LUẬN án TIẾN sĩ HOÀN THIỆN cơ CHẾ tín DỤNG đầu tư của NHÀ nước TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở VIỆT NAM

181 255 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2016, 15:21

Từ năm 1990 trở về trước, vốn đầu tư phát triển của Nhà nước chủ yếu được cân đối từ Ngân sách Nhà nước. Thực hiện chủ trương đổi mới, xóa dần bao cấp trong đầu tư, Luật Ngân sách Nhà nước được ban hành đã đánh dấu sự thay đổi căn bản quá trình quản lý vốn đầu tư phát triển. Đối tượng được đầu tư trực tiếp bằng vốn Ngân sách Nhà nước thu hẹp và đối tượng được đầu tư bằng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước dần được mở rộng. 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ năm 1990 trở trước, vốn đầu tư phát triển Nhà nước chủ yếu cân đối từ Ngân sách Nhà nước Thực chủ trương "đổi mới", xóa dần bao cấp đầu tư, Luật Ngân sách Nhà nước ban hành đánh dấu thay đổi trình quản lý vốn đầu tư phát triển Đối tượng đầu tư trực tiếp vốn Ngân sách Nhà nước thu hẹp đối tượng đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước dần mở rộng Cơ chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Việt Nam áp dụng thức từ 1990 đóng góp tích cực, tạo nhận thức mới, phương pháp mới, cách làm phù hợp với xu phát triển kinh tế, góp phần thực chủ trương xóa bao cấp đầu tư xây dựng, tạo lập môi trường tài tiền tệ lành mạnh, thông thoáng, đưa kinh tế thoát khỏi khủng hoảng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, đời, tồn phát triển tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước xuất phát từ chế bao cấp nói chung bao cấp đầu tư xây dựng nói riêng, hệ thống sách, chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước trình đổi hoàn thiện Với phương châm vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm, chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước bộc lộ mặt hạn chế, bất cập Vai trò tiềm tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước chưa phát huy đầy đủ Mặc dù chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước có hoàn thiện dần song chừng mực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế Do vậy, việc nghiên cứu để "hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam" vấn đề cần thiết có tính cấp bách, mà có ý nghĩa quan trọng lý luận thực tiễn trình chuyển đổi kinh tế sang chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Nhiệm vụ luận án là: - Cụ thể hóa khái quát hóa sở lý luận đầu tư, đầu tư phát triển, vốn đầu tư, vốn đầu tư bản, tín dụng tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước - Làm rõ chất, nguyên tắc hoạt động tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước để hình thành nhận thức công tác quản lý định hướng công tác nghiên cứu chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình đầu tư toàn xã hội chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước giai đoạn 1991 - 2000, từ rút nội dung cần hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa nước ta - Hướng hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trình thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đối tượng, phạm vi phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án sở lý luận thực tiễn chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Với tính đa dạng phức tạp đề tài, luận án tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước lĩnh vực đầu tư xây dựng chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước theo nội dung quy định Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 Quyết định Thủ tướng Chính phủ quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước để khái quát hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước lĩnh vực đầu tư xây dựng Phương pháp luận nghiên cứu luận án phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh với quan điểm đường lối sách Đảng Nhà nước lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng nói chung, quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nói riêng Đồng thời luận án sử dụng phương pháp phân tích thống kê, diễn giải, quy nạp, đánh giá, so sánh, tổng hợp kiểm chứng sở liệu khảo sát thực tế để hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Việt Nam Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam vấn đề cần thiết có tính cấp bách, mà có ý nghĩa quan trọng khoa học thực tiễn: - Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần hệ thống hóa làm rõ quan điểm, nhận thức đầu tư đầu tư phát triển, vốn đầu tư vốn đầu tư bản, tín dụng tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Luận chứng sở, tiền đề, chất nguyên tắc hoạt động tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước phục vụ việc nghiên cứu hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển nhà nước giai đoạn - Ý nghĩa thực tiễn: Thông qua nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước giai đoạn 1991-2000, đúc rút kinh nghiệm số nước hoạt động tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước phục vụ trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, từ rút học kinh nghiệm, đề xuất định hướng nội dung hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước thời gian tới Luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho cán làm việc tổ chức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước cán nghiên cứu, hoạch định sách kinh tế tài vĩ mô Kết cấu luận án Nội dung luận án gồm 168 trang, biểu đồ, sơ đồ, biểu số liệu Ngoài có phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình tác giả, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục gồm bảng số liệu kèm theo Luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đầu tư tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chương 2: Thực trạng chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Việt Nam giai đoạn 1991 - 2000 Chương 3: Hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐẦU TƯ 1.1.1 Nhận thức chung đầu tư Đầu tư điều kiện định đời, tồn phát triển đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh Đối với quốc gia, đầu tư yếu tố định phát triển sản xuất xã hội, chìa khóa tăng trưởng Đầu tư khái niệm quen thuộc nhà nghiên cứu khoa học kinh tế, đơn vị sản xuất, kinh doanh Tuy nhiên, khái niệm chất đầu tư chưa hiểu cách thống Tùy theo góc độ người tiếp cận, đầu tư hiểu định nghĩa theo cách khác Vậy thực chất đầu tư gì? Phần đông nhà kinh tế đương thời cho đầu tư "phương thức tạo giá trị thứ đầu tư, vốn thực chức cung cấp giá trị thặng dư cho người sở hữu nó" [36, tr 83-84] Đối với nhà kinh tế học David Begg, "đầu tư biểu thị lượng tiền mà hãng muốn bổ sung vào dự trữ vốn để tiêu dùng tương lai Đó khoản sản xuất để bên để bổ sung vào dự trữ vốn để tiêu dùng ngay" [19, tr 485] Các nhà kinh tế học trường đại học Havớt (Mỹ) hoàn toàn có lý nhìn nhận góc độ nguồn gốc vốn đầu tư cho "đầu tư để dành tiêu dùng thay tiêu dùng lớn tương lai" [2, tr 51] Robert J.Gordon - tác giả kinh tế học vĩ mô - hoàn toàn nhìn nhận đầu tư góc độ giá trị biên quan niệm đầu tư đưa thêm phần sản phẩm cuối vào kho tài sản vật chất sản sinh thu nhập quốc gia hay thay tài sản vật chất cũ hao mòn [35, tr 77] Khái niệm đầu tư không quán thể tài liệu coi quán - Từ điển quản lý kinh doanh tài (Nhà xuất Thế giới, 1994) Ngay "cẩm nang" tồn tới ba khái niệm đầu tư Thứ nhất, theo quan điểm kinh tế, đầu tư việc bỏ vốn để tham gia vào hoạt động xí nghiệp nhiều chu kỳ kinh doanh nối tiếp Đây trình tích lũy yếu tố cho sản xuất hay kinh doanh Thứ hai, theo quan điểm tài chính, đầu tư làm bất động số vốn nhàn rỗi nhằm thu tiền lãi nhiều thời kỳ nối tiếp Số vốn nhàn rỗi bao gồm không tài sản vật mà gồm khoản chi tiêu gián tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nghiên cứu, đào tạo nhân viên, chi phí quản lý Thứ ba, theo quan điểm kế toán, khái niệm đầu tư gắn liền với việc chi khoản vào mục tiêu sản xuất kinh doanh Khái niệm đầu tư tách rời khỏi phạm vi thời gian thời gian dài việc bỏ vốn đầu tư gặp nhiều rủi ro [54, tr 9] Như vậy, cách tiếp cận khác người ta nhìn nhận không giống đầu tư Các quan niệm đầu tư nêu phản ánh khía cạnh hay khía cạnh khác đầu tư chưa nhìn nhận đầu tư với cách nhìn tổng thể mang tính khái quát Theo chúng tôi, chất đầu tư cần phải nhận thức cách nhìn tổng quan với đặc tính động Đầu tư khái niệm trừu tượng Bản chất đầu tư cần phải nhìn nhận theo số đặc trưng sau: Thứ nhất, nguồn lực để tiến hành hoạt động đầu tư không tiền tệ mà bao gồm giá trị quyền lợi vật chất phi vật chất mà nhà đầu tư bỏ Thứ hai, đặc điểm kinh doanh nhà đầu tư thể thông qua mục đích thu lợi nhuận khả phát triển kinh tế - xã hội đất nước Thứ ba, tính rủi ro, mạo hiểm đặc điểm không xác định chắn trước tương lai ảnh hưởng yếu tố thời gian Tóm lại, đầu tư phải trình tập trung nguồn lực tiến hành hoạt động với mục đích thu kết tương lai lớn nguồn lực bỏ Nguồn lực tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, hiểu biết nguồn lực phi vật chất khác Nguồn lực hữu hình vô hình, vật chất phi vật chất nói chung giá trị Kết tương lai tăng thêm giá trị, tài sản tài (tiền vốn), tài sản vật chất (như nhà máy, lực sản xuất, đường sá), tài sản trí tuệ (như trình độ văn hóa, chuyên môn, hiểu biết khoa học - kỹ thuật ) nguồn nhân lực có đủ điều kiện để làm việc có suất cao sản xuất xã hội Đầu tư tiến hành theo phương thức khác nhau, thông thường có hai phương thức đầu tư chủ yếu: đầu tư gián tiếp đầu tư trực tiếp Đầu tư gián tiếp phương thức mà chủ đầu tư không trực tiếp tham gia điều hành quản lý trình thực hiện, vận hành hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh để tạo kết cuối Đầu tư gián tiếp biểu nhiều hình thức khác việc Chính phủ số quốc gia thông qua chương trình hỗ trợ phát triển cho Chính phủ nước khác vay để phát triển kinh tế xã hội; tư nhân cho vay để hưởng lãi; cá nhân, tổ chức mua chứng có giá (trái phiếu, cổ phiếu) để hưởng lợi tức Đối với nước có tài phát triển, độ sâu tài khẳng định phương thức đầu tư gián tiếp phổ biến kinh tế phát triển Đầu tư gián tiếp quy định phát triển tài quốc gia, hiệu ứng "quy mô sản xuất" phù hợp với quy luật "năng suất lao động giảm dần" chuyên môn hóa phân công lao động xã hội Phương thức đầu tư trực tiếp việc chủ sở hữu trực tiếp tham gia quản lý trình thực hiện, vận hành đầu tư thu hồi vốn đầu tư Đầu tư trực tiếp lại phân thành hai loại đầu tư dịch chuyển đầu tư phát triển Đầu tư dịch chuyển trình hoạt động nhằm chuyển đổi chủ sở hữu sở, lực sản xuất có để nắm quyền chi phối hoạt động chúng Trong trường hợp này, việc đầu tư không làm gia tăng tài sản xã hội mà thay đổi quyền sở hữu chúng Tuy nhiên, phạm vi kinh tế vĩ mô đầu tư chuyển dịch nhân tố quan trọng việc sử dụng hiệu tiềm lực đất nước tạo tiền đề cho đầu tư phát triển Quá trình cổ phần hóa nước ta hình thức đầu tư dịch chuyển Quyền sở hữu nhà nước toàn tài sản doanh nghiệp bước chuyển sang sở hữu thành phần kinh tế khác Đầu tư phát triển hình thức đầu tư nhằm nâng cao lực sản xuất có tạo lực sản xuất Đây tiền đề để thực trình tái sản xuất mở rộng, biện pháp chủ yếu để tạo thêm chỗ làm việc cho người lao động điều kiện để thực đầu tư gián tiếp đầu tư dịch chuyển Ý nghĩa định đầu tư phát triển góp phần quan trọng làm thay đổi cấu kinh tế xã hội đất nước Nói cách khác, đầu tư phát triển trình đầu tư làm tăng trưởng kinh tế song song với thay đổi cấu kinh tế - xã hội Hình thức đầu tư phát triển gồm hai loại: đầu tư chiều rộng đầu tư chiều sâu Lựa chọn hình thức đầu tư chiều rộng, đầu tư chiều sâu hay kết hợp cách hợp lý phụ thuộc mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ, phụ thuộc vào việc thực công nghiệp hóa, hay đại hóa kinh tế hay phối hợp theo yêu cầu định Như vậy, hình thức đầu tư gián tiếp đầu tư trực tiếp có mối liên hệ nhân Đầu tư dịch chuyển nguyên nhân kết đầu tư phát triển Ngược lại, đầu tư phát triển đạt quy mô lớn có kết hợp phương thức đầu tư dịch chuyển 1.1.2 Nhận thức vốn đầu tư Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế - xã hội đòi hỏi phải có vốn đầu tư Vốn đầu tư điều kiện cần đóng vai trò định để thực mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội Không đủ vốn đầu tư yêu cầu tăng trưởng kinh tế - xã hội ảo tưởng Chẳng phải ngẫu nhiên nhắc đến yêu cầu, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế - xã hội điều quan trọng đề cập đến vấn đề huy động nguồn vốn đầu tư Trong hàm số sản xuất Kobu-đu-gơ-lát cho rằng, tiền vốn ba yếu tố sản xuất lớn với lao động kỹ thuật [55, tr 10] Trong mô hình tăng trưởng Ha-rốt-đô-ma, vốn yếu tố đầu vào chủ yếu làm cho kinh tế tăng trưởng [55, tr 10] Hiện nhà lý luận đầu tư vốn đầu tư chưa có thống nhận thức chất vai trò vốn đầu tư Các nhà kinh tế học trường phái kinh tế cổ điển tân cổ điển cho rằng, vốn đầu tư yếu tố đầu vào để sản xuất kinh doanh (đất đai, lao động, tiền vốn khác) vốn đầu tư sản phẩm sản xuất để 10 phục vụ cho sản xuất (máy móc, thiết bị) [11, tr 158] Tuy nhiên, họ chưa nhìn thấy đặc tính động yếu tố thời gian chất vốn đầu tư D Ricardo cho tư tư liệu sản xuất vật phẩm (tiêu dùng) phận cải quốc gia dùng vào sản xuất nhà xưởng, máy móc [18, tr 64] Ông hoàn toàn nói thành phần giá trị tư bản, lại chưa xoáy sâu vào chất khác biệt vốn đầu tư tư Trong tác phẩm "Các nguyên lý kinh tế trị học" mình, A Marslall xem tư tất tích lũy cải nhằm để sản xuất cải vật chất nhằm mục đích tạo tiền lãi [18, tr 204] Nhìn nhận từ giác độ sinh lời vốn đầu tư, Ông hoàn toàn Tuy nhiên, Ông nghiên cứu giai đoạn trình đầu tư mà gói trình tích lũy Theo C.Mác: "Tư giá trị mang lại giá trị thặng dư" [26, tr 131] Trong định nghĩa này, C.Mác đưa xác, chất tác dụng vốn đầu tư.Tuy nhiên, theo phải hiểu quan điểm Mác để có thống nhận thức vốn đầu tư Các nhà kinh tế Trường Đại học Tài - Kế toán Hà Nội giáo trình cho rằng: "Vốn đầu tư loại quỹ tiền tệ đặc biệt" [12, tr 143] Theo quan điểm này, tiền gọi vốn đầu tư phải thỏa mãn điều kiện sau: Một là, tiền phải đại diện cho lượng hàng hóa định Hay nói cách khác, tiền phải đảm bảo lượng tiền có thực Hai là, tiền phải tích tụ tập trung đến lượng định, đủ để tiến hành đầu tư kinh doanh Ba là, có đủ lượng, tiền phải vận động nhằm mục đích sinh lời 167 Việc Nhà nước bảo lãnh 100% tổng số vốn đầu tư dẫn tới tình trạng tổ chức cho vay lại ý đến hiệu kinh tế dự án có bảo lãnh Nhà nước, trường hợp chủ đầu tư không trả nợ thay lý Nhà nước phải trả nợ thay Hơn nữa, việc quy định Nhà nước bảo lãnh 100% tổng số vốn đầu tư, chủ đầu tư không trả nợ nguyên nhân bất khả kháng thiên tai, địch họa Nhà nước phải chịu rủi ro 100 %; nguyên nhân khác tổ chức tín dụng chịu rủi ro 50% Nhà nước chịu rủi ro 50% Để nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư, tổ chức tín dụng, theo ý kiến chúng tôi, Nhà nước nên bảo lãnh tối đa 50 % tổng số vốn đầu tư Phần lại tổ chức tín dụng cho vay vốn gánh chịu chia sẻ rủi ro tổ chức tín dụng khác Hình thức hỗ trợ bảo lãnh tín dụng đầu tư biểu diễn sơ đồ 3.1: Quỹ Hỗ trợ phát triển Các tổ chức tín dụng cho vay vốn Chủ đầu tư vay vốn Sơ đồ 3.1: Bảo lãnh tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Để đảm bảo cho việc thực hình thức hỗ trợ bảo lãnh tín dụng đầu tư khả thi, năm tới cần hoàn thiện công tác quản lý theo hướng: Một là, tập trung thực bảo lãnh cho dự án bảo lãnh tín dụng đầu tư theo định bảo lãnh Thủ tướng Chính phủ dự án 168 yêu cầu chủ đầu tư phải có người bảo lãnh Đó dự án có khả thu hồi vốn trực tiếp, bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trọng điểm ngành, lĩnh vực, vùng kỳ kế hoạch Hai là, cần phải có chế khuyến khích công ty bảo hiểm tham gia bảo hiểm tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Nếu công ty bảo hiểm Nhà nước tham gia bảo hiểm tín dụng đầu tư nội dung hình thức bảo lãnh tín dụng đầu tư bao gồm: Tổ chức tín dụng đầu tư Nhà nước công ty bảo hiểm tín dụng gọi hệ thống Nhà nước hỗ trợ tín dụng đầu tư Hệ thống thực nhằm hỗ trợ dự án việc vay tiền từ tổ chức tín dụng cho vay với tư cách người bảo lãnh thức cung cấp bảo hiểm Hình thức bảo lãnh tín dụng đầu tư biểu diễn sơ đồ 3.2: Công ty bảo hiểm tín dụng Nhà nước Quỹ Hỗ trợ phát triển Tổ chức tín dụng cho vay Chủ đầu tư vay vốn Sơ đồ 3.2: Bảo lãnh bảo hiểm tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Trường hợp chủ đầu tư không trả khoản vay Quỹ Hỗ trợ phát triển hoàn trả hết phần lại khoản vay cho tổ chức tín dụng thay cho chủ đầu tư (tức cách thực thay thế) Sau Quỹ Hỗ trợ phát triển 169 nhận từ công ty bảo hiểm tín dụng Nhà nước khoảng 70-80% số tiền số tiền phải trả cho tổ chức tín dụng cho vay Nếu Quỹ Hỗ trợ phát triển phải trả thay số tiền quyền đền bù chủ đầu tư chuyển sang cho tổ chức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển thu hồi xong tiền từ chủ đầu tư Quỹ Hỗ trợ phát triển trả lại khoảng 70-80% số tiền thu hồi cho công ty bảo hiểm tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước 3.4 NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC 3.4.1 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư Nếu xét quan điểm cho vay - thu hồi vốn trách nhiệm Quỹ Hỗ trợ phát triển công tác thẩm định dự án nghiệp vụ đặc biệt quan trọng Trước quan cho vay vốn (tổ chức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước) chịu trách nhiệm trực tiếp cho vay, thu nợ không tham gia trình thẩm định dự án trước định đầu tư Theo quy định (Nghị định số 43/1999/NĐ-CP) Quỹ Hỗ trợ phát triển có trách nhiệm thẩm định chịu trách nhiệm việc thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay dự án thuộc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư Nhà nước trước cấp có thẩm quyền định đầu tư Hơn dự án sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước hiệu kinh tế mà phải có hiệu xã hội có tác động lôi kéo chung đến kinh tế Do vậy, trách nhiệm thẩm định dự án tổ chức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ dự án mà phải thẩm định cần thiết phải đầu tư dự án thẩm định tiêu kinh tế - xã hội dự án Theo đó, chế thẩm định dự án tổ chức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước năm tới cần hoàn thiện theo hướng: 170 * Thẩm định cần thiết phải đầu tư: Với quan điểm dự án đầu tư mắt xích quan trọng chương trình phát triển kinh tế dài hạn, trung hạn ngành, vùng lãnh thổ nhằm đạt mục tiêu chương trình phát triển kinh tế đó, việc thẩm định cần thiết phải đầu tư phải đảm bảo dự án ưu tiên quy hoạch phát triển chung, đóng góp làm gia tăng thu nhập cho kinh tế doanh nghiệp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sở vật chất sẵn có, tạo công ăn việc làm, tăng thu (hoặc giảm chi) ngoại tệ cho đất nước Nội dung thẩm định không phức tạp có ý nghĩa định hướng cho phân tích, đánh giá khía cạnh dự án đầu tư * Thẩm định phương án tài dự án: Thẩm định phương án tài phải đảm bảo dự báo ngăn ngừa việc tính toán tổng mức vốn đầu tư cao để tranh thủ vốn, gây lãng phí, ứ đọng vốn giảm hiệu đầu tư tính toán thấp để nâng cao tiêu hiệu kinh tế cách giả tạo dẫn đến định đầu tư sai lệch Trong thời gian tới cần trọng đến việc thẩm định cấu vốn cấu nguồn vốn Đối với dự án đầu tư chiều sâu mở rộng tỷ lệ đầu tư thiết bị cần đạt 60% Tuy nhiên phải linh hoạt theo tính chất điều kiện cụ thể dự án không nên máy móc Trong trường hợp dự án sản xuất công nghiệp mà có tỷ lệ vốn xây lắp xây dựng khác cao cần phải rà soát, tìm hiểu để có biện pháp giảm bớt quy mô khối lượng xây lắp cách đắn hợp lý Cần trọng kiểm tra phân tích tình hình tài sản xuất kinh doanh chủ đầu tư để xác định số vốn tự bổ sung dành để đầu tư cho dự án thời gian thực dự án sau trích để trang trải hoạt động cần thiết khác * Thẩm định tiêu kinh tế - xã hội dự án 171 Các tiêu hiệu tài thường chưa phản ánh hết tác động dự án kinh tế toàn xã hội Việc tính toán hiệu kinh tế xã hội dự án có ý nghĩa quan trọng việc thẩm định dự án cần đặc biệt trọng Chúng thống với quan điểm cho rằng, đối tượng sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước phải đối tượng có khả tạo nên hiệu gián tiếp tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế nói chung Do đó, hiệu tài đảm bảo khả thu hồi vốn, công tác thẩm định dự án cần đặc biệt trọng đến hiệu kinh tế - xã hội dự án thông qua tiêu tăng thu ngân sách, khả thu hút lao động * Thẩm định phương án trả nợ vốn vay dự án Các tiêu hiệu tài thường chưa phản ánh hết khả trả nợ vốn vay dự án Để xem xét khả trả nợ dự án cần kiểm tra, phân tích số tiêu Công tác thẩm định thời gian tới cần lưu ý hoàn thiện việc xác định tỷ lệ trả nợ dự án Theo chúng tôi, tỷ lệ xác định: Tỷ số trả nợ dự án = Tổng tích lũy dự án (tổng trích khấu hao TSCĐ + lợi nhuận sau thuế) Các khoản nợ dài hạn phải trả hàng năm Tỷ số trả nợ dự án ≥ dự án coi có khả trả nợ vững Như vậy, Quỹ Hỗ trợ phát triển phải đưa đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chủ đầu tư phải có kết luận, kiến nghị đầu tư cụ thể rõ ràng, đảm bảo mục đích khuyến khích đầu tư Nhà nước 3.4.2 Hoàn thiện chế kế hoạch hóa tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước 172 Cơ chế lập, điều hành kế hoạch tín dụng theo chế chặt chẽ, đảm bảo thống từ giao kế hoạch, xác định dự án đến thẩm định dự án, định đầu tư ký hợp đồng tín dụng để thực dự án Song bộc lộ nhược điểm như: - Các bộ, ngành địa phương lúng túng việc thực chế tín dụng đầu tư có ý chờ kế hoạch giao triển khai dự án Do đó, triển khai thực dự án thường thiếu điều kiện theo quy định, làm cho việc triển khai thực hiện, giải ngân chậm - Việc giao kế hoạch cấp vốn đầu tư triển khai chậm (đến cuối tháng 5/2000 thông báo) nên việc triển khai thông báo bộ, quan Trung ương địa phương gặp nhiều khó khăn chậm - Việc giao kế hoạch chậm, cấp vốn lại không kịp thời, không theo tiến độ thực dự án nên thường công trình kéo dài tiến độ thực chậm phát huy hiệu Để khắc phục nhược điểm trên, chế kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước cần nghiên cứu để hoàn thiện theo hướng: - Đối với dự án nhóm A: sở ý kiến quan liên quan kết thẩm định tổ chức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước cần thiết phải đầu tư, phương án tài chính, tiêu kinh tế - xã hội phương án trả nợ, Bộ kế hoạch đầu tư thẩm định trình Chính phủ định đầu tư giao kế hoạch cụ thể - Đối với dự án thuộc nhóm B nhóm C: Chính phủ giao nhiệm vụ, mục tiêu cần phải đạt cho kinh tế theo ngành, lĩnh vực vùng, chủ đầu tư lập kế hoạch vay vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước theo nguyên tắc bảo đảm tiến độ đầu tư dự án, gửi bộ, ngành, địa phương Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước 173 dự án thuộc phạm vi quản lý, có chia theo cấu ngành, lĩnh vực, vùng đăng ký dự án với Quỹ Hỗ trợ phát triển Thực theo quy trình trên, việc triển khai điều hành tín dụng đầu tư phát triển nhà nước đảm bảo thống mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhà nước, thống lợi ích kinh tế nhà nước với ngành địa phương; đảm bảo điều kiện cần thiết dự án phù hợp quan cho vay đơn vị vay để thực dự án, song đảm bảo thông thoáng quyền tự chủ cho bộ, ngành, địa phương đơn vị có dự án 3.4.3 Hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Theo quy chế hành, tổ chức cho vay có trách nhiệm thực kiểm tra, giám sát trình vay vốn, sử dụng vốn việc thực nghĩa vụ trả nợ chủ đầu tư Việc kiểm tra, giám sát thực trước sau cho vay phù hợp với đặc điểm hoạt động tổ chức cho vay đặc điểm sử dụng vốn vay chủ đầu tư Nhưng thực tế thực quy chế kiểm tra, giám sát tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước thời gian qua nhiều bất cập, mang tính hình thức dẫn đến sử dụng vốn tín dụng hiệu Đặc biệt khâu thẩm định phê duyệt dự án, kiểm tra đối tượng điều kiện dự án chưa thực nghiêm túc Để khắc phục tượng năm tới quan điểm kiểm tra, giám sát trước, sau cho vay diễn cần thiết song phải có lộ trình cụ thể để thực Muốn mở rộng, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát phải hội tụ đủ điều kiện lực Chính vậy, nên mở rộng bước phải chọn trọng tâm hoàn thiện cho giai đoạn phát triển hệ thống kiểm tra, kiểm soát tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước 174 Trong thời gian tới chủ yếu bước nâng lên để đảm bảo vai trò kiểm tra, kiểm soát góp phần ngăn chặn trước sai phạm xảy ra, kết hợp với việc kiểm tra, kiểm soát theo vấn đề phát sinh Để thực việc kiểm tra, giám sát, Quỹ Hỗ trợ phát triển phải thành lập hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội để định kỳ đột xuất thực kiểm tra, giám sát nội việc thực công tác bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, cho vay sử dụng vốn vay tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Bên cạnh hệ thống kiểm tra, giám sát nội cần phải có Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát tiến hành công việc cách độc lập theo chương trình kế hoạch Hội đồng quản lý thông qua Quy trình kiểm tra nghiệp vụ tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước cần hoàn thiện theo hướng sau: Một là, cán kiểm tra phải nắm nghị định Chính phủ, định Thủ tướng Chính phủ; thông tư hướng dẫn bộ, ngành, quan liên quan; văn đạo Thủ tướng Chính phủ Hai là, trình tự bước kiểm tra công tác tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước gồm: Bước 1: Kiểm tra đối tượng cho vay, bảo lãnh tín dụng đầu tư hỗ trợ lãi suất sau đầu tư Bước 2: Kiểm tra hồ sơ pháp lý vay vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Bước 3: Kiểm tra việc triển khai kế hoạch ký hợp đồng tín dụng Bước 4: Kiểm tra công tác cấp vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Bước 5: Kiểm tra công tác thu nợ lãi vay Qua kiểm tra công tác cho vay cần rút nhận xét kiến nghị vấn đề kiểm tra Công tác kiểm tra cần tiến hành trình 175 thực để phòng ngừa ngăn chặn tượng tiêu cực xảy trình quản lý 3.4.4 Nâng cao lực cán hoàn thiện tổ chức quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước theo hướng cải cách hành 3.4.4.1 Nâng cao lực trách nhiệm đội ngũ cán tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Suy cho chất lượng hoạt động tín dụng nói chung tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nói riêng phụ thuộc vào lực đội ngũ cán quản lý Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước thời gian tới phải quán triệt phương châm "Con người định" theo hướng: - Xác định rõ yêu cầu người cán tín dụng bao gồm yêu cầu chung, yêu cầu cụ thể lĩnh vực, môi trường công tác; - Tiêu chuẩn hóa cán công chức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước; - Tin học hóa công việc cán tín dụng tới vị trí làm việc Giống dây chuyền sản xuất, cần quy định người, người làm phải có kiến thức, kinh nghiệm mức nào; - Trong công tác cán cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cán cấp lãnh đạo cấp thừa hành; - Phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước cách thường xuyên sở kế hoạch hàng năm dài hạn Trong năm tới, để nâng cao lực đội ngũ cán tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, cần thực việc sau: Một là, tiến hành kiểm tra lại kiến thức đội ngũ cán tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước kinh tế kỹ thuật; tiền tệ tín 176 dụng; tài doanh nghiệp; kế toán thống kê; luật pháp nói chung luật pháp kinh tế tài nói riêng Hai là, phải có quy hoạch cán sở có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cán kế cận Ba là, tổ chức bồi dưỡng định kỳ việc mở lớp tập huấn ngắn hạn, trao đổi nghề nghiệp phạm vi khu vực theo hệ thống tổ chức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Bốn là, khuyến khích nghiên cứu khoa học để giải vấn đề thực tiễn có sở lý luận Năm là, phải có chế độ tiền lương thỏa đáng để nâng cao trách nhiệm, lực cán tín dụng đầu tư nhà nước Với việc làm thực lựa chọn cán tín dụng có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi thực biến cán tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước thành chuyên gia giỏi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước 3.4.4.2 Hoàn thiện tổ chức quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước theo hướng cải cách hành Hiện có nhiều loại hình ưu đãi tín dụng thông qua đầu mối khác nhau, chí nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước có nhiều tổ chức quản lý thực cho vay (Quỹ Hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng hải, Ngân hàng Á châu, Ngân hàng Phục vụ người nghèo, Kho bạc Nhà nước, Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt nam ) với điều kiện, thủ tục, yêu cầu hồ sơ quản lý khác gây khó khăn cho đối tượng thụ hưởng 177 Để hoạt động tín dụng đầu tư phát triển nhà nước mục đích đạt hiệu cao, thể rõ vai trò hỗ trợ đầu tư nhà nước doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, theo cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức máy quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước theo hướng tập trung sách hỗ trợ đầu tư Nhà nước vào đầu mối Quỹ Hỗ trợ phát triển hoạt động Ngân hàng sách sở để tách chức tín dụng thương mại túy khỏi tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Quỹ Hỗ trợ phát triển kênh hỗ trợ có thu hồi có ưu đãi, công cụ quan trọng để thực sách tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, hỗ trợ ưu đãi - tuyến để thực chế thị trường nước ta phủ phải làm để thực thi sách khuyến khích ưu đãi đầu tư Điều thời kỳ công nghiệp hóa đất nước đến nước ta trở thành nước công nghiệp Vì thế, hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển phải lớn mạnh đủ sức, đủ tầm Đây việc làm quan trọng nước ta thời gian tới để sâu đổi sách, chế độ đầu tư, nâng cao hiệu sử dụng vốn nhà nước Đặc trưng Quỹ Hỗ trợ phát triển cần hoàn thiện sau: - Hoạt động chủ yếu Quỹ Hỗ trợ phát triển thực chương trình định gắn với đối tượng sách Nhà nước - Hoạt động không mục đích lợi nhuận mà để thực thi sách hỗ trợ Nhà nước, song phải có giải pháp hoàn vốn - Lãi suất tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước lãi suất ưu đãi, thấp so với lãi suất cho vay Ngân hàng thương mại - Thủ tục, điều kiện, thời hạn, hạn mức tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước có nét đặc thù so với tín dụng thông thường 178 - Hoạt động tổ chức miễn thuế khoản nộp Ngân sách Nhà nước, không bị bó hẹp điều kiện dự trữ bắt buộc Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng Ngân sách Nhà nước hỗ trợ - Nguồn vốn hoạt động thời gian đầu phần Ngân sách Nhà nước đảm nhiệm, huy động vốn vay theo lãi suất thấp cấp bù chênh lệch lãi suất, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư Ngân sách Nhà nước cấp Nhà nước hỗ trợ bảo lãnh tín dụng đầu tư vượt khả thực nghiệp vụ bảo lãnh Ngân sách Nhà nước tạo điều kiện phát sinh tình trạng cân đối thu chi tài thực nhiệm vụ Nhà nước giao - Những nhiệm vụ đặc biệt khác gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa vùng có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, chương trình giải việc làm, xóa đói giảm nghèo tổ chức trực tiếp quản lý ủy thác cho tổ chức tín dụng khác đoàn thể trị xã hội đảm nhận Như vậy, việc hoàn thiện tổ chức máy quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước cần thiết theo hướng thống đầu mối quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển chịu quản lý Nhà nước quan quản lý chuyên ngành Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kết luận chương Qua nghiên cứu hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước rút số kết luận sau: Thứ nhất, thoát ly mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược đầu tư Nhà nước đề cập đến giải pháp hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Nhận rõ nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế, đưa 179 định hướng, giải pháp hoàn thiện đắn, phù hợp với tình hình thực tế Thứ hai, cấu đầu tư Việt Nam nhiều bất hợp lý, chưa đáp ứng trình công nghiệp hóa, đại hóa Vì vậy, cần phải xác định đắn định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để hướng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước vào ngành, lĩnh vực nhằm thực sách chuyển dịch cấu kinh tế Đảng Nhà nước Thứ ba, thời gian tới cần nhanh chóng hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Trên sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn tín dụng đầu tư nói chung tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nói riêng, luận án đưa hướng hoàn thiện chế huy động nguồn vốn, chế cho vay đầu tư, chế hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, chế bảo lãnh tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước đề xuất biện pháp tăng cường nâng cao lực quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Thứ tư, phủ cần có kế hoạch bước giao thêm nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư cho Quỹ Hỗ trợ phát triển để mặt, Quỹ Hỗ trợ phát triển hoạt động Ngân hàng Chính sách, mặt khác để Ngân hàng thương mại bận tâm làm nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư cho Nhà nước, mà thực chuyển qua kinh doanh thương mại, Quốc hội Chính phủ nhiều lần đề cập phù hợp với ý kiến tham gia IMF WB Thứ năm, Chính phủ sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành Nghị định tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước tổ chức máy quản lý phù hợp Về lâu dài, Chính phủ cần trình Quốc hội quy định hành lang pháp lý cao dạng luật Pháp lệnh tín dụng, sách để làm sở cho việc điều hành, quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước thời kỳ 180 KẾT LUẬN Việc mở rộng phát triển tín dụng đầu tư phát triển nhà nước vấn đề cần thiết có ý nghĩa to lớn mặt lý luận, nhận thức thực tiễn sách đầu tư nhà nước Tuy nhiên, vấn đề phức tạp thực tiễn chế tín dụng đầu tư phát triển nhà nước gắn liền với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội cụ thể thời kỳ Qua nghiên cứu luận án đạt kết chủ yếu sau: Phân tích sở tiền đề xuất tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước, từ khẳng định việc mở rộng phát triển tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước đòi hỏi tất yếu khách quan sách đầu tư Nhà nước Luận án làm rõ quan niệm tín dụng nói chung, tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước nói riêng, làm rõ chất, nguyên tắc hoạt động tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước để có nhận thức công tác quản lý, điều hành, định hướng cho công tác nghiên cứu hoàn thiện chế quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Thông qua việc hệ thống hóa quan niệm đầu tư, đầu tư phát triển vốn đầu tư, vốn đầu tư nhà kinh tế giới Việt Nam, luận án góp phần làm rõ thống quan niệm đầu tư, đầu tư phát triển, vốn đầu tư, vốn đầu tư bản, sở cách nhìn tổng quan sách đầu tư huy động vốn cho đầu tư phát triển Đầu tư phát triển phải đặt tổng thể mục tiêu kinh tế - xã hội vĩ mô Tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước chứa đựng mục tiêu kinh tế lẫn mục tiêu xã hội Huy động vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước phải đảm bảo cân đối tài quốc gia phải đặt mối quan hệ với kênh huy động khác, đảm bảo cân đối tích lũy, tiêu dùng đầu tư kinh tế Trên sở đánh giá, phân tích cách tổng quát thực trạng đầu tư phát triển giai đoạn 1991-2000, luận án khẳng định tốc độ 181 tăng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tương đối nhanh, cấu đầu tư có chuyển dịch theo hướng hiệu quả, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, hiệu đầu tư thấp, cấu đầu tư theo ngành vùng kinh tế chưa hợp lý, chưa tạo cấu kinh tế có khả khai thác mạnh ngành, vùng kinh tế Trên sở đánh giá phân tích cách khoa học toàn diện thực tế thực chế quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước giai đoạn 1991 - 2000, luận án khẳng định kết lớn trình thực chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước tạo nhận thức mới, phương pháp mới, cách làm phù hợp với xu phát triển kinh tế, góp phần thực chủ trương xóa bao cấp đầu tư Bên cạnh đó, chế tổ chức quản lý vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước bộc lộ nhiều tồn làm hạn chế hiệu sử dụng vốn Trên sở bất cập tồn chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước tổng kết học kinh nghiệm rút từ số nước, luận án rút nội dung cần hoàn thiện thời gian tới Luận án đưa quan điểm hoàn thiện chế tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước Trên sở quan điểm, luận án luận chứng hướng hoàn thiện chế huy động nguồn vốn, chế cho vay đầu tư, chế hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, chế bảo lãnh tín dụng Đồng thời, luận án kiến nghị Nhà nước cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức máy quản lý tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước theo hướng tập trung sách hỗ trợ đầu tư Nhà nước vào đầu mối Quỹ hỗ trợ phát triển hoạt động Ngân hàng sách Đây việc làm quan trọng nước ta thời gian tới để sâu đổi chế, sách đầu tư, nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước [...]... chia theo sở hữu phạm vi quốc gia, vốn đầu tư toàn xã hội bao gồm vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư ngoài nước Vốn đầu tư phát triển trong nước bao gồm toàn bộ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội có tư cách pháp nhân, thể nhân Việt nam, được thực hiện theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam Vốn đầu tư trong nước bao gồm: Vốn đầu tư phát triển... của Nhà nước trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 1.2.3 Tín dụng và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: cơ sở hình thành, bản chất và vai trò trong chính sách đầu tư của Nhà nước 1.2.3.1 Tín dụng và cơ sở hình thành tín dụng Thuật ngữ "tín dụng" xuất phát từ chữ La tinh: Creditium có nghĩa là tin tư ng, tín nhiệm Trong tiếng... vốn đầu tư cơ bản Do đó, vốn đầu tư cơ bản là một bộ phận cấu thành của vốn đầu tư: 19 Vốn đầu tư cơ bản Vốn đầu tư Vốn đầu tư vận hành Vốn đầu tư khác Như vậy, phạm vi của vốn đầu tư cơ bản hẹp hơn phạm vi của vốn đầu tư Đối tư ng của vốn đầu tư cơ bản cụ thể hơn, nó tạo ra cơ sở vật chất cho các ngành sản xuất và phi sản xuất Đặc điểm của vốn đầu tư cơ bản là khối lượng vốn lớn, thời gian thực hiện. .. trò cực kỳ quan trọng, mang tính quyết định đối với quá trình tăng trưởng kinh tế 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.2.1 Quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là giai đoạn phát triển có tính chất lịch sử tất yếu đối với các quốc gia thực hiện chiến lược phát triển... Ngân sách Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh, vốn tín dụng (bao gồm cả vốn ODA) Vốn đầu tư phát triển từ Ngân sách nhà nước là phần cấp phát trực tiếp cho các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, nằm trong mục chi của Ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển hàng năm theo Luật Ngân sách Nhà nước Vốn đầu tư phát... tiễn quá trình công nghiệp hóa trên thế giới và ở nước ta, Đại hội Đảng lần thứ VIII đã đưa ra các quan điểm: - Trong thời đại ngày nay công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa - Xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu - Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà. .. thành công sự nghiệp công nghiệp hóa trong một khoảng thời gian tư ng đối ngắn, khoảng ba đến bốn thập kỷ 23 Từ kinh nghiệm thực hiện thành công chính sách công nghiệp của các nước Đông Á, các nhà kinh tế nhận định rằng, Việt Nam hiện nay đang ở giai đoạn đầu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đây là giai đoạn phát triển công nghiệp sử dụng nhiều lao động, thực hiện phát triển các loại sản phẩm... phát triển của các doanh nghiệp Nhà nước là nguồn vốn của các doanh nghiệp Nhà nước tích lũy để đầu tư trở lại với mục đích mở rộng, cải tiến, hiện đại hóa sản xuất nhằm không ngừng tăng cường và mở rộng năng lực sản xuất của mình Vốn đầu tư phát triển của các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh là nguồn vốn đầu tư phát triển của dân cư, các công ty tư nhân, công ty trách 16 nhiệm hữu hạn, công ty cổ... vốn đầu tư nước ngoài chỉ nghiên cứu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Phân chia theo thành phần sở hữu, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bao gồm: Vốn đầu tư phát triển Nhà nước và vốn đầu tư phát triển ngoài quốc doanh 1.1.3 Cơ sở lý luận về vốn đầu tư cơ bản Trong vốn đầu tư thì bộ phận cơ bản nhất và quan trọng nhất đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng suất lao động, mức tăng trưởng... tế, Nhà nước thường sử dụng các công cụ tài chính vốn có như thuế, phí, chi ngân sách Nhà nước v.v Ngoài ra, Nhà nước còn sử dụng công cụ tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và coi đó là một trong những biện pháp điều tiết vĩ mô hữu hiệu của Nhà nước trong một giai đoạn lịch sử nhất định của quá trình phát triển kinh tế mỗi nước Lịch sử phát triển và kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường của
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN án TIẾN sĩ HOÀN THIỆN cơ CHẾ tín DỤNG đầu tư của NHÀ nước TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở VIỆT NAM, LUẬN án TIẾN sĩ HOÀN THIỆN cơ CHẾ tín DỤNG đầu tư của NHÀ nước TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở VIỆT NAM, LUẬN án TIẾN sĩ HOÀN THIỆN cơ CHẾ tín DỤNG đầu tư của NHÀ nước TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP hóa HIỆN đại hóa ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay