GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET

120 550 3
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:27

Ngy son:25-08-2008. Tit 1. ễN TP U NM. A. Mc tiờu bi hc 1. Kin thc: ễn tõ p, cu ng cụ , hờ thụ ng hoa kiờ n th c ca c chng vờ hoa ho c h u c: a i cng hoa ho c h u c, hirocacbon, dõn xuõ t halogen, ancol, phenol, anehit, xeton, axit cacboxilic . 2. K nng: Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức, hệ thống kiến thức. B. Chun b 1. Giỏo viờn : Giỏo ỏn. 2. Hc sinh : ễn tp li cỏc kin thc ó nờu trờn. C. Phng phỏp : Tho lun, hot ng nhúm. D. Tin trỡnh lờn lp. I. Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp. II. Bài mới. Hoạt động của thầy và trò Dàn ý ghi bảng. Hoạt động 1. GV : Yêu cầu HS thảo luận, nêu các nội dung quan trọng trong chơng trình hoá học hữu cơ lớp 11 phần đại cơng hoá học hữu cơ. HS : Thảo luận, nêu các nội dung quan trọng trong chơng trình hoá học hữu cơ lớp 11, phần đại cơng hoá học hữu cơ. GV : Hệ thống lại các kiến thức theo trình tự logic. Hoạt động 2. GV : Yêu cầu HS nhớ lại kiến thức, thảo luận, hoàn thành bảng tóm tắt về các hiđrocacbon. HS : Nhớ lại kiến thức, thảo luận, hoàn thành bảng tóm tắt về các hiđrocacbon. Hoạt động 3. GV : Yêu cầu HS nhớ lại kiến thức, thảo luận, hoàn thành bảng tóm tắt về các dẫn xuất của hiđrocacbon đã học. HS : Nhớ lại kiến thức, thảo luận, hoàn thành bảng tóm tắt về các hiđrocacbon. Hoạt động 4. GV : Nêu các bài tập, yêu cầu HS thảo luận, làm bài. HS : Thảo luận, làm bài. GV : Yêu cầu HS trình bày bài lên bảng. HS : Trình bày bài. GV : Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung. HS : Nhận xét, bổ sung. GV : Kết luận, chỉnh sửa. I. Đại cơng hoá học hữu cơ. 1. Lập CTPT các hợp chất hữu cơ. 2. Cấu tạo hợp chất hữu cơ. 3. Phân loại hợp chất hữu cơ. II. Các hiđrocacbon. Hiđrocacbon Cấu tạo Tính chất hoá học. 1. Ankan 2. Xicloankan. 3. Anken. 4. Ankađien. 5. Ankin. 6. Aren. III. Một số dẫn xuất của Hiđrocacbon. Loại dẫn xuất Cấu tạo Tính chất hoá học 1. Dx halogen. 2. Ancol. 3. Phenol. 4. Anđehit. 5. Xeton. 6. Axit cacboxylic. IV. Một số bài tập. Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 7,2g chất X, đợc 11,2l CO 2 (đktc) và 10,8g H 2 O. Lập CTPT, viết CTCT và tên gọi của X biết khi X p với Cl 2 với tỉ lệ mol 1 :1 chỉ tạo một dẫn xuất monoclo. Bài 2. Cho 4,6g ancol Y đơn chức tác dụng với Na d thu đợc 1,12l H 2 (đktc). 1. Lập CTPT, viết CTCT và tên gọi Y. 2. Hoàn thành sơ đồ sau. C 2 H 6 X 1 X 2 Y H 3 C- CHO H 3 C- COOH. Bài 3. Bằng phơng pháp hoá học, phân biệt các chất riêng biệt sau : a, C 2 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 2 . b, C 6 H 6 , C 6 H 5 - CH 3 , C 6 H 5 -CH=CH 2 . c, C 2 H 5 OH, H 3 C- CHO, H 3 C- COOH, HCOOH, H 2 C=CH-COOH, C 3 H 5 (OH) 3 . Bài 4. Bằng phơng pháp hoá học, tách riêng từng chất sau ra khỏi hỗn hợp : a, C 2 H 6 , C 2 H 4 , C 2 H 2 . b, C 2 H 5 OH, H 3 C- CHO, H 3 C- COOH. III. Cuỷng coỏ. Giỏo viờn nhc li cỏc kiến thức và kĩ năng quan trọng, khái quát hoá dạng bài, cách giải. IV. Hớng dẫn về nhà 1. Ôn tập, hoàn thành bài tập. 2. Chuẩn bị bài sau : ESTE : - Ôn lại phần ancol, axit cacboxylic. - Nghiên cứu trớc nội dung bài học. V. Nhận xét, đánh giá giờ học. ************************************************************************* H 2 SO 4 ,t 0 R O C R' O Ch ¬ng 1 . Este- Lipit. Ngày soạn: 26-08-2008. Tiết 2. Bài 1. ESTE A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Hs biết: - Khái niệm, cấu tạo của, danh pháp của este. - Tính chất vật lí của este - Tính chất hoá học của este : phản ứng ở nhóm chức. 2. Kó năng: Rèn kó năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức, kó năng hoạt động nhóm. B. Chuẩn bò: 1. GV : Giáo án + Thí nghiệm thuỷ phân este. 2. HS : - ¤n l¹i phÇn ancol, axit cacboxylic. - Nghiªn cøu tríc néi dung bµi häc. C. Phương pháp chủ yếu : Nghiên cứu, thảo luận nhóm. D. Tiến trình lên lớp. I. Kiểm tra só số, ổn đònh lớp. II. Bài mới : GV đặt vấn đề vào bài từ nội dung của chương, từ mục tiêu bài học. Hoạt động thầy trò Nội dung bài học Hoạt động 1 GV: Yêu cầu Hs viết ptpư este hoá giữa R-COOH với R’-OH. HS: Viết ptpư R-COOH + HO-R’ R-COO-R’ + H 2 O. GV: Nêu sự phân cắt liên kết trong phản ứng, dẫn dắt đến khái niệm este. Yêu cầu HS nêu khái niệm. HS: Nêu khái niệm. GV: Nêu một số dẫn xuất khác của axit cacboxylic Hoạt động 2 GV: Nêu qui tắc gọi tên các este, yêu cầu HS áp dụng gọi tên các este cụ thể. HS: Gọi tên các este. Hoạt động 3 GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, thảo luận, nêu tính chất vật lí của este. HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận, nêu tính chất vật lí của este. GV: Liên hệ thực tế. Hoạt động 4 I. KHÁI NIỆM ESTE VÀ DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC. 1. Cấu tạo phân tử. + Thay nhóm OH ở nhóm COOH của axit cacboxylic bằng OR’ este. + CTCT: => Este là dẫn xuất của axit cacboxylic + Một số dẫn xuất khác của axit cacboxylic: R O C O C O R O CR X O C R NR' 2 Halogenua axit Anhiđrit axit Amit 2. Cách gọi tên. Tên este: Tên gốc R’+ Tên gốc RCOOH HCOOCH 3 : metyl fomat C 2 H 3 COOCH 3 : metyl acrylat C 2 H 5 COOCH 3 : etyl propionat 3. Tính chất vật lí. - Giữa các phân tử este không có liên kết hiđro vì thế este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử C. - Các etse thường là những chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước, có khả năng hòa tan được nhiều chất hữu cơ khác nhau III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Phản ứng ở nhóm chức. H 2 SO 4 ,t 0 R O C R' O GV: Thực hiện thí nghiệm thuỷ phân etyl axetat. Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng, viết ptpư. HS: Quan sát, nêu hiện tượng TN, viết ptpư với etyl axetat. GV: Giải thích sự khác biệt hiện tượng quan sát được. Yêu cầu HS hình thành pt phản ứng thuỷ phân dạng tổng quát. Hoạt động 5 GV: Yêu cầu HS nêu pp chung điều chế este, viết ptpư tổng quát. HS: Viết ptpư dạng tổng quát. GV: Nêu chú với 1 số este riêng. 1.1. Phản ứng thuỷ phân. a. Trong môi trường axit : RCOOR ’ + H 2 O RCOOH + R ’ OH Phản ứng thuận nghòch (hai chiều) b. Trong môi trường kiềm. RCOOR ’ + NaOH t 0 RCOONa + R ’ OH Pư xảy ra một chiều, là pư xà phòng hóa 1.2. Phản ứng khử. Este có thể bò khử bởi LiAlH4 LiAlH4 R-CH2-OH + R’-OH III. Củng cố. Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, yêu cầu HS vận dụng làm bài: Bài 1: Đốt 8,8gêste đơn chức X  8,96l CO2 (đktc) và 7,2g H2O. Lập CTPT, viết CTCT và tên gọi của X biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 44. Bài 2. Xà phòng hoá hoàn toàn 14,8g este Y đơn chức bằng 200 ml dd NaOH 1M vừa đủ thu được 13,6g muối của axit cacboxylic. Lập CTPT, viết CTCT và tên gọi của Y. IV. Hướng dẫn về nhà: 1. Học bài, làm bài tập SBT. 2. Chuẩn bò bài sau: Phần còn lại của bài. V. Đánh giá, nhận xét giờ học. ************************ Ngày soạn : 27-08-2008. Tiết 3. Bài 1. ESTE. A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Hs biết: - Tính chất hoá học của este : phản ứng ở gốc hiđrocacbon. - Điều chế và ứng dụng các este. 2. Kó năng: Rèn kó năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức, kó năng hoạt động nhóm. B. Phương pháp chủ yếu : Nghiên cứu, thảo luận nhóm. C. Chuẩn bò: 1. GV : Giáo án 2. HS : Nghiªn cøu tríc néi dung bµi häc. D. Tiến trình lên lớp. I. Kiểm tra só số, ổn đònh lớp. II. Kiểm tra bài cũ . 1. Viết CTCT và tên gọi của Este có CTPT là C5H10O2. 2. Viết ptpw của Metylaxetat, Etylacrylat, Phenylaxetat vơi dd NaOH đun nóng, dd H2SO4 đun nóng. III. Bài mới : GV đặt vấn đề vào bài từ nội dung của chương, từ mục tiêu bài học. Hoạt động thầy trò Nội dung bài học Hoạt động 1 GV: Nêu các pư có thể có ở gốc hiđrocacbon. Hướng đến 2 pư quan trọng là pư cộng và pư trùng hợp. Yêu II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 2. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon. a. Pư cộng vào gốc hiđrocacbon không no. CH 3 [CH 2 ] 7 CH = CH[CH 2 ] 7 COOCH 3 + H 2 0 ,Ni t → CH 3 [CH 2 ] 16 COOCH 3 t 0 , xt n H 2 SO 4 ,t 0 cầu Hs viết ptpư. HS : Viết ptpư. Hoạt động 2 GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, thảo luận, nêu cách điều chế, viết các ptpư HS: HS nghiên cứu SGK, thảo luận, nêu cách điều chế, viết các ptpư Hoạt động 3 GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế, nêu các ứng dụng của este. HS: Nghiên cứu SGK, liên hệ thực tế, nêu các ứng dụng của este. b. Phản ứng trùng hợp. O CH 2 = CH - C - O - CH 3 ( CH - CH 2 ) COOCH 3 n III. Điều chế và ứng dụng. 1. Điều chế. a. Este của ancol. Dùng pư este hoá: R-COOH + HO-R’ R-COO-R’ + H 2 O. b. Este của Phenol. Dùng anhiđric axit hoặc clorua axit tác dụng với phenol. Thí dụ : C 6 H 5 – OH + (CH 3 CO) 2 O CH 3 COOC 6 H 5 + CH 3 COOH 2. Ứùng dụng. - Làm dung môi - Dùng trong công nghiệp thực phẩm. - Dùng trong sản xuất hoá mó phẩm - Dùng trong sản xuất chất dẻo. … III. Củng cố. Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm, yêu cầu HS vận dụng làm bài: Bài 1: Đốt 8,8gêste đơn chức X  8,96l CO2 (đktc) và 7,2g H2O. Lập CTPT, viết CTCT và tên gọi của X biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 44. Bài 2. Xà phòng hoá hoàn toàn 14,8g este Y đơn chức bằng 200 ml dd NaOH 1M vừa đủ thu được 13,6g muối của axit cacboxylic. Lập CTPT, viết CTCT và tên gọi của Y. IV. Hướng dẫn về nhà: 3. Học bài, làm bài tập SBT. 4. Chuẩn bò bài sau: Phần còn lại của bài. V. Đánh giá, nhận xét giờ học. ************************ Ngày soạn: 28-08-2008. Tiết 4. Bài 2. LIPIT A. Mục tiêu. 1/ Kiến thức: Hs biết: - Khái niệm, các loại lipit, trạng thái tự nhiên của lipit. - Cấu tạo và tính chất của chất béo. - Sử dụng chât béo một cách hợp lí. 2/ Kĩ năng : Rèn kó năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức, kó năng hoạt động nhóm. B. Phương pháp chủ yếu : Nghiên cứu, thảo luận nhóm. C. Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Giáo án + Thí nghiệm xà phòng hoá chất béo. 2. Học sinh : Mẫu chất béo, sáp ong. D. Tiến trình lên lớp: I. Kiểm tra só số, ổn định lớp. II. Kiểm tra bài cũ : R CH 2 R' COO CH R'' CH 2 COO COO R CH 2 R' COO CH R'' CH 2 COO COO Nêu tính chất hoá học của este, viết ptpư minh hoạ. III. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học Hoạt động 1 GV: Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK, thảo luận, nêu khái niệm và các loại lipit. HS: nghiên cứu SGK, thảo luận, nêu khái niệm và các loại lipit. GV: Cho Hs biết chỉ nghiên cứu chất béo. Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK, thảo luận, nêu khái niệm chất béo. Từ đó, hướng dẫn Hs viết CTCT chất béo dạng tổng quát HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận, nêu khái niệm viết CTCT chung của chất béo. GV: Nêu một số axit béo thường gặp. Yêu cầu Hs viết các chất béo tạo ra từ glixerol với các axit béo C 17 H 35 COOH : axit stearic C 17 H 33 COOH : axit oleic (cis) C 15 H 31 COOH : axit panmitic C 17 H 31 COOH : axit linoleic HS: Viết các chất béo tạo ra từ glixerol với các axit béo trên. Hoạt động 2 GV: Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK, thảo luận, liên hệ thực tế, nêu trạng thái thiên nhiên của lipit. HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận, liên hệ thực tế, nêu trạng thái thiên nhiên của lipit. Hoạt động 3 GV: Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK, thảo luận, liên hệ thực tế, quan sát mẫu chất béo, nêu tính chất vật lí của chất béo. HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận, liên hệ thực tế, quan sát mẫu chất béo, nêu tính chất vật lí của chất béo. GV: Chú ý trạng thái rắn hay lỏng của chất béo có liên quan đến cấu tạo no hay không no của gốc axit béo. Hoạt động 4 GV: Yêu cầu Hs dự đoán tính chất của chất béo dựa vào CTCT. HS : Dự đoán tính chất của chất béo dựa vào CTCT. GV : Yêu cầu Hs nêu các phản ứng, viết ptpư I- KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN 1. Khái niệm và phân loại - Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ không phân cực - Lipit là những este phức tạp, gồm các loại: chất béo, sáp, steroit, photpholipit . - Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có số chẵn nguyên tử cacbon (khoảng từ 12C đến 14C) không phân nhánh (axit béo), gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. Chất béo có công thức chung là : R, R’, R’’ là các gốc của các axit béo có thể giống hoặc khác nhau. 2. Trạng thái tự nhiên - Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật. - Sáp điển hình là sáp ong. - Steroit và photpholipit có trong cơ thể sinh vật . II. TÍNH CHẤT CỦA CHẤT BÉO 1. Tính chất vật lí Chất béo ở thể lỏng (dầu thực vật) hoặc rắn (mỡ động vật), nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan nhiều trong nhiều dm hữu cơ. 2. Tính chất hoá học. a. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit: H + , t 0 RCOOH + + 3H 2 O R’COOH + R’’COOH + C 3 H 5 (OH) 3 . Là pư thuận nghòch. R CH 2 R' COO CH R'' CH 2 COO COO CH 2 COO CH CH 2 COO COO C 17 H 33 C 17 H 33 C 17 H 33 + 3 H 2 Ni, t 0 C 17 H 35 COO COO CH 2 CH COO CH 2 C 17 H 35 C 17 H 35 minh hoạ. HS: Nêu các phản ứng, viết ptpư minh hoạ. GV: Làm ths nghiệm minh hoạ phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit, trong môi trường kiềm. Yêu cầu Hs quan sát, nêu và giải thích hiện tượng. HS: Quan sát, nêu và giải thích hiện tượng. GV : Hướng dẫn Hs hình thành pt phản ứng thuỷ phân dạng tổng quát. GV : Nêu pư oxi hoá chất béo, giải thích hiện tượng mỡ ôi. Hoạt động 5 GV : Nêu vai trò của chất béo trong cơ thể, từ đó, yêu cầu Hs biết được không nên dùng quá nhiều chất béo để tránh béo phì và các bệnh khác có liên quan. Hoạt động 6 GV: Yêu cầu Hs nghiên cứu SGK, thảo luận, liên hệ thực tế, nêu ứng dụng của chất béo trong CN. HS : Nghiên cứu SGK, thảo luận, liên hệ thực tế, nêu ứng dụng của chất béo trong CN. b. Phản ứng xà phòng hoá(mt bazơ) : C 3 H 5 (OH) 3 + t o RCOONa + + 3NaOH R’COONa + Xà R’’COONa phòng Là pư 1 chiều, pư xà phòng hoá. c. Phản ứng hiđro hoá chất béo lỏng triolein (lỏng) tristearin (rắn) d. Phản ứng oxi hoá. Nối đôi C = C ở gốc axi không no của chất béo bò oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit => mỡ ôi. III - VAI TRÒ CỦA CHẤT BÉO 1. Vai trò của chất béo trong cơ thể + Chất béo Glixerol + Axit béo Chất béo Tb CO2 + H2O + năng lượng. Phần chất béo thừa được tích lũy vào các mô mỡ. + Chất béo còn có tác dụng bảo đảm sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan được trong nó. 2. Ứng dụng trong công nghiệp. - Điều chế xà phòng, glixerol và chế biến thực phẩm. - Một số dầu thực vật làm nhiên liệu cho động cơ điezen. IV. Củng cố bài : 1. Nhấn mạnh kthức trọng tâm, liên hệ thực tế. 2. Yêu cầu Hs vận dụng kiến thức làm bài tập SGK trang 12. V. Hướng dẫn về nhà: 1. Học bà, làm bài tập SBT. 2. Chuẩn bò bài sau: Chất giặt rửa. VI. Nhận xét, đánh giá giờ học. ***************** Ngày soạn: 29-08-2008. Tiết 5. Bài 3. CHẤT GIẶT RỬA. A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: Hs biết: - Khái niệm và tính chất của chất giặt rửa. - Khái niệm, thành phần chính của xà phòng và của chất giặt rửa tổng hợp - Phương pháp sản xuất xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức, kĩ năng làm việc theo nhóm. B. Phương pháp chủ yếu: Nghiên cứu và thảo luận. C. Chuẩn bị: 1. GV: Giáo án, mẫu xà phòng, mẫu bột giặt tổng hợp. 2. HS: Nghiên cứu trước nội dung bài học. D. Tiến trình lên lớp: I. Kiểm tra sĩ số, ổn định lớp. II. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài học. Hoạt động 1: GV: Nêu khái niệm chất giặt rửa, các loại chất giặt rửa. Hoạt động 2: GV: u cầu HS nghiên cứu SGK để rút ra các khái niệm và cho VD tương ứng: Chất tẩy màu, chất ưa nước, chất kị nước HS: Nghiên cứu SGK để rút ra các khái niệm và cho VD tương ứng GV: Bổ sung cho hồn chỉnh và chú ý cho HS dung mơi tan tốt của chất kị nước và chất ưa nước. Hoạt động 3: GV: u cầu Hs nghiên cứu SGKđể rút ra cấu trúc phân tử. HS: nghiên cứu SGK để rút ra cấu trúc phân tử, nêu cấu trúc phân tử. Hoạt động 4: GV: cho Hs nghiên cứu SGK tìm hiểu cơ chế hoạt động của chất giặt rửa. HS: Nghiên cứu SGK tìm hiểu cơ chế hoạt động của chất giặt rửa. Hoạt đơng 5: GV: Cho HS làm việc theo nhóm, từng nhóm báo cáo để rút ra phương pháp sản xuất xà phòng. HS: Làm việc theo nhóm, từng nhóm báo cáo để rút ra phương pháp sản xuất xà phòng. I. Khái niệm và tính chất của chất giặt rửa. 1. Khái niệm chất giặt rửa. + Chất giặt rửa + Các loại: - Chất giặt rửa trong tự nhiên. - Xà phòng - Chất giặt rửa tổng hợp 2. Tính chất giặt rửa. a. Một số khái niệm liên quan. - Chất tẩy màu: làm sạch các vết màu bẩn nhờ những phản ứng hố học. - Chất ưa nước: là những chất tan tốt trong nước. - Chất kị nước: là những chất hầu như khơng tan trong nước. Chú ý: Chất kị nước thì tan tốt trong dầu mỡ, chất ưa nước thì khơng tan trong dầu mỡ. b. Đặc điểm cấu trúc phân tử muối natri của axit béo. Cấu tạo phân tử muối natri của axit béo gồm: + Một “đầu” ưa nước là nh óm COO - Na + . + Một “đi” kị nước , nhóm –CxHy c. Cơ chế hoạt động của chất giặt rửa. - Đi ưa dầu mỡ –CxHy thâm nhập vào vết dầu bẩn, còn nhóm –COONa ưa nước lại có xu hướng kéo ra phía các phân tử nước => Vết dầu bị phân chia thành các hạt rất nhỏ giữ chặt bởi các phân tử chất giặt rửa, rồi bị rửa trơi. II. Xà phòng. 1. Sản xuất xà phòng. * Phương pháp thơng thường: Từ chất béo. - Đun dầu thực vật, mỡ động vật với dd kiềm ở t o cao, p cao để pư xảy ra hồn tồn. (RCOO) 3 + 3NaOH  3RCOONa + C 3 H 5 (OH) 3 - Thêm NaCl vào hh để tách muối ra khỏi hh. trộn muối thu được với chất phụ gia rồi ép thành bánh * Phương pháp khác: Từ dầu mỏ. ParafinAxit caboxylic  Muối natri của axit cacboxylic. R - CH 2 - CH 2 - R’ R - COOH + R’- COOH  H 2 SO 4 khử NaOH Hoạt đơng 6: GV: Nêu thành phần chính của xà phòng, cách sử dụng, ưu và nhược điểm của xà phòng Hoạt đơng 7: GV: u cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi: - Chất giặt rửa tổng hợp được điều chế từ đâu? Chúng có tính chất như thế nào? - Tại sao cần sản xuất chất giặt rửa tổng hợp HS: Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi. GV: Kết luận. Hoạt đơng 8: GV: u cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết thành phần, ưu và nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp . HS: Nghiên cứu SGK và cho biết thành phần, ưu và nhược điểm của chất giặt rửa tổng hợp . R - COONa + R’- COONa 2. Thành phần của xà phòng và sử dụng xà phòng. -Thành phần chính của xà phòng là các muối natri (hoặc kali) của axit béo, thường là natri stearat (C 17 H 35 COONa), natri panmitat (C 15 H 31 COONa), natri oleat (C 17 H 33 COONa) Phụ gia: chất màu, chất thơm. - Sử dụng: tắm gội, giặt giũ… - Ưu điểm: khơng gây hại cho da, mơi trường. - Nhược điểm: khi dùng với nước cứng (chứa nhiều ion Ca 2+ , Mg 2+ ) thì các muối canxi stearat, canxi panmitat… sẽ kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa, ảnh hưởng đếnchất lượng sợi vải. III. Chất giặt rửa tổng hợp. 1. Sản xuất chất giặt rửa tổng hợp. - Người ta tổng hợp nhiều chất có tính chất giặt rửa tương tự xà phòng, gọi là chất giặt rửa tổng hợp: CH 3 [CH 2 ] 10 - CH 2 - O - SO 3 - Na + Natri lauryl sunfat CH 3 [CH 2 ] 10 - CH 2 - C 6 H 4 - O - SO 3 - Na + Natri đecylbenzensunfonat - Điều chế từ các sản phẩm của dầu mỏ: ParafinAxit caboxylic R - COOH R - CH 2 OH R-CH 2 OSO 3 H R - CH 2 OSO 3 - Na + (Ankyl sunfat) 2. Thành phần và sử dụng các chế phẩm từ chất giặt rửa tổng hợp. + Thành phần: - Chất giặt rửa tổng hợp - Chất thơm - Chất màu - Chất tẩy trắng: NaClO + Ưu điểm: Dùng được với nước cứng + Nhược điểm: Khó phân huỷ gây ơ nhiiễm mơi trường. Chất tẩy trắng NaClO có hại cho da. III. Củng cố: Nhấn mạnh kiến thức bài học, u cầu HS vận dụng làm bài tập SGK trang 18. IV. Hướng dẫn về nhà : 1. H ọc bài, làm bài tập SBT. 2. Chuẩn bị bài sau: Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hi đrocacbon V. Nhận xét, đánh giá giờ học . ************************** Ngày soạn: 03-09-2008 Tiết 6. Bài 4: LUYỆN TẬP MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ MỘT SỐ DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON A. Mục tiêu: NaOH +H 2 Pd/PbCO 3 , t 0 +H 2 -H 2 -H 2 -4H 2 xt, t 0 xt, t 0 xt, t 0 1. Kiến thức: Hs biết cách chuyển hóa giữa các loại hydrocacbon và các dẫn xuất của hydrocacbon 2. Kó năng: Rèn kó năng vận dụng kiến thức, kó năng hoạt động nhóm. B. Phương pháp chủ yếu: Trao đổi, thảo luận nhóm. C. Chuẩn bò: 1. GV: Giáo án, Sơ dồ “câm” chuyển hóa giữa các loại hydrocacbon và các dẫn xuất của hydrocacbon 2. HS: Nghiên cứu trước nội dung bài. n tập lại điều chế các loại chất hữu cơ đã học. D. Tiến trình lên lớp: I. Kiểm tra só số, ổn đònh lớp. II. Bài mới Hoạt động cúa thầy và trò Nội dung bài học GV cùng với Hs xây dựng sơ đồ chuyển hoá giữa các hiđrocacbon, dẫn xuất của các hiđrocacbon. Chú ý yêu cầu Hs nêu các chuyển hoá trong sơ đồ bằng phản ứng nào. I- MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC HIĐROCACBON 1. Chuyển hiđrocacbon no thành không no và thơm a. Phương pháp đehiđro hóa C n H 2n – 6 C n H 2n + 2 C n H 2n C n H 2n - 2 b. Phương pháp cracking C n H 2n + 2 C x H 2x + 2 + C y H 2y ( x + y = n) 2. Chuyển hiđrocacbon không no và thơm thành no a. Phương pháp hiđro hóa không hoàn toàn R – C ≡ C – R’ R –H C = CH – R’ RCH 2 CH 2 R’ b. Phương pháp hiđro hóa hoàn toàn C n H 2(n - x) + (x + 1) H 2 0 ,Ni t → C x H 2x + 2 ( x = 1, 2) C n H 2n – 6 + 3H 2 0 ,Ni t → C n H 2n aren xicloankan II- MỐI LIÊN HỆ GIỮA HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤT CHỨA OXI CỦA HIĐROCACBON 1. Chuyển hiđrocacbon trực tiếp thành dẫn xuất chứa oxi a. Oxi hóa hiđrocacbon ở điều kiện thích hợp: Oxi hóa ankan, anken, aren ở nhiệt độ cao với xúc tác thích hợp thu được dẫn xuất chứa oxi. Thí dụ : R - CH 2 - CH 2 - R’ 0 2 , ,O xt t+ → R - COOH + R’- COOH b. Hiđrat hóa anken thành ancol R – CH = CH 2 + H 2 O 0 , ,H t p + → R - CH(OH) - CH 3 c. Hiđrat hóa ankin thành anđehyt hoặc xeton R – C ≡ C – R’ 0 2 , ,H O t xt+ → [R – CH = C(OH) – R’] RCH 2 COR’ 2. Chuyển hiđrocacbon thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen a. Thế nguyên tử H bằng nguyên tử halogen rồi thủy phân R - H 0 2 , ,( )X as t+ → R - X 0 2 , ,NaOH H O t+ → R - OH Ar - H 2 ,X Fe+ → Ar - X 0 , ,NaOH p t+ → Ar - OH b. Cộng halogen hoặc hiđrohalogenua vào hiđrocacbon không no rồi thủy phân R – CH = CH 2 HX+ → R - CHX - CH 3 0 2 , ,NaOH H O t+ → R - CH(OH) - CH 3 Ni, t 0 xt, t 0 [...]...3 Chuyển ancol và dẫn xuất halogen thành hiđrocacbon a Tách nước từ ancol thành anken H - C - C - OH H2SO4, 1700 C C =C b Tách hiđrohalogenua từ dẫn xuất halogen thành anken KOH/C2H5OH, t0 CH - CX C =C 4 Chuyển hóa giữa các dẫn xuất chứa oxi a Phương pháp oxi hóa Oxi hóa nhẹ ancol bậc I, bậc II thì được an ehyt, xeton Oxi hóa mạnh các dẫn xuất chứa oxi thì... häc Glucozơ có tính chất của và ancol đa chức an ehit 1 Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol) a Tác dụng với Cu(OH)2 Ở nhiệt độ thường, dd glucozơ hòa tan Cu(OH)2 cho dung dòch phức đồng- glucozơ có màu xanh lam : b Phản ứng tạo este Khi pư với anhiđrit axetic, glucozơ tạo este chứa 5 gốc axetat trong phân tử C6H7O(OCOCH3)5 2 Tính chất của an ehit 2.1 Oxi hóa glucozơ a Phản ứng tráng bạc... bột  X Y  axit axetic X và Y lần lượt là a glucozơ, etyl axetat b ancol etylic, an ehit axetic c glucozơ, ancol etylic d glucozơ, an ehit axetic ̉ ́ ́ 3/ Hơp chât X co cơng thưc chung: R-OOC- R’ Phat biêu nao sau đây đung? ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ a X la este đươc điêu chê tư axit RCOOH va ancol R’OH ̀ ̣ ̀ b X la este cua axit R’COOH va ancol ROH ̀ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ c Đê X la este thi R va R’ đêu khơng phai la... dẫn Hs làm thí nghiệm chứng minh tính chất của ancol đa chức HS: Làm thí nghiệm Dd saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 3 H 1 HOCH2 H 2 1 2 H O OH 3 OH III TÝnh chÊt ho¸ häc H 5 HO 6 4 CH2OH H Saccarozơ chỉ có tính chất của ancol đa chức và có phản ứng của đisaccarit 1 Phản ứng với Cu(OH)2 Dd saccarozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dd màu xanh lam 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O 2 Phản ứng thủy phân Trong... băng nươc co pha thêm ́ it mi ́ ̀ ̉ ́ c chung cua este tao bơi ancol thc day đơng đăng cua ancol etylic va axit thc day ̉ 10/ Cơng thư ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̃ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ đơng đăng cua axit axetic la cơng thưc nao sau đây? ̀ ̀ ̉ a CnH2nO2 b CnH2n - 1O2 c CnH2n - 2O2 d CnH2n + 1O2 ̀ ancol metylic va axit nao sau đây? 11/ Mơt este co CTPT la C4H8O2 đươc tao thanh tư ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ a Axit oxalic b Axit fomic c Axit axetic... la chât beo? ́ Châ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ a Chât 3 b Chât 4 c Chât 2 d Chât 1 ́ưng đăc trưng cua este la: ̉ ̣ 19/ Phan ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́ a Phan ưng chay ́ b Phan ưng thuy phân c Phan ưng thê d Phan ưng cơng ̣ ̉ ́ t beo Nêu đem đơt chay hoan toan axit beo thu đươc thi thây ́ ́ ́ 20/ Thuy phân hoan toan mơt châ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ t beo đo la cơng thưc nao sau đây? ́ số mol nước nhỏ hơn số mol cacbonic... trơn co cung thanh phân ngun tơ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ t beo đêu la chât răn khơng tan trong nươc ̀ ́ ́ ́ b Châ ́ ̀ ́ ́ c Chât beo la este cua glixerol vơi axit vơ cơ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̃ ́ ́ d Chât beo khơng tan trong nươc, nhe hơn nươc, tan trong nhiêu dung mơi hưu cơ ̣ ́ ́ t beo A băng dung dich NaOH thu đươc 1,84g glixerol va 18,24g muối ̀ 22/ Thuy phân hoan toan châ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ của axit beo duy nhât.Chât beo... Nội dung ghi bảng II- TÍNH CHẤT VẬT LÍ Metylamin, đimetylamin, trietylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai khó chòu, độc, dễ tan trong nước.Các amin đồng đẳng cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối Anilin là chất lỏng, sôi ở 1840C, không màu, độc, ít tan trong nước, tan trong etanol, benzen Để lâu trong không khí, anilin chuyển sang... bỏ tạp chất Dung dòch đường (có màu) Dung dòch đường có lẫn hợp chất của canxi + CO2, lọc bỏ CaCO3 + SO2 tẩy màu Nước rỉ đường Dung dòch đường (không màu) Ho¹t ®éng 2 GV: Nêu cấu tạo của Mantozơ Từ đặc điểm cấu tạo, yêu cầu Hs dự đoán tính chất của Mantozơ HS : Từ đặc điểm cấu tạo, yêu cầu Hs dự đoán tính chất của Mantozơ GV : Xác nhận các tính chất đúng Yêu cầu Hs làm thí nghiệm của dd Mantozơ với... 1.CÊu tróc ph©n tư a Glucoz¬ b Fructoz¬ c Saccaroz¬ d Mantoz¬ e Tinh bét g Xenluloz¬ 2 TÝnh chÊt ho¸ häc Glucozơ Fructozơ Saccarozơ Mantozơ Tinh bột Xenlulozơ AgNO3 / NH3 Ag Ag Ag B¶ng tỉng kÕt Cu(OH) 2 Cu(OH) 2 Cu2O Cu2O Dd xanh lam Dd xanh lam Dd xanh lam Dd xanh lam đun nóng Cu2O ở t0 thường III Củng cố 1 Nhấn mạnh các kiến thức, kó năng quan trọng 2 Yêu cầu Hs viết lại CTCT các cacbohiđrat IV . của và ancol đa chức an ehit 1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol) a. Tác dụng với Cu(OH) 2 Ở nhiệt độ thường, dd glucozơ hòa tan Cu(OH). -glicozit α Mantozơ kết tinh Dạng an ehit của mantozơ trong dung dòch Lên men Cây mía Nước mía (12 – 15% đường) Dung dòch đường có lẫn hợp chất của canxi Dung
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET, GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET, GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET, Bài mới. Hoạt động của thầy và trò, GV : Giaựo aựn + Thớ nghieọm thuyỷ phaõn este. HS : - Ôn lại phần ancol, axit cacboxylic. Caỏu taùo phaõn tửỷ. + Thay nhoựm OH ụỷ nhoựm COOH cuỷa axit Caựch goùi teõn. Teõn este: Teõn goỏc R+ Teõn goỏc RCOOH Tớnh chaỏt vaọt lớ. - Giửừa caực phaõn tửỷ este, Bài mới Hoạt động của thầy và trò, Phản ứng ở gốc hiđrocacbon. a. Pư cộng vào gốc hiđrocacbon không no. Điều chế. a. Este của ancol. Trạng thái tự nhiên - Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, HS: Nghiên cứu trước nội dung bài học. D., Thành phần và sử dụng các chế phẩm từ chất giặt rửa tổng hợp. Chuyển hiđrocacbon no thành không no và thơm a. Phương pháp đehiđro hóa, Chuyển hiđrocacbon thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen Chuyển hóa giữa các dẫn xuất chứa oxi a. Phương pháp oxi hóa GV: - Gi¸o ¸n., HS: Nghiên cứu trớc nội dung bài học. D. Tieỏn trỡnh leõn lụựp. Daùng maùch hụỷ. a. Caực dửừ kieọn thửùc nghieọm., Daùng maùch voứng. Glucozụ keỏt tinh taùo ra hai daùng tinh theồ coự daùng caỏu truực HS: Nghiên cứu trớc nội dung bài học. D. Tieỏn trỡnh leõn lụựp., §iỊu chÕ Thủy phân tinh bột nhờ xúc tác axit HCl loãng hoặc enzim, Phản ứng của ancol đa chức a. Xenlulozơ phản ứng với HNO, Bµi tËp Củng cố. 1. Nhấn mạnh các kiến thức, kó năng quan trọng. Nhận xét, đánh giá giờ học, GV: a. Giáo án. HS: - Cách tiến hành các thí nghiệm, dự đoán hiện tượng. Thí nghiệm 2 : Phản ứng của glucozơ với CuOH HS: Ôn lại kiến thức, tự luyện tập. D. Tiến trình lên lớp., Khái niệm Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử HS: Nghiên cứu trước nội dung bài học. D. Tiến trình lên lớp., Mục tiêu. 1. Kiến thức: Hs biết: - Khái niệm protein, các loại protein., Tính chất của nhóm anđehit a - Oxi hóa Glucozơ bằng phức bạc amoniac Tính chất của ancol đa chức poliancol a Tác dụng với CuOH Tính chất riêng của dạng mạch vòng Phản ứng lên men C ứng dụng SGK, Phản ứng của ancol đa chức a Phản ứng với CuOH Phản ứng thuỷ phân C Sản xuất đờng saccarozơ sgk, Kĩ năng - Viết cấu trúc phân tử của tinh bột., Phản ứng thuỷ phân a Thuỷ phân nhờ xúc tác axit Phản ứng màu với dung dịch iot a Thí nghiệm Kĩ năng, Phản ứng của ancol đa chức a Phản ứng với nớc Svayde, Một số polime dùng làm chất dẻo a. Polietilen PE, Tiến trình lên lớp: I., Tính chất: Ứng dụng và điều chế:, Natricacbonat: Na Về kiến thức: Về kĩ năng: Bảng tuần hoàn, sơ đồ điện phân nc MgCl Đèn cồn, cốc, kẹp gỗ, dây Mg, H, Tác dụng với axit: Tác dụng với nước: Ứng dụng: - Kim loại Be tạo ra những hợp kim bền, có về kĩ năng:, Tính tan trong H canxihidroxit: Canxi sunfat: CaSO, Nước cứng tạm thời: là nước cứng có Nước cứng vĩnh cữu: là nước cứng có Phương pháp kết tủa: a Đối với nước cứng tạm thời:, Cấu tạo của nhôm: - Tác dụng với phi kim: tác dụng trực Tác dụng với axit: a Với các dung dịch axit HCl, Tác dụng với H Tác dụng với oxit kim loại: -, Tác dụng với bazơ: nhơm tác dụng với ứng dụng: 2. Sản xuất : Qua 2 cơng đoạn: Nắm được những tính chất của AlOH, Vận dụng những kiến thức ttổng hợp về tinh chất hố học của Al, Al Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên: - Tính chất hố học: a Al Tính chất hố học: a Tính bền với nhiệt:, Mg tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:, Về kĩ năng: - Về giáo dục tư tưởng: - Về kiên thức: - Về kĩ năng: - Bảng tuần hòan 2. Một số vật dụng mạ kim loại crơm Vị trí của crơm trong BTH: Cấu tạo của crơm: HOẠT ĐỘNG 1 Một số tính chất khác:, Tác dụng với nước: Tác dụng với axit:, Crơm II oxit: CrO là một oxit bazơ. - Crơm II hidroxit CrOH Crơm III oxit: Cr Crơm III hidroxit: CrOH Muối crơm III: vừa có tính khử vừa có Crơm VI oxit: CrO, Muối crơmat và đicromat: - Là những hợp chất bền Vị trí của Fe trong BTH, Cấu tạo của sắt: HOẠT ĐỘNG 1 Một số tính chất khác của sắt: Tác dụng với phi kim: - Tác dụng với axit: a Với các dung dịch axit HCl, H Tác dụng với dung dịch muối:, Viết ptpư Fe  FeCl Tính chất hố học chung của hợp chất sắt II:, Tính chất hố học của hợp chất sắt III: Điều chế một số hợp chất sắt III: a. FeOH, Kó năng: Thái độ: Học sinh:, Kó năng: Cấu tạo của đồng: Một số tính chất khác của đồng : Tác dụng với phi kim: - Tác dụng với axit: - Tác dụng với dung dịch muối: -, CÁCH NHẬN BIẾT CÁC CATION Al NHẬN BIẾT CÁC CATION Fe, NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION NO, tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm. Hố chất: các dung dịch: NH, Nhận biết ancol và glixerol: - Nhận biết các anđehit: Nhận biết axit cacboxylic: - Nhận biết glucozơ: - dùng pư tráng bạc Nhận biết tinh bột: dd iod II. Nhận biết một số lọ hóa chất mất nhãn:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay