Ôn tập cuối HK I - Lớp 2

4 559 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:26

Nội dung ôn tập toán 2 - Cuối học kì 1. 1. Các bảng cộng trừ có nhớ trong phạm vi 20 - Yêu cầu HS phải học thuộc lòng các bảng cộng trừ có nhớ trong phạm vi 20 Bài 1:Tính nhẩm : a) 9 + 7 = 8 + 6 = 5 + 7 = 6 + 7 = 8 + 7 = 6 + 6 = 6 + 5 = 8 + 7 = 6 + 6 = 4 + 7 = 9 + 4 = 7 + 3 = b) 18 9 = 17 8 = 15 6 = 14 8 = 11 6 = 16 9 = 13 7 = 12 5 = 15 9 = 14 9 = 13 5 = 16 7 = 2. Cách làm tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 Bài 2 : Tính có đặt tính 7 + 35 42 - 7 42 - 35 9 + 58 67 - 9 67 - 58 36 + 15 51 - 36 51 - 15 77 + 19 96 - 19 96 - 77 44 + 56 100 - 56 100 - 44 81 + 19 100 - 19 100 - 81 3 + 97 100 - 3 100 - 97 95 + 5 100 - 5 100 - 95 100 - 46 100 - 94 100 - 9 100 - 90 Bài 3 : Tính 14 8 + 9 5 + 6 7 9 + 6 8 13 8 + 7 17 9 + 6 15 8 + 4 11- 7 + 8 12 7 + 9 13 9 + 6 57 - 33 + 17 21 +45 - 8 42 + 37 + 21 93 - 5 - 49 100 - 64 + 51 1cuối kì 1 lớp 3'>13 8 + 7 17 9 + 6 15 8 + 4 11- 7 + 8 12 7 + 9 13 9 + 6 57 - 33 + 17 21 +45 - 8 42 + 37 + 21 93 - 5 - 49 100 - 64 + 51 1giữa kì 1 lớp 3'>13 8 + 7 17 9 + 6 15 8 + 4 11- 7 + 8 12 7 + 9 13 9 + 6 57 - 33 + 17 21 +45 - 8 42 + 37 + 21 93 - 5 - 49 100 - 64 + 51 1c kì 1 lớp 3'>13 8 + 7 17 9 + 6 15 8 + 4 11- 7 + 8 12 7 + 9 13 9 + 6 57 - 33 + 17 21 +45 - 8 42 + 37 + 21 93 - 5 - 49 100 - 64 + 51 100 - 8 - 76 26 + 74 - 31 93 + 7 - 28 Bài 4 : Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm: .2 +1 8 1 2 . + .5 4 3 8 2 -_ . .4 4 . 8 - 7 9 3. Số hạng tổng ; số bị trừ , số trừ , hiệu : Bài 5 : Đặt tính rồi tính biết: a) các số hạng lần lợt là 43 và 18 b) số bị trừ và số trừ lần lợt là 43 và 18 Bài 6 : Tìm x x - 18 = 46 64 - x = 46 x + 82 = 100 18 + x = 100 37 + x = 81 26 x = 9 x 18 = 54 63 x = 25 x + 15 = 31 24 + x = 62 x 19 = 23 56 x = 17 x - 8 = 90 + 2 36 - x = 100 - 82 x + 7 = 45 + 45 23 + x = 100 - 21 Bài 7 : a) Viết 3 phép tính trừ có hiệu bằng số bị trừ b) Viết 3 phép tính trừ có số bì trừ bằng số trừ c) Viết 3 phép tính cộng có tổng bằng số hạng Bài 8 a) Tìm một số biết rằng tổng của số đó với 26 thì bằng 51 Khoanh tròn chữ cái đặt trớc kết quả đúng. A.35 B.25 C.77 b) Tìm một số biết rằng hiệu của số đó với 25 thì bằng 36 Khoanh tròn chữ cái đặt trớc kết quả đúng. A.11 B . 61 C.71 Bài 9 : Điền số thích hợp vào ô trống 100 - = 38 46 + = 82 - 25 = 46 4. Đề xi mét, xăng ti mét, lít, ki lô gam Bài 10 : Tính 25 kg + 16 kg = 32 kg 15 kg = 47 kg 29 kg = 21l 9 l = 23 l + 47 l = 18 l + 35 l = 60 cm - 30 cm = 68 dm 18 dm = 35 dm 16 dm = Bài 11 :Điền dấu <, > , = vào ô trống 55 cm 6dm 4dm 35 cm 3dm + 1 dm 30cm + 3 5dm 49cm + 1 cm 5dm8cm 57cm 79cm 8dm 1cm Bài 12: a) Vẽ đoạn thẳng dài 1dm 2 cm b) Vẽ đoạn thẳng dài 5 cm , sau đó kéo dài thêm để đợc đoạn thẳng dài 1 dm. 5 Đồng hồ lịch Bài 13 .Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng : Khoảng thời gian từ lúc 9 giờ sáng đến lúc 4 giờ chiều là : A. 5 giờ B. 13 giờ C. 7 giờ D. 8 giờ Bài 14 Ghi tên các tháng : a) Có 30 ngày trong năm: b) Có 31 ngày trong năm : c) Có 28 hoặc 29 ngày trong năm : Bài 15 Điền vào chỗ chấm cho đúng a) Tuần này, thứ sáu là ngày 13. Tuần sau thứ sáu là ngày .; tuần trớc thứ sáu là ngày b) Tuần này thứ hai là ngày 17. Vậy thứ 7 sẽ là ngày . c) Tuần này chủ nhật là ngày 16 thì chủ nhật tới sẽ là ngày . Bài 16 : Đây là lịch tháng 4 năm 2003 : Thứ hai Thứ ba Thứ t Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 1 2 4 6 7 8 9 11 13 14 16 19 25 27 28 29 a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch b) Ngày 11 tháng 4 là thứ .trong tuần. c) Ngày 30 tháng 4 là thứ .trong tuần . d) Tháng 4 năm 2003 có ngày thứ hai và có .chủ nhật. e) Thứ t tuần này là ngày 9 tháng 4 . Thứ t tuần trớc là ngày . . Thứ t tuần sau là ngày 5. giải các bài toán đơn bằng 1 phép cộng, trừ , dạng "nhiều hơn", "ít hơn" Bài 17: Ch cao 92 cm, em thấp hơn chị 6 cm. Hỏi em cao bao nhêu cm ? Bài 18: Can nhỏ đựng 35 lít dầu, can to đựng nhiều hơn can nhỏ 15 lít. Hỏi can to đựng đợc bao nhiêu lít dầu ? Bài 19: Ngời ta lấy ra 17 kg gạo thì trong bao còn lại58 kg nữa. Hỏi ban đầu trong bao có bao nhiêu kg gạo ? Bài 20 Ngời ta đổ thêm vào 35 lít dầu thì trong thùng có 100 lít dầu. Hỏi ban đầu trong thùng có bao nhiêu lít dầu ? Bài 21 Một sợi dây dài 42 cm. Ngời ta cắt đi 1 đoạn thì sợi dây còn lại 35 cm. Hỏi ngời ta đã cắt đi mấy cm ? Bài 22 Hãy vẽ thêm 1 đoạn thẳng vào trong hình đã cho để có : a) 2 tam giác và 1 tứ giác b) 2 tứ giác và 1 tam giác c) 3 tứ giác Bài 23*** a) Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với số lớn nhất có 1 chữ số thì đợc số lớn nhất có 2 chữ số . b) Tìm một số biết rằng, nếu lấy số đó trừ đi số lớn nhất có 2 chữ số thì đợc 1 . c) Tìm một số biết rằng, nếu lấy số bé nhất có 3 chữ số trừ đi số đó thì đợc số bé nhất có 2 chữ số . Bài 24 ***Tìm x x < 17 8 x + 15 < 15 + 6 29 < x + 14 < 31 25 < x - 24 < 28 Chúc các em ôn thi đạt kết quả tốt ! . - 8 42 + 37 + 21 93 - 5 - 49 100 - 64 + 51 100 - 8 - 76 26 + 74 - 31 93 + 7 - 28 B i 4 : i n chữ số thích hợp vào chỗ chấm: .2 +1 8 1 2 . + .5 4 3 8 2. 67 - 58 36 + 15 51 - 36 51 - 15 77 + 19 96 - 19 96 - 77 44 + 56 100 - 56 100 - 44 81 + 19 100 - 19 100 - 81 3 + 97 100 - 3 100 - 97 95 + 5 100 - 5 100 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập cuối HK I - Lớp 2, Ôn tập cuối HK I - Lớp 2, Ôn tập cuối HK I - Lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn