏc bờn cnh la chn tham gia vo nghiờn cu? Bn cú th c iu tr HIV theo phng phỏp thụng thng m hin Bnh vin ang ỏp dng m khụng gp mt khú khn no, thm c bn khụng tham gia vo nghiờn cu ny Th cũn v tớnh mt ca ngi tham gia nghiờn cu? Bn s c bo m mt v cỏc thụng tin liờn quan n bn.Mi n lc s c thc hin gi mt v cỏc thụng tin riờng t ca bn S liu thu thp c t nghiờn cu ny s c hon ton mt Tr li cho cỏc thc mc Trong trng hp bn cú cỏc cõu hi liờn quan n nghiờn cu ny v quyn ca ngi tham gia nghiờn cu, bn hóy liờn lc vi cỏc bỏc s ca Bnh vin Quyn ca ngi tham gia nghiờn cu ny l gỡ? Vic tham gia vo nghiờn cu l hon ton s t nguyn ca bn Bn cú th tip tc c iu tr HIV cho dự bn cú hay khụng tham gia vo nghiờn cu ny T chi tham gia nghiờn cu khụng lm bn b nh hng iu tr hay b mt i quyn li no c Bn cú th rỳt nghiờn cu ny bt k lỳc no v iu ny s khụng nh hng n vic tip tc iu tr ca bn.Khi bn rỳt nghiờn cu ny, mi mu mỏu ca bn s c hy b Cỏc chi phớ m ngi tham gia nghiờn cu phi tr nh th no? Bn khụng phi tr thờm bt k loi chi phớ no D kin vic s dng kt qu ca nghiờn cu Nhng kt qu thu c t nghiờn cu ny s dựng xõy dng cỏc phng phỏp xỏc nh s lng vi rỳt thng quy v h thng giỏm sỏt s khỏng thuc ti Bnh vin, nú s úng gúp vo vic chm súc, iu tr bnh nhõn HIV/AIDS, khụng ch cho nhng bnh nhõn tham gia nghiờn cu, m cũn cho tt c bnh nhõn HIV Vit Nam PH LC BN CAM KT T NGUYN THAM GIA NGHIấN CU Tụi ng ý tham gia vo nghiờn cu v hon ton t nguyn ký vo bn cam kt ny Tụi hiu rng: Vic tham gia ca tụi vo nghiờn cu ny l hon ton t nguyn v tụi cú thrỳt nghiờn cu bt c lỳc no Nu tụi khụng mun tham gia na v rỳt nghiờn cu ny, quyt nh ca tụi s c chp nhn v khụng nh hng n vic tip tc iu tr bnh ca tụi Tụi ó hiu ht cỏc thụng tin c c cho tụi bng ting m v tt c cỏc thc mc ca tụi ó c tr li y Tụi cng hiu rng cỏc thụng tin liờn quan n bn thõn tụi s c x lý mt cỏch mt Tụi ng ý cỏc mu mỏu ca tụi c bo qun dựng cho cỏc nghiờn cu tng lai + Cho nhng nghiờn cu liờn quan n iu tr HIV v tỡm hiu tớnh khỏng thuc ca vi rỳt sau ó c hi ng o c hai nc Vit Nam v Nht Bn chp thun ng ý Khụng ng ý + Cho nhng nghiờn cu v cỏc khỏc cú liờn quan n HIV ng ý Khụng ng ý Ch ký ca bnh nhõn Ch ký ca ngi iu tra Thi im thc hin a im thc hin PH LC BNG NH GI MC TUN TH I U TR Ngi bnh cú n tỏi khỏm ỳng hn khụng? a Cú b Khụng(Lý do) Bn cú khú khn gỡ ung thuc khụng? Bn ung thuc vo thi gian no ngy? Bn ung mi ln my viờn thuc? Bn thy khú ung thuc vo thi im no ngy? Bn ó quờn thuc ln no cha? a Cha b Cú 1-2 3-8 9-10 Thuc ARV Ln cui bn quờn thuc no? Quờn khụng ung my viờn? Hai ngy ngy Hụm qua trc trc m s lng viờn thuc cũn li? .viờn Nhn xột: PH LC PHI U THU THP THễNG TI N IU TR PHC BC H v tờn Bnh nhõn Mó s bnh nhõn Ngy ng ký ti phũng khỏm Gii tớnh Yu t nguy c 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 / / [ ] Nam 2[ ] N [ ] khụng ghi nhn [ ] TCMT [ ] Lõy qua quan h tỡnh dc [ ] TCMT+ QHTD [ ] khỏc [ ] Khụng ghi nhn a ch bnh nhõn Tnh in thoi bnh nhõn Tờn ngi h tr in thoi ngi h tr ` Nm Sinh 1[ ] Tht nghip/lao ng t [ ]Lm rung Ngh nghip [ ] cụng nhõn [ ]cỏn b, cụng chc [ ] lỏi xe 6[ ] dch v, khỏch hng 7[ ] Hc sinh, sinh viờn 8[ ] ni tr 9[ ]Khỏc Tỡnh trng hụn nhõn 1[ ]c thõn [ ] Ly d/ Ly thõn [ ] Gúa [ ]ang sng chung vi v/ chng [ ] Sng chung ngoi hụn nhõn 9[ ] Khỏc Ngy khng inh HIV // Ln khỏm u tiờn ti phũng khỏm ././ chuyn n t [ ]VCT 2[ ]T n 3[ ]Nhúm ng ng [ ]OPC khỏc [ ] Khỏc [ ] khụng ghi nhn CD4 trcT ARV Cell/cm3 Ngy// [ ] khụng cú GLS Trc T ARV [ ] Khụng ghi nhn Tin s mc NTCH [ ] cú [ ] Khụng [ ] Khụng ghi nhn Ghi rừ D phũng cotrimoxazol [ ] Cú [ ] Khụng [ ] Khụng ghi nhn Nu cú ghi rừ Ngy bt u / / Ngy kt thỳc / / NTCH trc chuyn bc [ ] cú [ ] Khụng [ ] Khụng ghi nhn cõn nng trc chuyn bc kg chiu cao cm Tin s T ARV [ ] cú [ ] Khụng [ ] Khụng ghi nhn 26 Phỏc bc trc õy Ngy bt u ARV 27 ti OPC 28 Phỏc ban u ti OPC 29 Thay i phỏc ti OPC 30 Thay i ARV ln Ngy / / Thay i ARV ln 31 Ngy / / ỏnh giỏ tuõn th 32 iu tr 33 34 35 36 [ ] D4T/3TC/NVP [ ] D4T/3TC/EFV [ ] ZDV/3TC/NVP [ ] ZDV/3TC/EFV [ ] TDF/3TC/EFV [ ] TDF/3TC/NVP [ ] Khỏc [ ] Khụng ghi nhn t /./ n / / Hoc s thỏng dựng phỏc Hoc thi gian ghi rừ dựng // [ ] D4T/3TC/NVP [ ] TDF/3TC/EFV [ ] D4T/3TC/EFV [ ] TDF/3TC/NVP 3[ ] ZDV/3TC/NVP [ ] Khỏc [ ] ZDV/3TC/EFV [ ] Khụng ghi nhn [ ] cú [ ] Khụng [ ] D4T/3TC/NVP [ ] D4T/3TC/EFV 3[ ] ZDV/3TC/NVP [ ] ZDV/3TC/EFV [ ] D4T/3TC/NVP [ ] D4T/3TC/EFV 3[ ] ZDV/3TC/NVP [ ] ZDV/3TC/EFV [ ] TDF/3TC/EFV [ ] TDF/3TC/NVP [ ] Khỏc [ ] Khụng ghi nhn [ ] TDF/3TC/EFV [ ] TDF/3TC/NVP [ ] Khỏc [ ] Khụng ghi nhn Lý do: 1[]Tỏcdng ph [ ] iu tr lao [ ] Khỏc Lý do: 1[] Tỏc dng ph [ ] iu tr lao [ ] Khỏc [ ] Tt [ ] Trung bỡnh [ ] Kộm [ ] khụng ghi nhn [ ] D4T/3TC/NVP [ ] TDF/3TC/EFV Phỏc ARV hin Ti [ ] D4T/3TC/EFV [ ] TDF/3TC/NVP [ ] ZDV/3TC/NVP [ ] TDF/3TC/LPV/r [ ] ZDV/3TC/EFV [ ] TDF/AZT/3TC/LPV/r [ ] ABC/DDI/LPV/r HBsAg [ ] õm tớnh [] dng tớnh Anti HCV [ ] õm tớnh [] dng tớnh Tht bi lõm sng [ ] Khụng 2[ ] Tỏiphỏt hay xut hin ntch mi giai on IV [ ] Gim cõn hoc lõm sng tin trin xu Lý chuyn phỏc bc [ ] Khụng Tht bi dch [ ] CD4 tt gim di ngng trc ART [ ] CD4 tt gim[...]... học về hiệu quả điều trị của thuốc ARV phác đồ bậc 2 và tính kháng thuốc của HIV để cung cấp các thông tin nhằm xây dựng các chiến lược chăm sóc và điều trị HIV/ AIDS toàn diện rất cần thiết Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu Xác định tính kháng thuốc của HIV ở bệnh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 và đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV/ AIDS” với mục... 1 Tìm hiểu tỉ lệ kháng thuốc và gen kháng thuốc HIV ở bệnh nhân HIV/ AIDS thất bại điều trị bậc 1 tại bệnh vi n Bạch Mai và bệnh vi n Bệnh Nhiệt Đới TW 2 Đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc kháng vi rút phác đồ bậc 2 trên bệnh nhân HIV/ AIDS về lâm sàng, số lượng tế bào CD4 và tải lượng vi rút 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1. 1 Tình hình nhiễm HIV tại Vi t Nam và trên thế giới 1. 1 .1 Tình hình nhiễm HIV tại Vi t... người bệnh Nghi ngờ thất bại về lâm sàng hoặc miễn dịch Đo tải lượng vi rút Đo tải lượng vi rút T ải lượng vi rút 5.000 bản sao/ ml Không chuyển phác đồ Chuyển phác đồ bậc 2 Sơ đồ theo dõi đánh giá thất bại điều trị và chuyển phác đồ bậc 2 [3] 1. 5 .2 Điều trị phác đồ bậc 2 - Trước khi điều trị phác đồ bậc 2 phải tư vấn lại cho người bệnh về tuân thủ điều trị và chỉ... ban 17 1. 5 Thất bại điều trị và HIV kháng thuốc 1. 5 .1 Thất bại điều trị Thất bại điều trị xuất hiện khi HIV không còn nhạy cảm với thuốc ARV do nồng độ thuốc không đủ ức chế vi rút tiếp tục nhân bản và sản sinh các đột biến kháng thuốc Thời gian vi rút nhân bản khi đã kháng thuốc càng kéo dài thì số đột biến kháng thuốc và tính kháng thuốc càng tăng Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/ AIDS của. .. bại điều trị và chuyển phác đồ bậc 2 Quyết định chuyển phác đồ điều trị bậc 2 dựa trên cơ sở đánh giá các tiêu chuẩn thất bại đ iều trị về lâm sàng, miễn d ịch, vi rút học Nếu bệnh nhân có tiền sử điều trị ARV đã sử dụng nhiều loại thuốc trong phác đồ bậc 1, vi rút có thể đã kháng với các thuốc trong phác đồ bậc 2 khi có điều kiện nên làm xét nghiệm gen kháng thuốc để có thể lựa chọn phác đồ tối ưu... 95.7 52 bệnh nhân đang điều trị ARV, trong đó 91. 156 người lớn, 4.596 trẻ em So với cuối năm 2 014 , trong 4 tháng đầu năm tăng 2. 909 bệnh nhân; so với kế hoạch năm 2 015 đạt 91% Chiến lược Quốc gia về phòng chống HIV/ AIDS đến năm 20 20 và tầm nhìn 20 30 đề ra đến năm 20 20, 80% số bệnh nhân sẽ được điều trị [8] 1. 3 Điều trị HIV 1. 3 .1 Điều trị ARV +Mục đích điều trị thuốc ARV: Ức chế sự nhân lên của vi rút, ... nhiễm mới HIV cũng giảm từ 2, 5 triệu người trong năm 2 011 xuống còn 2 triệu người trong năm 2 014 Đến cuối tháng 6 năm 2 015 , ước tính có khoảng 15 ,8 triệu người nhiễm HIV trên thế giới đã tiếp cận được với thuốc kháng vi rút, tăng thêm khoảng 2 triệu người so với thời điểm cuối năm 2 014 [17 ] 1. 2 Tình hình điều trị các thuốc kháng vi rút tại Vi t Nam và trên thế giới 1. 2 .1 Tình hình điều trị ARV trên thế... trước điều trị và tải lượng vi rút cao trước điều trị có liên quan với nguy cơ thất bại vi rút cao hơn có thể do liên quan tới thiếu miễn dịch đặc hiệu với HIV- 1 hoặc sự đa dạng vi rút lớn hơn [ 52] ,[54] Một nguyên nhân dẫn đến thất bại điều trị khác là do phác đồ điều trị không hiệu quả, đặc biệt là tiền sử bệnh nhân dùng phác đồ ARV trước đây không tối ưu, dùng phác đồ 1 thuốc hoặc 2 thuốc ARV, dùng thuốc. .. của vi c duy trì một phác đồ khi đã có thất bại về vi rút sẽ dẫn đến kháng thuốc và bệnh nhân sẽ có nguy cơ đối mặt với tử vong Trước khi quyết định chuyển đổi phác đồ điều trị bậc 2 cho bệnh nhân cần phải đánh giá lại sự tuân thủ điều trị ARV của bệnh nhân. Tuân thủ điều trị ARV là uống đúng, đủ liều thuốc được chỉ định và uống đúng giờ Tuân thủ điều trị có tầm quan trọng cao trong đảm bảo hiệu quả điều. .. thất bại điều trị 2 và phải chuyển sang các phác đồ bậc cao hơn Chẩn đoán muộn thất bại điều trị ARV phác đồ bậc 1 dẫn đến vi c trì hoãn chuyển sang điều trị phác đồ ARV bậc 2 sẽ gây nên tích lũy những đột biến kháng thuốc ảnh hưởng đến điều trị, tăng tỉ lệ lan truyền các chủng HIV kháng thuốc trong cộng đồng Với nguồn lực hạn chế, cùng với đó là sự cắt giảm vi n trợ trong giai đoạn sắp tới, thất bại điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định tính kháng thuốc của HIV ở bệnh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 và đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV-AIDS (FULL TEXT), Xác định tính kháng thuốc của HIV ở bệnh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 và đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV-AIDS (FULL TEXT), Xác định tính kháng thuốc của HIV ở bệnh nhân thất bại với phác đồ bậc 1 và đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ thuốc kháng vi rút bậc 2 trên bệnh nhân HIV-AIDS (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn