LUẬN văn THẠC sĩ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ xã hội CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG tố và KIỂM SOÁT các HOẠT ĐỘNG tư PHÁP của VKSND TP hà nội

137 400 1
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2016, 11:05

Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một trong những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước XHCN. Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước trước hết phải dựa trên cơ sở pháp luật và được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; mọi cán bộ, công chức nhà nước phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật trong khi thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật cũng là một nội dung quan trọng của nguyên tắc pháp chế XHCN. 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) nguyên tắc làm tảng cho việc tổ chức hoạt động quan máy nhà nước XHCN Nguyên tắc pháp chế đòi hỏi việc tổ chức hoạt động quan nhà nước trước hết phải dựa sở pháp luật tiến hành theo quy định pháp luật; cán bộ, công chức nhà nước phải nghiêm chỉnh tôn trọng pháp luật thực quyền hạn nhiệm vụ Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật nội dung quan trọng nguyên tắc pháp chế XHCN Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) bốn hệ thống quan cấu thành nên máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chế định VKSND đặc điểm riêng có kiểu Nhà nước XHCN theo sáng kiến vĩ đại V.I Lênin Cùng với quan khác máy nhà nước, thời gian qua ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) không ngừng trưởng thành lớn mạnh Từ năm 2001 trở trước, VKSND quan máy nhà nước thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật thực hành quyền công tố Từ đời (ngày 26/7/1960) nay, hệ thống VKSND phát huy vị trí, vai trò thực tốt chức mình, góp phần đáng kể vào công bảo vệ pháp chế XHCN nhằm mục đích bảo vệ xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN Trong giai đoạn cách mạng nay, Đảng ta chủ trương đổi toàn diện đất nước theo hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN Thực chủ trương đó, Đảng ta xác định phải đổi tổ chức hoạt động quan máy nhà nước cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đổi đất nước Một trọng tâm trình đổi việc cải cách tổ chức hoạt động quan tư pháp, có hệ thống VKSND cấp Quan điểm cải cách tổ chức hoạt động quan tư pháp đề cập văn kiện Đảng nhiệm kỳ từ Đại hội lần thứ VII Đảng đến như: Hội nghị Trung ương khóa VII, Hội nghị Trung ương khóa VIII, Đại hội VIII Đại hội IX Đảng Trong Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương khóa VII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng ta xác định rõ nhiệm vụ cải cách tổ chức hoạt động tư pháp giai đoạn là: Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật làm sở cho tổ chức hoạt động hệ thống quan tư pháp, bảo đảm vi phạm pháp luật bị xử lý, công dân bình đẳng trước pháp luật Củng cố kiện toàn máy quan tư pháp, phân định lại thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân, bước mở rộng thẩm quyền xét xử sơ thẩm cho Tòa án nhân dân huyện Đổi tổ chức, hoạt động Viện kiểm sát nhân dân, quan điều tra, quan thi hành án quan tổ chức bổ trợ tư pháp Nghị Đại hội lần thứ IX Đảng xác định: Cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động quan tư pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm quan cán tư pháp công tác bắt, giam, giữ, truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy trường hợp oan sai Viện kiểm sát nhân dân thực tốt chức công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Sắp xếp lại hệ thống Tòa án nhân dân, tổ chức lại Cơ quan điều tra Cơ quan thi hành án theo nguyên tắc gọn đầu mối Trên sở chủ trương Đảng, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 10 thông qua Nghị việc sửa đổi số điều Hiến pháp năm 1992 Theo đó, chức VKSND là: "thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp" Để thực chức theo Hiến pháp quy định, hệ thống VKSND phải đổi tổ chức phương pháp hoạt động cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Trong hoàn cảnh đó, việc tăng cường pháp chế XHCN không nhiệm vụ mà quan điểm có tính nguyên tắc đạo việc tiếp tục cải cách máy nhà nước nhằm xây dựng hoàn thiện máy Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhằm đảm bảo thắng lợi cho trình đổi phát triển đất nước Để tăng cường pháp chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, không xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, mà quan trọng tổ chức thực pháp luật, bảo đảm cho pháp luật thực hành thường xuyên nghiêm chỉnh, đấu tranh kiên với hành vi vi phạm pháp luật Pháp luật không tuân thủ nghiêm chỉnh thống pháp luật hiệu lực thực tế pháp chế Muốn cho pháp luật Nhà nước đảm bảo thực nghiêm chỉnh thống điều quan trọng trước quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế,các cán Đảng công chức nhà nước phải tuân thủ pháp luật cách nghiêm chỉnh, phải tôn trọng quyền tự do, dân chủ nhân dân, phải làm trách nhiệm người thừa hành ý kiến nhân dân, người bảo vệ phục vụ lợi ích nhân dân Từ đòi hỏi phải tăng cường pháp chế XHCN hoạt động VKSND nói chung cán bộ, kiểm sát viên VKSND thành phố Hà Nội nói riêng Trong năm qua, VKSND thành phố Hà Nội thực tốt công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động quan tư pháp địa bàn Thủ đô thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật tuân thủ nghiêm chỉnh thống nhất, phát huy vai trò tích cực đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Song, bên cạnh ưu điểm trên, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp thực hành quyền công tố bộc lộ sai sót cần khắc phục Để hoàn thành tốt chức mình, xứng đáng công cụ sắc bén Đảng việc bảo vệ pháp chế XHCN, ngành KSND phải tiếp tục phấn đấu phát huy thành tích, hạn chế khắc phục khuyết điểm Nhằm góp phần làm sáng rõ thêm mặt lý luận thực tiễn việc tăng cường pháp chế hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, tác giả chọn đề tài: "Tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội" làm luận văn thạc sĩ luật, chuyên ngành lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Pháp chế XHCN phạm trù khoa học pháp lý bản, nhiều nhà khoa học nước nghiên cứu với nhiều góc độ khác Lý luận pháp chế XHCN tăng cường pháp chế XHCN hình thành phát triển rực rỡ khoa học pháp lý Xô-viết nước XHCN trước Ở nước ta, vấn đề tăng cường pháp chế XHCN trở thành quan điểm thống quán thể văn kiện Đảng ta qua nhiều kỳ Đại hội; quan điểm thể nhiều tác phẩm đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng Nhà nước Đồng thời, vấn đề pháp chế XHCN tăng cường pháp chế XHCN trở thành nội dung khoa học có vị trí thiếu giáo trình Lý luận chung Nhà nước Pháp luật trung tâm đào tạo Chính trị - Pháp lý như: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội (khoa Luật), Đại học Luật Hà Nội v.v Hiện vấn đề "tăng cường pháp chế XHCN"đã trở thành nguyên tắc hiến định, thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà khoa học pháp lý; có nhiều công trình nghiên cứu khoa học pháp chế tăng cường pháp chế XHCN gần công bố như: - Luận án TS Luật học Nguyễn Phùng Hồng "Tăng cường pháp chế XHCN hoạt động lực lượng công an nhân dân lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia nước ta nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1994 - Luận án TS học Luật học Quách Sỹ Hùng "Tăng cường pháp chế kinh tế quản lý nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1996 - Luận án TS Luật học Nguyễn Nhật Hùng "Tăng cường pháp chế XHCN lĩnh vực bảo vệ sức khỏe nhân dân nước ta nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 1996 - Luận văn Thạc sĩ Luật học Nguyễn Huy Bằng "Tăng cường pháp chế XHCN lĩnh vực giao thông đường nước ta nay", Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2001 Và nhiều công trình khoa học nhiều tác giả khác Như vậy, vấn đề pháp chế tăng cường pháp chế XHCN số lĩnh vực cụ thể nhiều nhà khoa học nghiên cứu làm sáng tỏ Tuy nhiên, pháp chế tăng cường pháp chế XHCN lĩnh vực hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND chưa có công trình nghiên cứu đề cập cách toàn diện Chính coi đề tài "Tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội" công trình nghiên cứu lĩnh vực Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Mục đích nghiên cứu luận văn đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND thành phố Hà Nội thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ Nhằm thực mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu làm rõ sở lý luận pháp chế XHCN pháp chế hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp - Đánh giá thực trạng pháp chế hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp thông qua việc phân tích kết hoạt động VKSND thành phố Hà Nội số năm gần - Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND thành phố Hà Nội Phạm vi nghiên cứu Tác giả nghiên cứu cách tổng quát sở lý luận pháp chế XHCN pháp chế hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND thành phố Hà Nội số năm gần Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn thực sở lý luận Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; quan điểm, lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam để đạo công đổi toàn diện đất nước, bước đổi tổ chức hoạt động máy nhà nước theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân nhân dân Luận văn thực sở phương pháp nghiên cứu triết học Mác - Lênin như: phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp nghiên cứu lịch sử, cụ thể toàn diện Ngoài ra, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể khác như: phương pháp lôgic, phương pháp so sánh, đối chiếu, thống kê, mô hình hóa Đóng góp luận văn - Hệ thống hóa góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp - Lần đánh giá có hệ thống pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND thành phố Hà Nội - Đề xuất số giải pháp khả thi nhằm tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương, tiết Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁP CHẾ VÀ PHÁP CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.1.1 Khái niệm pháp chế XHCN Pháp chế XHCN khái niệm khoa học hình thành khoa học pháp lý XHCN Ở nước ta từ lâu, pháp chế XHCN không quan tâm khái niệm mà trở thành nguyên tắc đạo hoạt động lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước, nguyên tắc tổ chức hoạt động Nhà nước hoạt động công dân đời sống xã hội Hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân; vậy, pháp chế XHCN phải nguyên tắc xếp hệ thống nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước XHCN (như nguyên tắc: Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; tập trung dân chủ; nguyên tắc quyền lực nhà nước thống có phân công, phối hợp quan lập pháp, hành pháp tư pháp; nhà nước Trung ương quan nhà nước địa phương ) Trước sâu tìm hiểu khái niệm pháp chế XHCN, tìm hiểu quan điểm nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề 1.1.1.1 Quan điểm nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin pháp chế XHCN C.Mác Ph.Ăngghen người đề phương pháp luận tiên tiến khoa học để nghiên cứu lý luận Nhà nước pháp luật Tuy hai ông không nêu khái niệm cụ thể pháp chế song qua tác phẩm mình, tư tưởng ông pháp chế đề cập nghiên cứu pháp luật nhà nước bóc lột Trong Tư bản, C Mác không bàn trực tiếp vấn đề pháp chế nghiên cứu quan hệ nhà nước công dân kinh tế tư chủ nghĩa, C.Mác cho pháp chế chế độ tuân thủ pháp luật thực tiễn Còn Ph.Ăngghen, tác phẩm "Bàn vấn đề nhà ở" luận pháp chế sau: Ở giai đoạn cổ xưa phát triển xã hội, nhu cầu làm cho người ta thấy cần phải tập hợp quy tắc chung Những hành vi sản xuất phân phối trao đổi sản phẩm tái diễn hàng ngày cần phải làm thể để người phải phục tùng điều kiện chung sản xuất, trao đổi Quy tắc tiên thói quen sau trở thành pháp luật Có pháp luật quan có nhiệm vụ trì pháp luật tất phải xuất hiện: quyền lực công cộng, nhà nước Trong tiến trình phát triển sau xã hội, pháp luật phát triển thành pháp chế nhiều rộng rãi Pháp chế phức tạp thuật ngữ xa rời thuật ngữ biểu điều kiện kinh tế thông thường xã hội nhiêu Lúc pháp chế xuất nhân tố độc lập mà lý tồn sở tiến triển sau xuất phát từ điều kiện kinh tế mà từ nguyên nhân sâu sắc thân hay nói từ khái niệm ý chí [38, tr 752] Phát triển tư tưởng pháp chế C Mác Ph Ăngghen, V.I Lênin đề cập rõ nét tư tưởng pháp chế XHCN nhiều nói, viết kể đến tác phẩm tiêu biểu như: "Sơ thảo đề cương nghị tuân thủ pháp luật", "Bàn chế độ song trùng trực thuộc pháp chế’, "Thư 10 gửi công dân nông dân việc đánh thắng Côn-tsắc" Và nói rằng, V.I Lênin người đưa luận điểm pháp chế XHCN Trong tác phẩm mình, Lênin đưa luận điểm pháp chế Không thế, Người cho rằng, việc thực pháp luật chế độ đời sống xã hội Nó vấn đề thường xuyên phải chăm lo Pháp chế phải chế độ tuân thủ pháp luật nhà nước cách mạng Lênin yêu cầu phải thiết lập pháp chế thống toàn nước cộng hòa Người quan tâm đến chế bảo đảm pháp chế tôn trọng có nhấn mạnh "nhà nước công dân phải chịu kiểm sát" mà kiểm sát giao cho quan không tổ chức theo mô hình "song trùng trực thuộc" V.I Lênin người đưa luận điểm pháp chế XHCN Ngay từ năm thứ hai nhà nước Xô viết, Lênin viết "Sơ thảo đề cương định việc tuân thủ pháp luật" - Đề cương trở thành sở đề nghị việc tôn trọng nghiêm chỉnh pháp chế Năm 1922, thư "Bàn chế độ trực thuộc song trùng pháp chế", Lênin đưa luận điểm làm sở cho pháp chế XHCN Ở đây, Người nêu lên nội dung pháp chế XHCN Trong bối cảnh cách mạng Nga thành công, sách kinh tế, đạo luật, sắc lệnh ban hành thực đấu tranh giai cấp gian khổ Bên cạnh thù địch lực phản cách mạng cản trở bệnh hành quan liêu máy nhà nước tượng không tuân thủ đạo luật quyền Xô viết đời sống xã hội Một thật mà Lênin nói là: "Chúng ta sống tình trạng mà có tượng không tôn trọng pháp luật ảnh hưởng địa phương trở ngại lớn cho công thiết lập pháp chế" [32, tr 234] 123 Ở VKSND thành phố, hàng năm sau có thị công tác Viện trưởng VKSNDTC, Lãnh đạo Viện cần kịp thời tổ chức quán triệt cho phòng nghiệp vụ VKSND quận huyện thực khâu nghiệp vụ công tác kiểm sát theo đạo thống toàn ngành Việc kiểm tra, hướng dẫn đạo nghiệp vụ cấp cấp cần chặt chẽ hơn, thông qua kiểm tra kịp thời thông báo rút kinh nghiệm, uốn nắn thiết sót, vi phạm để chấn chỉnh khắc phục, đồng thời nắm tiến độ công tác cấp để đạo Đáng lưu ý năm qua Đảng Nhà nước phát động phong trào đấu tranh chống tội phạm lập lại trật tự kỷ cương số lĩnh vực đời sống xã hội Quán triệt chủ trương này, VKSND thành phố cần quán triệt sâu sắc, kịp thời hướng dẫn thực Quyết định 114 Thủ tướng Chính phủ đấu tranh chống tham nhũng, chống tệ nạn xã hội, lập lại trật tự an toàn xã hội, gần Chỉ thị 53 Nghị 08 Bộ Chính trị VKSND thành phố cần tăng cường, kiểm tra đôn đốc việc thực cấp dưới, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm công tác đạo điều hành, chấn chỉnh kịp thời thiếu sót hoạt động; đồng thời rút học kinh nghiệm, cách làm tốt để phát huy, nhằm tăng cường pháp chế trong hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND 3.3.6 Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra; xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trình thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Cuộc đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật tội phạm nhiệm vụ cấp thiết thường xuyên Đảng Nhà nước ta tổ chức trị, xã hội, tổ chức kinh tế công dân Vì vậy, phải kết hợp sức mạnh tổng hợp quan, đơn vị, 124 tổ chức công dân vào đấu tranh đó; đồng thời phải vận dụng linh hoạt biện pháp cưỡng chế giáo dục, thuyết phục nhằm loại trừ tội phạm hành vi vi phạm pháp luật khỏi đời sống xã hội Quyền chủ thể phạm trù khoa học pháp lý có giới hạn Đó vấn đề có tính nguyên tắc không xã hội có tổ chức chấp nhận cho người tổ chức làm tất họ muốn Lênin nói: "Sống xã hội mà lại thoát khỏi xã hội để tự do, điều được" [30, tr 127] Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm quan tư pháp đặc biệt hệ thống VKSND với chức thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giữ vai trò đặc biệt quan trọng Nhiệm vụ quan tư pháp nói chung hệ thống VKSND nói riêng đấu tranh, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế XHCN, giữ gìn trật tự pháp luật XHCN bảo đảm để công dân tự thực quyền nghĩa vụ mà pháp luật quy định Do để xứng đáng người lính xung kích mặt trận bảo vệ pháp chế XHCN, người cán bộ, kiểm sát viên Ngành KSND nói riêng cán quan tư pháp nói chung phải trau dồi đạo đức, rèn luyện phẩm chất, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành trọng trách mà Đảng Nhà nước giao phó Trong thực tế nhiều năm qua, đại đa số cán bộ, kiểm sát viên hệ thống VKSND tu dưỡng, rèn luyện theo điều Bác Hồ dạy Cán Ngành KSND là: "Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn" Nhiều gương sáng vượt qua khó khăn, không bị sa ngã trước cám dỗ vật chất tầm thường, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ 125 Tuy nhiên, bên cạnh lác đác ngành có cá nhân không chịu tu dưỡng, rèn luyện, chạy theo lối sống lợi ích vật chất tầm thường dẫn đến vi phạm kỷ luật nghiệp vụ, chí vi phạm pháp luật phải bị xử lý kỷ luật nhiều mức độ khác nhau, cá biệt có trường hợp phải truy tố trước pháp luật trường hợp Nguyễn Thập Nhất, nguyên Trưởng phòng kiểm sát giam giữ - cải tạo VKSND thành phố Hà Nội vụ án Trương Văn Cam Để tăng cường pháp chế hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Bên cạnh việc thực tốt chức hoạt động đảm bảo cho pháp luật thực nghiêm chỉnh thống hoạt động quan tư pháp, bảo đảm việc xử lý đối tượng, pháp luật, hết cán bộ, kiểm sát viên hệ thống VKSND nói chung VKSND thành phố Hà Nội nói riêng phải người chấp hành pháp luật cách nghiêm chỉnh Mọi hành vi vi phạm Pháp luật tội phạm xa lạ với truyền thống chất đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên VKSND thành phố Hà Nội Do đó, hành vi phải kiên loại trừ; cá nhân vi phạm định phải bị xử lý Có xứng đáng với niềm tin trọng trách mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao cho Ngành KSND Trên sở xử lý biểu tiêu cực phát sinh, phải quan tâm nghiên cứu, phát nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh biểu tiêu cực để đề biện pháp loại trừ khỏi đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên VKSND thành phố Hà Nội Để đạt điều cấp lãnh đạo quản lý quan VSKND thành phố Hà Nội VKSND quận, huyện phải không ngừng tăng cường kiểm tra uốn nắn cán thuộc quyền có lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn tu dưỡng rèn luyện Theo chúng tôi, việc tăng cường kiểm tra, giám sát nội xử lý nghiêm minh, triệt để vi phạm pháp luật phát trình 126 hoạt động cấp VKSND giải pháp hữu hiệu để tăng cường pháp chế XHCN lĩnh vực thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND thành phố Hà Nội 3.3.7 Một số kiến nghị Nhằm tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung VKSND thành phố Hà Nội nói riêng xin nêu hai kiến nghị: Thứ nhất: Về hoàn thiện pháp luật Pháp chế XHCN củng cố tăng cường sở có hệ thống pháp luật ngày phát triển hoàn thiện kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, kịp thời phản ánh đặc điểm thực XHCN giai đoạn phát triển cụ thể Để làm phải thường xuyên thực hành hệ thống hóa văn pháp luật có để phát hiện, loại bỏ quy định lạc hậu, trùng lặp, mâu thuẫn, bổ sung quy định phù hợp với thực tế phát triển xã hội; kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng thành quy định pháp luật; có kế hoạch xây dựng pháp luật phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Hiện điều kiện Đảng ta chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam sở kinh tế hàng hóa vận động theo chế thị trường nhiều thành phần kinh tế tồn phát triển theo định hướng XHCN Việc xây dựng hệ thống pháp luật ngày hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với điều kiện phát triển đất nước giai đoạn cách mạng vấn đề khó khăn phức tạp Đối với hoạt động quan tư pháp nói chung hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND nói riêng việc đòi hỏi phải có hệ thống pháp luật đồng hoàn chỉnh 127 điều cấp thiết điều kiện ngày Đặc biệt văn pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động quan tư pháp nói chung VKSND nói riêng Nó bao gồm văn pháp luật nội dung pháp luật hình thức Đặc biệt văn luật hình thức ta chưa hệ thống hóa thành luật hoàn chỉnh điều bất cập cho hoạt động quan tư pháp nói chung VKSND nói riêng Hiện pháp luật hình thức, xây dựng Bộ luật tố tụng hình (nhưng trình sửa đổi) Còn quy định tố tụng dân sự, tố tụng hành - kinh tế - lao động; trình tự thủ tục THA v.v dừng mức quy định chưa xây dựng văn luật mặt hoạt động Trong điều kiện thân hoạt động quan tư pháp lĩnh vực nói gặp nhiều khó khăn Do hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND gặp nhiều khó khăn Chính vậy, nhằm tăng cường pháp chế XHCN nói chung đặc biệt pháp chế lĩnh vực hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND nói riêng, đề nghị cần phải tăng cường hoạt động xây dựng hệ thống pháp luật đồng hoàn chỉnh làm sở pháp lý cho việc tăng cường pháp chế XHCN Đặc biệt lĩnh vực xây dựng văn pháp luật hình thức, quy định trình tự thủ tục tiến hành thao tác pháp lý quan nhà nước nói chung quan tư pháp nói riêng Trước mắt, kiến nghị Quốc hội sớm thông qua Bộ luật tố tụng hình (Sửa đổi) có kế hoạch xây dựng Bộ luật tố tụng dân tố tụng hành - kinh tế - lao động, trình tự thủ tục THA v.v làm sở pháp lý 128 cho hoạt động quan tư pháp nói chung hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND nói riêng Có tăng cường pháp chế XHCN lĩnh vực hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND Thứ hai: Về giải thích hướng dẫn thực hiện, áp dụng pháp luật Có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồng giải thích, hướng dẫn thực áp dụng pháp luật tạo cách hiểu thống hệ thống quan áp dụng pháp luật người dân có pháp chế XHCN nói chung đặc biệt pháp chế lĩnh vực hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND Trong thực tế có nhiều văn luật quan hữu quan hướng dẫn không thống dẫn đến việc nhận thức vận dụng thực tiễn khó khăn Hoặc văn có quan có văn hướng dẫn quan khác lại không ban hành văn hướng dẫn v.v dẫn đến việc nhận thức vận dụng quy phạm pháp luật gặp khó khăn Vì vậy, xin kiến nghị, cần có thống quan hữu quan việc ban hành văn giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật tạo điều kiện cho cấp thực người dân có cách nhận thức thống quy phạm pháp luật ban hành Có xây dựng pháp chế XHCN thật sự; có sở để tăng cường pháp chế XHCN Trong lĩnh vực hoạt động quan tư pháp nói chung hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND nói riêng, thấy cần có văn quy định giải thích rõ số khái 129 niệm cụ thể như: Tư pháp, quan tư pháp, hoạt động tư pháp, quyền công tố, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp v.v thực tế khái niệm nhiều nhà khoa học nhà lãnh đạo đề cập nhiều nói, viết chưa có văn pháp lý quy định giải thích cụ thể khái niệm Do cán hoạt động quan tư pháp chưa có cách nhìn nhận thống khái niệm Và hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND gặp nhiều khó khăn khái niệm chưa quy định giải thích cách thức 130 KẾT LUẬN Tăng cường pháp chế XHCN giai đoạn cách mạng tất yếu khách quan gắn liền với công xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN nhân dân, nhân dân nhân dân Đảng ta chủ trương cải cách máy nhà nước bao gồm quan lập pháp, hành pháp tư pháp nhằm nâng cao hiệu lực máy nhà nước ta Trong bối cảnh đó, việc giữ vững tăng cường pháp chế XHCN trở thành đòi hỏi cấp thiết nhằm phục vụ công đổi đất nước Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo Pháp chế hoạt động tư pháp pháp chế hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp hệ thống VKSND phận cấu thành pháp chế XHCN nói chung Nội hàm pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND chế độ tuân thủ nghiêm minh pháp luật tổ chức hoạt động hệ thống VKSND, trước hết Luật tổ chức VKSND hệ thống văn pháp luật nội dung pháp luật hình thức liên quan đến tổ chức hoạt động VKSND nói riêng quan tư pháp nói chung Pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND có đặc trưng riêng Những đặc trưng sở lý luận để xác định vai trò phương hướng tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND nước ta Pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND có vai trò đặc biệt quan trọng công xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân nước ta Vai trò đặc biệt bắt nguồn từ vai trò hệ thống pháp 131 luật nói chung văn quy phạm pháp luật (cả pháp luật nội dung pháp luật hình thức) liên quan đến tổ chức hoạt động quan tư pháp nói chung hệ thống quan VKSND nói riêng Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước ta tiến hành cải cách tổ chức hoạt động máy nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân Trong công cải cách việc cải cách tổ chức máy hoạt động quan tư pháp khâu then chốt định thành công công cải cách Trong bối cảnh chung việc tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND tất yếu khách quan bắt nguồn từ đòi hỏi phải tăng cường hiệu lực hoạt động quan tư pháp nói chung hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND nói riêng bắt nguồn từ đòi hỏi xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN Căn vào yêu cầu khách quan xuất phát từ thực trạng pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND Việc tăng cường pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND điều kiện xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN cần tiến hành theo ba phương hướng là: Một là: Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung hệ thống văn quy phạm pháp luật (cả pháp luật nội dung pháp luật hình thức) liên quan đến tổ chức hoạt động quan tư pháp nói chung VKSND nói riêng Hai là: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tổ chức thực có hiệu văn quy phạm pháp luật ban hành 132 Ba là: Hoàn thiện cấu tổ chức máy xây dựng đội ngũ cán công chức ngành KSND nói riêng quan tư pháp nói chung có đủ lực phẩm chất để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó Tăng cường pháp chế XHCN nói chung pháp chế XHCN hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND nói riêng đòi hỏi cấp bách trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân Để đảm bảo thành công cần phải thực hành cách khẩn trương, đồng với giải pháp thiết thực, cụ thể hiệu 133 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Huy Bằng, (2001), Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa lĩnh vực giao thông đường nước ta nay, Luận văn Thạc sĩ Luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Dương Thanh Biểu (2002), Tài liệu tập huấn Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 công tác giải khiếu nại - tố cáo Viện kiểm sát Hoàng Công (1987), "Tính thống pháp chế xã hội chủ nghĩa", Tạp chí Cộng sản, (8) Lê Duẩn (1976), Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền làm chủ tập thể nhân dân, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Lao động Việt Nam (1960), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 10.Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11.Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12.Phạm Văn Đồng (1993), Hồ Chí Minh đường Việt Nam đường dân giàu nước mạnh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 134 13.Trần Ngọc Đường (1992), Nhà nước pháp quyền với cải cách máy nhà nước hoàn thiện hệ thống trị ánh sáng văn kiện Đại hội VII xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền, Nxb Sự thật, Hà Nội 14.Trần Ngọc Đường (1994), "Một vài suy nghĩ học thuyết pháp chế xã hội chủ nghĩa điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền nước ta", Luật học, (5) 15.Trần Ngọc Đường (1996), "Một vài suy nghĩ nguyên tắc đạo xây dựng pháp luật nước ta nay", Nhà nước pháp luật, (5) 16.Trần Ngọc Đường (1998), Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17.Trần Ngọc Đường (Chủ biên) (1999), Lý luận chung Nhà nước pháp luật, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18.Hiến pháp 1946 (1994), Tìm hiểu chế độ kinh tế Hiến pháp, Nxb Thống kê, Hà Nội 19.Hiến pháp 1959 (1994), Tìm hiểu chế độ kinh tế Hiến pháp, Nxb Thống kê, Hà Nội 20.Hiến pháp 1980 (1981), Nxb Pháp lý, Hà Nội 21.Hiến pháp 1992 (1992), Nxb Pháp lý, Hà Nội 22.Phạm Hưng (1986), "Khắc phục mặt yếu xã hội chủ nghĩa nước ta", Tạp chí Cộng sản, (10) 23.Phan Hiền (1985), "Mấy vấn đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa", Tạp chí Cộng sản, (10) 24.Hội Luật gia Việt Nam (1985), Hồ Chủ tịch pháp chế 25.Hoàng Văn Hảo (1984), "Dân chủ pháp chế", Nghiên cứu lý luận, (1) 26.Trần Trọng Hựu (1993), Nhà nước pháp quyền xã hội công dân - Sưu tập chuyên đề Nhà nước pháp quyền xã hội công dân, Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Thông tin Khoa học xã hội Hà Nội 135 27.Phạm Hùng (1985), Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội 28.Nguyễn Nhật Hùng (1996), Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa lĩnh vực bảo vệ sức khỏe nhân dân nước ta nay, Luận án PTS Khoa học Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 29.Quách Sĩ Hùng (1996) Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa kinh tế quản lý nhà nước kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta nay, Luận án PTS Khoa học Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 30.V.I Lênin (1981), Toàn tập, tập 30, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 31.V.I Lênin (1976), Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 32.V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 33.V.I Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 34.V.I Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 35.V.I Lênin (1977), Về pháp chế xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội 36.C.Mác - Ph.Ănghen: Toàn tập, tập 1, Nxb Sự thật Hà Nội 1978 37.C.Mác - Ph.Ănghen: Tuyển tập, tập 6, Nxb Sự thật Hà Nội 1984 38.Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992 (1998), Nxb Thế giới, Hà Nội 39."Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002" (2002), Phụ trang Tạp chí Kiểm sát, (10) 40.Hồ Chí Minh (1985), Nhà nước pháp luật, Nxb Pháp lý, Hà Nội 41.Khuất Văn Nga (2003), "Quán triệt số quan điểm cải cách tư pháp xây dựng Bộ luật tố tụng hình (sửa đổi)", Kiểm sát, (6) 42.Khuất Văn Nga (2003), "Đổi quản lý, đạo công tác kiểm sát việc giải vụ án dân ngành kiểm sát nhân dân", Kiểm sát, (9) 136 43.Đỗ Khánh Tặng (1985), "Tìm hiểu pháp chế xã hội chủ nghĩa", Giáo dục lý luận, (2) 44.Phùng Văn Tửu (1988), "Ngành tư pháp nước ta công xây dựng xã hội chủ nghĩa", Báo Nhân dân, ngày 22/7 45.Lê Minh Thông (1996), "Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa điều kiện xã hội nước ta nay", Báo Nhân dân, ngày 1/11 46.Trần Thu (2002), Tài liệu tập huấn Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình Viện kiểm sát 47.Hà Mạnh Trí (1992), "Tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật lĩnh vực kinh tế", Tạp chí cộng sản, (2) 48.Đào Trí Úc (1993), Những vấn đề lý luận pháp luật, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 49.Đào Trí Úc (1994), "Làm để xây dựng pháp luật ý thức sống theo pháp luật", Nhà nước pháp luật, (3) 50.Đào Trí Úc (1997), Nhà nước pháp luật nghiệp đổi mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 51.Đào Trí Úc (Chủ biên) (1997), Đại hội VIII Đảng Cộng sản Việt Nam vấn đề cấp bách khoa học Nhà nước pháp luật, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 52.Phạm Hồng Vượng, Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội năm 1999 53.Phạm Hồng Vượng, Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội năm 2000 54.Phạm Hồng Vượng, Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội năm 2001 55.Phạm Hồng Vượng, Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội năm 2002 137
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ xã hội CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG tố và KIỂM SOÁT các HOẠT ĐỘNG tư PHÁP của VKSND TP hà nội, LUẬN văn THẠC sĩ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ xã hội CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG tố và KIỂM SOÁT các HOẠT ĐỘNG tư PHÁP của VKSND TP hà nội, LUẬN văn THẠC sĩ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ xã hội CHỦ NGHĨA TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG tố và KIỂM SOÁT các HOẠT ĐỘNG tư PHÁP của VKSND TP hà nội, Những giải pháp về công tác cán bộ, Thứ nhất: Về hoàn thiện pháp luật, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay