Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

38 790 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 00:42

Hòa Thượng Thích Thiền Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Kinh Niệm Phật Ba La Mật Dịch từ Hán văn sang Việt văn -1- - Đời Diêu Tần, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ Phạn Hán - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch từ Hán văn Việt văn Phẩm I Duyên khởi Pháp tu đớn ngộ vãng sanh Chính nghe Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ núi Kỳ Xà Quật, gần thành Vương Xá với chúng đại Tỳ Khưu muôn hai người Đó vị trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Tu Bồ Đề, La Hầu La, Phú Lâu Na, A Nan, A Nan Đà, Ma Ha Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, v.v Lại có tám muôn vị đại Bồ Tát khắp mười phương đến tham dự Đó ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Bồ Tát, Đà La Ni Tự Tại Công Đức Lâm Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, v.v tất có lực thâm nhập vô lượng tam muội môn, tổng trì môn, giải thoát môn, chứng pháp thân, đắc ngũ nhãn, biện tài vô ngại, thần thông du hí, biến đủ loại thân tướng khắp quốc độ để cứu với chúng sanh Lại có vô lượng đại Phạm Thiên Vương, Tự Tại Thiên Vương, Đế Thích Thiên Vương, Đâu Suất Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương, vô số quyến thuộc dự hội Lại có Long Vương, Khẩn Na La Vương, Càn Thát Bà, A Tu La Vương, Ca Lầu La Vương, v.v vô số quyến thuộc câu hội Lại có quốc mẫu Vi Đề Hy Hoàng Thái Hậu A Xà Thế Vương hoàng tộc, quân thần câu hội Tất đại chúng cung kính cúi lạy chân Phật, lui ngồi bên Lúc giờ, hàng ưu bà tắc có vị trưởng giả tên Diệu Nguyệt, trú ngụ thành Vương Xá, quy y Tam Bảo thọ trì năm giới cấm, đến dự pháp hội Vị trưởng giả từ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp khứ, gần gũi thừa cúng dường vô lượng vô biên muôn ức hà sa đức Phật, y theo pháp tu hành Hiện làm thân cư sĩ, vợ đông nhiều, nhà cửa nguy nga, kho đụn đầy dẫy Tuy cảnh ràng buộc mà trưởng dưỡng tâm chí giải thoát Tuy hưởng dụng ngũ dục gian, hoài bão đại nguyện sinh chư đại Bồ Tát Tuy chốn bùn lầy dơ bẩn mà sẵn sàng xả ly thân mạng, tài sản, quyến thuộc để gieo trồng hạt giống Bồ Đề Tuy nhà lửa chập chùng hiểm nạn, mà thực hành tuệ giác vô Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền lậu, hết lòng thương tưởng chúng sinh một, thể pháp thí oán thân bình đẳng Trưởng giả Diệu Nguyệt từ đại chúng bước ra, nhiễu quanh đức Phật ba vòng Rồi đến trước Như Lai, chắp tay quì xuống, gối bên hữu chấm đất, cung kính bạch với đức Phật rằng: "Hy hữu Thế Tôn! Hy hữu Thế Tôn! Được làm thân người khó, rùa gặp bộng nổi, gặp Phật đời khó gấp muôn phần Gặp Phật đời khó, nghe pháp lại khó gấp muôn phần Được nghe pháp khó, làm để nương theo giáo nghĩa tu tập, lại khó gấp vô lượng phần Bởi sao? Theo chỗ xét nghĩ, tám vạn bốn ngàn pháp mầu mà Như Lai dạy, nhằm đưa chúng sanh ngộ nhập Phật Tri Kiến, phải có pháp mầu cứu vớt hạng chúng sanh tội khổ, mê đắm, xấu ác Hôm phụng chúng sinh tội khổ nơi thời mạt pháp, phụng bậc trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, sát đế lợi, thủ đà la thành Vương Xá này, mà khẩn cầu đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, ban cho chúng cách thức tu hành thật dễ dàng để giải thoát, đường thật vắn tắt để hoàn thành Phật Trí Như đức Thế Tôn dạy, đời mạt pháp chúng sinh cõi Diêm Phù Đề can cường, ngỗ nghịch, tâm tạp, nghiệp nặng, mê đắm ngũ dục, hiếu thuận cha mẹ, cung kính sư trưởng, không thực lòng quy y Tam Bảo, thiếu lực thọ trì năm giới cấm, làm đủ chuyện tệ ác, phỉ báng thánh nhân, v.v Cho nên suy gẫm phải có môn tu thật giản đơn, thật tiện lợi nhất, dễ dàng nhất, để tất chúng sinh khỏi đoạ vào đường ác, chấm dứt luân chuyển sinh tử khắp ba cõi, thọ dụng pháp lạc, sớm bước lên địa vị Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác Vì vậy? Sau Như Lai diệt độ khoảng ngàn năm trở đi, thời kỳ pháp cuối cùng, kinh điển ẩn mất, chúng sinh hạ liệt ám độn, ngã chấp sâu dày, tâm tưởng thô trệ, tà kiến lan tràn, say sưa làm nghiệp ác để tự vui Do đó, tự nhiên chiêu cảm động đất, đói kém, tật dịch, binh đao, lũ lụt, mùa, gió bão, thời tiết viêm nhiệt não Thánh nhân lại không xuất Tuổi thọ giảm dần Nếu phát khởi tâm chí tu hành, tu tập môn giới luật, thiền định, trí tuệ, giải thoát vô lâu Không thể tu tập tứ niệm xứ bát đạo, tứ cần Không thể tu tập tứ vô lượng tâm, tu tập sáu ba la mật, bố thí ba la mật, nhẫn đến trí tuệ ba la mật, tu tập phương tiện quán trí để ngộ nhập Phật Tri Kiến Không thể chứng đắc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán Không thể chứng nhập sơ thiền, nhẫn đến tứ thiền Không thể chứng nhập niết bàn diệu tâm Không thể sâu vào vô lượng tam muội, thần thông du hí chư Bồ Tát, nhẫn đến thâm nhập cảnh giới thù thắng trang nghiêm chư Phật, rải cỏ nơi đạo tràng, đánh rền trống pháp, hàng phục ma quân Vì lý vậy, mà đệ tử chúng xét nghĩ nên phát khởi vô thượng Bồ Đề tâm Khẩn cầu đức Thế Tôn dạy giáo pháp nhiệm mầu, mong lợi lạc tội khổ chúng sinh thời kỳ cuối Chính Pháp." Trưởng giả Diệu Nguyệt vừa dứt lời thưa thỉnh, đại địa chấn động mãnh liệt Khắp hư không, hoa mạn đà la, ma mạn đà la, mạn thù sa, ma mạn thù sa tuôn rắc mưa Từ phương Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền Tây xuất vô lượng vô số hà sa đám mây ngũ sắc, mây chiên đàn hương, mây y phục cõi trời, mây âm nhạc cõi trời, mây hoa sen báu trắng bạch, v.v Trong đám mây phát tiếng sấm lớn, đồng lúc chầm chậm bay về, nhóm lại phía đỉnh núi Kỳ Xà Quật Tất đại chúng vui mừng, hớn hở, tự biết điềm lành chưa có Bấy giờ, quốc mẫu Vi Đề Hy Hoàng Thái Hậu từ đại chúng bước trước Phật, đảnh lễ xong, chấp tay thưa: " Bạch đức Thế Tôn, duyên cớ mà điềm lành này?" Liền ấy, đức Như Lai từ nơi tướng lông trắng chân mày, phóng hào quang chiếu khắp vô lượng vô biên vi trần số giới mười phương mà nói lời này: "Lành thay! Các thiện nam tử, thiện nữ nhân! Nay ta lời thưa thỉnh ưu bà tắc Diệu Nguyệt, ưu bà di Vi Đề Hy, lại nương theo nguyện vô lượng vô số bất khả thuyết chư Phật, mà tuyên dương giáo nghĩa bí mật vi diệu tối thắng đệ nhất, nhằm cứu độ chúng sanh thời kỳ Phật Pháp cuối Giáo nghĩa này, chư Phật khứ nói, chư Phật nói, chư Phật vị lai nói Tất chúng sinh đời mạt pháp nương nơi giáo nghĩa mà giải thoát rốt ráo, mãi xa lìa đường ác, đời an ổn, sau mạng chung sinh cõi Phật, chứng vị Bất Thối, tu tập cho đế đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Này, cư sĩ Diệu Nguyệt, chăm lắng nghe, ta ông nói Diệu Nguyệt! Tất loại chúng sinh chết nơi đây, sinh trở lại nơi kia, sống chết nối không dứt Mỗi mạng chung loại nghiệp lành đời hiển rõ ràng Chúng sinh sống tư tưởng, bay lên hóa sinh nơi cõi trời Nếu tưởng, lại gồm phước huệ tín nguyện tự nhiên tâm trí khai mở mà thấy mười phương chư Phật, tuỳ theo nguyện lực mà sinh Tịnh Độ Chúng sinh tình ít, tưởng nhiều vào hàng phi tiên, bay nhẹ nhàng không xa hạng tưởng Chúng sinh tình tưởng phát sinh vào cõi người Bởi vậy? Bởi tưởng thông sáng, tình mê tối Nếu tình tưởng ngang không bay lên không xuống Chúng sinh tình nhiều, tưởng lạc vào bàng sinh, nhẹ làm chim bay, nặng làm thú chạy Chúng sinh có bảy phần tình ba phần tưởng bị đọa làm thân ngạ quỷ, thường chịu nóng đói khát trải qua trăm ngàn kiếp dài lâu Chúng sinh có chín phần tình phần tưởng, bị đoạ vào địa ngục Nhẹ vào nơi địa ngục Hữu Gián, nặng đọa vào ngục Đại A Tỳ Nếu tâm tình ấy, kiêm thêm trọng tội hủy cấm giới Phật, khinh báng Đại Thừa, thuyết pháp sai lầm, đắm tham tín thí, lạm thọ cung kính, phạm vào thập ác ngũ nghịch, chiêu cảm báo luân chuyển sinh ngục Vô Gián khắp mười phương Này Diệu Nguyệt cư sĩ! Trong thời kỳ pháp diệt tận, chúng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề tình nhiều tưởng ít, tâm địa bỏn sẻn, tham lam ghét ganh, lành, phước báu cỏi Lúc sinh tiền Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền thọ nhận đủ loại nghiệp dữ, sau mạng chung gặt báo đau khổ ba nẻo ác với hạn kỳ lâu dài Vì mà chư Phật khắp mười phương xót thương vô cùng, luôn tìm cách bạt trừ khổ não cho hạng chúng sinh Các đức Như Lai nơi đời, mục tiêu chân không tuyên dương diệu pháp bí áo sâu xa cho bậc Thánh giả, hiền nhân - mà mục tiêu khẩn yếu nhằm cứu vớt loại chúng sinh tội khổ, nặng tình, nhẹ tư tưởng Chư Phật dùng Phật nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sinh lành không đồng đều, thấy thân tướng cảnh giới chúng sinh xấu tốt có sai biệt Nhưng điểm sinh khởi chẳng rời sát na tâm sinh diệt, chỗ hội qui không rời sát na tâm sinh diệt Muốn hàng phục chuyển biến sát na tâm sinh diệt ấy, pháp pháp Niệm Phật Diệu Nguyệt cư sĩ Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân đủ lòng tin, cần chuyên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, suốt sáu thời ngày giữ trọn đời không thay đổi, tiền chiêu cảm y báo, báo Phật A Di Đà cõi Cực Lạc Lúc lâm chung cố giữ cho mười niệm nối liền nhau, vào Phổ Đẳng Tam Muội đức A Di Đà, Phật tiếp dẫn Tịnh Độ Tây phương Vĩnh viễn xa lìa đường ác, không luân hồi sinh tử Đó gọi vị Bất Thối Chuyển Từ lúc ấy, nhẫn nại sau, vượt qua thập địa, chứng Vô Thượng Giác Diệu Nguyệt nên biết, thật pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp chúng sinh Đây thật môn tu thích đáng khế hợp mà chư Phật dùng để đưa muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc niết bàn thế, thành Phật đời Đây môn tu đại oai lực, đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sinh vượt thắng thân phàm phu, mà thâm nhập cảnh giới chơn thường Đây môn tu đại bát nhã, đại thiền định, mà chư Phật dùng làm thuyền bè đưa chúng sinh qua thấu bờ bên kia, không sinh, già, bệnh, chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc Đây môn tu đại trang nghiêm, đại tịnh, mà chư Phật dùng để đưa chúng sinh vào giới luật, nhiếp chúng sinh vào oai nghi, an ổn khoái lạc Đây môn tu đại nhu hòa, đại nhẫn nhục, mà chư Phật giúp chúng sinh tự khổ vô thường mà thành tựu Tri Kiến Phật Đây môn tu đại Bồ Đề, đại siêu việt, mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp chúng sinh thành Phật Phật kiếp Đây môn tu đại từ đại bi đại dũng mãnh, mà chư Phật dùng để giúp chúng sinh có tâm tâm chư Phật, có nguyện nguyện chư Phật, mau chóng vượt qua địa vị phàm phu tự chứng Pháp Thân phần Lại khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nhẫn lại đến nay, chư Phật dùng pháp Niệm Phật để độ khắp chúng sinh Trong có vô lượng vô biên hà sa chư Phật mười phương thuyết giảng giáo nghĩa Niệm Phật để rộng cứu vớt chúng sinh Trong đời vị lai, tất chư Phật muốn cứu vớt hết chúng sinh, phải nới pháp Niệm Phật Do mà Như Lai bảo rằng: Niệm Phật vua tất pháp Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền Này Diệu Nguyệt cư sĩ, lòng tin nhận lời dạy Như Lai, ghi nhớ kỹ lời dạy Như Lai Hãy thực hành theo lời dạy Như Lai, chứng đắc pháp nhẫn tối tôn tối diệu đệ mà Như Lai ban cho Vì vậy? Vì pháp Như Lai chân thật, giải thoát, an vui thuận theo sở cầu nguyện chúng sinh Vì pháp Như Lai vắng lặng, không dính mắc, vô cấu nhiễm, thuận theo tình tưởng chúng sinh mà giúp chúng sinh thành tựu địa vị Phật Đà, không bị hư hoại, chẳng cần phải chán ghét lìa bỏ gian, chỗ ràng buộc mà tâm tự tại, thọ dụng pháp lạc, sau lâm chung sinh cõi Phật A Di Dà Phẩm thứ II Mười tâm thù thắng Bấy giờ, đức Như Lai đôi môi đẹp trái tần bà phóng luồng hào quang rực rỡ, chói chang gọi Thành Tựu Thọ Quang Thế Tướng Quang Minh Với trăm ngàn ức a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc Chiếu soi mười phương tất giới tận hư không vô biên tế, vô chướng ngại Hiển Như Lai thứ tự tại, khai ngộ vô lượng chúng Bồ Tát, chấn động hà sa quốc độ, diệt trừ thống khổ chúng sinh, phá tan đường dữ, bủa che tất cung điện ma vương, phơi bày tất chư Như Lai giáng sinh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, thuyết tháp Đại Thừa giáo hóa chúng sinh nhẫn đến thị niết bàn Trưởng giả Diệu Nguyệt thấy đức Thế Tôn hiển thần biến quảng đại, khiến tất chúng hội, chư đại Bồ Tát, chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, chư cận nam, cận nữ, trời, rồng, quỷ, thần, v.v sinh lòng hoan hỷ chẳng thể nghĩ bàn Diệu Nguyệt cởi xâu chuỗi ngọc báu nơi cổ mà cúng dường nơi chân Phật, đảnh lễ đức Phật, nói kệ khen ngợi vầy: Lành thay đức Thế Tôn Con làm thân người Lại nghe mật pháp Của chư Phật ba đời Thế Tôn tối thắng Sư Tử dòng Thích Thật Đại Y Vương Đủ phương thuốc nhiệm mầu Dứt hẳn khổ sinh tử Giúp chúng sinh Xa rời ba đường ác Chứng vui niết bàn Nơi cõi Phật tịnh Nay chuyên lòng Luôn xưng niệm danh hiệu Kinh Niệm Phật Ba La Đức Phật A Di Đà Hòa Thượng Thích Thiền Nguyện chúng sinh Vãng sinh nước Cực Lạc Trưởng giả Diệu Nguyệt lại quán sát tâm niệm đại chúng, chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận nam, cận nữ, trời, rồng, quỷ, thần Biết tâm niệm đại chúng nghi ngờ, chưa hiểu thấu lời dạy Như Lai, nên đến trước Phật, chắp tay cung kính thưa "Bạch đức Thế Tôn, nơi lực vĩ đại nguyện Phật A Di Đà mà tham dự pháp hội này, đích thân nhận lãnh lời giáo huấn Như Lai Cho nên, sẵn sàng đặt trọn tín tâm nơi Như Lai, nơi giáo pháp vi diệu, hi hữu Nhưng, chúng sinh vào thời kỳ pháp diệt tận, lành cạn mỏng, phúc đức thiếu kém, tri kiến bị si mê che lấp, kinh điển sót nhiều chẳng có hiểu lời Phật dạy Do tin nhận giáo nghĩa uyên áo, bí mật để thẳng bước tiến tu, mau thành Phật Trí Hôm nay, phụng tiền đại chúng tất thiện nam, tín nữ thời vị lai, mà khẩn cầu đức Thế Tôn giải thích cho chúng rõ Bạch đức Thế Tôn, thường tin nghĩ rằng: niệm Phật tức thành Phật đời Thế hôm đức Thế Tôn lại ân cần khuyên bảo chúng phải phát nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc độ Tây phương?" Khi ấy, đức Thích Ca mỉm cười, giơ cao cánh tay hữu, lấy bàn tay xoa đỉnh đầu trưởng giả Diệu Nguyệt, mà nói lời này: " Hay thay! Hay thay! Diệu Nguyệt cư sĩ, pháp khó tin khó hiểu bậc nhất, mà Như Lai chưa nói Đây pháp tối thượng Nhất Thừa, chứa đựng vô lượng vô biên ý nghĩa vi diệu, mà Như Lai đợi đến lúc thời ban cho, tựa hoa ưu đàm bát la muôn ngàn năm nở lần Đây tạng pháp bí mật chư Phật ba đời, ví viên bảo châu búi tóc Luân Vương khinh suất trao cho người khác Mà Như Lai truyền giao cho chúng sinh chí hoàn thành địa vị Thiên Nhân Sư, tiếp nối hạt giống Bồ Đề Này Diệu Nguyệt cư sĩ, ta dùng cặp mắt toàn giác để quán sát tâm tiền chúng sinh, thấy rõ chất tâm gọi Tâm Thể Tâm thể vốn hình dáng, tướng mạo, sắc chất, không dài, không ngắn, không khứ, không tại, không vị lai Không không lành, không sinh không diệt, chẳng phi sinh diệt Tâm thể luôn xa rời tất luận giải gian Do tâm thể nhơ bẩn mà chúng sinh luân chuyển ba cõi, sáu đường, đời đời chịu khổ Do tâm thể trở nên tịnh, mà chúng sinh thành tựu Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến, đắc A La Hán nhẫn đến địa vị Phật Đà Bởi duyên với pháp ác, mà tâm thể tạo cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, a tu la, nhẫn đến chìm nỗi triền miên bất tận nơi cõi khổ khắp mười phương Bởi duyên với pháp lành, mà tâm thể tạo cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, v.v Lại nữa, vọng niệm tương tục nối không dứt, mà biến đủ loại hình tướng, sắc thân, thọ mạng, ẩm thực, quyến thuộc, phiền não, để hưởng dụng cảnh giới Hoặc cam chịu Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền báo khổ lạc nhân tố sai biệt Đời đời mãi, chưa lúc tạm ngưng nghỉ Này Diệu Nguyệt cư sĩ, nên biết danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật pháp thân viên mãn chu biến thiết xứ, Phật tánh thâm có đầy đủ lực vô úy bất khả tư nghị, có đầy đủ diệu dụng vô ngại bất tư nghị Là cứu cánh siêu việt tối thượng, có đầy đủ lực bất khả thuyết, bất khả xưng tán, để chuyển hóa vô minh thành giác ngộ, sinh tử thành niết bàn Là phương tiện vi diệu bậc nhất, thường cải biến sở y sở hành chúng sinh, đưa tất tướng trạng hữu lậu, trói buộc, trở với tánh vô lậu, giải thoát Cho nên, chúng sinh đem tâm thể mà duyên với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, tâm thể người trở nên vô cấu nhiễm, phát sinh vô lượng vô biên đức tướng Như Lai Do vậy, tự nhiên thấy giới Cực Lạc trang nghiêm thù thắng Cùng lúc, niệm tưởng Nam Mô A Di Đà Phật phát khởi thân lượng, oai nghi, tướng hảo quang minh đức A Di Đà chư vị thánh chúng Này Diệu Nguyệt cư sĩ, người nơi ý nghĩa phải nên hiểu rõ thế! Pháp môn Niệm Phật chuyển biến tâm thể chúng sinh, cách cho tâm thể duyên với vọng niệm, với lục trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, với huyễn cảnh, với trí lực, với kiến chấp, với mong cầu, với thức phân biệt, v.v Mà đem tâm thể duyên với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Không bao lâu, người niệm Phật tự nhiên vào chỗ vắng lặng, sáng suốt, an lạc cảm ứng với nguyện lực đức A Di Đà, thấy sinh vào cõi nước Cực Lạc, thân ngồi tòa sen báu, nghe Phật Bồ Tát nói pháp, thấy Phật lấy tay xoa đỉnh Lại nữa, Diệu Nguyệt, có chúng sinh chí thành xưng niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, uy lực bất khả tư nghị danh hiệu khiến cho tâm thể tịnh mà chúng sinh không hay biết, tự nhiên chứng nhập Sơ Phần Pháp Thân, âm thầm ứng hợp với Bi Trí Trang Nghiêm Phật Nhưng chưa thể đắc tam minh, lục thông, vô lượng đà la ni, vô lượng tam muội, nhẫn đến chưa đắc Nhất Thiết Chủng Trí, chẳng thể đồng đẳng với chư Phật mà thành tựu bước lộ trình Như Thật Đạo Thí dụ làm gạch để xây nhà Tuy nhào trộn đất sét, bỏ vô khuôn đúc hình dạng viên gạch Nhưng muốn viên gạch bền lâu, chắn, không hư rã, chịu nóng chói mưa sa, cần phải đưa vào lò lửa nung đốt hạn kỳ Người niệm Phật lại Tuy công phu niệm Phật kiếp đặt tảng vững vàng cho nghiệp giải thoát, sau phải vãng sinh Tịnh Độ, lãnh thọ giáo hóa Phật Thánh chúng thành tựu Vô Sinh Pháp Nhẫn Sau đó, đủ lực thân khắp mười phương, hành Bồ Tát đạo, vào sinh tử mà không trói buộc, trở lại chốn ác trược mà chẳng nhiễm ô, cứu độ chúng sinh hạn lượng Thí dụ việc khắc hoạ hình tượng Ta dùng gỗ tốt đẽo gọt lâu ngày tạo nên hình dáng người Nhưng phải bỏ thời gian lâu xa để chạm trổ thêm mắt, tai, miệng, nét mặt, nếp nhăn, Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền dáng vẻ, tịch, thần sắc, v.v Người niệm Phật lại Tuy phát khởi tín tâm dũng mãnh, công phu không gián đoạn, bê trễ, tái sinh cõi Ta Bà bị luân chuyển định tuệ non kém, đức chưa hoàn mãn Cần phải vãng sinh Cực Lạc giới, kề cận Phật Thánh chúng, thành tựu vô lượng ba la mật thâm nhập tam muội tổng trì môn, phát hoằng thệ nguyện khắp mười phương giáo hoá vô số chúng sinh Không lâu lấy cỏ rải nơi Bồ Đề đạo tràng, hàng phục ma quân, thành Đẳng Chính Giác, chuyển pháp luân vô thượng Diệu Nguyệt cư sĩ, nên biết rằng: vãng sinh Cực Lạc không trở lại địa vị phàm phu với thân xác ngũ uẩn Do đó, gọi Bất Thối Chuyển Từ sau, thành tựu mười thứ trí lực, mười tám pháp bất cộng, năm nhãn, sáu thông, vô lượng đà la ni, vô số tam muội, thần thông du hí, biện tài vô ngại, v.v đầy đủ công đức vô lậu đại Bồ Tát, đắc Phật Bởi mà ta, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hôm trân trọng xác rằng: vãng sinh đồng ý nghĩa với thành Phật, vãng sinh tức thành Phật Muốn vãng sinh Cực Lạc cần xưng niệm danh hiệu Phật đủ Vì danh hiệu biểu tướng Pháp Thân niệm danh hiệu tức niệm Pháp Thân Phật Và người niệm Phật khỏi phải kiêm thêm môn tu Vì nơi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật luôn chứa đựng vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên diệu dụng, vô lượng vô biên quang minh, tướng hảo, uy lực, v.v nghĩ bàn." Diệu Nguyệt trưởng giả lại thưa rằng: "Bạch đức Thế Tôn, thấu triệt nghĩa lý thâm diệu phép Niệm Phật, khẩn cầu đức Thế Tôn thương xót mà rộng bày thêm, để chúng sinh nơi đời vị lai điều ích lợi Bạch đức Thế Tôn, phải niệm Phật gọi đắc pháp? Phải dấy khởi tâm thái mà tu tập vãng sinh Cực Lạc?" Đức Phật dạy rằng: "Này Diệu Nguyệt cư sĩ, Niệm Phật chân chính? Muốn niệm Phật pháp tự biết chắn vãng sinh, người niệm Phật phải phát khởi mười thứ tâm thù thắng sau đây: thứ Tín Tâm, thứ hai Thâm Trọng Tâm, thứ ba Hồi Hướng Phát Nguyện Tâm, thứ tư Xả Ly Tâm, thứ năm An Ổn Tâm, thứ sáu Đà La Ni Tâm, thứ bảy Hộ Giới Tâm, thứ tám Ba La Mật Tâm, thứ chín Bình Đẳng Tâm, thứ mười Phổ Hiền Tâm Thế gọi Tín Tâm? Này Diệu Nguyệt, tín tâm nghĩa lòng tin chân thật, tha thiết, bền vững Là nhân tố định thành Phật, nhân tố định thâm nhập cảnh giới Đại Thừa Bởi sao? Vì lòng tin mẹ đẻ tất công đức vô lậu, lòng tin cửa ngõ nhiệm mầu đưa chúng sinh nơi kho báu Phật Pháp, cho nên, việc trưởng dưỡng tín điều thiết yếu môn tu Trước hết phải đặt trọn lòng tin chân thật vào lý nhân cách sâu chắc, kiên cố, không nảy sinh ý tưởng hành vi trái ngược với lý nhân Phải thấy hoạt dụng lý nhân Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền dung thông ba đời, khứ, tại, vị lai rõ ràng đường kẻ dọc ngang lòng bàn tay Tin kiếp sống gian vô thường, mạng người ngắn ngủi thở vào, tất pháp hữu vi huyễn hóa, chủ tể, niệm niệm sinh diệt không ngừng, sát na biến hoại chẳng nghỉ, tất đưa tới khổ não, vô minh trói buộc Tin sáu nẻo luân hồi thật nguy hiểm chướng nạn, sơ sẩy ý niệm đủ đưa chúng sinh trầm luân nghìn muôn ức kiếp Một lần sa lạc vào ba đường đến lúc thoát khỏi Tin Phật Pháp đạo giải thoát an vui, đạo trí tuệ, từ bi, đạo diệt khổ, đạo cứu vớt chúng sinh chẳng chừa hạng loại cả, đạo Phật Tri Kiến, có đủ phương thuốc nhiệm mầu trừ diệt tất thứ bịnh tật chúng sinh Tin Tam Bảo chỗ nương muôn loài, đèn phá tan hắc ám, thuyền đưa chúng sinh qua thấu bờ bên Tin tất pháp tâm thể tạo Từ ba đời mười phương chư Phật nhẫn đến tứ Thánh, lục phàm, tâm thẻ lưu xuất biến Tin cõi Cực Lạc tâm thể tịnh chúng sinh tạo ra, tương ứng với nguyện vĩ đại Phật, Bồ Tát, Thánh chúng Và tin rằng, đức A Di Đà Phật niệm tưởng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật phát khởi lên Tin mỗi chúng sinh có đủ lực lãnh thọ giáo pháp Như Lai, hữu tình có lực hoàn thành địa vị Nhất Thiết Chủng Trí chư Phật Tin nguyện Phật A Di Đà chân thật, rốt tối thắng Và ngài không bỏ sót chúng sinh cả, dù kẻ phạm vào ngũ nghịch, thập ác, v.v Tin pháp niệm Phật vãng sinh môn tu cho người, rời môn tu người loài giải thoát, phế bỏ môn tu chư Phật dùng pháp khác để tế độ hữu tình thệ, nguyện Diệu Nguyệt phải phát khởi tín tâm mà niệm Phật Thế gọi Thâm Trọng Tâm? Này Diệu Nguyệt, thâm trọng tâm nghĩa đem lòng sâu xa cẩn trọng mà cảm mộ ân đức Tam Bảo, tưởng nhớ công lao cha mẹ, thiện tri thức, chúng sinh Trong khứ vô lượng vô biên na tha vi trần kiếp, chư Phật thương xót chúng sinh mà xả bỏ đầu, mắt, tay, chân, thân mạng, tài sản, quyến thuộc, v.v để tìm cầu chánh pháp, tu Bồ Tát Đạo, giáo hóa muôn loài, làm cho lợi ích Đời đời kiếp kiếp, chư Phật theo dõi thương tưởng đến chúng sinh, luôn tìm cách nhổ bạt gốc rễ tham ái, đập tan gông cùm sinh tử, làm khô cạn biển khổ vô minh, phát tâm quảng đại, tâm kim cang, tâm vô phân biệt mà rọi sáng lối cho hữu tình Vì mà người niệm Phật phải phát khởi tâm chí sâu xa cẩn trọng để tưởng niệm, cảm mộ ân đức Nhưng chư Phật muốn tế độ tất chúng sinh, phải lấy chánh pháp làm phương thuốc hữu Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền trị dứt chứng bệnh tham ái, dùng chánh pháp làm thuyền bè đưa chúng sinh qua thấy bến bờ giác ngộ, dùng chánh pháp làm tuệ kiếm chặt đứt trăn trối phiền não, làm đuốc dẫn dắt khỏi đêm dài vô minh, làm chất đề hồ chữa lành thứ sinh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, dùng chánh pháp làm đôi mắt cho chúng sinh nhìn rõ thật tướng Người niệm Phật phải biết cảm mộ ân đức cao dày chánh pháp, phải luôn báo đáp ân đức cách đọc tụng kinh điển Đại Thừa giảng nói cho kẻ khác, khuyên bảo người quy y, bố thí, trì giới, thiền định Khiến cho chánh pháp lưu hành rộng khắp nhân gian, hưởng dụng cam lồ vị Dù phát nguyện quy y Tam Bảo, người trực tiếp khai sinh tánh mạng tuệ giác nơi ta, thiện tri thức, gồm có Thánh Tăng, Phàm Tăng, Sư Trưởng bạn đồng tu đồng học Thiện tri thức cửa ngõ xu hướng thiết trí, làm cho chúng sinh vào Như Thật Đạo Thiện tri thức cỗ xe xu hướng thiết trí, đưa tất chúng sinh tới Như Lai Địa, thiện tri thức thuyền bè xu hướng thiết trí, khiến chúng sinh có ánh sáng Phật Tri Kiến Thiện tri thức đường xu hướng thiết trí, dẫn dắt chúng sinh thấy rõ đường yên lành hay hiểm trở Thiện tri thức cầu xu hướng thiết trí, tiễn đưa chúng sinh qua khỏi chỗ hiểm ác Thiện tri thức lọng che xu hướng thiết trí, làm cho chúng sinh che núp bóng râm đại từ mát mẻ Thiện tri thức cặp mắt xu hướng thiết trí, khiến chúng sinh nhận rõ pháp tánh Thiện tri thức thủy triều xu hướng thiết trí, làm cho chúng sinh đầy đủ nước đại bi Kế đó, ân đức cha mẹ, chín tháng cưu mang, nhường khô nằm nướt, nuốt đắng nhổ ngọt, quần áo chăn màn, nuôi khôn lớn, suốt đời tận tụy, đến chết chưa nguôi Và cuối cùng, ân đức chúng sinh, cung ứng ẩm thực, y dược tọa cụ, văn tự, tri kiến, bảo hộ, v.v Do vậy, người niệm Phật, phải lấy tâm chí sâu xa, cẩn trọng mà cảm mộ ân đức thiện tri thức, cha mẹ, chúng sinh, v.v Nhờ mà từ bi nẩy nở, lửa trí tuệ từ từ bừng cháy, môn tu Niệm Phật dễ dàng thành tựu Thế gọi Hồi Hướng Phát Nguyện tâm? Này Diệu Nguyệt, hồi hướng phát nguyện tâm nghĩa dấy động tâm chí này; không riêng thân, mà cầu xuất ly Ta Bà loạn trược, khổ não Trái lại, phải nguyện chúng sinh khắp ba cõi sáu đường mà cầu vãng sinh Cực Lạc, chóng thành tựu Phật Đạo để tế độ quần mê Tại vậy? Vì muốn có đức siêu việt tối thượng phải khát khởi tâm chí quảng đại, dũng mãnh Người niệm Phật đem tâm thái hời hợt, hẹp hòi cõi mà riêng thân giải thoát, chẳng chiêu cảm báo nhỏ bé, nông cạn, tầm thường, không xứng hợp với hoài chư Phật, chẳng tương ứng nguyện vĩ đại bi trí viên mãn Phật A minh, thường tại, chiếu suốt mười phương pháp giới Tức đồng đẳng với tri kiến giác ngộ Như Lai Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền Nếu gạn lọc ngã kiến, ngã chấp, không chi pháp huy lực vô biên danh hiệu Phật Thật vậy, nhờ chuyên tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà hành giả chuyển thức thành trí Ngã chấp tự nhiên rơi rụng Ngã kiến tự nhiên tan mất, bong bóng nước ánh mặt trời Lúc giờ, không lìa cung Đâu Suất mà phân thân khắp vi trần quốc độ để chuyển pháp luân vô thượng, khai thị tuệ giác cho vô lượng chúng sinh, giúp tứ sinh cửu hữu ngộ nhập Phật Tri Kiến Khi xưng niệm danh hiệu Phật, hành giả thức nương theo nhân duyên mà dấy động, nên chẳng thành tựu pháp Y Tha Khởi Vì tham dự ngã ngã sở nên biến kế sở chấp chẳng tồn Chỉ danh hiệu Phật tuôn chảy liên miên bất tận thành dòng tâm, mà mỗi sát na hiển Vô Thượng Diệu Viên Thức Tâm Tam Muội, tức Chân Duy Thức Tánh Tiếp tục hành trì Niệm Phật thế, chẳng bao lâu, chẳng nhìn thấy huyễn tướng vạn pháp bên chẳng bắt gặp tám thức bên Trong hay giả dối, không thật Ngay tướng thức chẳng có Vì ba đời mười phương Như Lai, vi trần sát quốc độ, hư không, sắc pháp, tâm vương, tâm sở không thứ chân thức tánh mà tự hữu, tự sinh, tự diệt Danh hiệu Phật tương tục, không gián đoạn, có không, chân thức tánh biến Đại viên cảnh trí tự nhiên phơi bày Danh hiệu Phật dẫn dắt hành giả vào tánh viên thành Phật, chứng vô sinh pháp nhẫn Do đó, phải nói rằng: Niệm Phật pháp môn đệ dùng để chuyển thức thành trí, mà chúng sinh thời mạt pháp phải siêng thọ trì Này Vi Đề Hy, tất chúng sinh từ vô thủy đến nay, bị vô số tư tưởng điên đảo làm khuất lấp Tánh Viên Giác Như kẻ mù mơ thức giấc ngã tư đường cái, chẳng rõ phương hướng, lẫn lộn tà, thấy cong nhìn ngược, bất phân thiện ác Tư tưởng điên đảo nẩy sinh thân tâm, nhận thân tứ đại giả hợp làm thân, chấp tư tưởng vô minh điên đảo làm tâm Cứ thế, mà sinh tử, tử sinh nối không dứt, tạo vòng lẩn quẩn luân hồi Nhưng vô minh điên đảo chẳng thật Như hoa đốm, bóng nước, ảo tưởng nơi sa mạc, người ngủ chiêm bao, thấy việc, cảnh vật rõ ràng, thức dậy, thời không hết Nếu chuyển hóa vô minh điên đảo thời thân tâm thành giác ngộ Hoặc không phát tâm tu trì thời sinh tử huyễn mộng mà tự vui Chỉ có danh hiệu Phật đầy đủ lực nhiệm mầu để chuyển hoá vô minh trở nên giác ngộ, chuyển hoá sinh tử trở nên niết bàn, chuyển hóa giả huyễn trở nên chân thật Vì vậy? Khi xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hành giả thành tựu chánh định Như Lai, tự nhiên phát sinh Tuệ Giác Không Tánh, danh hiệu Phật hư không tạng, viên giác tánh, vô cấu tạng, tịch tịnh tạng Nhờ vậy, hành giả biết pháp huyễn, thời tự nhiên lìa Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền xa huyễn hoá, sinh diệt Ngay lúc ấy, thâm nhập viên giác tánh Đó gọi tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác Dùng pháp để tri? Nếu diệu dụng danh hiệu Phật? Không cần phải hủy diệt thứ huyễn cho chúng huyễn Không cần thay đổi chất huyễn gọi không Mà biết thiết pháp không khiến đương thể huyễn pháp tức không Tiếp tục xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế, hành giả không phóng tâm theo huyễn cảnh, huyễn sự, mà hướng biết trở vào viên giác tánh Đó danh hiệu Phật tuôn chảy liên miên bất tận thành khối lưu ly sáng rực, vằng vặc, mà mỗi sát na hiển lộ Như Lai Tạng, biết không Danh hiệu Phật tương tục không gián đoạn, hòa tan căn, trần, thức nhập vào viên giác tánh, bình đẳng bất động, thường trụ hư không tròn đầy chiếu suốt mười phương Bởi vậy, phải nói rằng, Niệm Phật pháp môn đệ nhất, sử dụng danh hiệu Như Lai mà thâm nhập Như Lai Tạng, mà chuyển biến huyễn hóa, hư dối trở nên viên giác tánh Các hạng chúng sinh thời mạt pháp phải siêng thọ trì Này Vi Đề Hy, tất chúng sinh từ vô thủy đến nay, bị phiền não chi phối ngày đêm không tạm dừng, nên nhận vọng tưởng làm tâm, bỏ quên thắng giải trí, vô lượng trí Rồi lại bị tham sân si mạn nghi lôi cuốn, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến chồng chất lấp vùi Do đó, khởi tâm phân biệt, thấy có mừng giận, yêu ghét, vui buồn, vinh hoa, hủy nhục tận trừ phiền não thân tâm vắng lặng, an nhiên, tự tại, tức đồng với chư Phật không hai không khác Muốn tận trừ phiền não, không chi phát huy lực trí giải siêu việt danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Thật vậy, nhờ cần mẫn xưng niệm Phật hiệu mà hành giả bày tự tâm quang minh lượng, chuyển phiền não dội trở thành bồ đề thật tướng, đưa hành giả thẳng vào cõi cảnh giới thánh trí tự chứng Lúc giờ, có khả bấm ngón chân xuống mặt đất, sử dụng ấn địa xúc để cải biến Ta Bà thành Tịnh Độ trang nghiêm, niệm niệm tương ứng với đại Địa Bồ Tát, niệm niệm du hành, giáo hóa xã hội chúng sinh khắp mười phương vi trần hà sa giới." Phẩm thứ VI Năng lực bất tư nghị danh hiệu Phật Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bảo bà Vi Đề Hy rằng: "Này Vi Đề Hy, đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn trọn đời giáo hóa điều phục chúng sinh, ban bốn tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập Nhưng đó, Niệm Phật thù thắng đệ Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền Vi Đề Hy, khứ vô lượng vô biên na tha kiếp, đức Phật Như Lai dùng hà sa phương tiện, thí dụ, ngôn thuyết, để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa chúng sinh vào Nhất Thừa Đạo Nhưng, có Niệm Phật viên đốn đệ Vi Đề Hy, nơi đời vị lai đức Phật xuất gian, dùng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ, để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa chúng sinh vào cảnh giới giải thoát tối thượng thừa Nhưng, có Niệm Phật cứu cánh đệ Vi Đề Hy, nơi trăm nghìn muôn ức na tha quốc độ khắp mười phương, đức Phật chánh đẳng giác dùng hà sa phương tiện, ngôn thuyết, thí dụ, để diễn bày vô số pháp môn tu tập, đưa chúng sinh dung hóa vào không tánh, niết bàn diệu tâm Như Lai Tạng, có Niệm Phật hữu hiệu, siêu việt đệ Tại vậy? Này Vi Đề Hy, kiên nhẫn lắng nghe, ta hạng nữ nhân nơi thời mạt pháp, người nay, mà tuyên dương tất lực bất tư nghị danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh nào, tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dù câu nhất, xuất sinh lực bất tư nghị, là: Năng lực bất tư nghị nhận biết rốt tự tánh tất pháp Năng lực bất tư nghị thấy rõ tánh chất huyễn hóa tất pháp hữu vi Năng lực bất tư nghị thấu triệt tất pháp Phật Pháp, nơi ý nghĩa liễu giải không vướng mắc Năng lực bất tư nghị tôn trọng thừa chư vị thiện trí thức Năng lực bất tư nghị phân biệt tất pháp mà tự vô ngại Năng lực bất tư nghị tùy thuận tất lành dẫn dắt tới Vô Thượng Giác Năng lực bất tư nghị thâm tín điều nhu tất Phật Pháp Năng lực bất tư nghị đại từ bi khoan dung, không chê bai khinh rẻ môn phi pháp Năng lực bất tư nghị không thối thất Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Nguyện Năng lực bất tư nghị không quên sót danh hiệu Phật Năng lực bất tư nghị mãi tùy thuận nguyện chư Phật, chư Bồ Tát Năng lực bất tư nghị đưa chúng sinh an trụ vào biển đại nguyện vô lượng công đức đức A Di Đà Phật Năng lực bất tư nghị cải biến Ta Bà thành Tịnh Độ vi diệu trang nghiêm, đồng cõi Cực Lạc không khác Này Vi Đề Hy Bất chúng sinh chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật trọn đời tâm xưng niệm không chán mỏi, đắc thắng pháp vô cấu nhiễm, nghĩa không dính mắc Không dính mắc tất cảnh giới bên bên Kinh Niệm Phật Ba La Không dính mắc thở điều hòa thở Hòa Thượng Thích Thiền Không dính mắc tất pháp tất pháp quán Không dính mắc tâm sở tầm, tứ Không dính mắc vào trạng thái hỷ, lạc, khinh an Không dính mắc vào trạng thái xả, tâm Không dính mắc vào không vô biên xứ thức, vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ Không dính mắc vào tất pháp hữu lậu vô lậu Không dính mắc vào tất pháp học Không dính mắc vào tất lành Không dính mắc vào tất chỗ thọ sinh, giai tầng xuất thân, gia thế, dòng dõi Không dính mắc vào tất giới luật, thiền định, công hạnh tu tập Không dính mắc vào ý nguyện mong cầu xuất ly, giải thoát Không dính mắc vào tất biện giải tranh cãi Không dính mắc vào nỗ lực để tinh Không dính mắc vào tư tưởng chán ghét gian Không dính mắc vào tất pháp tương ưng hành pháp bất tương ưng hành Không dính mắc vào danh hiệu Phật Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh siêng xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chẳng lười mỏi, chẳng lui sụt, chắn phát huy pháp chân thật, nghĩa không dối gạt Không dối gạt tự thân Không dối gạt tha nhân Không dối gạt quốc pháp Không dối gạt bị áp chế quyền lực kẻ mạnh Không dối gạt bị thao túng nữ sắc Không dối gạt chư vị thiện trí thức sư trưởng, bạn đồng học, đồng tu Không dối gạt tất pháp học Không dối gạt tất pháp chưa học Không dối gạt đoàn thể tăng già Không dối gạt chỗ tri giải tự tâm Không dối gạt chỗ nhận biết người khác Không dối gạt tất chư Thánh nhân, Bồ Tát, Như Lai Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh thường xuyên xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thiết tha, hân ngưỡng, gặp cảnh ngộ chẳng thối chí, chiêu cảm hạnh lành bất tư nghị là: Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền - Tự hạnh, an nhiên tất chướng duyên nơi cõi Ta Bà để thành tựu thệ nguyện - Tam muội hạnh, tâm, bất loạn - An trụ hạnh, luôn an trụ lực dụng danh hiệu - Thiện hữu hạnh, cung kính tôn trọng cúng dường tất thiện tri thức để học hỏi Phật Pháp - Cầu pháp hạnh, khát khao mong cầu pháp bí mật, tạng, liễu, nghĩa tạng Nhất Thừa Đạo - Sám hối hạnh, thường đem ba nghiệp mà đối trước chư Phật, chư Bồ Tát, phát thệ sám hối, nguyện từ sau không tái phạm - Trang nghiêm hạnh, luôn đem công đức hồi hướng trang nghiêm cõi Phật - Trì giới hạnh, khéo giữ gìn giới luật không sai sót - Như Lai hạnh, phát nguyện thành tựu ước muốn chúng sinh Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh kiên trì, dũng mãnh, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mũi tên bắn thẳng tới đích nhắm, thành tựu pháp tinh tấn, nghĩa không mỏi nhọc, nhàm chán, là: - Thân cận tất thiện tri thức để cầu học, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán - Thọ trì tất Phật Pháp, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán - Quán sát tư tất Phật Pháp, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán - Thấy rõ chúng sinh ngỗ nghịch cang cường, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán - Giáo hóa điều phục tất chúng sinh vào pháp môn Niệm Phật, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán - Đối trước chướng duyên, hiểm nạn, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán - Nhìn Phật Đạo dài xa, trắc trở, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán - Cúng dường tất thiện tri thức cúng dường chư Phật, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán - Thực hành Bồ Tát hạnh, mà tâm không mỏi nhọc nhàm chán Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh khẩn thiết, chí thành xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật không xao lãng, chứng đắc pháp giác tri siêu việt, tối thắng là: Giác tri tất pháp thể tánh, lưu ly sáng tịnh hư không Giác tri tất pháp bày vô lượng tướng Giác tri tất pháp xuất phát từ niệm Giác tri tất cảnh trạng nhiễm gian thiện nghiệp bất thiện nghiệp chúng sinh Giác tri tất phiền não, tập khí chúng sinh vô minh sinh khởi Giác tri tất sở hành chúng sinh huyễn Giác tri tất vọng nghiệp sai biệt chúng sanh lưu xuất từ chân thường trụ Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền Giác tri nguyện lực chư Phật thâm vi diệu khó nghĩ bàn Giác tri lực hộ trì chư Phật không bỏ sót chúng sinh Giác tri tất Phật độ bình đẳng, vô ngại Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh chuyên tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật ngày bảy ngày nhiều lần bảy ngày, cảm ứng lực tổng trì nghĩ bàn, này: Tổng trì tất phước đức, thiện tích tập nhiều kiếp khứ, phát sinh trí tuệ giải thoát Tổng trì tất pháp định chân thật, đoạn trừ hết nghi ngờ, lầm lẫn Tổng trì tất nghĩa lý bí mật Như Lai Thừa Tổng trì tất nghĩa lý sâu mầu khế kinh đức Thích Ca giảng nói Tổng trì tất nguyện chư Phật ba đời, mà phát tâm hoan hỷ Tổng trì tất vi tế hạnh chư Bồ Tát Tổng trì tất tam muội, thu nhiếp vào Niệm Phật Tam Muội sữa hòa tan nước Tổng trì tất xu hướng Đại Thừa mà không chống trái Tổng trì không tánh tất pháp hữu vi vô vi, siêu việt hữu, vô, đoạn, thường Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh hoan hỷ xưng tán cung kính chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mười niệm, nhiều lần mười niệm, âm thầm khế hợp với thứ tâm bình đẳng là: Tâm bình đẳng, tích tập, lưu xuất, thành tựu tất thiện căn, công đức chư Phật, chư đại Bồ Tát Tâm bình đẳng phát khởi kiên định tất thệ nguyện Tâm bình đẳng nơi sắc thân, tướng mạo sai biệt chúng sinh Tâm bình đẳng nơi nghiệp báo, thú hướng loại chúng sinh Tâm bình đẳng nơi tất tri kiến sai, lành dữ, tốt xấu loại chúng sinh Tâm bình đẳng nơi tất Phật Pháp phi pháp Tâm bình đẳng nơi tất giới tịnh uế mà không sinh tâm phân biệt Tâm bình đẳng nơi tất hạnh tu không phân biệt Tâm bình đẳng nơi lực tiếp độ tất Phật Tâm bình đẳng nơi trí tuệ giải thoát chư Phật Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh tùy thuận khế kinh mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật với tâm vô cầu phát xuất công đức vô úy bất tư nghị, là: - An nhẫn chướng ngại mà mở rộng tâm vô úy - Hộ trì chánh pháp không mỏi nhọc, mà trưởng dưỡng tâm vô úy - Hàng phục tất ác tri thức, đưa vào kiến, nêu cao tâm vô úy Kinh Niệm Phật Ba La - Vì trường tồn pháp, mà phát khởi tâm vô uý Hòa Thượng Thích Thiền - Vì chí nguyện cứu độ tất chúng sinh, chẳng tiếc tính mạng thành tựu tâm vô úy - Xô dẹp tất tà kiến ngoại đạo, đánh đổ thành kiến nhị thừa, mà phát tâm vô úy - Làm cho tất chúng sinh hoan hỷ tu tập pháp Đại Thừa, mà phát khởi tâm vô úy - Kiên cố giữ vững Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Nguyện, mà phát khởi tâm vô úy - Không khinh hủy người phạm giới, không dua nịnh bậc giới thể hoàn bị, mà phát khởi tâm vô úy - Nghe nói pháp chưa học mà không sợ sệt, phát khởi tâm vô uý Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh phục sức thân tâm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đắc lực giải thoát nghĩ bàn, là: - Giải thoát phiền não, không bị thập triền, thập sử xâm hủy, hại, nhiễu loạn - Giải thoát tà kiến gian tà kiến ngoại đạo - Giải thoát biện giải giải thoát - Giải thoát mục tiêu an trụ niết bàn Nhị Thừa - Giải thoát trói buộc, áp chế uẩn, xứ, giới - Giải thoát chấp trước Phật Pháp - Giải thoát chấp trước phi chánh pháp - Giải thoát tất hí luận thật nghĩa Nhất Thừa - Giải thoát tất trí giải sai lầm sáu - Giải thoát tất hí luận cảnh giới diêu việt chư Phật, chư Bồ Tát - Giải thoát hí luận, biện tài không tánh, pháp vô sở đắc Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh thoáng nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật liền tín thọ chấp trì, niệm niệm nối không gián đoạn, hiển lộ thứ tâm bất động, là: - Sẵn sàng xả bỏ tất sở hữu, mà không nuối tiếc, đó, tâm bất động - Đối với tất chúng sinh, thề lòng não hại, tâm bất động - Trong việc nhiếp hóa chúng sinh, chẳng phân biệt kẻ oán người thân, đó, tâm bất động - Dầu ham làm thiện gặp thất bại, hủy nhục không lui sụt Bồ Đề Tâm Nguyện, đó, tâm bất động - Tư duy, quán sát diệu nghĩa tánh không mà chẳng sợ sệt, ngăn lại, tâm bất động - Nhìn ngũ trược ác thế, thấy chúng sinh say sưa nô đùa với tám điên đảo, mà không chán ghét, bỏ lìa, khinh chê, đó, tâm bất động - Nghe pháp khó tin, khó hiểu Đại Thừa mà ghi nhớ không quên, đó, tâm bất động - Dẫu sống pháp nhiễm ô, mà tu tập phạm hạnh, hộ trì tịnh giới, đó, tâm bất động Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền - Nơi chỗ sở đắc, nơi chỗ vô sở đắc, luôn giữ lòng an nhiên, chẳng náo loạn, đó, tâm bất động - Đối với kẻ trí nhỏ, khinh chê pháp Đại Thừa, mà không sinh lòng giận hờn, ghét bỏ, đó, tâm bất động Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật với tâm thái nữa, thuận ý nghịch ý, ham thích chống trái, thân hoạch vô số trí lực bất tư nghị, là: - Trí lực quán chiếu, thấy rõ tất pháp nhân duyên sinh khởi - Trí lực thật, nhận biết tất pháp chẳng thật, huyễn hóa, mộng mị - Trí lực như, thấy rõ tất pháp không đối nghịch, mâu thuẫn - Trí lực vô úy, thấy rõ tất pháp biến dịch không ngừng, sinh trụ diệt sát na, mà chẳng tham luyến hay sợ hãi - Trí lực kim cương, thực hành hạnh nguyện Bồ Tát lợi lạc quần mê mà chẳng dính mắc vào ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng - Trí lực tịch tịnh, trực nhận sâu xa thể vắng lặng, thường trụ, tịnh pháp - Trí lực viên mãn, khẩn thiết cầu sinh Cực Lạc mà nguyện trở lại Ta Bà cứu độ chúng sinh - Trí lực thiện xảo, khẻo léo phân biệt ý nghĩa chân thật pháp khéo léo xử dụng phương tiện để dìu dắt chúng sinh - Trí lực thâm, tương ứng với đạo thiết trí - Trí lực vô ngại, hiểu biết tâm ý sở hành chúng sinh, nhẫn nại làm cho họ phát Bồ Đề Tâm, hoan hỷ siêng tu kiên cố, bất thối - Trí lực tối thắng, tự nhiên tin nhận vô biên diệu dụng hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật mà chẳng phân vân thủ xả Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh thâm tin hiểu, hoan hỷ thọ trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, ngày, bảy ngày, nhiều lần bảy ngày, đắc mười pháp định bất khả tư nghị, là: - Quyết định đời đời thọ sinh dòng giống Như Lai - Quyết định vĩnh viễn an trú cảnh giới vô lượng quang minh nghiêm sức chư Phật - Quyết định thấu triệt công hạnh, tâm nguyện chư Bồ Tát - Quyết định an trụ vô số môn ba la mật - Quyết định tham dự chúng hội đạo tràng chư Như Lai - Quyết định đủ lực bày thể tánh chủng tướng chư Như Lai Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền - Quyết định an trụ trí tuệ siêu việt, giải thoát Như Lai, thâm nhập Bồ Đề Giác Tánh chư Phật - Quyết định an trụ nguyện vĩ đại đức Phật A Di Đà, chắn ngài tiếp dẫn - Quyết định hòa hợp thân tâm vào kim thân chư Phật - Quyết định hóa sinh tự nơi hoa sen báu, chỗ với chư Phật, chư Thánh chúng Này Vi Đề Hy! Bất chúng sinh liệt Bồ Tát Đạo, tinh xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngày bảy ngày, nhiều lần bảy ngày, liên tục vậy, trọn đời không mỏi nhọc Thì chắn thành tựu mười giới pháp tịnh, xứng đáng bậc tôn quý hàng nhân thiên, là: - Thanh tịnh giới nơi thân, xa lìa nghiệp sát sinh, dâm dục, trộm cắp - Thanh tịnh giới nơi miệng, xa lìa bốn nghiệp vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác - Thanh tịnh giới nơi ý, xa lìa ba nghiệp xấu nơi ý tham lam, sân hận, tà kiến - Bồ Đề Tâm giới nơi nghiệp tuệ giác, chẳng ưa thích pháp Tiểu Thừa mà đặt trọn chí hướng nơi Phật Tri Kiến - Ba la mật giới nơi nghiệp hóa độ tất chúng sinh, thực hành vô lượng ba la mật, khéo dẫn dắt chúng sinh vào Như Lai Thừa - Thâm mật giới nơi phương tiện thiện xảo, giữ gìn giới thể lưu ly khéo cứu vớt tất chúng sinh trót hủy phạm giới luật - Nhiếp thọ giới nơi đại nguyện viên mãn, ngăn ngừa chúng sinh làm việc ác, mà giúp họ làm việc lành - Nhất thiết nghĩa không giới, thấu triệt trọn vẹn nghĩa lý mật nhiệm không tánh, rời bỏ tất kiến chấp hữu lậu buông bỏ trí tạng vô lậu - Thủ hộ giới, nơi tất chúng sinh, phát khởi lòng đại bi đưa vào Như Thật Đạo, không để chúng sinh rơi tà kiến, đoạ vào ba đường - Tùy nhạo giới, khiêm cung chất trực nhu hòa, không rêu rao lỗi lầm chư tỳ kheo, chư tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, người sơ học Này Vi Đề Hy! Giả sử đem muôn ức na tha hà sa quốc độ mà nghiền thành vi trần, mỗi vi trần đại kiếp Dùng khoảng thời gian vô dài lâu ấy, để diễn nói tất lực bất tư nghị danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật diễn nói cho đầy đủ hết Nay ta tạm tuyên thuyết phần vô lượng vô biên bất khả thuyết lực bất tư nghị danh hiệu thù thắng, vi diệu đệ Ngươi tín thọ, ghi nhớ, suy gẫm, tâm phụng trì." Ngài Quán Thế Âm vừa dứt lời, giờ, mười phương chư Phật đồng ra, khen rằng: "Lành thay! Lành thay! Phật tử Quán Thế Âm thực việc làm hi hữu, khéo chúng sinh thời Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền mạt pháp mà xưng tán, tuyên dương lực bất tư nghị danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Ai tâm xưng niệm danh hiệu ấy, chư Phật hộ trì nhiếp thọ, định thành Phật." Phẩm thứ VII Khuyến phát niệm Phật đọc tụng chân ngôn Lúc giờ, ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: "Thưa Thế Tôn, thương tưởng chúng sinh nơi thời mạt pháp, kiếp giảm, thọ mạng ngắn ngủi, phước đức thiếu, loạn trược tăng nhiều, kẻ chân thật tu hành Con ban cho người niệm Phật thần đà la ni này, để thủ hộ thân tâm, nhổ tận gốc rễ nghiệp chướng, trừ phiền não, mau chóng sinh Cực Lạc Gọi Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni Liền nói thần chú: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa, tì ca lan đa, dà di nị dà dà na, đa ca lệ ta bà Người niệm Phật phải giữ giới, ăn chay, thân ý phải khiết Ngày đêm sáu thời, thời tụng hai mươi mốt biến Như vậy, diệt tội: tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, huỷ báng pháp Thường đức Phật A Di Đà đỉnh đầu Hiện đời an ổn, phước lạc Hơi thở cuối tùy nguyện mà vãng sinh Cực Lạc Hoặc tụng đến ba chục muôn biến, liền thấy Phật trước mặt mình." Bấy giờ, ngài Quán Thế Âm Đại Bồ Tát bước trước Phật, bạch rằng: "Nay nương uy thần đức Phật A Di Đà mà ban cho chúng sinh chí niệm Phật thời mạt pháp, chân ngôn gọi là: Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Ngôn Đây tạng pháp bí mật Phật A Di Đà, ẩn chứa vô biên thần lực tự bất tư nghị Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di lỡ phạm giới bản, tụng xong bảy biến liền trở lại giới phẩm tịnh Tụng hai mươi mốt biến, tiêu diệt tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác tất chướng ngại bước tu hành trừ Hiện đời an lạc, thuận lợi, nhiếp thọ Vô Lượng Thọ Như Lai Tụng muôn biến, tâm Bồ Đề hiển nơi thân không quên Thấy đức Phật phóng quang tụ đỉnh đầu Người niệm Phật lần lần thể nhập tịnh tâm tròn sáng, mát mẻ, tiêu tan tất phiền não Khi lâm chung, hành giả niệm Phật liền thấy Phật A Di Đà vô lượng muôn ức Bồ Tát vây quanh, an ủi, tiếp dẫn Người niệm Phật tức khắc sinh thượng phẩm Cực Lạc Sau đây, xin tuyên đọc Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Ngôn Nam mô tờ na, tờ gia gia, nam mô a ri gia, a mi ta bà gia, ta ta gia ta gia, a tê, sam mia sam bồ đà gia Ta gia tha: a um, a mi ri tê, a mi ri ta, ôn ba vi, a mi ri ta, sam ba vi, a mi ri ta, ca ri Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền pi, a mi ri ta, pi tê, a mi ri ta, tê chê, a mi ri ta, vi ga lan tê, a mi ta, vi ga lan tê, ga mi nê, a mi ri ta, ga ga nai, ga ri tê ca ri, a mi ri ta, tôn tô tô pi, sô oa ri, sa ri oa, a lắt thát, sa ta nê, sa ri oa, ga ri ma, ca ri xa, ca ri gia, ca so ha." Ngài Quán Thế Âm vừa đọc xong chân ngôn ấy, vô lượng vô biên vô số giới chấn động sáu cách, quang minh chiếu rực mười phương Đức Thích Ca chư Phật khắp giới hư không giới đồng khen ngợi: "Lành thay! Lành thay!" Lúc giờ, Diệu Nguyệt trưởng giả vui mừng vô hạn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo phơi bày vai hữu, nhiễu quanh đức Phật Thích Ca ba vòng, chắp tay, quỳ gối, hướng Phật mà đọc kệ khen ngợi Đức Phật Thế Tôn Chính Biến Tri Tướng hảo đoan nghiêm viên mãn Rủ đại từ bi vô giới hạn Mở bày đại pháp cứu quần mê Niệm Phật tiền đắc Phật tướng Thâm nhập cảnh giới bất tư nghị Nhân Bồ Tát Sơ Phát Tâm Quyết định lòng xưng niệm Phật Hồng Danh chứa nhóm vô lượng nghĩa Lợi lạc muôn ức chúng hữu tình Đức Phật Thế Tôn đấng vô thượng Tri kiến giác ngộ quanh minh Rắc rải tuệ nhật khắp mười phương Rưới trận mưa pháp cam lộ Niệm Phật vãng sinh cõi Cực Lạc An nhiên chứng đắc vô sinh nhẫn Nhân Bồ Tát Sơ Phát Tâm Gìn giữ thân tâm Phật hiệu Hồng danh tỏ ngộ chân tánh Dẫn dắt chúng sinh vào tam muội Đức Phật Như Lai đấng bất động Chẳng đến, chẳng đi, chẳng đoạn thường Xa lìa chấp hữu chấp vô Tự bày phương tiện lực Niệm Phật an trụ nơi giác Kinh Niệm Phật Ba La Tùy nghi hòa hợp với tánh không Hòa Thượng Thích Thiền Nhân Bồ Tát Sơ Phát Tâm Trang nghiêm tự thân niệm Phật Hồng danh hiển phát hư không tạng Tức thời thẳng vào viên giác tánh Con xưng tán Đại Đạo Sư Khen ngợi hồng danh vô lượng lực Nguyện đem hồi hướng khắp chúng sinh Mong cầu niệm Phật Lúc giờ, trưởng giả Diệu Nguyệt trước đức Thế Tôn đọc kệ khen ngợi Phật rồi, thành khẩn thưa hỏi này: "Kính bạch Thế Tôn toàn giác toàn tri, kinh tên gọi gì? Chúng phải thọ trì nào?" Phật bảo ông Diệu Nguyệt trưởng giả rằng: "Kinh gọi Niệm Phật Ba La Mật Kinh gọi Xưng Tán Hồng Danh Công Đức Kinh, có tên Niệm Phật Bát Nhã Tam Muội Kinh Các theo mà thọ trì Này Diệu Nguyệt, thời mạt pháp, kinh điển Đại Thừa diệt tận Nơi cõi Nam Diêm Phù Đề có kinh tồn Đức Phật A Di Đà ta, rộng mở đại từ bi mà lưu trụ kinh thêm mười năm Hai vị đại Bồ Tát Quán Thế Âm Phổ Hiền đồng phát nguyện thủ hộ kinh này, che chở người niệm Phật, khiến kẻ chống trái ác ma làm nhiễu loạn, hại được." Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nhìn chúng hội đạo tràng, mà bảo rằng: "Này đại chúng! Nơi thời kỳ pháp cuối cùng, sau nữa, có người thọ trì, đọc tụng, suy gẫm, biên chép kinh Niệm Phật Ba La Mật này, phải biết người vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa gặp gỡ, thân cận, cúng dường tôn trọng chư Phật Người vốn thật từ bát nhã trí sinh ra, đời đời thực hành giáo pháp Như Lai vô tận tạng Này đại chúng! Nơi thời kỳ pháp cuối cùng, sau nữa, có người thoáng nghe qua kinh Niệm Phật Ba La Mật này, mà phát khởi tín tâm thật, chẳng kinh nghi phải biết người vô lượng vô biên bất khả tư nghị kiếp lâu xa dũng mãnh phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Đề Hạnh không mỏi nhọc, nơi chư Phật gieo trồng giải thoát đức, bát nhã đức, pháp thân đức chẳng thể tính đếm, thí dụ Này đại chúng! Nơi thời kỳ pháp cuối cùng, sau nữa, có người tin nhận, ghi nhớ rõ ràng nghĩa thú kinh Niệm Phật Ba La Mật này, nương theo mà xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Dẫu niệm, hai niệm, mười niệm nhiều lần mười niệm phải biết người chắn Phật thọ ký, hiển phát lực tánh Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền không, tỏ ngộ tri kiến Như Lai bước thẳng vào cảnh giới thánh trí tự chứng Này đại chúng! Nếu thấy người thọ trì kinh này, thường xuyên niệm Phật, phải khởi lòng tôn trọng y kính ngưỡng chư Phật Chớ nên móng tâm ngăn trở người thọ trì kinh này, chẳng phơi bày lỗi lầm, sai trái người niệm Phật Này đại chúng! Nên biết vô lượng vô biên muôn ức na tha vi trần số hóa thân ta khắp tất quốc độ mười phương giảng nói kinh Niệm Phật Ba La Mật, khuyến phát chúng sinh siêng niệm Phật Tất chư Phật phân thân ta luôn phóng đại quang minh nhiếp thọ thủ hộ chúng sinh niệm Phật, không bỏ rời." Lúc Phật dạy kinh xong rồi, chư vị đại Bồ Tát mười phương, chư vị trưởng lão, Thanh Văn ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, v.v trời, rồng, xoa, nhân phi nhân tất đại chúng hoan hỷ, thọ trì lời Phật dạy, ân cần đảnh lễ mà lui *** Phật thuyết niệm Phật Ba La Mật Kinh - Nếu chuyên tu Tịnh Độ, bạt thiết nghiệp chướng trì 108 biến, trì danh hiệu Phật A Di Đà tối thiểu 1080 biến, ngày hai thời công phu, trì bạt thiết nghiệp chướng 200 ngàn biến, mộng thấy hảo tướng đức A Di Đà sờ đầu thọ ký Nếu có nhân duyên tu hành theo nghi Tịnh Độ này, luôn lấy giới làm thầy, mạng chung định vãng sanh hàng thượng phẩm thượng sanh - Nếu nhập thất, ngày chia sáu thời, cách hành trì sau: sám hối thất Phật, chơn ngôn trì 108 biến, đại bi tụng 21 biến, bạt nghiệp chướng 108 biến, tâm A Di Đà 108 biến, danh hiệu Phật A Di Đà 108 biến cho thời công phu (một kỳ nhập thất ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày) Công đại A Di Đà - Nếu tụng này, vừa tụng biến, tức diệt trừ thập ác, tứ trọng, năm tội vô gián tâm, nghiệp chướng tiêu diệt Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, phạm tội bản, đối trước Tam Bảo thành tâm phát lời sám hối chí thành tụng biến, liền trở lại giới phẩm tịnh, tụng vạn biến, vĩnh viễn không thối tâm Bồ Đề, sau lâm chung thấy Phật A Di Đà vô lượng Bồ Tát Thánh chúng vây quanh nghênh tiếp hành giả, an ủi thân tâm, tức sanh giới Cực Lạc, bất thối chuyển, hàng thượng phẩm thượng sanh, chứng Bồ Tát vị Công vãng sanh - Ai tụng này, Phật A Di Đà thường trụ đảnh đầu, sau mạng chung, tự nhiên vãng sanh, tụng thường xuyên, diệt tội tứ trọng, năm nghịch, thập ác, bác phương đẳng diệt trừ hết nhiễu hại quỷ thần, ma quỷ tại, công đức bất khả tư nghị Công A Di Đà tâm Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền - Thường xuyên thọ trì, đọc tụng tăng trưởng phước đức, tăng ích trí tuệ, biện tài vô ngại, thọ mạng sắc lực lâu dài, tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu diệt vạn bệnh, bi, ngữ tăng trưởng, tốt đẹp, vĩnh viễn thoát khỏi nhà lửa tam giới, người thọ trì vãng sanh hàng thượng phẩm thượng sanh, tâm bí mật đức A Di Đà *** Mười công đức ấn tống kinh, tượng Phật Những tội lỗi tạo từ trước, nhẹ tiêu trừ, nặng chuyển thành nhẹn Thường thiện thần ủng hộ, tránh tất tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù Vĩnh viễn tránh khỏi báo phiền khổ, oán cừu oan trái đời trước đời Các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên loài xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa không dám hãm hại Tâm an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng Diện mạo hiển sáng, mạnh khoẻ an lành việc làm thuận lợi, kết tốt Chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời Lời nói việc làm, trời người hoan hỷ, đến đâu người kính mến ngợi khen Ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khoẻ, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền nam thân Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sinh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy 10 Hãy tất chúng sinh trồng lành Lấy tâm cầu chúng sinh làm ruộng phước điền cho Nhờ công đức đạt vô lượng phước thù thắng Sinh nơi thường thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật Ấn Quang Tổ sư dạy: ấn tống kinh, tượng Phật công đức thù thắng vậy, nên gặp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, thoát nạn, sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh, tinh phát tâm Bồ Đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho thân quyến thuộc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bạch đức Thế Tôn, hôm chúng đồng thành kính chung góp ấn tống kinh Niệm Phật Ba La Mật Nguyện tới tay đọc tụng kinh đầy đủ niềm tin phát tâm tinh bất thối chuyển Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tiêu trừ hết tất tội lỗi từ vô thỉ nghìn ức kiếp trước ngày nay, diệt tận gốc rễ vọng tưởng điên đảo mê lầm sớm thành tựu niệm Kinh Niệm Phật Ba La Hòa Thượng Thích Thiền Phật tam muội tiền, mãn báo thân vãng sinh cõi Cực Lạc Nam mô A Di Đà Phật Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Đánh máy: canary Nguồn: Canary/ VNthuquan - Thư viện Online Được bạn: Ct.Ly đưa lên vào ngày: 16 tháng năm 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn