Bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 CT TW của bộ chính trị

11 7,966 49
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2016, 16:16

BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Câu hỏi 1: Đồng chí nêu nội dung (nhất điểm mới) Văn kiện Đại hội XII Đảng Để thực nội dung đó, với chức năng, nhiệm vụ đảm nhiệm, đồng chí cần phải tập trung giải pháp gì? Câu hỏi 2: Theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách nêu giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiệu Nghị Trung ương khóa XI Chỉ thị 05CT/TW Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới? HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG Câu hỏi 1: Đồng chí nêu nội dung (nhất điểm mới) Văn kiện Đại hội XII Đảng Để thực nội dung đó, với chức năng, nhiệm vụ đảm nhiệm, đồng chí cần phải tập trung giải pháp gì? Trả lời: Thứ nhất, nội dung bản, điểm chủ đề kết cấu báo cáo, có điểm mới: Về bối cảnh diễn Đại hội nhiệm vụ Đại hội XII là: Tình hình giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có thuận lợi, thời đan xen khó khăn, thách thức gay gắt; “hình thành chủ trương, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt kỳ vọng cán bộ, đảng viên nhân dân ” ; Về chủ đề Đại hội XII (tiêu đề Báo cáo trị): "Tăng cường xây dựng Đảng sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng công đổi mới; bảo vệ vững Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại"; Năm thành tố, hoàn thiện thành tố, bổ sung thành tố Về phương châm Đại hội: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới” Về kết cấu Báo cáo trị: kết cấu thành 15 vấn đề Thứ hai, - Những nội dung bản, điểm đánh giá kết thực nghị Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi là: năm (2011-2015) đạt “những thành quan trọng”; 30 năm đạt “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”, - Tuy nhiên nhiều tồn hạn chế, khuyết điểm như: Đổi chưa đồng toàn diện, số tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; Bốn nguy mà Đảng vần tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp - Xác định mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước năm tới Văn kiện rút học, học có nội dung mới, đặc biệt học thứ tư có ý nghĩa đột phá, “phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hết”; mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước năm tới, Văn kiện nêu nội dung: phát huy nhân tố tổng hợp tạo thành động lực để phát triển đất nước Thứ ba, nội dung bản, điểm đổi mô hình tăng trưởng hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Văn kiện Đại hội XII nêu rõ nội dung: - Về đổi mô hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý chiều rộng chiều sâu…”; định hướng đổi mô hình tăng trưởng “… kết hợp có hiệu phát triển chiều rộng với chiều sâu, trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng sức cạnh tranh…” - Về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN: Đại hội XII xác định “… kinh tế vận hành đầy đủ, đồng theo quy luật kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Đó kinh tế thị trường đại hội nhập quốc tế; có quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” Thứ tư, nội dung bản, điểm văn hóa - xã hội, văn kiện Đại hội XII nêu rõ nội dung: - Thứ nhất: Về phương hướng giải pháp đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với phát triển nguồn nhân lực Cụ thể: Phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, găn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ tổ quốc…; Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, làm cho khoa học, công nghệ thực quốc sách hàng đầu… Đồng thời giáo dục, đào tạo khoa học - công nghệ phải gắn kết, tương tác lẫn - Thứ hai: Về phương hướng giải pháp xây dựng, phát triển văn hoá, người Việt Nam Trong đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế; Xây dựng văn hoá trị kinh tế; Phát triển công nghiệp văn hoá đôi với xây dựng, hoàn thiện thi trường dịch vụ sản phẩm văn hoá - Thứ ba: Về phương hướng giải pháp quản lý phát triển xã hội, thực tiến công xã hội Văn kiện Đại hội XII xác định nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục thực hiệu năm tới Thứ năm, nội dung bản, điểm quốc phòng, an ninh Thể chủ đề Đại hội: Đại hội XI nêu thành tố: lãnh đạo Đảng; dân tộc, dân chủ; đổi mới; mục tiêu xây dựng đất nước Chủ đề Đại hội XII có thành tố, thêm thành tố: “bảo vệ Tổ quốc” Trong báo cáo trị Đại hội XII ghi rõ: “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN tình hình mới” Cụm từ “tình hình mới”là điểm nhấn mạnh Về đánh giá tình hình văn kiện đại hội XII đảng nêu “Trong bối cảnh quốc tế khu vực có nhiều phúc tạp, kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, đảo bảo quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội” có vấn đề khẳng định (1.Về nhận thức có bước phát triển; Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết với trận an ninh nhân dân tiếp tục tăng cường, củng cố; Sức mạnh QĐND CAND tăng cường) Về mục tiêu: có điểm (1 “Tranh thủ tối đa đồng tình, ủng hộ cộng đồng quốc tế”; “Kiên quyết, kiên trì” đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc) Về phương hướng, nhiệm vụ có điểm (1 Kết hợp chặt chẽ KT, VH, XH với QP- AN ngược lại; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá lực thù địch)… Thứ sáu, nội dung bản, điểm đối ngoại, có điểm (1 Lần nhiệm vụ đối ngoại nêu thành tố chủ đề Đại hội; Công tác đối ngoại nhiệm kỳ trước đánh giá sâu hơn; Mục tiêu đối ngoại đề cập rõ mức độ cao nhất; Phương châm đạo hoạt động đối ngoại nêu rõ hơn; Quan điểm đạo việc thực nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nêu cụ thể hơn; Các quan điểm đạo, định hướng lớn trình hội nhập quốc tế nêu rõ; Công tác đối ngoại đa phương hóa nhấn mạnh; Công tác đối ngoại nhân dân tiếp cận theo phương cách mới) Thứ bảy, nội dung bản, điểm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa Điểm mới: Đại đoàn kết dân tộc “động lực nguồn lực to lớn xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; “phát huy mạnh mẽ nguồn lực, tiềm sáng tạo nhân dân để xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; “tôn trọng điểm khác biệt không trái với lợi ích chung quốc gia - dân tộc”; xác định rõ đối tượng tập hợp, đoàn kết “mọi người Việt Nam nước”; để tạo “sinh lực khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, phải “tăng cường quan hệ mật thiết giữ Nhân dân với Đảng, Nhà nước” Về phát huy dân chủ XHCN, Đại hội XII có nhiều đổi để bảo đảm quyền làm chủ nhân dân, như: xây dựng sách dân chủ; vấn đề thực quyền người đề cao đạo đức xã hội; Đại hội tìm điểm mấu chốt phương diện phát huy thực hành quyền dân chủ XHCN… Thứ tám, nội dung bản, điểm xây dựng Đảng hệ thống trị, bật như: phương hướng xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN “tiếp tục hoàn thiện chế bảo vệ Hiến pháp pháp luật”, việc hoàn thiện hệ thống nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; việc xây dựng Đảng vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng với việc đề 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhóm có bổ sung, phát triển Thứ chín, nội dung bản, điểm việc xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XII Đảng (1 Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Xây dựng tổ chức máy trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Tập trung thực giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ; 5.Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn nhân lực sức sáng tạo nhân dân; Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội) Gợi ý giải pháp chủ yếu để thực nội dung nêu trên: + Cần tập trung nghiên cứu, nắm vững tư tưởng đạo, nội dung cốt lõi, vấn đề văn kiện Đại hội XII; Trong nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kĩ nhiệm vụ, liên hệ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể địa phương, quan, đơn vị; Vai trò lãnh đạo, đạo cá nhân lĩnh vực phụ trách để triển khai thực có hiệu quả, đưa nghị vào sống + Theo chức trách nhiệm vụ giao, cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết người đứng đầu phải đạo, xây dựng kế hoạch thực việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực Nghị Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân, kết hợp với việc thực nghị đại hội đảng địa phương, đơn vị + Tập trung đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, cá nhân thực Nghị Đại hội XII Đảng có hiệu (nhấn mạnh việc triển khai, thực Nghị XII Đảng gắn với mũi đột phá Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVIII Đại hội Đảng cấp địa phương, đơn vị ) Câu hỏi 2: Theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách nêu giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiệu Nghị Trung ương khóa XI Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới? Gợi ý trả lời: - Đặt vấn đề, nêu khái quát kết đạt được, hạn chế yếu thực Nghị Trung ương khóa XI Chỉ thị 03-CT/TW Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh * Về thực Nghị Trung ương (khóa XI) Nêu giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thực Nghị Trung ương “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” - Cấp ủy, tổ chức đảng cấp rà soát việc thực Nghị Trung ương thời gian qua kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm ngành, địa phương, quan, đơn vị - Bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với Nghị Đại hội XII Đảng, nghị đại hội đảng cấp tình hình thực tế địa phương, quan, đơn vị Đẩy mạnh thực Nghị Trung ương gắn với thực Quy định Ban Bí thư trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán chủ chốt cấp - Đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi tăng cường giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên phê phán, đấu tranh với biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội - Tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường thống ý chí, hành động Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân - Xây dựng chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, có phẩm chất uy tín, đủ lực, ngang tầm nhiệm vụ tình hình - Thực nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình phê bình hàng năm cấp ủy, tổ chức đảng đảng viên theo tinh thần Nghị Trung ương 4, trọng tâm kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm theo Nghị Trung ương 4, kiểm điểm hàng năm vấn đề phát sinh liên quan đến trách nhiệm tập thể cá nhân * Về thực Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới: + Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tận cán bộ, đảng viên tầng lớp nhân dân; tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động Đảng, hệ thống trị nhân dân, đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc, tự giác, thường xuyên + Tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục có hệ thống nhiều hình thức phong phú, sinh động nội dung chủ yếu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cán bộ, đảng viên nhân dân + Đưa việc học tập làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực Nghị Đại hội XII Đảng, nghị cấp ủy nội dung sinh hoạt thường xuyên chi bộ, gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực nhiệm vụ trị Lấy kết học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng năm + Lãnh đạo, đạo chặt chẽ việc triển khai thực theo phương châm trước, sau; trước, sau; học đôi với làm theo, trọng việc làm theo hành động việc làm cụ thể Xây dựng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp "xây" với "chống"; Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương người đứng đầu cán chủ chốt cấp, cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ địa phương, quan, đơn vị; Hoàn thiện sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ + Tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy hệ thống giáo dục quốc dân trường trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán cấp, bảo đảm phù hợp với cấp học, bậc học với yêu cầu giáo dục, đào tạo + Về tổ chức thực việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp ủy cấp, trực tiếp ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy đạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 CT TW của bộ chính trị, Bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 CT TW của bộ chính trị, Bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 CT TW của bộ chính trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay