GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET

120 477 3
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:27

. của và ancol đa chức an ehit 1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol) a. Tác dụng với Cu(OH) 2 Ở nhiệt độ thường, dd glucozơ hòa tan Cu(OH). -glicozit α Mantozơ kết tinh Dạng an ehit của mantozơ trong dung dòch Lên men Cây mía Nước mía (12 – 15% đường) Dung dòch đường có lẫn hợp chất của canxi Dung
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET, GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET, GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET, Bài mới. Hoạt động của thầy và trò, GV : Giaựo aựn + Thớ nghieọm thuyỷ phaõn este. HS : - Ôn lại phần ancol, axit cacboxylic. Caỏu taùo phaõn tửỷ. + Thay nhoựm OH ụỷ nhoựm COOH cuỷa axit Caựch goùi teõn. Teõn este: Teõn goỏc R+ Teõn goỏc RCOOH Tớnh chaỏt vaọt lớ. - Giửừa caực phaõn tửỷ este, Bài mới Hoạt động của thầy và trò, Phản ứng ở gốc hiđrocacbon. a. Pư cộng vào gốc hiđrocacbon không no. Điều chế. a. Este của ancol. Trạng thái tự nhiên - Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, HS: Nghiên cứu trước nội dung bài học. D., Thành phần và sử dụng các chế phẩm từ chất giặt rửa tổng hợp. Chuyển hiđrocacbon no thành không no và thơm a. Phương pháp đehiđro hóa, Chuyển hiđrocacbon thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen Chuyển hóa giữa các dẫn xuất chứa oxi a. Phương pháp oxi hóa GV: - Gi¸o ¸n., HS: Nghiên cứu trớc nội dung bài học. D. Tieỏn trỡnh leõn lụựp. Daùng maùch hụỷ. a. Caực dửừ kieọn thửùc nghieọm., Daùng maùch voứng. Glucozụ keỏt tinh taùo ra hai daùng tinh theồ coự daùng caỏu truực HS: Nghiên cứu trớc nội dung bài học. D. Tieỏn trỡnh leõn lụựp., §iỊu chÕ Thủy phân tinh bột nhờ xúc tác axit HCl loãng hoặc enzim, Phản ứng của ancol đa chức a. Xenlulozơ phản ứng với HNO, Bµi tËp Củng cố. 1. Nhấn mạnh các kiến thức, kó năng quan trọng. Nhận xét, đánh giá giờ học, GV: a. Giáo án. HS: - Cách tiến hành các thí nghiệm, dự đoán hiện tượng. Thí nghiệm 2 : Phản ứng của glucozơ với CuOH HS: Ôn lại kiến thức, tự luyện tập. D. Tiến trình lên lớp., Khái niệm Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử HS: Nghiên cứu trước nội dung bài học. D. Tiến trình lên lớp., Mục tiêu. 1. Kiến thức: Hs biết: - Khái niệm protein, các loại protein., Tính chất của nhóm anđehit a - Oxi hóa Glucozơ bằng phức bạc amoniac Tính chất của ancol đa chức poliancol a Tác dụng với CuOH Tính chất riêng của dạng mạch vòng Phản ứng lên men C ứng dụng SGK, Phản ứng của ancol đa chức a Phản ứng với CuOH Phản ứng thuỷ phân C Sản xuất đờng saccarozơ sgk, Kĩ năng - Viết cấu trúc phân tử của tinh bột., Phản ứng thuỷ phân a Thuỷ phân nhờ xúc tác axit Phản ứng màu với dung dịch iot a Thí nghiệm Kĩ năng, Phản ứng của ancol đa chức a Phản ứng với nớc Svayde, Một số polime dùng làm chất dẻo a. Polietilen PE, Tiến trình lên lớp: I., Tính chất: Ứng dụng và điều chế:, Natricacbonat: Na Về kiến thức: Về kĩ năng: Bảng tuần hoàn, sơ đồ điện phân nc MgCl Đèn cồn, cốc, kẹp gỗ, dây Mg, H, Tác dụng với axit: Tác dụng với nước: Ứng dụng: - Kim loại Be tạo ra những hợp kim bền, có về kĩ năng:, Tính tan trong H canxihidroxit: Canxi sunfat: CaSO, Nước cứng tạm thời: là nước cứng có Nước cứng vĩnh cữu: là nước cứng có Phương pháp kết tủa: a Đối với nước cứng tạm thời:, Cấu tạo của nhôm: - Tác dụng với phi kim: tác dụng trực Tác dụng với axit: a Với các dung dịch axit HCl, Tác dụng với H Tác dụng với oxit kim loại: -, Tác dụng với bazơ: nhơm tác dụng với ứng dụng: 2. Sản xuất : Qua 2 cơng đoạn: Nắm được những tính chất của AlOH, Vận dụng những kiến thức ttổng hợp về tinh chất hố học của Al, Al Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên: - Tính chất hố học: a Al Tính chất hố học: a Tính bền với nhiệt:, Mg tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:, Về kĩ năng: - Về giáo dục tư tưởng: - Về kiên thức: - Về kĩ năng: - Bảng tuần hòan 2. Một số vật dụng mạ kim loại crơm Vị trí của crơm trong BTH: Cấu tạo của crơm: HOẠT ĐỘNG 1 Một số tính chất khác:, Tác dụng với nước: Tác dụng với axit:, Crơm II oxit: CrO là một oxit bazơ. - Crơm II hidroxit CrOH Crơm III oxit: Cr Crơm III hidroxit: CrOH Muối crơm III: vừa có tính khử vừa có Crơm VI oxit: CrO, Muối crơmat và đicromat: - Là những hợp chất bền Vị trí của Fe trong BTH, Cấu tạo của sắt: HOẠT ĐỘNG 1 Một số tính chất khác của sắt: Tác dụng với phi kim: - Tác dụng với axit: a Với các dung dịch axit HCl, H Tác dụng với dung dịch muối:, Viết ptpư Fe  FeCl Tính chất hố học chung của hợp chất sắt II:, Tính chất hố học của hợp chất sắt III: Điều chế một số hợp chất sắt III: a. FeOH, Kó năng: Thái độ: Học sinh:, Kó năng: Cấu tạo của đồng: Một số tính chất khác của đồng : Tác dụng với phi kim: - Tác dụng với axit: - Tác dụng với dung dịch muối: -, CÁCH NHẬN BIẾT CÁC CATION Al NHẬN BIẾT CÁC CATION Fe, NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION NO, tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm. Hố chất: các dung dịch: NH, Nhận biết ancol và glixerol: - Nhận biết các anđehit: Nhận biết axit cacboxylic: - Nhận biết glucozơ: - dùng pư tráng bạc Nhận biết tinh bột: dd iod II. Nhận biết một số lọ hóa chất mất nhãn:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay