de thi thu vao 10 de 26

1 387 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:27

Đề Thi vào lớp 10 - THPT số 07 I. Trắc nghiệm Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Nếu 2 a a= thì : A. 0a B. 1a = C. 0a D. B, C đều đúng. 2. Cho hàm số ( )y f x= xác định với x R . Ta nói hàm số ( )y f x= nghịch biến trên R khi: A. Với 1 2 1 2 1 2 , ; ( ) ( )x x R x x f x f x < < B. Với 1 2 1 2 1 2 , ; ( ) ( )x x R x x f x f x > > C. Với 1 2 1 2 1 2 , ; ( ) ( )x x R x x f x f x = = D. Với 1 2 1 2 1 2 , ; ( ) ( )x x R x x f x f x < > 3. Cho phơng trình : 2 0ax bx c+ + = ( 0)a . Nếu 2 4 0b ac > thì phơng trình có 2 nghiệm là: A. 1 2 ; b b x x a a + = = B. 1 2 ; 2 2 b b x x a a = = C. 1 2 ; 2 2 b b x x a a + = = D. A, B, C đều sai. 4. Cho tam giác ABC vuông tại C. Ta có cot SinA tgA CosB gB bằng: A. 2 B. 1 C. 0 D. Một kết quả khác. II. Phần tự luận: Bài 1: Giải phơng trình: a) ( ) ( ) 2 2 2 1 4 1 5x x = b) 2 2 2 1x x = Bài 2: Cho phơng trình : ( ) 2 2 1 3 1 0x m x m = (m là tham số) a) Tìm m để phơng trình có nghiệm 1 5x = . Tính 2 x . b) Chứng tỏ phơng trình có nghiệm với mọi giá trị của m. Bài 3: Tìm hàm số bậc nhất ( ) 0y ax b a= + biết đồ thị (D) của nói đi qua hai điểm ( ) 3; 5A và ( ) 1,5; 6B . Bài 4: Rút gọn: a) 2 1 4 2 1 x x x + + + với 1 2 x b) 3 3 2 2 : ab b ab a a b a b a b a b + + ữ ữ + + với , 0;a b a b Bài 5: Cho đờng tròn tâm O bán kính R và đờng kính AB cố định. CD là đờng kính di động (CD không trùng với AB, CD không vuông góc với AB). a) Chứng minh tứ giác ACBD là hình chữ nhật. b) Các đờng thẳng BC, BD cắt tiếp tuyến tại A của đờng tròn (O) lần lợt tại E, F. Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp. c) Chứng minh : AB 2 = CE. DF. EF d) Các đờng trung trực của hai đoạn thẳng CD và EF cắt nhau tại I. Chứng minh khi CD quay quanh O thì I di động trên một đờng cố định. ------------------------------------------------------------------------------ Họ và tên: SBD: . Đề Thi vào lớp 10 - THPT số 07 I. Trắc nghiệm Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu. cắt tiếp tuyến tại A của đờng tròn (O) lần lợt tại E, F. Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp. c) Chứng minh : AB 2 = CE. DF. EF d) Các đờng trung trực của hai
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu vao 10 de 26, de thi thu vao 10 de 26, de thi thu vao 10 de 26

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay