ngữ pháp tiếng Anh19 by TK

4 276 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

48. Một số ngữ động từ thường gặp Đó là những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu. • To break off: chấm dứt, cắt đứt, đoạn tuyệt. • To bring up: nêu ra, đưa lên một vấn đề • To call on: yêu cầu / đến thăm • To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after) • To check out (of/from) a library: mượn sách ở thư viện về • To check out: điều tra, xem xét. • To check out (of): làm thủ tục để ra (khách sạn, sân bay) <> check in. • To check (up) on: điều tra, xem xét. • To close in (on): tiến lại gần, chạy lại gần • To come along with: đi cùng với • To count on = depend on = rely on • To come down with: mắc phải một căn bệnh • Do away with = get rid of: tống khứ, loại bỏ, trừ khử • To daw up = to draft: soạn thảo (một kế hoạch, một hợp đồng) • To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt là bỏ học giữa chừng) • To figure out: Hình dung ra được, hiểu được. • To find out: khám phá ra, phát hiện ra. • To get by: Lần hồi qua ngày, sống sót qua được • To get through with: kết thúc • To get through to: thông tin được cho ai, gọi được cho (điện thoại), tìm cách làm cho hiểu • To get up: dậy/ tổ chức. • To give up: bỏ, từ bỏ • To go along with: đồng ý với • To hold on to: vẫn giữ vững, duy trì • To hold up: cướp / vẫn giữ vững, vẫn duy trì, vẫn sống bình thường, vẫn dùng được (bất chấp sức ép bên ngoài hoặc sử dụng lâu) • To keep on doing smt: vẫn tiếp tục không ngừng làm gì • To look after: trông nom, săn sóc • To look into: điều tra, xem xét • To pass out = to faint: ngất (nội động từ, không dùng bị động) • To pick out: chọn ra, lựa ra, nhặt ra • To point out: chỉ ra, vạch ra • To put off: trì hoãn, đình hoãn • To run across: khám phá, phát hiện ra (tình cờ) • To run into sb: gặp ai bất ngờ • To see about to: lo lắng, săn sóc, chạy vạy • To take off: cất cánh <> to land • To take over for: thay thế cho • to talk over: bàn soạn, thảo luận về • to try out: thử nghiệm, dùng thử (sản phẩm) • to try out for: thử vai, thử giọng (1 vở kịch, buổi biểu diễn) • To turn in: giao nộp, đệ trình / đi ngủ • To watch out for: cảnh giác, để mắt, trông chừng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Bảng các động từ bất quy tắc Present Past Past Participle be was, were been become became become begin began begun blow blew blown break broke broken bring brought brought build built built burst burst burst buy bought bought catch caught caught choose chose chosen come came come cut cut cut deal dealt dealt do did done drink drank drunk drive drove driven eat ate eaten fall fell fallen feed fed fed feel felt felt fight fought fought find found found fly flew flown forbid forbade forbidden forget forgot forgotten forgive forgave forgiven freeze froze frozen get got gotten give gave given go went gone grow grew grown have had had hear heard heard hide hid hidden hold held held hurt hurt hurt keep kept kept know knew known lay laid laid lead led led leave left left let let let lie lay lain lose lost lost make made made meet met met pay paid paid quit quit quit read read read ride rode ridden ring rang rung rise rose risen run ran run say said said see saw seen seek sought sought sell sold sold send sent sent shake shook shaken shine shone shone sing sang sung sit sat sat sleep slept slept speak spoke spoken spend spent spent spring sprang sprung stand stood stood steal stole stolen swim swam swum swing swung swung take took taken teach taught taught tear tore torn tell told told think thought thought throw threw thrown understand understood understood wake woke (waked) woken (waked) wear wore worn win won won write wrote written . 48. Một số ngữ động từ thường gặp Đó là những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của chúng. dung ra được, hiểu được. • To find out: khám phá ra, phát hiện ra. • To get by: Lần hồi qua ngày, sống sót qua được • To get through with: kết thúc • To
- Xem thêm -

Xem thêm: ngữ pháp tiếng Anh19 by TK, ngữ pháp tiếng Anh19 by TK, ngữ pháp tiếng Anh19 by TK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay