Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi

15 340 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2016, 21:44

1 PHN M U 1.1: Lý chn ti: Tr em hụm nay, th gii ngy mai l mt thụng ip núi n vai trũ quan trng ca vic nuụi dng giỏo dc nhng mm non tng lai ca t nc, c bit l tr la tui mm non ú l la tui m nhõn cỏch ca tr ang hỡnh thnh v phỏt trin S phỏt trin khụng ngng ca khoa hc, cụng ngh húa v ngh thut giai on cụng nghip húa hin i húa t nc ũi hi ngi phi a nng, cú kh nng x lý cỏc phỏt sinh cuc sng mt cỏch hiu qu Do vy, giỏo dc mm non phi hng n mc tiờu hỡnh thnh tr nhng chc nng tõm lý, nhng c s ban u ca nhõn cỏch, nng lc lm ngi v chun b cho tr vo lp mt Trong chng trỡnh giỏo dc mm non, b mụn lm quen ch cỏi giỳp tr hiu c cỏi ỳng, cỏi tinh t ca ngh thut ngụn t Hc c mt cỏch chớnh xỏc, gúp phn khụng nh vo vic rốn luyn cỏch suy ngh, cỏch din t, lm tin cho tr bc vo hc ph thụng c thun li, d dng Chớnh vỡ th, b mụn lm quen ch cỏi l mt hot ng khụng th thiu chng trỡnh giỏo dc mm non Vy lm th no giỳp tr nõng cao cht lng hot ng cho tr lm quen vi ch cỏi? L mt giỏo viờn trc tip ng lp, tụi luụn lo lng, trn tr, suy ngh, lm th no nõng cao cht lng hot ng gi lm quen ch cỏi, õy cng chớnh l lý tụi chn ti Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi cho tr 5-6 tui 1.2: im mi ca ti: õy l sỏng kin kinh nghim ca bn thõn tụi mi vit ln u, im mi ca ti l giỏo viờn ch ng xõy dng k hoch, to iu kin v c hi cho tr phỏt huy tớnh tớch cc thụng qua cỏc hot ng vi dựng dy hc i mi phng phỏp dy hc luụn ly tr lm trung tõm, cụ giỏo ch l ngi hng dn, gi m Tr hot ng phỏt huy tớnh tớch cc, sỏng to, trỏnh dy ỏp t, rp khuụn, hng dn theo thụng tin mt chiu Dy tr ch ng tham gia vo cỏc hot ng tri nghim cng c kin thc Rốn luyn k nng phỏt õm chớnh xỏc v cỏc ch cỏi, s dng t ca mỡnh nhn bit ch cỏi ó hc cỏc bc tranh nh treo trờn tng xung quanh lp, t, vit tờn trng lp ca tr Thụng qua hot ng cho tr lm quen ch cỏi giỳp tr mnh dn, t tin, phỏt õm ỳng ng phỏp, to tin cho tr chun b bc vo trng tiu hc Bờn cnh ú cũn giỳp tụi cú thờm k nng vic lp k hoch chm súc giỏo dc tr, la chn phng phỏp truyn th kin thc phự hp vi c im, tõm sinh lý tr, cú thờm kinh nghim thit k bi ging, nhm to hng thỳ cho tr tham gia vo cỏc hot ng lm quen ch cỏi 1.3: Phm vi ỏp dng ti Mt s bin phỏp Mt s bin phỏp nõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi cho tr 5-6 tui c ỏp dng rộng rãi trng Mm non PHN NI DUNG 2.1 Thc trng ca ni dung cn nghiờn cu: Nm hc 2013 - 2014 tụi c nh trng phõn cụng dy lp mu giỏo 5-6 tui thc hin theo chng trỡnh i mi, vi s tr lp l 26 tr Vi chuyờn hc - ch cỏi ó c t mm non Phũng giỏo dc huyn L Thy trin khai hun rng rói v cỏc trng mm non, n tng giỏo viờn vi nhiu gii phỏp thc hin cú hiu qu Trong quỏ trỡnh ging dy lp tụi thng gp phi nhng thun li v khú khn sau: *Thun li: Nm hc 2013-2014 va qua, nh trng ó mua sm c s vt cht, trang thit b dy hc nh tivi a nng, dựng, chi phc v cho vic dy hc ca cụ v tr, phũng hc cú din tớch rng phự hp, thoỏng mỏt Ban giỏm hiu nh trng t chc hun, bi dng v chng trỡnh giỏo dc mm non, t chc thao ging d gi Lp tụi ang dy cú 26 chỏu hc qua mu giỏo v mu giỏo nh nờn rt thun li cho tr vic t th ngi, cỏch cm bỳt khỏ thnh tho, a s chỏu rt hng thỳ tham gia hot ng tớch cc, nht l tit lm quen ch cỏi * Khú khn: S lng tr lp tụi ang dy khỏ ụng, kh nng tr nhn bit cha ng u, mt s chỏu cũn núi lp, núi ngng nờn vic phỏt õm cha chun nờn quỏ trỡnh ging dy gp khụng ớt khú khn Mt s ph huynh cha nhn thc c ht tm quan trng ca tui mu giỏo, cha quan tõm n vic cho tr lm quen ch cỏi v bi dng cỏc kin thc cho tr chun b vo lp mt Cho ngh hc cũn tựy tin, cha chu khú dy thờm cho nh Ngc li, cú mt s ph huynh li nụn núng vic hc ch ca em mỡnh nờn ó dy trc vit dn n vic tip thu bi ca tit hc khụng ng u, tr t kiờu cng vỡ mỡnh ó bit ri nờn khụng cũn hng thỳ n tit hc Nhng thc trng trờn gõy khú khn vic truyn th kin thc ca cụ v kh nng tip thu ca tr * Quỏ trỡnh iu tra thc tin: Tr tui mu giỏo ln kh nng giao tip v kh nng tip thu phỏt trin hn, ngụn ng phong phỳ hn giai on trc bit c mc phỏt õm, c ca tr nh th no Ngay t u nm hc tụi ó lờn k hoch kho sỏt cht lng tr di mi hỡnh thc nh: Trũ chuyn vi tr, c th , k chuyn cho tr nghe, hng dn tr c ch to nhn bit t, ch cỏc gúc lp, ngoi lp, cho tr c ch cỏi th, bng ch cỏi, nhn bit cỏc kiu ch (in thng , vit thng) Nhn bit tờn v ký hiu ca mỡnh bng ngoan, ca cc ung nc, khn lau mt, bn chi ỏnh rng, bng kớ hiu, th cỏc gúc Qua ú tụi thy kt qu t c nh sau: Ni dung Tng s chỏu t % 53,8 Khụng t SL % 12 46,2 K nng nhn bit, phỏt õm K nng cm ch cỏi 26 SL 14 26 13 50 13 50 K nng ngi 26 14 53,8 12 46,2 Qua thc t kho sỏt cho thy s lng tr chm, tr yu v b mụn chim t l cao, iu ny ó lm tụi bn khon, suy ngh ngy ờm tớch cc nghiờn cu, hc hi tỡm cỏi bin phỏp thc hin nhm nõng cao cht lng hot ng lm quen ch cỏi 2.2: Cỏc gii phỏp: a) To mụi trng Lm quen ch cỏi: c im ca tr mu giỏo thỡ thớch nhng gỡ mi, p mt, hp dn l gõy c s chỳ ý ca tr Vỡ th, vic to mụi trng Lm quen ch cỏi lp hc rt cn thit lm ni bt b mụn v chuyờn Hng ngy vo nhng lỳc vui chi hay rónh ri tụi v tr thng ct dỏn ch cỏi, cỏc loi qu hay cỏc vt trang trớ gi theo ch Vớ d: Phớa trờn khong tng rng tụi dỏn ch Bộ cựng lm quen ch cỏi v tụi la chn ct dỏn phự hp vi ch Vớ d: Ch Cõy xanh thỡ tụi ct bỡa thnh cõy to sau ú cho tr v ct dỏn hoc su tm bỏo, tranh nh v cỏc loi lỏ, ht, ht sau ú cho tr ct cỏc ch cỏi l,n,m ( ch cõy xanh) cho tr dỏn ch di cỏc loi ht, ht hay tranh nh theo s hng dn ca cụ giỏo nh lỏ thỡ dỏn ch l, mn thỡ dỏn ch m, ht na thỡ dỏn ch n V nhng hỡnh nh ú tụi thng thay i phự hp vi ch Khụng nhng gúc Bộ cựng lm quen ch cỏi m xung quanh lp tụi u vit ting v t tng ng, nh hp ng hoa lỏ, r ng hỡnh, vit tờn cỏc dựng vo nhón v dỏn vo Treo xung quanh lp mt cm t nh bng thi tit, lờn lp, thi trang ca bộ, tờn ca tr, tt c nhng cỏi ú u phi va tm nhỡn vi tr Hoc cú nhng bc v ca tr c vit tờn tr vo phớa trỏi, lm nh th tr c s dng trờn hot ng Lm quen ch cỏi, tr hc n nhúm ch cỏi gỡ, tụi cho tr tỡm xung quanh lp nhúm ch cỏi ú, phớa di tụi t giỏ ng dựng phc v mụn ch cỏi ú, dựng ca cụ v tr nh bỳt chỡ mu, v tụ Ngoi cũn cú dựng phc v cho bui chi nh m cú gn ch, hoa lỏ, ht ht, ch cỏi ri, cỏc chm trũn ghộp ch lụ tụ Kt qu cỏc bin phỏp ny theo ỏnh giỏ t 97% b) Tin hnh gi hc linh hot mm do: Gi hot ng lm quen ch cỏi t chc theo trỡnh t gn ging nh mt tit hc ph thụng, nờn ớt nhiu mang tớnh cú t chc k lut i vi tr Do vy tụi luụn son bi, nghiờn cu bi trc lờn lp Nhm lng ghộp, an xen cỏc trũ chi phn cng c, ụn luyn mt cỏch linh hot mm do, nhm lụi cun s chỳ ý ca tr vo tit hc giỳp tr hng thỳ hc tp, trỏnh s nhm chỏn u oi i vi tr hot ng lm quen vi ch cỏi Bi vỡ tr mu giỏo hc m chi, chi m hc * C th: Vo gi hot ng lm quen ch cỏi tụi thng cho tr hỏt, c th, trũ chuyn phự hp vi ch to cho tr hng thỳ vo tit hc Cụ gii thiu bi, dựng cõu , bi th, cỏc bin phỏp th thut treo tranh cú cha t mang ch cỏi lm quen tit hc *Vớ d: Lm quen ch cỏi u, ch Quờ hng t nc Tụi s t chc cho tr i tham quan Th ụ H Ni qua cỏc hỡnh nh, mụ hỡnh v cỏc a danh Th ụ H Ni * n nh , t chc: Các Đất nớc Việt Nam ta có nhiều danh lam thắng cảnh tiếng cú thủ đô Hà Nội Vy hụm cụ v cỏc cựng i tham quan Th ụ H Ni nhộ - Cho tr lm quen ch u Cụ mi c lp mỡnh s n vi khu di tớch lch s Vn Miu Cụ cho tr i vũng quanh mụ hỡnh Vn Miu v cụ gii thiu v khu di tớch lch s Vn Miu cho tr nghe Cụ cho tr c t ln v cho tr tỡm ch cỏi ó bit, sau ú cụ gii thiu ch cỏi mi cho tr cụ c mu cho tr nghe ln - Cụ cho tr phỏt õm, t phỏt õm - Cụ cho tr quan sỏt ch cỏi v nhn xột v cu to ch cỏi u Cụ phõn tớch: Ch u bt u bng nột múc di v nột s thng bờn phi Ch cỏi thỡ cụ c bi ca dao: R xem cnh Kim H Xem cu Thờ Hỳc, xem n Ngc Sn i nghiờng bỳt thỏp cha mũn Hi xõy dng nờn non nc ny Cụ tr bi ca dao núi v cnh vt õu Cụ cho xut hin t H Gmcho tr xem phỏt õm v yờu cu tr tỡm ch cỏi ó hc, sau ú cụ gii thiu ch cỏi mi Cụ phõn tớch: Ch bt u bng nột múc di v nột s thng bờn phi cú nột múc phớa bờn phi * Phn trũ chi vi ch cỏi: i vi tr hc m chi, chi m hc thỡ phn trũ chi cng khụng kộm phn quan trng Nu tit hot ng chỳng ta a trũ chi vo thỡ nhm trỏnh s nhm chỏn cho tr, lm cho tr hng thỳ hc v khc sõu ch cỏi hn vỡ vy trờn tit hc cn t chc cỏc trũ chi ng, tnh xen k nhm lụi cun s hp dn i vi tr Vớ d: Trũ chi v ỳng nh Trũ chi ụ ch k diu Trũ chi ch cỏi gỡ bin mt Trũ chi chic nún k diu Trũ chi siờu th Trũ chi thi ti Trũ chi ụ ca mt Cú rt nhiu trũ chi khỏc mi tit hc cụ nờn chn 2-3 trũ chi xen k ng, tnh m trũ chi ú phi phự hp vi ni dung tit dy Vớ d: Trũ chi vi ch cỏi b,d, Trũ chi 1: Nhanh tay, nhanh mt Cỏc ng viờn ó tri qua phn thi Hiu bit rt xut sc Phn thi th nhanh tay, nhanh mt Xin mi cỏc ng viờn lờn ly dng c ca mỡnh - Trờn bng ca cú gỡ? - Trong r cỏc cú gỡ? Cụ nờu lut chi, cỏch chi: Nhim v ca cỏc l dựng nhng dng c th thao ú xp thnh ch cỏi b,d, vo bng theo ỳng hng Cụ cho tr thc hin sau ú cụ i kim tra v nhc nh tr Khi xp xong cụ cho tr c li ch cỏi Trũ chi 2: Bt tip sc - Cụ gii thiu lut chi: i no dung r cỏc ch cỏi b,d, i ú s c thng cuc - Cỏch chi: Chia cỏc ng viờn thnh i: i hoa o, i hoa mai Cụ phỏt cho bn u hng ca i th ch cỏi(Cỏc ng viờn xp thnh hng dc) Khi cú hiu lnh ng viờn u hng s bt vo vũng cú r hỡnh ging ch cỏi trờn tay thỡ dng li phỏt õm to ch cỏi ú Tr phỏt õm xong vo r bt tip ri sau ú chy lờn ly th ch cỏi a cho bn tip theo ri v ỳng cui hng Sau tr chi xong cụ kim tra li kt qu v nhn xột * Mt khỏc t chc hot ng lm quen ch cỏi thụng qua ng dng cụng ngh thụng tin: i vi hot ng lm quen ch cỏi mi u phi s dng phn mm Powerpoit t chc hot ng Vỡ quỏ trỡnh s dng Powerpoit thỡ hỡnh nh c ly trờn mng hay c chp mu sc va rừ nột, va thu hỳt tr vo hot ng ng thi cm t ghi trờn bc tranh nu s dng cụng ngh thụng tin thỡ kiu ch p, mu sc hp dn v quỏ trỡnh t chc hot ng bi dy mt cỏch liờn hon hn so vi nhng bi dy thụng thng Tuy nhiờn thay i hỡnh thc bi dy khụng nht thit hot ng lm quen ch cỏi no cng ỳng dng cụng ngh thụng tin, ụi cng s dng hỡnh thc dy thụng thng nhm gõy s mi l i vi tr, vỡ tõm lý ca tr no cng mun s khỏc l v s khỏc l ú luụn lụi cun tr, vỡ tõm lý ca tr no cng mun s khỏc l v s khỏc l ú luụn lụi cun tr tham gia tớch cc vo hot ng Vớ d: Cho tr lm quen ch cỏi h,k Ch Hoa * n nh, t chc: Cho tr biu din bi hỏt Hoa trng em Tỏc gi Dng Hng Bang Cỏc va dnh nhng tỡnh cm ca mỡnh v nhng bụng hoa ti thm ri * Ni dung: Cụ cho tr ngi trc mn hỡnh ti vi i hỡnh ch U Cụ c cõu : Chic kốn nh Trng trng tinh Nhy xinh xinh Thm thm ngỏt - cỏc ú l loi hoa gỡ? - Cỏc nhỡn xem cú ỳng l hoa loa kốn khụng nhộ! (Trờn mm hỡnh xut hin hoa loa kốn) - Di tranh hoa loa kốn cụ cho xut hin t hoa loa kốn Cụ c t ri cho tr c theo cụ c lp Cụ cho tr quan sỏt k v tỡm cỏc ch cỏi ging - Cỏc nhỡn xem cú ỳng l ch cỏi ging khụng nhộ! - Cụ bm chut: ch cỏi o, ch cỏi a chuyn mu xanh - Cụ mi mt tr ch ch cỏi ó hc - Xem bn ch cú ỳng khụng nhộ - Cụ bm chut: ch cỏi l,e,n chuyn mu xanh - Vy hụm cụ s dy cỏc ch cỏi h,k nhộ Cụ bm chut cho ch cỏi h,k chuyn mu * Gii thiu ch cỏi h Cụ nhp chut cho mm hỡnh xut hin ch cỏi h phúng to - Cụ phỏt õm mu ln - Cho c lp, t, cỏ nhõn phỏt õm - Cụ phõn tớch ch cỏi h: Ch h gm mt nột s thng v mt nột múc xuụi - Mn hỡnh xut hin nột ch ri - Cụ ch tng ch nột ch v hi tr: - Nột s thng v nột múc xuụi Cỏc th xem nột ny cú ghộp c thnh ch cỏi h khụng nhộ - Mn hỡnh xut hin nột ch ghộp vo vi to thnh ch cỏi h Cụ cho tr phỏt õm li 2-3 ln theo nhiu hỡnh thc: C lp, cỏ nhõn, t * Gii thiu ch cỏi k Cụ cho xut hin v hng dn tng t vi ch cỏi h * So sỏnh ch cỏi h.k Cụ cho xut hin ch cỏi h,k - Cỏc nhỡn xem ch cỏi h, k cú c im gỡ ging.( Ch h,k u cú mt nột s thng) Cụ cho xut hin hai nột s thng trờn mn hỡnh ca ch cỏi h,k chuyn mu - Vy ch cỏi h,k cú im gỡ khỏc nhau? Ch h cú nột múc xuụi (Nột múc xuụi cụ bm chut chuyn mu ) Ch k cú nột xiờn nh( nột xiờn nh cụ bm chut chuyn mu ) - Cụ cho c lp phỏt õm li ch cỏi h,k theo nhiu hỡnh thc: C lp, nhúm, cỏ nhõn) Trong cỏc gi hot ng nu giỏo viờn s dng Powerpoit a vo cỏc siles to cỏc hiu ng, thc hin dy ch cn kớch chut thỡ hỡnh nh vi cm t, ch ú s xut hin lm cho tr cú hng thỳ hn, hot ng tớch cc hn Cũn nu tit dy thụng thng khụng s dng Powerpoit thỡ phi s dng cỏc thao tỏc ghộp t, ly ch cỏi mi gii thiu s lm dỏn on tit dy v s mt s trung chỳ ý i vi tr Khụng nhng th gi hc tụi luụn tuyờn dng kp thi nhng chỏu phỏt õm ỳng Tuyt i khụng chờ tr, tụn trng tr, nh nhng sa sai i vi nhng tr thc hin cha ỳng Vic dy hc ph thuc vo vic giỏo dc ú ni dung cỏc bi dy khụng ch n thun l mt ni dung cn dy cho tr m cũn l mt phng tin giỏo dc Vỡ vy tụi luụn quan sỏt v nhn xột xem quỏ trỡnh hc tr cú hot ng khụng? Cú thớch thỳ khụng? Tỡm hiu nguyờn nhõn vỡ tr khụng ho ng cựng bn cú hng tỡm cỏch a tr ho nhp vi bn bố, dn dn tụi thy tr rt thớch hc lm quen cỏc ch cỏi Vớ d: + Lm quen vi ch cỏi g,y Ch Phng tin giao thụng Tụi tin hnh t chc hot ng cho tr nh sau: - Cho tr xem vi deo v phng tin giao thụng Cụ hi: + Cỏc va xem on phim v gỡ? + Cú nhng loi phng tin giao thụng gỡ? + Cỏc ó c ngi trờn nhng phng tin giao thụng ú cha? Khi ngi trờn cỏc phng tin giao thụng ú, cỏc phi nh trt t, khụng thũ u, thũ tay ngoi, v cú mt loi phng tin giao thụng thng ch cỏc bnh nhõn i cp cu, mun bit ú l loi xe gỡ cụ mi cỏc cựng hng lờn mn hỡnh xem nhộ Lm quen ch cỏi : g, y a Lm quen ch cỏi g - Xut hin hỡnh nhxe cu thng v hi tr: + Trờn mn hỡnh cú gỡ? - Cụ gii thiu di hỡnh nh xe cu thng cng cú t xe cu thng - Cụ c xe cu thng( ln) - Cho tr tỡm nhng ch cỏi ó hc t xe cu thng - Gii thiu ch cỏi mi g t xe cu thng - Cụ phỏt õm mu g g ln: Sau mi ln phỏt õm cụ chỳ ý hng tr nhỡn khu ming ca cụ - Cho tr phỏt õm theo hỡnh thc: C lp, nhúm, cỏ nhõn - Gii thiu cỏc kiu ch cỏi g:cú (g in thng, vit thng, in hoa) + Cỏc cú nhn xột gỡ v cu to ch g? (Tr tr li c cụ tuyờn dng tr) Cụ khỏi quỏt li: Ch g c cu to bng mt nột cong bờn trỏi v mt nột múc bờn phi ghộp li to thnh ch cỏi g b Vi ch cỏi y: Ngoi phng tin giao thụng ng b ra, cũn cú rt nhiu phng tin giao thụng khỏc na y! bit ú l phng tin giao thụng gỡ thỡ cụ mi cỏc cựng hng lờn mn hỡnh - Xut hin hỡnh nh tu thy + õy l gỡ? + Cụ gii thiu di hỡnh nh tu thy cng cú t tu thy + Cụ c t tu thy ln + Cho tr tỡm nhng ch cỏi ó hc t tu thy Cụ tuyờn dng tr - Cụ gii thiu ch cỏi mi c lm quen: y - Cụ phỏt õm mu ch cỏi y (3 ln): Sau mi ln phỏt õm hng tr chỳ ý khu ming ca cụ - Cho tr phỏt õm bng nhiu hỡnh thc: Nhúm, Cỏ nhõn - Cụ gii thiu cỏc kiu ch y: (y in thng, vit thng, in hoa) - Cho tr nhn xột v cu to ch cỏi y - Cụ khỏi quỏt:Ch y cú mt nột xiờn ngn bờn trỏi, mt nột xiờn di bờn phi Trũ chi cng c: a Trũ chi: Tỡm bn - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cụ ph bin lut chi, cỏch chi: Lut chi: Cỏc hóy tỡm bn ca mỡnh cho nột ch trờn tay chỏu ghộp vi nột ca bn thnh ch cỏi va hc Cỏch chi: Cụ s phỏt cho cỏc chỏu mi bn l nột ch, cỏc chỏu va i va hỏt, cú hiu lnh ca cụ tỡm bn, tỡm bn thỡ cỏc chỏu hóy tỡm bn tht nhanh ghộp cỏc nột ch li vi thnh ch cỏi g v y - Cụ t chc cho tr chi - ln Cụ bao quỏt, ng viờn tr chi b Trũ chi Chic nún kỡ diu: - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cụ ph bin lut chi, cỏch chi: Lut chi: Ai phỏt õm ỳng ch cỏi m mi tờn ch s c thng mt trng phỏo tay ca c lp Cỏch chi: Trờn hỡnh nh chic nún kỡ diu cú cỏc hỡnh nh, mi hỡnh cú cha ch cỏi g, y v ngoi chic nún cú hỡnh mi tờn Khi chic nún quay yờu cu tr phi chỳ ý quan sỏt xem chic nún dng mi tờn ch ch cỏi no, thỡ tr phi oỏn tờn v phỏt õm to ch cỏi ú - Cụ t chc cho tr chi - ln Cụ bao quỏt, ng viờn tr chi c Trũ chi: Xp ch - Cụ gii thiu tờn trũ chi - Cụ ph bin lut chi, cỏch chi : Lut chi: Yờu cu mi i s xp ch cỏi Cỏch chi: Cụ s chia lp mỡnh thnh i chi, i s cú nhim v xp thnh ch cỏi g, i s xp thnh ch cỏi y * Cng c: - Hụm lp mỡnh lm quen ch cỏi g, y * Giỏo dc tr: Qua gi hc hụm cụ mong cỏc v nh c li ch cỏi cho b m, ụng b nghe Khi tham gia giao thụng cỏc nh khụng thũ u thũ tay ngoi trỏnh xy tai nn nhộ * Kt thỳc: Cho tr lm nhng chic xe ụ tụ v hỏt i ngoi Sau mi hot ng tr tr li c hay nhc li c cõu tr li ú chỳng ta nờn tuyờn dng khuyn khớch kp thi tr hng thỳ Qua nhng vớ d minh ho trờn, tụi thy hỡnh thc s dng dựng trc quan gi hot ng cho tr lm quen vi ch cỏi l hỡnh thc rt c bn giỳp giỏo viờn t c mc ớch ca gi hot ng Ngoi tu theo ni dung ca tng bi dy m giỏo viờn cú th la chn hỡnh thc t chc gi hot ng nhng a im thớch hp, nhm to cho tr mt tõm trng thoi mỏi, gn gi vi cuc sng thc c) Hng dn lm mu chớnh xỏc: Qua quỏ trỡnh hỡnh thnh k nng nhn bit v phỏt õm ch cỏi tri qua giai on: * Giai on 1: Nhn bit ch cỏi (cm ỳng chiu ch cỏi) thụng qua hot ng ca cỏc giỏc quan mt nhỡn, tai nghe, tay cm, hot ng ca ngụn ng Tr suy ngh, ghi nh cú ch nh * Giai on 2: Phỏt õm chun Giai on ny ũi hi s phỏt õm chớnh xỏc ca giỏo viờn, giỏo viờn c mu cn phi chớnh xỏc, rừ rng Nú nh hng n cỏch phỏt õm ca tr nh c ngng, phỏt õm sai, bit c tm quan trng ca cỏch phỏt õm chun nờn bn thõn tụi luụn c mu chớnh xỏc rừ rng i vi cỏch c phỏt õm mu tụi luụn hng dn tr ngi ỳng t th, cm ch cỏi ỳng chiu, cụ phỏt õm phi nhỡn vo ming ca cụ t ú giỳp tr phỏt õm chun Vớ d: Khi hng dn cho tr lm quen vi ch cỏi b thỡ cụ hng dn nh sau: Cụ cm ch cỏi ỳng chiu, ng gch cm di, tay phi cm ch cỏi t khuu tay xung bn, mt nhỡn vo ch b phỏt õm cỏc nh phỏt õm bng mụi v cụ phỏt õm mu tr nhỡn quan sỏt cụ phỏt õm v lng nghe cỏch phỏt õm ca cụ Mt khỏc quỏ trỡnh cho tr lm quen vi ch cỏi, tụi luụn sp xp ch ngi ca tr cho phự hp tt c tr c nhỡn thy tranh v ch cỏi Giỳp tr c hot ng mt cỏch tt hn v linh hot hn hc d) m bo nguyờn tc dy hc: Mun cú mt tit dy tt, t kt qu cao thỡ phi ũi hi mi cụ giỏo luụn nm vng mc ớch, yờu cu, ni dung, phng phỏp, hỡnh thc t chc t ú ỏp dng vo tit hot ng mt cỏch nh nhng, linh hot m bo, m bo ỳng khoa hc Bn thõn tụi luụn nghiờn cu bi trc n lp, son bi y , chun b dựng trc quan, phỏt huy tớnh c lp ca tr Chỳ ý bi dng nhng chỏu cỏ bit * Vớ d 1: i vi nguyờn tc m bo tớnh va sc Tớnh va sc gi hot ng lm quen ch cỏi l s truyn t v t chc trũ chi vi ch cỏi phự hp, linh hot, khụng gũ bú tr Khụng t chc trũ chi rp khuụn, mỏy múc m phi m bo tớnh va sc, m bo thi gian * Vớ d 2: i vi nguyờn tc x lý cỏ bit: Thc t lp tụi cú mt chỏu núi lp phỏt õm khú chun (chỏu Anh Quc) nờn t chc tit hc lm quen ch cỏi cụ giỏo cho tr ngi phớa trc, phỏt õm cụ cho cỏ nhõn tr phỏt õm nhiu ln v sa sai cho chỏu v cho chỏu phỏt õm mi lỳc mi ni ) Cng c rốn luyn cỏc k nng thụng qua hot dng mi lỳc mi ni v cỏc hot ng khỏc Mun tr nhn bit nhanh hay khc sõu cỏc ch cỏi ó hc thỡ tụi t chc cho tr hc thụng qua cỏc hot ng nh hot ng gúc, hot ụng ngoi tri, sinh hot chiu, mi lỳc mi ni cụ giỏo a bi dó hc vo cỏc hot ng ú nhm cng c, ụn li kin thc cho tr, giỳp tr ghi nhn v khc sõu kin thc hn Vớ d: Hụm hot ng chung lm quen ch cỏi b,d, thỡ vo gi hot ng gúc, gúc hc cụ hng cho mt s tr nhn bit phỏt õm cha thuc v gúc hc dựng ht ht, nột cong, nột thng, xp cỏc ch cỏi b,d, ụn li bi, cng c ghi sõu kin thc di s hng dn ca cụ giỏo Khụng nhng th, vo cỏc bui hot ng chiu cng vy, tụi thng dnh thi gian cho tr hot ng theo ý thớch, bi dng thờm cho nhng tr yu ụn li ch cỏi giỳp tr tin b bng cỏc bn hc lp e) Phi kt hp vi ph huynh v giỏo viờn lp vic hng dn tr lm quen ch cỏi: Hin cú mt s ph huynh vic cho tr chun b vo lp L phi dy tr, khụng nhng hc thuc ch cỏi m phi dy tr bit ỏnh vn, vit c nh chng trỡnh lp mt Tụi ngh ú l quan nim sai lm, bi vỡ tr tui mu giỏo hc m chi, chi m hc, ph huynh khụng nờn cho tr hc trc, bit trc sau ny tr vo lp s nhm chỏn khụng hng thỳ vic hc, dn n tr cú kt qu khụng tt Vỡ vy tụi luụn dnh thi gian gp ph huynh v trao i trc tip vi ph huynh vo nhng gi ún tr, tr tr ph huynh c rừ v hc ca tr sau ny nh Tuyờn truyn cỏc hỡnh thc cho tr lm quen vi ch cỏi nh th no l phự hp Hng cho cỏc bc ph huynh kt hp vi nh trng dy tr hc ch cỏi nh gia ỡnh cú th gi ý hi tr k li chuyn trng, chuyn c tớch, truyn tranh, chuyn sinh hot hng ngy Sau mi ln tip thu chuyờn ti trng hay huyn, tụi mi ph huynh tham d gi dy mu ca cụ Kờu gi ph huynh tớch cc úng gúp c s vt cht, trang thit b phc v cho tr lm quen vi ch cỏi nh úng gúp bỏo ly ti liu, mua truyn tranh Mi ph huynh n tham d cỏc ngy hi thi k chuyn, c th ca vo cỏc dp cho mng 8/3, 20/11 Luụn trao i vi ph huynh v tỡnh hỡnh hc ca tr cú bin phỏp tỏc ng phự hp, giỳp tr phỏt trin mt cỏch ton din thc hin tt hot ng lm quen ch cỏi lp tụi khụng ch cú bn thõn tụi m phi cú s phi hp cht ch, thng nht ca giỏo viờn cựng lp Phi cú k hoch c th, rừ rng gia giỏo viờn chớnh v giỏo viờn ph tit dy din liờn tc, hp dn, cú hiu qu Vi s ch o ca ban giỏm hiu nh trng, T mm non Phũng giỏo dc, s giỳp nhit tỡnh ca ch em ng nghip cựng vi s n lc phn u ht mỡnh ca bn thõn, tụi ó tỡm c cỏc gii phỏp gii quyt nhng khú khn, vng mc quỏ trỡnh t chc cho tr lm quen ch cỏi, nm hc qua t c mt s kt qu nh sau: g) Kt qu t c: * i vi tr: Nhiu tr nhn bit phỏt õm chun, k nng cm ch cỏi ỳng chiu, ngi ỳng t th ngy cng thnh tho linh hot hn C th nh sau: Ni dung Tụng s chỏu K nng nhn bit, phỏt õm K nng cm ch cỏi K nng ngi t Khụng t SL % 26 SL 26 % 100 26 26 100 26 26 100 * i vi giỏo viờn: Giỏo viờn nm chc phng phỏp dy, t chc cỏc tit hc linh hot, ỳc rỳt nhiu kinh nghim cho bn thõn * i vi ph huynh: Nhiu ph huynh tin tng cụng tỏc ging dy ca giỏo viờn, chm lo tr chỳ ý n vic hc ca tr Cú ý thc su tm nguyờn vt liu sn cú v lm dựng chi cho tr Gia nh trng v ph huynh - giỏo viờn cú s hp tỏc cht ch giỳp tr hc ngy mt i lờn PHN KT LUN 3.1 í ngha ca ti: T nhng thc t trờn cng nh cỏc kt qu ó t c, trc ht ũi hi cụ giỏo phi yờu ngh, mn tr, nhit tỡnh nng n, sỏng to, nm vng chuyờn mụn, thc s cn mn chu khú lm dựng chi phc v cho vic dy hc Chun b y dựng phc v tit hc ca cụ v tr, dựng cú mu sc, hỡnh dỏng p, an ton kớch thớch tớnh tũ mũ ca tr Bit la chn trũ chi, cõu , bi hỏt phự hp vi ni dung bi dy vi ch v luụn to tỡnh bt ng v thỳ v i vi tr Bỏm vo ni dung yờu cu, dy ỳng ni dung trng tõm ca bi, tớch hp cỏc mụn hc khỏc vo tit dy mt cỏch hp lý nhm em li kt qu cao, ngụn ng din t ca cụ ngn gn c th, cụ phỏt õm mu chớnh xỏc, rừ rng, cỏc bc chuyn tip linh hot gõy c s chỳ ý ca tr Giỏo viờn luụn nghiờn cu ti liu, chuyờn , san cú liờn quan n ch vit v tham kho hc hi bn bố, ng nghip Tham gia y cỏc lp hc chuyờn nõng cao nghip v cho mỡnh Cn lm tt cụng tỏc vi ph huynh To mụi trng cho tr lm quen vi ch cỏi Gõy hng thỳ cho tr trờn hot ng lm quen ch cỏi.Giỏo viờn phi luụn nghiờn cu ti liu, chuyờn san cú liờn quan n ch vit v tham kho hc hi bn bố, ng nghip Tham gia y cỏc lp hc chuyờn nõng cao nghip v chuyờn mụn thụng qua thụng tin i chỳng Luụn xõy dng gúc lm quen ch cỏi phong phỳ, p mt, cú thẩm m cao, cú cht lng, xõy dng k hoch phự hp vi thc t ca lp mỡnh, chỳ ý dy tr phỏt õm, nhn bit mi lỳc, mi ni, luụn sỏng to cụng tỏc lm dựng, chi hc v hot ng Phi kt hp vi ph huynh vic dy tr cú k hoch kim tra, kho sỏt cht lng tr t u nm hc nm bt tỡnh hỡnh ca lp Luụn lng nghe mi ý kin ch o ca Ban giỏm hiu nh trng thc hin tt cụng vic Vic nhn bit v phỏt õm ỳng ch cỏi khụng nhng nõng cao k nng c m cũn phỏt huy tr t ng ting vit phong phỳ, chớnh vỡ th vic dy tr cho tr lm quen ch cỏi ó gúp phn gi gỡn s sỏng ca ngụn t ting vit, giỏo dc tr lũng yờu quờ hng, t ho v dõn tc Vit Nam 3.2 Kin ngh, xut: Rt mong cỏc cp lónh o quan tõm v c s vt cht nh trang cp cỏc dng c, dựng phc v cho hot ng dy hc, t chc cho giỏo viờn hun v phn mm Powerpoit giỏo viờn t chc cỏc hot ng dy hc cú hiu qu cao Trờn õy l mt s bin phỏp v nhng kinh nghim dy hot ng lm quen ch cỏi m tụi rỳt c quỏ trỡnh ging dy nhm giỳp tr phỏt trin v mi mt o c, nhõn cỏch, phm cht, thm m, trớ tu, ngụn ng v thỏo g nhng khú khn vng mc quỏ trỡnh ging dy Kớnh mong s gúp ý b sung ca quý cp trờn v cỏc ng nghip sỏng kin kinh nghim ca tụi mang tớnh kh thi cao, gúp phn nõng cao cht lng dy hc, ỏp ng yờu cu i mi giỏo dc mm non giai on hin Tụi xin chõn thnh cm n! í KIN CA HI NG KHOA HC: Ngi vit SKKN: Trn Th Liờn [...]... buổi hoạt động chiều cũng vậy, tôi thường dành thời gian cho trẻ hoạt động theo ý thích, bồi dưỡng thêm cho những trẻ yếu ôn lại chữ cái giúp trẻ tiến bộ bằng các bạn học trong lớp e) Phối kết hợp với phụ huynh và giáo viên trong lớp trong việc hướng dẫn trẻ làm quen chữ cái: Hiện nay có một số phụ huynh trong việc cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 Là phải dạy trẻ, không những học thuộc chữ cái mà phải dạy trẻ. .. tay phải cầm chữ cái đặt khuỷu tay xuống bàn, mắt nhìn vào chữ “b” khi phát âm các con nhớ phát âm bằng môi và cô phát âm mẫu trẻ nhìn quan sát cô phát âm và lắng nghe cách phát âm của cô Mặt khác trong quá trình cho trẻ làm quen với chữ cái, tôi luôn sắp xếp chổ ngồi của trẻ sao cho phù hợp để tất cả trẻ được nhìn thấy tranh và chữ cái Giúp trẻ được hoạt động một cách tốt hơn và linh hoạt hơn trong... chuyển tiếp linh hoạt gây được sự chú ý của trẻ Giáo viên luôn nghiên cứu tài liệu, chuyên đề, tập san có liên quan đến chữ viết và tham khảo học hỏi bạn bè, đồng nghiệp Tham gia đầy đủ các lớp học chuyên đề nâng cao nghiệp vụ cho mình Cần làm tốt công tác với phụ huynh Tạo môi trường cho trẻ làm quen với chữ cái Gây hứng thú cho trẻ trên hoạt động làm quen chữ cái. Giáo viên phải luôn nghiên cứu tài liệu,... cô cho cá nhân trẻ phát âm nhiều lần và sửa sai cho cháu và cho cháu phát âm ở mọi lúc mọi nơi đ) Củng cố rèn luyện các kỹ năng thông qua hoạt dộng mọi lúc mọi nơi và các hoạt động khác Muốn trẻ nhận biết nhanh hay khắc sâu các chữ cái đã học thì tôi tổ chức cho trẻ học thông qua các hoạt động như hoạt động góc, hoạt đông ngoài trời, sinh hoạt chiều, mọi lúc mọi nơi cô giáo đưa bài dã học vào các hoạt. .. trang thiết bị phục vụ cho trẻ làm quen với chữ cái như đóng góp báo chí để lấy tài liệu, mua truyện tranh Mời phụ huynh đến tham dự các ngày hội thi kể chuyện, đọc thơ của bé vào các dịp chào mừng 8/3, 20/11 Luôn trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ để có biện pháp tác động phù hợp, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện Để thực hiện tốt hoạt động làm quen chữ cái ở lớp tôi không chỉ... lúc mọi nơi cô giáo đưa bài dã học vào các hoạt động đó nhằm củng cố, ôn lại kiến thức cho trẻ, giúp trẻ ghi nhận và khắc sâu kiến thức hơn Ví dụ: Hôm nay hoạt động chung làm quen chữ cái “b,d,đ” thì vào giờ hoạt động góc, ở góc học tập cô hướng cho một số trẻ nhận biết phát âm chưa thuộc về ở góc học tập dùng hột hạt, nét cong, nét thẳng, để xếp các chữ cái “b,d,đ” ôn lại bài, củng cố ghi sâu kiến thức... các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức cho trẻ làm quen chữ cái, trong năm học qua đạt được một số kết quả như sau: g) Kết quả đạt được: * Đối với trẻ: Nhiều trẻ nhận biết phát âm chuẩn, kỹ năng cầm chữ cái đúng chiều, ngồi đúng tư thế ngày càng thành thạo linh hoạt hơn Cụ thể như sau: Nội dung Tông số cháu Kỹ năng nhận biết, phát âm Kỹ năng cầm chữ cái Kỹ năng... vừa sức ở giờ hoạt động làm quen chữ cái là sự truyền đạt và tổ chức trò chơi với chữ cái phù hợp, linh hoạt, không gò bó trẻ Không tổ chức trò chơi rập khuôn, máy móc mà phải đảm bảo tính vừa sức, đảm bảo thời gian * Ví dụ 2: Đối với nguyên tắc xử lý cá biệt: Thực tế ở lớp tôi có một cháu nói lắp phát âm khó chuẩn (cháu Anh Quốc) nên khi tổ chức tiết học làm quen chữ cái cô giáo cho trẻ ngồi phía... Đạt Không đạt SL % 0 26 SL 26 % 100 26 26 100 0 26 26 100 0 * Đối với giáo viên: Giáo viên nắm chắc phương pháp dạy, tổ chức các tiết học linh hoạt, đúc rút nhiều kinh nghiệm cho bản thân * Đối với phụ huynh: Nhiều phụ huynh tin tưởng công tác giảng dạy của giáo viên, chăm lo trẻ chú ý đến việc học tập của trẻ Có ý thức sưu tầm nguyên vật liệu sẵn có và làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ Giữa nhà trường và... hoạt động Phối kết hợp với phụ huynh trong việc dạy trẻ có kế hoạch kiểm tra, khảo sát chất lượng trẻ ngay từ đầu năm học để nắm bắt tình hình của lớp Luôn lắng nghe mọi ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường để thực hiện tốt công việc Việc nhận biết và phát âm đúng chữ cái không những nâng cao kỹ năng đọc mà còn phát huy ở trẻ vốn từ ngữ tiếng việt phong phú, chính vì thế việc dạy trẻ cho trẻ làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi , Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi , Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay