trắc nghiệm phần dãy số

2 291 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2013, 01:25

Trắc nghiệm về dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Câu 1: Ba số hạng đầu của dãy (u n ) với ( 1) . 1 n n n u n = − + với n ≥ 3 là A. 0; 1 2 ; 2 3 − B. 1 2 3 ; ; 2 3 4 − − C. 3 4 5 ; ; 4 5 6 − − D. 3 4 5 ; ; 4 5 6 Câu 2: Ba số hạng thứ 3, 4, 5 của dãy (u n ) với 1 2 1 2 1; 2 2 n n n u u u u u − − = − =   = − +  với n ≥ 3 là A. -4; 8; -16 B. 1; 3; 5 C. -2; 4; 6 D. -4; -8; -16 Câu 3: Dự đoán dãy số ở câu 2 lập thành: A. Cấp số cộng B. Cấp số nhân C. Không phải A và B Câu 4: Cho dãy 1 1 2 3 n n u u u − = −   = +  , công thức của số hạng tổng quát là A. u n = -2 + 3.n B. u n = -2 + 3 n C. u n = -6n D. u n = -5 + 3n Câu 5: Dãy số u n = 2 2 1n n − với n ≥ 0 là dãy A. Tăng B. Giảm C. Không tăng, không giảm Câu 6: Dãy số u n = 1 1 ( 1) 4 n n n − + − + là dãy A. Tăng B. Giảm C. Không tăng, không giảm Câu 7: Dãy số u n = (-1) n . 2 2 1n n − là dãy: A. Bị chặn trên B. Bị chặn dưới C. Bị chặn D. Không phải A,B,C Câu 8: u n = 1 ( 1) ( 2) n n − − − là dãy: A. Bị chặn trên B. Bị chặn dưới C. Bị chặn D. Không phải A,B,C Câu 9: Số hạng tổng quát của dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương chia cho 4 dư 1 là: A. u n = 4n – 3, n ≥ 2 B. u n = 4n – 3, n ≥ 1 C. u n = 4n +1, n ≥ 2 D.u n = 4n -1, n ≥ 1 Câu 10: Dãy số bị chặn trên là: A. u n = n 2 – 1 B. u n = 1 - 2 1 n n − C. u n = 2 n D. u n = 1 2 n Câu 11: Ba số -3; - 9 ; 6 2 − lập thành: A. Cấp số cộng B. Cấp số nhân C. Không phải A và B Câu 12: Số hạng tổng quát của dãy số có ba số hạng đầu ở câu 11 là A. -3 + 3/2.n B. -3/2.(n + 1) C. -3 – 3/2.n D. 3 – 3/2(n-1) Câu 13: Dãy (u n ) với u n = 3n – 1 là một A. Cấp số cộng, công sai d = 3 B. Cấp số nhân, công bội q = 3 C Không phải A và B Câu 14: Trong một cấp số cộng: Nếu u 10 = -5; u 12 = -21 thì a) A. u 11 = 13 B. u 11 = -16 C. u 11 = 16 D. u 11 = -13 b) A. u 8 = 16 B. u 8 = -11 C. u 8 = 11 D. u 8 = -16 Câu 15: Cấp số cộng có: 5 9 8 11 12 2 40 u u u u − =   − =  thì A. u 1 = 2; d = 3 B. u 1 = -2; d = -2 C. u 1 = 2; d = -3 D. Không phải A, B, C Câu 16: Tổng của 15 số hạng đầu của cấp số cộng có: 3 4 6 9 3 2 10 2 9 u u u u u + − = −   − + = −  là A. S 15 = 195 B. -195 C. 159 D. -159 Câu 17: Một cấp số cộng có u 10 = 20; tổng của n số hạng đầu tiên là S n = n 2 + n, cấp số cộng đó có: A. u 1 = 3 B. u n = 2n + 1 C. d = -2 D. u 2006 = 4012 Câu 18: Ba số -3; 1; 1 3 − theo thứ tự lập thành: A. Cấp số cộng B. cấp số nhân C. không phải A và B Câu 19: Số hạng thứ 5 của cấp số nhân có số hạng đầu là -3 và công bôi là -2 là A. 48 B. -48 C. 92 D. -92 Câu 20: Số hạng tổng quát của dãy số có ba số hạng đầu ở câu 18là A. -3 + 1 3 n   −  ÷   B. -3. 1 3 n   −  ÷   C. 1 1 3 n−   −  ÷   D. 2 1 3 n−   −  ÷   Câu 21: Cho cấp số nhân có u 5 = 2; u 7 = 18 thì u 6 có thể bằng A. ± 36 B. ± 9 C. 6 D. ± 6 Câu 22: Cho cấp số nhân có 2 5 12 96 u u =   = −  khi đó a) A. u 1 = -6, q = -2 B. u 1 = 6, q = -2 C. u 1 = 6, q = 2 D. u 1 = -6, q = 2 b) Tổng của 5 số hạng đầu là: A. 66 B. -66 C. 62 D. -99 . Trắc nghiệm về dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Câu 1: Ba số hạng đầu của dãy (u n ) với ( 1) . 1 n n n u n = −. đoán dãy số ở câu 2 lập thành: A. Cấp số cộng B. Cấp số nhân C. Không phải A và B Câu 4: Cho dãy 1 1 2 3 n n u u u − = −   = +  , công thức của số hạng
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm phần dãy số, trắc nghiệm phần dãy số, trắc nghiệm phần dãy số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay