de thi thu vao 10 de 25

1 349 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:27

Đề Thi vào lớp 10 - THPT số 06 I. Trắc nghiệm Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 1. Biểu thức 2 3 1 x x xác định khi và chỉ khi: A. 3x và 1x B. 0x và 1x C. 0x và 1x C. 0x và 1x 2. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phơng trình 2 3 5x y+ = A. ( ) 2;1 B. ( ) 1; 2 C. ( ) 2; 1 D. ( ) 2;1 3. Hàm số 2 100y x= đồng biến khi : A. 0x > B. 0x < C. x R D. 0x 4. Cho 2 3 Cos = ; ( ) 0 0 0 90 < < ta có Sin bằng: A. 5 3 B. 5 3 C. 5 9 D. Một kết quả khác. II. Phần tự luận Bài 1: Giải các hệ phơng trình và phơng trình sau: a) 2 2 0,5 2 3 3 1 3 1 1 9 x x x x x x + + = + + b) ( ) ( ) 3 1 2 1 1 2 3 1 x y x y + = + = Bài 2: Cho Parabol (P): 2 2 x y = và đờng thẳng (D): 1 2 y x m= + (m là tham số) a) Khảo sát và vẽ đồ thị (P) của hàm số : 2 2 x y = b) Tìm điều kiện của m để (D) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B. c) Cho m = 1. Tính diện tích của AOB. Bài 3: Hai đội công nhân A và B cùng làm một công việc trong 3 giờ 36 phút thì xong. Hỏi nếu làm riêng (một mình) thì mỗi đội phải mất bao lâu mới xong công việc trên. Biết rằng thời gian làm một mình của đội A ít hơn thời gian làm một mình của đội B là 3 giờ. Bài 4: Tính : a) 8 3 2 25 12 4 192 + b) ( ) 2 3 5 2 + Bài 5: Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn. Vẽ đờng tròn tâm O đờng kính BC cắt AB, AC lần lợt ở D, E. Gọi giao điểm của CD và BE là H. a) Chứng minh AH BC b) Chứng minh đờng trung trực của DH đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AH. c) Chứng minh đờng thẳng OE là tiếp tuyến của đờng tròn ngoại tiếp ADE. d) Cho biết BC = 2R và AB = HC. Tính BE, EC theo R. ------------------------------------------------------------------------------ Họ và tên: SBD: . Đề Thi vào lớp 10 - THPT số 06 I. Trắc nghiệm Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu. trình 2 3 5x y+ = A. ( ) 2;1 B. ( ) 1; 2 C. ( ) 2; 1 D. ( ) 2;1 3. Hàm số 2 100 y x= đồng biến khi : A. 0x > B. 0x < C. x R D. 0x 4. Cho 2 3 Cos
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu vao 10 de 25, de thi thu vao 10 de 25, de thi thu vao 10 de 25

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay