Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt và lược giải.

148 700 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 00:42

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang HòaViệtThượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt lược giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm Lời dịch giả Kinh Thủ Lăng Nghiêm dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường, Trung Quốc, sa môn Ấn Độ Bất La Mật Đế dịch nghĩa, sa môn Di Già Thích Ca người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường Phòng Dung chấp bút Tiếng Hán có văn ngôn bạch thoại: văn ngôn đời xưa súc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời Người xưa nói: "Đọc chỗ chẳng có chữ" Chúng gặp trường hợp thêm lời vào để sáng tỏ ý nghĩa ẩn văn Những danh từ tiếng Hán mà tiếng Việt dùng, lại dịch tiếng Việt ghi chú, nghĩa lý thâm sâu khó hiểu lược giải thêm Chúng muốn tránh chỗ tối nghĩa, người đọc dễ hiểu, nên chẳng ý đến trau chuốt lời văn, xin độc giả từ bi hoan hỉ cho Thích Duy Lực Chân thành cảm ơn cư sĩ Tâm Diệu gởi tặng VNI dịch phẩm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt lược giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển I Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tôi nghe vầy Lúc tịnh xá Kỳ Hoàn thành Thất La Phiệt, đức Phật chúng đại tỳ kheo ngàn hai trăm năm mươi vị, đại A La Hán, khỏi luân hồi, đầy đủ oai nghi, giúp Phật hoằng pháp nơi quốc độ, trì giới tịnh, làm mô phạm cho tam giới, ứng vô số thân, hóa độ chúng sanh đến vị lai khỏi trần lao Hàng đệ tử phó chúc trụ trì Phật pháp gồm có: Đại trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Câu Si La, Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, Tu Bồ Đề, Ưu Ba Ni Sa Đà, v.v bậc thượng thủ, có vô số bích chi môn đồ đồng đến nơi Phật tỳ kheo mãn hạ tự tứ Khi ấy, mười phương Bồ Tát tuân theo lời Phật cầu mật Kinh Lăng nghĩa, hỏi đạo đểThủ nghị.Nghiêm Việt Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Bấy giờ, Như Lai trải tòa ngồi yên đại chúng hội khai thị pháp chưa có, nghĩa lý thâm sâu, diệu âm thuyết pháp vang khắp mười phương giới, sa Bồ Tát đến tụ họp, Văn Thù Sư Lợi bậc thượng thủ Khi ấy, vua Ba Tư Nặc nhân ngày giỗ phụ vương làm lễ trai tăng, sắm đủ ăn quý báu, đích thân đến thỉnh Phật chư đại Bồ Tát vào cung thọ trai Trong thành có nhiều trưởng giả, cư sĩ khác ngày thiết lễ trai tăng, thỉnh Phật đến thọ cúng dường Phật sai Văn Thù dẫn đầu chư Bồ Tát A La Hán, chia thành nhiều nhóm, ứng lời mời đến thọ trai nơi trai chủ Chỉ có A Nan vị khác mời riêng, xa chưa về, không kịp dự với tăng chúng Lúc ấy, đường trở về, A Nan chẳng có thượng toạ a xà lê đi, ngày lại không mời cúng dường, tâm mong cầu gặp vị trai chủ sau Trước kia, A Nan nghe Phật quở Tu Bồ Đề Đại Ca Diếp, bậc A La Hán, mà người chuyên chọn khất thực nhà giàu, người chuyên chọn khât thực nhà nghèo, tâm chẳng bình đẳng, tuân theo pháp bình đẳng bất nhị Như Lai, để tránh chê bai nghi hoặc, tâm cho rằng: Đối với trai chủ, chẳng kể quý tộc hay hèn hạ, thức ăn dơ sạch, phát tâm từ bi để thành tựu cho tất chúng sanh gieo trồng vô lượng công đức Vừa nghĩ vậy, tay ôm bình bát, nhà dọc theo đường phố, oai nghi nghiêm chỉnh, pháp khất thực Lúc A Nan khất thực ngang nhà dâm, bị nàng huyễn thuật Ma Đăng Già dùng tà Phạm Thiên ngoại đạo tóc vàng nhiếp vào nhà dâm, vuốt ve cám dỗ, bị hoại giới thể Phật biết trước việc này, thọ trai xong, liền về, vua đại thần, trưởng giả cư sĩ, theo Phật, xin nghe pháp yếu Bấy giờ, đảnh đầu Thế Tôn phóng hào quang bách bửu vô uý, hào quang nở bửu liên hoa ngàn cánh, có hóa thân Phật ngồi kiết già thuyết thần chú, sai Văn Thù đem đến cứu hộ, tà tiêu diệt, dắt A Nan Ma Đăng Già nơi Phật A Nan gặp Phật, đảnh lễ rơi lệ, hối hận xưa ham học rộng nghe nhiều, chưa tròn đạo lực, ân cần thỉnh hỏi Như Lai phương tiện ba thứ thiền quá: Sa Ma Tha, Tam Ma, Thiền Na, mà mười phương Như Lai tu thành chánh giác Khi có sa Bồ Tát bậc Đại A La Hán, Bích Chi Phật nơi mười phương xin nghe, im lặng ngồi yên để lãnh thọ pháp yếu Phật Khi ấy, Thế Tôn giơ tay dịu dàng rờ đầu A Nan, nói với A Nan đại chúng: "Có pháp Tam Ma Đề, gọi Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, bao hàm vạn hạnh, đường lối vi diệu trang nghiêm, pháp môn đưa đến giải thoát cuối mười phương Như Lai, ý nghe." A Nan đảnh lễ, kính lời Phật dạy Phật bảo A Nan: "Ngươi ta anh em, giống nòi, chẳng biết lúc phát tâm, nơi pháp ta, thấy KinhgìThủ Thượng tướng thù thắng liềnLăng xả ânNghiêm sâu nặngHòa gian?" Việt Thích Duy Lực dịch từ Hán sang A Nan bạch Phật: "Con thấy ba mươi hai tướng thù thắng tuyệt diệu Như Lai, hình thể sáng lưu ly, thường tự nghĩ tướng chẳng dục sanh Tại sao? Vì dục ô nhiễm xấu xí, cấu kết tinh huyết nhơ bẩn chẳng thể sanh diệu tướng quang minh, tịnh thù thắng thế, nên khâm mộ theo Phật xuất gia." Phật nói: "Lành thay! A Nan, nên biết, tất chúng sanh từ vô thỉ đến nay, sanh tử liên tục, chẳng biết chơn tâm thường trụ, thể tánh sáng tỏ, lại nương theo vọng tưởng, vọng tưởng chẳng chơn nên có luân hồi Mười phương chư Phật đạo lìa khỏi sanh tử trực tâm, tâm hạnh lời nói thẳng, từ đầu đến cuối, bậc, khoảng chẳng có tướng quanh co Nay muốn tham cứu vô thượng Bồ Đề, phát minh chơn tánh, trực tâm mà trả lời câu hỏi ta A Nan, ta hỏi người: lúc phát tâm duyên theo ba mươi hai tướng Như Lai, lấy để thấy? Ai biết ham thích?" "Bạch Thế Tôn, dùng tâm mắt thấy tướng thù thắng Như Lai, sanh lòng ham thích nên phát tâm, nguyện xả bỏ sanh tử." Phật bảo: "Như vừa nói, ham thích nơi tâm mắt Nếu chẳng biết tâm mắt đâu chẳng thể hàng phục trần lao; ví đất nước có giặc, vua sai binh dẹp trừ, binh lính tất phải biết sào huyệt giặc Khiến bị luân chuyển lỗi tâm mắt Ta hỏi ngươi: tâm mắt đâu?" Bảy chỗ gạn hỏi tìm tâm Phá chấp tâm thân "Bạch Thế Tôn! Tất mười loại chúng sanh gian cho tâm thức thân Nay nhận mắt mặt tâm thức thân, mắt liên hoa Như Lai mặt Như Lai vậy." Phật bảo: "A Nan! Nay ngồi giảng đường Như Lai, nhìn thấy rừng Kỳ Đà chỗ nào?" "Bạch Thế Tôn! Giảng đường rộng rãi tịnh vườn Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà giảng đường "A Nan! Bây giảng đường trước tiên thấy gì?" "Bạch Thế Tôn! Con giảng đường trước thấy Như Lai, sau thấy đại chúng, nhìn thấy rừng cây." "A Nan! Ngươi thấy rừng cây, nhân thấy?" "Bạch Thế Tôn! Vì cửa sổ giảng đường mở trống nên thấy suốt bên ngoài." Phật bảo A Kinh Nan: Thủ Lăng Nghiêm Việt Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang "Như người vừa nói, thân giảng đường, nhờ cửa mở trống nên thấy rừng cây, mà có chúng sanh giảng đường chẳng thấy Như Lai, lại thấy rừng bên chăng?" "Bạch Thế Tôn! Ở giảng đường chẳng thấy Như Lai, lại thấy rừng bên chẳng đúng." "A Nan! Ngươi vậy, linh tâm tất sáng tỏ, tâm sáng tỏ tiền thật thân trước tiên phải thấy rõ thân Vậy có chúng sanh trước thấy thân sau thấy vật bên chăng? Dẫu chẳng thấy tim, gan, tỳ, vị, chỗ: móng ra, tóc dài, gân chuyển phải thấy chứ, lại chẳng thấy? Nếu thân chẳng thấy thấy vật bên ngoài? Cho nên nói "cái tâm giác tri trụ thân" chẳng (Tự tánh bất nhị, vốn chẳng có nghĩa chẳng đúng, trị bệnh chấp thật nên nói chẳng đúng.) Phá chấp tâm thân A Nan cúi đầu bạch Phật: "Con nghe lời dạy Như Lai, ngộ tâm thật thân Tại sao? Ví đèn thắp phòng trước phải chiếu sáng phòng, sau từ cửa rọi sân Tất chúng sanh chẳng thấy thân, thấy thân, đèn phòng chẳng thể chiếu sáng phòng, nghĩa rõ ràng, chẳng nghi ngờ, so với nghĩa lý rốt Phật chẳng sai ư?" Phật bảo A Nan: "Các tỳ kheo vừa theo ta khất thực thành trở rừng Kỳ Đà Ta thọ trai xong, thử nghĩ, số tỳ kheo, người ăn mà vị khác no chăng?" "Bạch Thế Tôn! Không ạ! Tại sao? Dù tỳ kheo bậc A La Hán, thể chẳng đồng, đâu thể người ăn mà khiến chúng no." "A Nan! Nếu tâm giác tri thật thân khác nhau, chẳng có liên quan, tâm biết thân chẳng biết, thân biết tâm chẳng biết Nay ta đưa tay cho xem, lúc mắt thấy, tâm biết chăng?" "Bạch Thế Tôn! Vâng biết." "A Nan! Nếu thân tâm biết lượt lại nói tâm thân? Nên biết, nói "tâm giác tri trụ thân" chẳng đúng." Phá chấp tâm ẩn núp sau mắt "Bạch Thế Tôn! Như lời Phật dạy, chẳng thấy bên nên chẳng thân; thân tâm biết lượt chẳng thể rời nên chẳng thân, thiết nghĩ tâm mộ chỗ." "Ở chỗ nào?" "Tâm giác tri chẳng biết mà thấy bên ngoài, theo nghĩ ẩn núp sau mắt Ví có người lấy chén lưu ly úp vào hai mắt (ngày nói đeo kính), có vật núp mà chẳng ngại nhãn căn, tùy thấy liền phân biệt Tâm giác tri chẳng thấy bên Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang nơi conViệt mắt, thấy rõ ràng bên ẩn núp sau mắt." Phật bảo A Nan: "Theo lời nói, tâm núp sau mắt mắt núp sau chén lưu ly, lúc thấy núi sông, mắt thấy chén lưu ly chăng?" "Bạch Thế Tôn! Thật thấy chén lưu ly." "A Nan, mắt nup sau chén lưu ly thấy chén lưu ly; tâm núp sau mắt chẳng thấy mắt? Dù cho thấy mắt, mắt tức cảnh, cảnh thấy cảnh? Nếu chẳng thấy mắt nói "tâm giác tri ẩn núp sau mắt" chẳng đúng." Phá chấp nhắm mắt thấy tối thấy thân "Bạch Thế Tôn! Nay lại thiết nghĩ rằng, thân thể chúng sanh, tạng phủ trong, khiếu huyệt (ngũ căn) ngoài, nơi tạng tối, nơi khiếu sáng Nay trước mặt Phật, mở mắt thấy sáng gọi thấy bên ngoài, nhắm mắt thấy tối gọi thấy thân, nghĩa nào?" Phật bảo A Nan: "Khi nhắm mắt thấy tối, cảnh tối mắt hay chẳng mắt?" Nếu mắt tối trước mắt, tức thân, nói thân? Giả sử cho tối thân lúc phòng tối chẳng có ánh sáng, phòng tối tạng phủ sao? Nếu chẳng mắt thấy? Nếu lìa thấy bên ngoài, thành lập thấy đối vào trong, nhắm mắt thấy tối gọi thấy thân; mở mắt thấy sáng chẳng thấy mặt? Lại chẳng thấy mặt nghĩa "con mắt đối vào trong" chẳng thể thành lập; thấy mặt tâm giác tri nhãn hư không, nói Lại hư không thân ngươi, tức Như Lai thấy mặt thân sao? Vậy mắt thấy biết thân chẳng biết Nếu cho thân mắt biết lượt, phải có hai biết, tức thân phải thành hai Phật! Nên biết nói "thấy tối gọi thấy thân" chẳng đúng." Phá chấp suy nghĩ tâm "Con nghe Phật khai thị chúng rằng: tâm sanh nên pháp sanh, pháp sanh nên tâm sanh Nay suy nghĩ, suy nghĩ tâm con; tùy suy nghĩ tâm liền có, chẳng trong, giữa." "A Nan, nói pháp sanh nên tâm sanh, tùy suy nghĩ tâm liền có Tâm chẳng có tự thể chẳng thể suy nghĩ; chẳng có tự thể mà suy nghĩ vô phải thấy vô trần, nghĩa chẳng Nếu có tự thể thử dùng tay tự búng thân xem, tâm biết từ thân hay từ bên ra? Nếu từ bên phải thấy thân; từ bên trước Kinh Thủ Lăng Nghiêm tiên phải thấy mặt Việt Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Mắt chủ thấy, tâm chủ biết, tâm mắt, nói tâm thấy chẳng nghĩa Nếu thấy mắt phòng, cửa biết thấy chăng? (phòng dụ cho thân, cửa dụ cho mắt) Như kẻ chết mắt còn, lẽ phải thấy vật, thấy vật gọi chết? Lại tâm hay biết thật có tự thể, thể hay nhiều thể? Nay nơi thân ngươi, tâm khắp thể hay chẳng khắp? Nếu nói thể, tay búng chi, lẽ tứ chi biết, biết chỗ búng chẳng có, có chỗ búng thể Nếu nhiều thể thành nhiều người, thể ngươi? Nếu nói khắp thể đồng búng kể trên, chẳng khắp rờ đầu chân, đầu có biết chân phải không biết, lại Nên biết nói "tùy suy nghĩ tâm liền có" chẳng đúng." Phá chấp tâm "Bạch Thế Tôn! Khi Phật với Văn Thù Pháp Vương Tử luận thật tướng, nghe Phật nói tâm chẳng chẳng Theo nghĩ, chẳng biết nên trong, thân tâm biết lượt nên ngoài, biết lượt mà chẳng thấy bên trong, tất phải giữa." "Ngươi nói "ở giữa" phải rõ ràng, không chỗ Theo suy xét, chỗ nào? Ở nơi xứ (12 xứ, gồm lục căn, lục trần) hay nơi thân? Nếu nơi thân, nơi da giữa; đồng Nếu nơi xứ, nêu hay chẳng thể nêu ra? Nếu chẳng thể nêu đồng không có; nêu lại chẳng định chỗ Tại sao? Ví người cắm nêu làm giữa, nhìn từ phương Đông cho nêu phương Tây, nhìn từ phương Nam cho nêu phương Bắc, thể nêu lẫn lộn tâm thành rối loạn, chẳng rõ đâu." A Nan thưa: "Con nói "chính giữa" hai thứ Như Thế Tôn nói: nhãn sắc trần duyên sanh nhãn thức Nhãn phân biệt, sắc trần vô tri, thức sanh nơi giữa, tức tâm vậy." Phật bảo: "Nếu tâm trần, tâm thể gồm hai tay chẳng gồm? Nếu gồm hai vật thể xen lộn, vật vô tri, thể có biết, thành hai thứ đối địch, lấy làm giữa? Nếu lìa biết (căn) (trần) chẳng tánh, lấy tướng làm giữa? Nên biết nói "tâm giữa" chẳng đúng." Phá chấp "tất vô trước" tâm Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang "Bạch Thế Tôn! Khi xưa thấy Phật với bốn đại đệ tử (Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Việt Xá Lợi Phất) chuyển pháp luân, thường nói "cái tâm giác tri chẳng trong, chẳng ngoài, chẳng giữa, chẳng chỗ nào, tất vô trước gọi tâm" Vậy vô trước, gọi làm tâm chăng?" Phật bảo A Nan: "Ngươi nói tâm giác tri chẳng chỗ cả, loài bay hư không, nước bờ, gọi tất vật tượng gian mà vô trước đó, có hay không? Không đồng lông rùa sừng thỏ, nói vô trước? Nếu có vô trước chẳng thể gọi không Không tướng không, chẳng không có tướng, tâm chấp có tướng, nói vô trước? Nên biết, nói "tất vô trước gọi tâm giác tri" chẳng đúng." *** Lược giải Ở nêu bảy chỗ gạn hỏi, ý Phật muốn đưa A Nan thẳng đến chỗ tự ngộ, lời Phật chơn lý Phật dùng thuốc giả để trị bịnh giả A Nan Tại nói bệnh giả? Vì kiến chấp A Nan vốn chẳng thật Tại nói thuốc giả? Vì lời phá chấp Phật chẳng thật Cũng A Nan nói tâm thân, thân, nói vô trước tâm, có chỗ chẳng hay chẳng sai, chấp định chỗ, nên Phật nói chẳng Nếu bệnh chấp chưa hết nêu vô số chỗ, đâu phải có bảy chỗ ư? Nếu bệnh chấp hết chỗ chẳng có, nói đến bảy chỗ! Tự tánh vốn bất nhị, chấp theo lời Phật, cho "thật chẳng trong" nhị, cho "thật chẳng ngoài" nhị, có chỗ nào, hay chẳng chỗ nhị Tại sao? Vì có chỗ chỗ không có, chỗ có chỗ không tức nhị Nên Phật nói: phàm hữu ngôn thuyết, giai phi thật nghĩa (phàm có lời nói nghĩa thật.) *** Bấy giờ, A Nan đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo tay phải, quỳ gối chân phải, chắp tay cung kính bạch Phật: "Con em út Như Lai, Phật thương mến, dù xuất gia ỷ lại nơi lòng thương Phật, ham học rộng nghe nhiều, chưa vô lậu, chẳng uốn dẹp tà chú, bị nhiếp vào nhà dâm, chẳng biết chỗ đến Chơn Thật Kính mong Thế Tôn từ bi thương xót, khai thị cho chúng đường lối tu thiền Sa Ma Tha, khiến kẻ xiển đề xóa bỏ ác kiến." Nói xong, đảnh lễ, năm vóc gieo sát đất, đại chúng khao khát kính nghe dạy Lúc ấy, Thế Tôn từ mặt phóng đủ thứ hào quang, sáng lạn trăm ngàn mặt trời, chiếu khắp giới Phật, khiến thành sáu thứ rung động, mười phương vô số quốc độ đồng thời Oai thần Phật khiến giới hợp thành giới, tất chư Đại Bồ Tát giới an Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang trụ nơi quốcViệt độ mình, chắp tay lắng nghe Phật bảo A Nan: "Tất chúng sanh từ vô thỉ đến nay, đủ thứ điên đảo tạo thành giống nghiệp, kết tụ nghiệp nhân thành luân hồi Những người tu hành chẳng chứng Vô Thượng Bồ Đề, trở thành Thanh Văn, Duyên Giác thành cõi trời ngoại đạo, ma vương quyến thuộc ma vương, chẳng biết hai thứ bản, tu tập sai lầm, nấu cát mà muốn thành cơm, cho trải qua nhiều kiếp chẳng đắc đạo Thế hai thứ bản? Một sanh tử từ vô thỉ, tức nhận tâm phan duyên làm tự tánh chúng sanh Hai vốn tịnh Bồ Đề niết bàn từ vô thỉ, tức thức vốn sáng tỏ, hay sanh duyên mà bị duyên che khuất thành lạc Vì chúng sanh lạc thức sáng tỏ, dù hàng ngày sống thức mà chẳng tự biết, oan uổng vào lục đạo A Nan, muốn biết đường tu thiền quán Sa Ma Tha, mong khỏi sanh tử, ta hỏi ngươi." Liền đó, Như Lai giơ cánh tay sắc vàng co năm ngón tay, bảo A Nan: "Ngươi có thấy chăng?" A Nan đáp: "Thấy." Phật bảo: "Ngươi thấy gì?" A Nan đáp: "Con thấy Như Lai giơ tay, co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói tâm mắt con." Phật bảo: "Ngươi dùng để thấy?" "Con đại chúng dùng mắt thấy." Phật bảo A Nan: "Theo lời đáp, Như Lai co ngón tay thành nắm tay sáng ngời, chói tâm mắt ngươi, lúc nắm tay ta chói rọi, mắt thấy được, lấy làm tâm?" A Nan đáp: "Nay Như Lai gạn hỏi tâm chỗ nào, dùng tư tưởng suy tìm, hay suy tìm ấy, cho tâm." Phật bảo: "Sai rồi, A Nan! Cái tâm ngươi." Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang A Nan giựt đứng dậy, chắp tay bạch Phật rằng: Việt "Cái tâm gọi gì?" Phật bảo A Nan: "Ấy tướng vọng tưởng tiền trần, mê chơn tánh Do người xưa nhận giặc làm con, lạc thức chơn thường, nên bị luân chuyển." "Bạch Thế Tôn! Con em cưng Phật, mến Phật nên xuất gia Tâm cúng dường Như Lai, mà muốn trải khắp sa quốc độ, phụng chư Phật thiện tri thức, phát tâm dũng mãnh, làm Phật khó làm, dùng tâm này; cho báng pháp, bỏ hẳn thiện tâm Nếu Thế Tôn phát minh tâm, thành tâm, đồng đất gỗ, lìa giác tri chẳng cả, Như Lai nói tâm? Con thật kinh sợ, đại chúng chẳng khỏi nghi hoặc, kính mong Thế Tôn rũ lòng từ bi, khai thị cho kẻ chưa ngộ." Bấy giờ, Thế Tôn muốn cho A Nan đại chúng chứng nhập vô sanh pháp nhẫn, nơi tòa sư tử, xoa đầu A Nan khai thị rằng: "Như Lai thường nói: chư pháp sở sanh, tâm sở Tất nhân quả, giới vi trần tâm thành tánh A Nan, tất vật gian, cỏ, lá, mành, cứu xét cội gốc tánh, cho hư danh hiệu, tánh sáng tỏ tất tâm lại chẳng có tự thể ư? Nếu chấp thật tánh giác tri phân biệt cho tâm, tâm lìa tất vật lục trần phải riêng có tự thể (chẳng theo cảnh trần sanh diệt) Như nghe thuyết pháp, âm nên có phân biệt; cho diệt hết tất kiến, văn, giác, tri, u nhàn, bóng phân biệt pháp trần Ta chẳng bảo chấp thật phi tâm, xét kỹ nơi tâm: lìa tiền trần mà có tự thể tánh phân biệt; tức chơn tâm Nếu tánh phân biệt lìa trần chẳng có tự thể, bóng phân biệt tiền trần Trần chẳng thường trụ, biến diệt tâm đồng lông rùa, sừng thỏ, pháp thân thành đoạn diệt, tu chứng vô sanh pháp nhẫn? (cảnh trần có hai loại: ngũ gọi tiền trần, ý gọi pháp trần)." Tức thời, A Nan đại chúng im lặng ngơ ngác, chẳng lý lẽ để nói Phật bảo A Nan: "Tất người tu học gian, chưa dứt tập khí phiền não, dù tu đến chín bậc thiền định, chẳng thành A La Hán, chấp trước sanh tử vọng tưởng, cho chơn thật, nên học rộng nghe nhiều, chẳng chứng thánh quả." A Nan nghe rồi, lại đau xót rơi lệ, năm vóc gieo sát đất, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: "Từ phát tâm xuất gia, ỷ cậy oai thần Phật, thường nghĩ chẳng nhọc tự tu, cho Như Lai ban cho tam muội, thân tâm vốn chẳng thể thay được, nên lạc Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang tâm; thân dù xuất gia, tâm chẳng nhập đạo, đứa nghèo bỏ cha chạy trốn Đến Việt biết, cho học rộng nghe nhiều, chẳng tu hành khác người chẳng nghe! Cũng nói ăn mà không ăn no! Thế Tôn! Hiện chúng bị hai chướng ràng buộc (phiền não chướng sở tri chướng), chẳng biết tự tánh thường tịch, mong Như Lai thương xót kẻ khốn cùng, khai phát diệu tâm, sáng tỏ đạo nhãn cho chúng con." Lúc ấy, Như Lai từ chữ vạn trước ngực phóng hào quang, rực rỡ trăm ngàn màu sắc, đồng thời chiếu khắp mười phương vô số quốc độ Phật, soi khắp đỉnh đầu tất Như Lai mười phương bửu sát, xoay soi đầu A Nan đại chúng, bảo A Nan rằng: "Nay ta dựng đại pháp tràng, khiến mười phương chúng sanh diệu tâm sáng tỏ, pháp nhãn tịnh A Nan, trước trả lời thấy nắm tay chói sáng, nắm tay đâu mà có? Làm thành nắm tay? Ngươi lấy để thấy?" A Nan đáp: "Do tánh tịnh sáng ngời núi báu thân Phật sanh hào quang, ngón tay Phật co nắm lại thành nắm tay, mắt thấy tướng nắm tay vậy." Phật bảo A Nan: "Hôm ta nói thật cho nghe: người có trí phải nhờ thí dụ khai ngộ A Nan, ví tay ta, chẳng có cánh tay chẳng thành nắm tay ta, chẳng có mắt chẳng thành thấy Vậy lấy nhãn so với nắm tay ta, hai nghĩa giống chăng?" "Bạch Thế Tôn! Vâng giống Nếu chẳng có mắt chẳng thành thấy con, đem nhãn so với nắm tay Như Lai, hai nghĩa giống nhau." Phật bảo A Nan: "Ngươi nói giống nhau, nghĩa chẳng Tại sao? Như người cánh tay chẳng có nắm tay, người mắt không thấy Vì sao? Ngươi thử hỏi người mù có thấy chăng? Người trả lời: "Nay trước mắt thấy tối đen, chẳng thấy khác." Xét theo nghĩa tiền trần tự tối, thấy đâu có giảm bớt!" A Nan nói: "Những người mù trước mắt thấy tối đen, gọi thấy?" Phật bảo A Nan: "Người mù mắt, thấy tối đen, so với người có mắt phòng tối, thấy tối đen, hai thứ tối đen có khác hay chẳng khác?" "Bạch Thế Tôn! Thật chẳng có khác." họ Người tay cầm lửa để đầu tứ chúng, lửa cháy sáng vài thước mà chẳng thấy Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang nóng hay bịViệt cháy, mặt nước đất bằng, an tọa hư không, vào bình hay túi, xuyên qua tường chẳng chướng ngại, quân binh giao trận không tự Tự nói Phật, thân mặc bạch y, nhận lễ lạy bậc tỳ kheo, phỉ báng thiền luật, chửi mắng đồ chúng, phơi bày việc người mà chẳng tránh hiềm khích, ưa nói thần thông tự tại, khiến người thấy cõi Phật kế bên; dùng sức quỷ mê người, có thật, khen ngợi dâm dục, chẳng bỏ thô hạnh, đem việc ô uế cho truyền pháp Đây gọi loại Sơn Tinh, Hải Tinh, Phong Tinh, Hà Tinh, Thổ Tinh, tất cỏ trời đất lâu năm luỵ kiếp thành tinh, Long Mỵ (rồng), loại tiên chết sống lại thành mỵ, loại tiên chết hình thể chưa tan, quỷ quái khác nhập vào, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc đệ tử lẫn thầy bị sa vào lưới pháp luật Các nên sớm giác ngộ, để khỏi bị luân hồi, mê lầm chẳng biết, bị đoạ ngục A Tỳ Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, tâm ham muốn nhập diệt, tham cầu sâu vào rỗng không Khi thiên ma dịp nhập thân người khác để thuyết pháp, người chẳng biết bị ma nhập, tự nói Vô Thượng Niết Bàn, đến chỗ người cầu rỗng không, thuyết pháp cho họ Trước mặt đại chúng, thân ma biến mất, chúng không trông thấy, lại từ hư không ra, tự tại, thân lưu ly, duỗi tay chân bay mùi chiên đàn, đại tiểu tiện đường phèn ứng chắc, phỉ báng giới luật, khinh bỉ người xuất gia Ưa nói nhân quả, chết diệt hẳn, chẳng có thân sau nói phàm thánh dù không tịch, hành tham dục, người thọ dâm dục Tâm Không Đây gọi loại kim ngọc, chi thảo, lân, phụng, rùa, hạc, thu hút tinh khí nhật nguyệt, trải qua ngàn vạn năm chẳng chết thành tinh, tuổi già thành ma, nhiễu loạn người ấy, đến ma sanh lòng chán, rời khỏi thân thể, lúc đệ tử lẫn thầy sa vào lưới pháp luật Các nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, mê lầm chẳng biết, bị đoạ ngục A Tỳ Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, tâm ham muốn sống lâu, vất vả nghiên cứu, tham cầu trường thọ chẳng diệt Khi thiên ma dịp nhập thân người khác để thuyết pháp, người chẳng biết bị ma nhập, tự nói Vô Thượng Niết Bàn, đến chỗ người cầu trường thọ, thuyết pháp cho họ, hay nói lại từ nơi đến nơi khác chẳng có ngăn ngại, chốc lát từ muôn ngàn dặm liền trở lại, mang theo đồ vật nơi đó; nhà, cho người vài bước từ vách tường bên đông sang bên tây, mà người gấp suốt năm chẳng tới, khiến họ tin Phật tiền Ma ưa nói tất mười phương chúng sanh ta, ta sanh chư Phật, sanh giới, Phật nguyên thủy, tự nhiên đời, chẳng tu Đây gọi Tự Tại Thiên Ma đời, sai khiến quyến thuộc chưa phát tâm (kẻ phát tâm hộ trì chánh pháp), lợi dụng hư minh họ, thu hút tinh khí người Người không nhờ thầy mà tự thấy rõ, ma tự xưng Thần Hộ Pháp Kim Cang, cho người sống lâu, thân mỹ nữ, thịnh Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang hành việc tham Việtdục, khiến người chưa đầy năm gan não khô kiệt, hay nói lẩm nhẩm mình, nghe yêu mỵ mà người khác chẳng hiểu Khi bị sa vào lưới pháp luật, chưa kịp xử hình chết khô, nhiễu loạn người đến chết Các nên sớm giác ngộ để khỏi bị luân hồi, mê lầm chẳng biết, bị đoạ ngục A Tỳ A Nan phải biết! Nơi thời mạt pháp, mười thứ ma kể pháp ta xuất gia tu hành; nhập thân người khác, tự hình, nói thành chánh biến tri, khen ngợi dâm dục, phá hoại giới luật Ma đệ tử họ truyền làm việc dâm dục, tà ma thế, mê tâm can người từ chín đời trăm đời, khiến người tu hành thành quyến thuộc họ, sau chết tất trở thành dân ma, lạc chánh biến tri, đọa ngục A Tỳ Nay vô lậu, chưa nên sớm nhập niết bàn, phải nguyện lại, vào thời mạt pháp, khởi đại từ bi, cứu người phát chánh tâm tu hành, khiến đừng lạc vào tà ma, chánh biến tri Nay ta độ khỏi sanh tử, theo lời Phật dạy mà hành gọi báo ân Phật A Nan! Mười thứ cảnh giới thiền định trên, Tưởng Ấm dụng tâm giao tranh lẫn mà ra, chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên mà chẳng tự biết, nói chứng thánh, thành đại vọng ngữ, đoạ ngục A Tỳ Sau Như Lai nhập diệt, thời mạt pháp, phải theo lời dạy bảo khai thị cho người tu, hộ trì cho họ thành Vô Thượng Đạo, thiên ma dịp quấy phá." *** Ghi Kiên cố vọng tưởng kiếp trược: Sắc Ấm gọi Kiên Cố Vọng Tưởng? Vì vọng tưởng cha mẹ vọng tưởng giao kết mà thành sắc thân kiên cố này, nên gọi Kiên Cố Vọng Tưởng Do Sắc Ấm tri kiến giao tranh lẫn nhau, dựa theo mà sanh tri kiến chấp thật, nên gọi Kiếp Trược Hư minh vọng tưởng kiến trược: Thọ Ấm gọi Hư Minh Vọng Tưởng? Vì hư thọ, minh nhận, bóng tượng gương sáng Theo thể, hư minh tâm Phật, nói vọng tưởng? Vì móng lên niệm chấp trước, muốn chứng đắc, liền bị thọ ấm che khuất, nên gọi Hư Minh Vọng Tưởng Kiến trược tri kiến thọ nhận cảnh giao tranh lẫn nhau, dựa theo mà sanh tri kiếp chấp thật, nên gọi Kiến Trược Dung thông vọng tưởng phiền não trược: Tưởng Ấm gọi Dung Thông Vọng Tưởng? Do tưởng dung thông biến hóa, khiến tâm theo cảnh, khiến cảnh theo tâm Vì tâm chấp dung thông chưa hóa giải, nên ma dịp thừa chấp mà mê người, nên Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang gọi DungViệt Thông Vọng Tưởng Tất phiền não tưởng niệm mà có, dựa theo mà sanh tri kiến chấp thật, nên gọi Phiền Não Trược Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt lược giải Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển X Ma Hành Ấm "A Nan! Người tu thiền định, dứt Tưởng Ấm, mộng tưởng bình thường tiêu sạch, thức, ngủ thường một, chẳng đuổi theo cảnh trần, giác minh vắng lặng hư không, thấy núi sông, đất đai gian bóng gương, tùy duyên chiếu soi, chẳng dính mắc, biết hết tập khí xưa, nguồn gốc sanh diệt từ hiển lộ, thấy khắp 12 loại chúng sanh mười phương, dù chưa thông suốt manh mối loại, từ nguồn gốc phát sanh ra, giống bụi trần lăng xăng, chỗ địa ngũ căn, gọi phạm vi Hành Ấm Nhưng tánh Hành Ấm vốn chẳng lăng xăng, lưu chuyển chẳng ngừng tập khí nhiều kiếp, tánh trở vắng lặng, tập khí dứt sạch, tướng lưu chuyển hết, sóng lặng trở nước yên, gọi Hành Ấm hết, lúc siêu việt Chúng Sanh Trược Nhưng quán xét nguyên nhân U Ẩn Vọng Tưởng làm gốc (Hành ấm lưu chuyển vi tế, động mà chẳng động nên gọi U Ẩn) A Nan nên biết! Trong lúc thiền định, chánh tri, chánh tâm sáng suốt, mười loại thiên ma chẳng dịp quấy phá, truy cứu cội gốc sanh diệt loài Quán xét cội gốc mà khởi tâm so đo, người bị đọa vào hai loại Vô Nhân Luận a Thấy bắt đầu vô nhân Tại vậy? Người dứt tưởng sanh diệt, nhờ 800 công đức nhãn căn, thấy tất chúng sanh từ vạn kiếp, theo nghiệp xoay vòng, chết sống đó, luân chuyển không ngừng, vạn kiếp mịt mù chẳng thể thấy được, cho từ vạn kiếp đến nay, mười phương chúng sanh giới vô nhân mà tự có Do so đo này, tự làm chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề b Thấy cuối vô nhân Tại vậy? Người biết sanh, người sanh người, chim sanh chim, xưa quạ đen, cò trắng, trời người đứng thẳng, thú vật đứng ngang, trắng chẳng tẩy mà thành, đen chẳng nhuộm mà nên, từ vạn kiếp không dời đổi, đến tận hết hình thể Bổn lai ta chẳng thấy Bồ Đề lại có tu thành Bồ Đề! Vì mê lầm cho tất vật vố vô nhân, so đo này, Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang tự làm Việt chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề Ấy gọi ngoại đạo thứ lập Vô Nhân Luận Trong lúc thiền định, chánh tâm sáng suốt, ma chẳng dịp quấy phá, quán xét cội gốc sanh diệt, thấy luôn chẳng biến đổi, nơi khởi tâm so đo, chấp thường, người bị đọa vào bốn thứ Chấp Thường Luận a Người xét thấy tánh tâm cảnh, hai nơi nhân, tu tập biết tất sanh diệt mười phương chúng sanh, từ hai vạn kiếp đến lưu chuyển không tan mất, chấp cho thường b Người xét cội gốc tứ đại, bốn thứ tánh thường trụ, tu tập biết tất Sự sanh diệt mười phương chúng sanh, từ bốn vạn kiếp đến thể thường còn, không tan mất, chấp cho thường c Người xét cội gốc lục căn, theo tánh chấp thụ thức thứ bảy, tâm-ý-thức, chỗ nguồn gốc bản, tánh thường Do tu tập biết tất chúng sanh từ tám vạn kiếp này, dù có luân hồi, vốn thường trụ, cuối chẳng tánh, nên chấp cho thường d Người dứt tưởng ấm chẳng tưởng sanh diệt cho tâm sanh diệt, vĩnh diệt, tự nhiên thành chẳng sanh diệt, tâm so đo nên chấp cho thường Do so đo này, tự làm chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề, gọi ngoại đạo thứ hai lập Viên Thường Luận Trong lúc thiền định, chánh tâm kiên cố, ma chẳng dịp quấy phá, quán xét cội gốc sanh diệt, khởi tâm so đo ta người, người bị đọa vào bốn thứ kiến chấp điên đảo, phần vô thường, phần chấp thường luận a Người quán tâm diệu minh khắp cõi mười phương cho thần ngã chơn thật, từ sanh chấp, cho ta khắp mười phương, trạm nhiên sáng suốt chẳng động, tất chúng sanh nơi tâm ta tự sanh tự diệt, tâm tánh ta thường, sanh diệt chơn vô thường b Người chẳng quán tự tâm mà quán khắp mười phương sa quốc độ, thấy chỗ kiếp hoại (từ cõi tam thiền trở xuống) gọi chủng tánh chơn vô thường, chỗ kiếp chẳng hoại (từ cõi tứ thiền trở lên, kiếp hoại chẳng đến được) gọi chơn thường c Người quán riêng tâm mình, thấy tinh mật vi tế vi trần, lưu chuyển mười phương, khiến thân liền sanh liền diệt mà tâm tánh chẳng dời đổi, ngã tánh chẳng hoại, gọi ta tánh thường, sanh tử tất chúng sanh từ ta mà gọi tánh vô thường d Người dứt tưởng ấm, thấy hành ấm lưu chuyển thường xuyên, gọi tánh thường, sắc, thọ, tưởng ba ấm diệt hết gọi vô thường Do so đo này, phần vô thường, phần thường, nên bị lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt sanh diệt, phân vị khởi tâm so đo, người bị đọa vào bốn thứ Hữu Biên Luận lược giải a Người tâm so đo gốc sanh lưu chuyển chẳng ngừng, chấp khứ vị lai gọi hữu biên, chấp tâm tương tục gọi vô biên b Người quán từ tám vạn kiếp đến thấy có chúng sanh, từ tám vạn kiếp trở trước chẳng thấy chẳng nghe, cho chỗ chẳng thể thấy nghe gọi vô biên, chỗ có chúng sanh gọi hữu biên c Người chấp ta biết khắp, tánh vô biên, tất người hay biết ta, mà ta chẳng biết tánh biết họ, gọi họ chẳng tâm vô biên, tánh hữu biên d Người quán đến hành ấm rỗng không, so đô tâm sở thấy mình, cho thân tất chúng sanh phân nửa sanh phân nửa diệt, tất hữu giới phân nửa hữu biên, phân vô biên Do so đo này, hữu biên vô biên, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề, gọi ngoại đạo thứ tư lập Hữu Biên Luận Trong lúc thiền định, chánh tâm kiên cố, ma chẳng dịp quấy phá, quán xét cội gốc sanh diệt, nơi tri kiến khởi tâm so đo, người áy bị đọa vào bốn thứ: điên đảo, bất tử, càn loạn, biến kế hư luận a Người quán xét cội gốc biến hóa thấy chỗ lưu chuyển gọi biến, thấy chỗ nối gọi thường, thấy chỗ thấy gọi sanh, thấy chỗ chẳng thấy gọi diệt, nhân nối chẳng gián đoạn gọi thêm, nối nhau, có chỗ gián đoạn gọi bớt, chỗ sanh vật gọi hữu, chỗ diệt vật gọi vô; dùng lý quán xét thấy đồng, dùng tâm thấy khác Có người đến cầu pháp hỏi nghĩa đáp: "Ta sanh diệt, có không, thêm bớt.", lúc nói đảo loạn thế, khiến người nghe không nghe b Người quán xét tâm họ đến chỗ Vô, nên chẳng có chứng đắc, có người đến hỏi đáp chữ "vô", không nói c Người quán xét tâm họ đến chỗ Hữu, mà có chứng đắc, có người đến hỏi đáp chữ "hữu", không nói d Người hữu vô thấy, cảnh rời rạc nên tâm bị rối loạn, có người đến hỏi đáp: "Cũng có tức không, không, có." Tất càn loạn, chẳng thể hỏi kết Do so đo này, hư vô càn loạn, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề, gọi ngoại đạo thứ năm Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt sanh diệt, dòng sanh diệt vô tận khởi tâm so đo, người bị đọa vào tư tưởng điên đảo, chấp lược giải sau chết có tướng; tự giữ sắc thân, cho sắc thân ta; thấy ta bao trùm khắp cõi nước, cho ta có sắc; thấy duyên cảnh xưa theo ta luân hồi cho sắc thuộc ta; thấy ta nương theo hành ấm mà tương tục, cho ta nơi sắc, xoay chuyển thành mười sáu tướng, từ sanh chấp "có phiền não thật", "Bồ Đề thật", hai tánh song song mà chẳng đụng chạm nhau, so đo này, chấp sau chết có tướng, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề, gọi ngoại đạo thứ sáu ngũ ấm chấp sau chết có tướng, lập tâm điên đảo luận Trong lúc thiền định, chánh tâm kiên cố, ma chẳng dịp quấy phá Quán xét cội gốc sanh diệt, chỗ sắc, thọ, tưởng, diệt từ trước, khởi tâm so đo, người bị đọa vào tư tưởng điên đảo, chấp sau chết chẳng tướng Thấy sắc diệt hình thể chẳng có nhân, thấy tưởng diệt tâm chẳng bó buộc, thấy thọ diệt chẳng chỗ nối liền, tánh ấm tiêu tan, có sanh mà chẳng có thọ, tưởng, đồng cỏ, thể chất hữu bất khả đắc, chi chết đâu hình tướng nào! Theo suy lường, xoay chuyển thành tám thứ vô tướng, cho nhân quả, niết bàn, tất không, có danh tự, cuối đoạn diệt Do so đo này, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề, gọi ngoại đạo thứ bảy ngũ ấm chấp sau chết chẳng tướng lập Tâm Điên Đảo Luận Trong lúc thiền định, chánh tâm kiên cố, ma chẳng dịp quấy phá Quán xét cội gốc sanh diệt, chỗ hành ấm mà thọ tưởng diệt, cho "có, không" đồng thời nên tự thể phá nhau, người bị đoạ vào điên đảo luận, chấp sau chết "có" "không", sắc, thọ, tưởng, thấy có có, nơi hành ấm lưu chuyển, thấy không không, xoay chuyển tận ấm giới, thành tám thứ tướng "chẳng phải có không", dù gặp duyên nói sau chết có tướng không tướng Lại chấp hành ấm tánh hay thay đổi, tâm phát thông ngộ, thấy "có, không" chẳng phải, hư thật không chỗ cứ, so đo này, làm cho mịt mù chẳng thể nói được, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề, gọi ngoại đạo thứ tám ngũ ấm chấp sau chết chẳng có chẳng không, lập Tâm Điên Đảo Luận Trong lúc thiền định, chánh tâm kiên cố, ma chẳng dịp quấy phá Quán xét cội gốc sanh diệt, nơi Hậu Hậu Vô khởi tâm so đo, người bị đoạ vào bảy thứ Đoạn Diệt Luận: chấp thân diệt, dục tận diệt, khổ tận diệt, cực lạc diệt, cực xả diệt, xoay chuyển tận bảy nơi, thân tiền tiêu diệt chẳng sanh nữa, so đo này, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề, gọi ngoại đạo thứ chín ngũ ấm chấp sau chết đoạn diệt, lập Tâm Điên Đảo Luận Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang sanh diệt, nơi Hậu Hậu Hữu khởi tâm so đo, người bị đoạ vào năm thứ Niết Bàn Luận: Việt nhận dục giới nơi chánh chuyển y, thấy cảnh viên minh nên tâm sanh mộ, nhận sơ thiền lược giải tánh không lo, nhận nhị thiền, tâm không khổ, nhận tam thiền, vui đẹp, nhận tứ thiền khổ vui mất, chẳng bị luân hồi sanh diệt Mê lầm cõi trời hữu lậu cho vô vi, năm nơi an ổn nơi Thắng Tịnh Y, xoay chuyển năm chỗ này, cho cứu cánh, so đo này, lạc vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề, gọi ngoại đạo thứ mười ngũ ấm chấp năm thứ Niết Bàn, lập Tâm Điên Đảo Luận A Nan! Mười thứ thiền định cuồng giải hành ấm dụng tâm giao tranh lẫn mà ra, chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này, mà chẳng tự biết, nhận mê lầm cho giải thoát, tự nói chứng thánh, thành đại vọng ngữ, đoạ ngục A Tỳ Sau Như Lai nhập diệt, nơi thời mạt pháp, phải theo lời dạy bảo khai thị khắp tất chúng sanh, khiến tỏ ngộ nghĩa này, cho tâm ma tự khởi nghiệp chướng, hộ trì cho họ dứt bỏ tà kiến, khiến thân tâm mở mang, giác ngộ nghĩa chơn thật, thành Vô Thượng Đạo, chẳng bị lạc đường, chẳng cho đủ, làm bia đường giải thoát Phật." Ma Thức Ấm "A Nan! Người tu thiền định, dứt hành ấm, tính sanh diệt lăng xăng chuyển động gian tan rã, nghiệp báo luân hồi, cảm ứng vi tế tơ gần đoạn dứt, minh ngộ nơi cõi niết bàn, gà gáy lần chót, trời bắt đầu rạng đông Lục hư tịnh, chẳng giong ruổi cảnh trần, trạm nhiên sáng suốt, nhập vô sở nhập: thấu suốt cội gốc thọ mạng 12 loại chúng sanh mười phương, chấp vào cội gốc đó, loài chẳng đến với nhau, mà nơi mười phương đồng cội gốc, phát chỗ ẩn bí đó, trời gần sáng mà chưa sáng, rạng đông kéo dài, gọi phạm vi thức ấm Nếu chỗ đồng ấy, nhờ sức thiền định mài giũa lục căn, đến thấy nghe thông nhau, dụng lục muốn hợp hay tách tự thành tựu, sáng suốt lưu ly, gọi thức ấm hết, lúc siêu việt Mệnh Trược Nhưng quán xét nguyên nhân Võng Tượng (mường tượng) Hư Vô, Điên Đảo Vọng Tưởng làm gốc A Nan! Người tu thiền định, dứt hành ấm, trở chỗ cội gốc thức ấm, sanh diệt diệt mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông, khiến lục thông dụng lẫn nhau, thông với giác tri loài mười phương, thông dụng vào chỗ cội gốc thức ấm Nếu chỗ trở mà lập nhân chơn thường, sanh tâm thù thắng, bị đoạ vào chấp "năng nhân, sở nhân", làm bạn với bọn ngoại đạo tóc vàng, nhận chỗ "căn vô minh" làm nơi sở quy, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Phật, gọi lập tâm sở đắc, thành sở quy, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống ngoại đạo thứ Người tu thiền định, dướt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang viên thông, Việt chỗ cội gốc thức ấm, ôm làm tự thể mình, cho tất 12 loại chúng sanh khắp hư không phát xuất từ thân ta, sanh tâm thù thắng, bị đoạ vào chấp "năng phi năng", làm bạn với bọn ma dân hay thân vô biên cõi Sắc Giới, mêm lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Phật, gọi lập tâm vi, thành sự, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, sanh Đại Mạn Thiên, thành giống chấp ngã thiên viên thứ hai (thiên viên chưa viên thông, có nửa) Người tu thiền định, dứt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông, nơi cội gốc thức ấm khởi tâm nương tựa, tự nghi thân tâm từ mà ra, mười phương hư không từ sanh khởi, nhận chỗ thể chơn thường, nơi chẳng sanh diệt Ở chỗ sanh diệt chấp thường trụ, chẳng thấy tánh chơn bất sanh diệt, mà nhận lầm tánh sanh diệt tại, an trụ chỗ mê lầm này, sanh tâm thù thắng, bị đoạ vào chấp "thường phi thường", làm bạn với bọn cõi trời Tự Tại Thiên, mê lầm tánh Bồ Đề lạc tri kiến Phật Ấy gọi lập tâm nhân y (cái nhân nương tựa) thành vọng kế (vọng chấp thường trụ), trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống điên đảo viên thông thứ ba (nói viên thông mà chưa viên thông) Người tu thiền định, dứt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông, nơi sở tri, kiến lập tri giải, cho loài cỏ mười phương gọi hữu tình, với người chẳng khác; cỏ làm người, người chết lại thành cỏ, loài vô tình có giác tri, hữu tình vô tình chẳng có phân biệt, sanh tâm thù thắng, bị đoạ vào chấp "tri vô tri", làm bạn với hai thứ ngoại đạo Bà Tra Tiện Ni, chấp tất có giác tri, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Phật Ấy gọi lập tâm viên tri, thành hư vọng, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống Điên Đảo Tri thứ tư Người tu thiền định, dứt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông, nơi lục dung thông lẫn tùy thuận vô ngại, nương theo viên dung này, cho tứ đại hay biến hóa tất cả, nên từ nơi tứ đại làm cầu tánh sáng suốt hỏa; thích tánh thủy; ưa tánh chu lưu phong, quán tánh thành tựu trần, mỗi tôn sùng, lấy trần nhận làm nhân, chấp cho thường trụ, bị đoạ vào chấp "sanh vô sanh", làm bạn với bọn ngoại đạo Ca Diếp Ba Bà La Môn, siêng tâm ép xác, thờ lửa thờ nước để cầu khỏi sanh tử, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Phật Ấy gọi chấp trước, thờ phụng, mê lầm theo vật, lập nhân vọng cầu, cầu vọng mong, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống tạo hóa điên đảo thứ năm Người tu thiền định, dứt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông, viên minh chấp hư vô, bác bỏ tạo hóa, lấy vĩnh diệt làm chỗ quy y, sanh tâm thắng giải, bị đọa vào chấp "quy vô quy" (cho vô quy Quy), làm bạn Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang với bọn Thuấn Nhã Đa (thần hư không) cõi Vô Tưởng Thiên, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Việt Phật Ấy gọi chấp tâm hư vô thành Không Vong, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thàn giống đoạn diệt thứ sáu Người tu thiền định, dứt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông, nơi viên thường sanh lòng củng cố thân này, cho thường trụ đồng với tánh ấy, không tiêu diệt, sanh tâm thắng giải, bị đoạ vào chấp "tham phi tham", làm bạn với bọn A Từ Đà (chẳng bằng), tham cầu trường thọ, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Phật Ấy gọi chấp trước mạng căn, lập nhân cố vọng (kiên cố vọng thân), cầu thường trụ, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống vọng diên thứ bảy (vọng muốn kéo dài) Người tu thiền định, dứt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông, xét thức ấm mạng loài dung thông lẫn nhau, sợ tiêu diệt, muốn giữ lại trần lao, chỗ ngồi cung liên hoa, hóa nhiều châu báu mỹ nữ, buông lung tâm mình, sanh tâm thắng giải, bị đoạ vào chấp "chơn vô chơn" (cho vô chơn chơn), làm bạn với cõi Tha Hóa Thiên, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Phật Ấy gọi phát nhân tà tưởng, lập trần lao hưng thịnh, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, thành giống thiên ma thứ tám Người tu thiền định, dứt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông Ở nguồn gốc thức ấm, khởi tâm phân biệt tinh, thô, chơn, nguỵ, nhân trả nhau, cầu cảm ứng, trái ngược đạo tịnh, chấp khổ, tập, diệt, đạo Tứ Thánh Đế, cho đến chỗ diệt xong, chẳng cầu tiến thêm, sanh tâm thắng giải, bị đoạ vào định tánh Thanh Văn, làm bạn với kẻ tăng thượng mạn tỳ kheo Vô Văn, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Phật Ấy gọi lập tâm cảm ứng tinh vi, thành tịch diệt, trái xa viên thôg, ngược đạo niết bàn, thành giống Triền Không thứ chín (bị ràng buộc chỗ Không) Người tu thiền định, dứt hành ấm, sanh diệt diệt, mà nơi tinh diệu tịch diệt chưa viên thông, nơi tánh giác minh, viên dung tịch, truy cứu thâm diệu, chấp niết bàn, chẳng cầu tiến thêm, sanh tâm thắng giải, bị đoạ vào định tánh Bích Chi, làm bạn với người Duyên Giác Độc Giác, chẳng biết hồi tâm hướng Đại Thừa, mê lầm tánh Bồ Đề, lạc tri kiến Phật Ấy gọi lập tâm âm thầm hợp với viên giác, thành trạm minh, trái xa viên thông, ngược đạo niết bàn, sanh giác viên minh, thành giống Bất Hóa Viên thứ mười (chấp vào nơi viên mà chẳng thể hóa giải được) A Nan! Mười thứ cảnh giới thiền định trên, chừng thành điên, nương theo mê hoặc, nơi chưa cứu cánh chấp cho đủ, thức ấm với dụng tâm giao tranh lẫn mà ra, chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên tiền, mỗi dùng tâm mê chấp tập quán ưa thích cũ mình, cho cứu cánh mà ngừng nghỉ đó, tự nói đầy đủ đạo Vô Thượng Bồ Đề, thành đại vọng ngữ, lạc vào tà ma ngoại đạo, hết nghiệp báo chiêu cảm, bị đọa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang ngục A Tỳ,Việt hàng Thanh Văn, Duyên Giác chẳng cầu tiến thêm Các phát tâm theo đạo Như Lai, sau ta nhập diệt, nơi thời mạt pháp, phải đem pháp môn truyền dạy cho đời sau, khiến tất chúng sanh rõ biết nghĩa này, kiến ma (tự chấp tri kiến thành ma), tạo nghiệp chìm đắm, hộ trì cho họ dứt bỏ tà duyên, khiến thân tâm họ nhập tri kiến Phật, từ bắt đầu đến thành tựu chẳng bị lạc đường Chư Phật khứ sa kiếp nhờ pháp môn mà khai ngộ, thành đạo Vô Thượng Nếu dứt thức ấm lục hỗ dụng lẫn nhau, hỗ dụng vào cấp bậc Kim Cang Càn Huệ Bồ Tát, phát khởi chơn trí, suốt mặt trăng ngọc lưu ly, từ siêu việt thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh kim cang thập địa, đẳng giác viên minh vào biển Diệu Trang Nghiêm Như Lai, Bồ Đề viên mãn, quy Vô Sở Đắc Đây ma vi tế lúc tu tập thiền định mà chư Phật giác ngộ từ đời khứ, cảnh ma tiền, nhận biết liền tẩy trừ tâm cấu nhiễm mình, chẳng lọt vào tà kiến, ấm ma tiêu diệt, thiên ma vỡ nát, đại lực quỷ thần hoảng sợ chạy trốn Các loại yêu tinh ly mỵ, chẳng sanh ra, hạ liệt tinh tấn, tâm chẳng mê lầm nơi đại niết bàn, thẳng đến Bồ Đề, chẳng thiếu sót Nếu chúng sanh ngu độn đời mạt pháp chưa hiểu Thiền Na, chẳng biết Phật pháp mà ưa tu tam muội, e họ mắc phải tà kiến, nên lòng khuyên họ trì Phật Đảnh Đà La Ni ta; chưa thể tụng trì, viết nơi thiền đường, đeo thân, thế, tất tà ma chẳng động đến Ngươi nên kính lời dạy sau đường tu rốt mười phương Như Lai." A Nan nghe Phật dạy bảo, liền từ chỗ đứng dậy, đảnh lễ kính vâng, ghi nhớ chẳng sót, lại bạch Phật rằng: "Như lời Phật dạy, tướng ngũ ấm, năm thứ hư vọng vốn tâm, chúng bình thường chưa Như Lai khai thị tỷ mỷ Lại ngũ ấm tiêu trừ lượt hay theo thứ lớp mà diệt trừ? Năm lớp đến đâu bờ bến? Xin Như Lai phát lòng đại từ, khiến tâm mắt đại chúng sáng, làm đạo nhãn tương lai cho tất chúng sanh đời mạt pháp." Phật bảo A Nan: "Diệu tâm sáng tỏ, bổn giác sạch, vốn chẳng có sanh tử trần cấu, tất chúng sanh, hư không, đèu vọng tưởng mà sanh khởi Cái bổn giác vốn sáng tỏ này, vọng sanh tướng gian, Diễn Nhã Đạt Đa mê đầu nhận bóng Vọng vốn chẳng nhân, lại nơi vọng tưởng lập tánh nhân duyên, kẻ mê nhân duyên cho tự nhiên, thật ra, tánh hư không huyễn hóa, nhân duyên tự nhiên vọng tâm chúng sanh tạo thành A Nan, biết chỗ vọng khởi, nói vọng duyên, vọng vốn không, vọng nhân duyên vốn chẳng thể có, chẳng biết lại cho tự nhiên Vì thế, Như Lai phát minh: nhân ngũ Kinh Thủ Lăng Nghiêm ấm vọng Việttưởng Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Thân trước tiên, niệm tưởng cha mẹ sanh ra, tâm chẳng có niệm tưởng chẳng thể đến hợp với tưởng cha mẹ mà thọ sanh Như trước ta nói, tưởng tượng vị chua tiết nước miếng, tưởng tượng leo dốc lòng bàn chân ghê rợn, dốc cao chẳng có, vật chua chưa đến, thân chẳng loại với hư vọng nghe nói chua lại tiết nước miếng? Nên biết sắc thân tiền ngươi, gọi Kiên Cố Vọng Tưởng thứ Như nói, tưởng tượng leo dốc khiến thân thật chịu ghê rợn; nhân niệm tưởng cảm thọ, lay động sắc thân, trước mắt ham thuận chán nghịch, hai tượng giao tranh với nhau, gọi Hư Minh Vọng Tưởng thứ hai Bởi niệm tưởng sai khiến sắc thân; sắc thân với niệm tưởng chẳng loại, thân lại theo niệm tưởng sai khiến? Đủ thứ tượng tương ưng với niệm tưởng, tâm sanh thân nhận, lúc thức niệm tưởng, lúc ngủ thành chiêm bao Vậy niệm tưởng lay động vọng tình, gọi Dung Thông Vọng Tưởng thứ ba Lý tạo hóa chẳng ngừng, âm thầm dời đổi, móng dài, tóc mọc, sức mòn, hình nhăn, ngày đêm thay đổi mà không hay biết A Nan, ngươi, thân lại dời đổi? Nếu phải ngươi, lại chẳng hay biết? Vậy thì, hành ấm niệm niệm chẳng ngừng, gọi U Ẩn Vọng Tưởng thứ tứ Lại, chỗ tánh thức lặng chẳng lay động ngươi, cho thường ấy, nơi thân chẳng kiến, văn, giác, tri, cho chơn thật, chẳng thể huân tập vọng, xem vật lạ từ năm xưa, trải qua nhiều năm, nhớ quên chẳng còn; sau thấy vật lạ đó, nhớ lại rõ ràng, chưa lạc mất? Vậy nơi tánh thức lặng chẳng lay động này, đâu có suy tính, mà niệm niệm chịu huân tập! A Nan nên biết, tánh lặng chẳng thật, dòng nước chảy gấp, trông tịch lặng, chảy gấp mà chẳng thấy, không chảy; cội gốc niệm tưởng, đâu thể huân tập vọng? Nếu lục chưa hỗ dụng tự tại, vọng tưởng chẳng diệt trừ Vậy nên hiên kiến, văn, giác, tri ngươi, hòa hợp với tập khí vi tế, thành mường tượng hư vô nơi tánh trạm liễu, gọi tướng vi tế Điên Đảo Vọng Tưởng thứ năm A Nan! Ngũ ấm năm thứ vọng tưởng kể mà thành Ngươi muốn biết bờ bến sâu cạn, sắc với không bờ bến sắc ấm; xúc với lìa bờ bến thọ ấm; nhớ với quên bờ bến tưởng ấm; diệt với sanh bờ bến hành ấm; trạm nhập hợp trạm, bờ bến thức ấm." *** Lược giải Trước kia, A Nan hỏi ngũ ấm đến đâu bờ bến, Phật giải thích kỹ càng, có nguyên nhân có bờ bến, từ cạn vào sâu Sắc chẳng tự sắc, không hiển sắc, nên sắc với không bờ bến sắc ấm Thọ chẳng tự thọ, xúc có thọ, nên xúc với lìa bờ bến thọ ấm Tưởng tưởng, ghi nhớ gọi tưởng, nên nhớ quên bờ bến tưởng ấm Hành hành, sanh diệt chẳng ngừng, gọi hành, nên sanh với diệt bờ bến hành ấm Thức gọi trạm liễu (trong lặng sáng suốt), diệt sanh diệt, tánh thức nhập vào chỗ cội gốc lặng, mà hợp với trạm nhiên, có nhập có hợp, tức bờ bến thức ấm Vì trạm nhập thức ấm, trạm xuất hành ấm Chơn tánh chẳng gọi trạm nhập, khắp pháp giới, nên chẳng có xuất nhập, trạm nhập vào, nhập vô sở nhập, tức đến chỗ chẳng sanh diệt *** "Cội gốc ngũ ấm lớp sanh khởi; sanh thức mà có, diệt theo sắc mà trừ; lý đốn ngộ, theo ngộ tiêu Sự chẳng thể diệt, phải dứt Ta khai thị cho thắt kết khăn bông, chẳng rõ mà lại hỏi nữa! Ngươi cội gốc vọng tưởng này, nơi tâm khai ngộ, truyền dạy cho người tu hành đời mạt pháp, khiến họ biết hư vọng, tự sanh nhàm chán, biết có niết bàn, chẳng lưu luyến tam giới A Nan! Nếu có người đem thất bảo chất đầy mười phương hư không để cúng dường vô số Phật, tâm chẳng buông lung, ý nào, người nhân duyên cúng dường Phật này, có phước nhiều chăng?" A Nan đáp rằng: "Hư không vô tận, thất bảo vô biên Xưa có người cúng Phật bảy xu, phước báo làm Chuyển Luân Vương, dùng thất bảo đầy khắp hư không để cúng dường; thất bảo suốt kiếp đếm chẳng thể hết, phước lại có bờ bến!" Phật bảo A Nan: "Lời nói chư Phật chẳng có hư vọng, có người gây tội tứ trọng (sát, đạo, dâm, vọng), thập ba la di, phải trải qua địa ngục A Tỳ phương phương kia, ngục A Tỳ mười phương sát na, chẳng nơi không trải qua, người dùng niệm đem pháp môn khai thị cho người sơ học đời mạt pháp, liền tội chướng tiêu diệt, biến nhân khổ địa ngục thành cõi an lạc phước siêu việt người cúng dường trước gấp trăm ngàn lần, ngàn vạn ức lần thế, toán số thí dụ chẳng thể so bằng." * ** Lược giải Theo đoạn nói, phạm tội tứ trọng, thập ba la di tội cực ác, phải chịu qả báo cực khổ tất địa ngục A Tỳ Kẻ phạm tội cần dùng "một niệm đem pháp môn khai thị cho người sơ học đời mạt pháp liền tội chướng tiêu diệt, biến nhân khổ địa ngục thành cõi an lạc." Vậy thật thành nhân sao? Nếu người hiểu lầm việc cho làm nhân cực ác không sao! Vì cần biết thuyết pháp tội lớn đến mức tiêu lại phước báo vô tận Chứng Đạo Ca nói: "Liễu nghiệp chướng vốn không, Chưa liễu phải trả nợ xưa." Liễu liễu ngộ tức chiêm bao thức tỉnh, nghiệp chướng chiêm bao tự tiêu diệt, chưa liễu chiêm bao phải chịu nghiệp báo chiêm bao tiêu liền Kinh nói dùng "một niệm đem pháp môn khai thị cho người sơ học đời mạt pháp, liền tội chướng tiêu diệt, biến nhân khổ địa ngục thành cõi an lạc", ám người liễu ngộ liền tiêu nghiệp chướng "Y văn giải nghĩa, tam Phật oan", độc giả tự xem xét cho kỹ *** "A Nan! Nếu có chúng sanh hay tụng trì kinh ta nói, phước báo số kiếp chẳng thể hết; nương theo lời dạy ta mà tu hành, thẳng đế Bồ Đề chẳng nghiệp ma." Phật thuyết kinh xong, vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cõi tròi, người, a tu la gian, với vị Bồ Tát, Nhị Thừa, thần tiên, đồng tử cõi khác, đại lực quỷ thần phát tâm, vui mừng, đảnh lễ *** Ghi U Ẩn Vọng Tưởng Chúng Sanh Trược Hành ấm gọi u ẩn vọng tưởng? Vì vọng tưởng hành ấm u nhàn ẩn mật, khó mà từ phát giác được, gọi u ẩn vọng tưởng Chúng sanh trược sanh diệt chẳng ngừng, nghiệp báo thường lưu chuyển, luân hồi thành đủ thứ chúng sanh, dựa theo mà sanh tri kiến chấp thật, nên gọi Chúng Sanh Trược Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Phân Vị Luận thường, vô thường, nói tánh thuộc kiến phần; biên vô biên Nói phân Việt vị thuộc tướng phần Bốn thứ hữu biên luận nói phân vị: phân vị tam tế, khứ, tại, vị lai; hai phân vị kiến văn; ba phân vị nhân ngã; bốn phân vị sanh diệt, bị kẹt phân vị hành ấm mà sanh vọng tâm so đo Hậu Hậu Vô Vì trước thấy có hành ấm mà chẳng có thọ tưởng, sau hành ấm chẳng có; trước thấy sau chết chẳng tướng nói chỗ thân diệt mà thôi, truy cứu hết bảy chỗ tận diệt chẳng sanh nữa; thân diệt thuộc dục giới, gồm cõi trời cõi người, sắc dục diệt thuộc sơ thiền, khổ diệt thuộc nhị thiền, cực lạc diệt thuộc tam thiền, cực xả diệt thuộc tứ thiền, dù có chỗ diệt, gồm hai cõi Vô Sắc (Không Vô Biên Xứ Vô Sỡ Hữu Xứ) bảy chỗ diệt Đây lọt vào Vô Tưởng Thiên ngoại đạo, giống tỳ kheo Vô Văn, đồng đoạn kiến, tự nói chứng quả, chẳng thọ sanh nữa, nên lập sau chết đoạn diệt luận Hậu Hậu Hữu Trước nói hậu hậu vô, lại nói hậu hậu hữu? Bởi cội gốc sanh diệt lăng xăng chẳng thể diệt chưa đến chỗ chơn tịch diệt, mà vọng thấy chỗ diệt có chứng đắc, nên nói hậu hậu hữu Vì hành ấm tạm ngưng sát na, tánh viên thông hiện, cho chẳng sanh diệt, tức niết bàn, so đo thành có năm chỗ niết bàn Điên Đảo Vọng Tưởng Mệnh Trược Thức ấm gọi điên đảo vọng tưởng? Vì chấp võng tưởng hư vô, "võng" giống không, "tượng" giống có, có không, trở thành hư vô Hư vô thể chơn như, chẳng sanh chẳng diệt, có võng tượng bóng sanh diệt thức thứ tám Nếu nương theo chơn gọi chánh giác, nương theo thức thứ tám gọi vọng giác, chấp võng tượng hư vô này, nên thành điên đảo vọng tưởng Sinh mệnh hô hấp, sức ấm thể ý thức ba thứ hòa hợp mà thành, dựa theo mà sanh tri kiến chấp thật, nên gọi mệnh trược Năng Phi Năng Chấp ta sanh tất chúng sanh (tâm vi), thật chẳng có lực (quả sự) Tham Phi Tham Thân vốn vô thường, chẳng thể tham được, khởi tâm chấp thật, tham cầu trường thọ, tham tham gọi tham phi tham Lập tâm viên giác thành trạm minh Lấy giác làm viên minh Cho "viên" bị kẹt nơi viên, cho "minh" bị kẹt nơi minh Là "minh" chẳng mê nơi nhân cảm ứng; "viên" nên chẳng mê vào chỗ "diệt xong", từ truy cứu thâm diệu, thâm lại thâm, chẳng đoạ nơi hữu, diệu lại thêm diệu, chẳng đoạ nơi vô, chỗ "phi hữu phi vô" lập niết bàn chẳng sanh chẳng diệt, cố chấp hóa giải được, nên chẳng cầu tiến thêm, thành định tánh Bích Chi Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Đánh máy: canary Nguồn: Canary/ VNthuquan - Thư viện Online Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana Hoa Kỳ xuất 1990 Được bạn: Ct.Ly đưa lên vào ngày: 16 tháng năm 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt và lược giải., Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt và lược giải., Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Hòa Thượng Thích Duy Lực dịch từ Hán sang Việt và lược giải.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn