Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ huyện yên thành – nghệ an giai đoạn từ 2010 2012 thực trạng và một số giải pháp

82 100 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 21:59

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́H U Ế -  - TÊ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN H TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THƠNG K ĐƯỜNG BỘ HUYỆN N THÀNH, TỈNH NGHỆ AN ̣C GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 THỰC TRẠNG Đ A ̣I H O VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRẦN THỊ THẮM Khóa học: 2009 – 2013 i i ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN U Ế -  - ́H KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÊ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THƠNG H ĐƯỜNG BỘ HUYỆN N THÀNH, TỈNH NGHỆ AN K IN GIAI ĐOẠN 2010 – 2012 THỰC TRẠNG Đ A ̣I H O ̣C VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Sinh viên thực hiện: Trần Thị Thắm Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Anh Q Lớp: K43A – KHĐT Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, tháng 05 năm 2013 ii ii Lời Cảm Ơn Để thực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình nhiều mặt cá nhân tổ chức Tôi nhận giúp đỡ quý báu quý thầy, cô giáo tập thể cán trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt Thạc sỹ Lê Anh Quý Tôi nhận giúp đỡ tận tình tập thể cán Phòng Công Thương, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Bên cạnh đó, Ế nhận giúp đỡ, động viên tận tình từ bạn bè người thân U Vì lần nữa: ́H - Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo trường Đại TÊ học kinh tế Huế trang bò cho kiến thức để thực đề tài - Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thạc Sỹ Lê Anh Quý, người thầy H trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ trình thực hiện, nghiên cứu hoàn thành khóa luận IN - Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tập thể cán phòng Công K Thương, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cung cấp kiến thức thực tế tạo điều kiện cho trình thực tập ̣C - Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn đến bạn bè, người thân O giúp mặt Đ A ̣I H Xin chân thành cảm ơn! iii Sinh viên thực Trần Thò Thắm iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii TĨM TẮT NGHIÊN CỨU ix Ế PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết vấn đề .1 ́H Mục đích nghiên cứu TÊ Phương pháp nghiên cứu .2 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu H PHẦN II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IN CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ K Cơ sở lí luận ̣C 1.1.Các khái niệm giao thơng .4 O 1.2.Vị trí ngành giao thơng đường .6 ̣I H 1.3.Đặc điểm đầu tư phát triển giao thơng đường .8 1.4.Vai trò giao thơng đường .10 Đ A 1.4.1 Phục vụ nhu cầu lại người dân 10 1.4.2 Là nhân tố định tới phân bố sản xuất dân cư 10 1.4.3 Đẩy mạnh phát triển kinh tế 10 1.4.4 Phát triển văn hố-xã hội .11 1.4.5 Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .11 1.4.6 Bảo đảm an ninh quốc phòng 12 1.4.7 Đẩy mạnh hội nhập giao lưu quốc tế 12 Cơ sở thực tiễn 12 2.1 Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường Việt Nam .12 2.2 Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường huyện n Thành .15 ii CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THƠNG HUYỆN N THÀNH - TỈNH NGHỆ AN 17 Giới thiệu chung huyện n Thành 17 1.1 Điều kiện tự nhiên 17 1.1.1 Vị trí địa lý, địa hình, đất đai, khống sản 17 1.1.2 Khí hậu, thủy văn 19 1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 20 Ế 1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế 20 U 1.2.2 Kết cấu hạ tầng sở 21 ́H 1.2.3 Tình hình dân số, lao động 22 Tình hình đầu tư phát triển giao thơng huyện n Thành giai đoạn 2010 -2012 TÊ .25 2.1 Tình hình đầu tư phất triển giao thơng đường huyện n Thành giao đoạn 2010 H - 2012 .25 IN 2.2 Hiện trạng phát triển giao thơng đường huyện n Thành, tỉnh Nghệ An giai K đoạn 2010 - 2012 32 2.2.1.Hiện trạng kết cấu hạ tầng đường 32 O ̣C 2.2.2.Hiện trạng phát triển vận tải 38 ̣I H 2.2.2.1 Hoạt động lại người dân nơng thơn chia thành nhóm sau 38 2.2.2.2 Khai thác vận tải hành khách hành hóa đường .39 Đ A 2.3 Hiện trạng nguồn vốn đầu tư .45 2.4 Hiện trạng sách phát triển 49 2.4.1 Các sách nhà nước 49 2.4.2 Tổ chức quản lý, phân cấp quản lý hệ thống đường .49 2.4.3 Các sách khuyến khích phát triển GTNT 51 2.5 Tác động đầu tư phát triển giao thơng đường tới phát triển kinh tế-xã hội Huyện n Thành 51 2.5.1 Cơng tác đền bù, tái định cư 52 2.5.2 Giảm thiểu tai nạn giao thơng địa bàn huyện .53 iii CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ HUYỆN N THÀNH 56 3.1 Định hướng phát triển KT - XH huyện giai đoạn 2011-2020 .56 3.2 Chiến lược phát triển giao thơng huyện n thành giai đoạn 2011-2020 có tính đến 2030 56 3.2.1 Quan điểm phát triển 56 3.2.2 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 .57 Ế 3.2.3 Tầm nhìn đến năm 2030 58 U 3.3 Một số giải pháp thực nhằm tăng cường đầu tư phát triển giao thơng đường ́H huyện n Thành .58 3.3.1 Hồn thiện cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thơng đường 58 TÊ 3.3.2 Các giải pháp sách tạo vốn, quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư phát triển giao thơng đường 59 H 3.3.3 Các giải pháp tăng cường hiệu cơng tác quản lý nhà nước 61 IN 3.3.4 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực 63 K 3.3.5 Nâng cao ý thức người dân sử dụng cơng trình đường .64 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 O ̣C 4.1 Kết luận 65 ̣I H 4.2 Kiến nghị .66 4.2.1 Đối với nhà nước 66 Đ A 4.2.2 Đối với quyền địa phương .66 4.2.3 Đối với người dân 67 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa GTĐB: Giao thơng đường GTVT: Giao thơng vận tải GTNT: Giao thơng nơng thơn KT-XH: Kinh tế - xã hội CNH-HĐH: Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa QL: Quốc lộ N-L-NN: Nơng - lâm - ngư nghiệp CN-XD: Cơng nghiệp - xây dựng DV-TM: Dịch vụ - thương mại TL: Tỉnh lộ H TÊ ́H U Ế Viết Tắt: Ủy ban nhân dân IN UBND: NSNN: Ngân sách nhà nước Triệu đồng Đ A ̣I H O ̣C K TrĐ: v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Biểu đồ 1: Cơ cấu đất đai huyện n Thành năm 2012 18 Biểu đồ 2: Tỷ lệ mặt đường giao thơng .35 Biểu đồ 3: Tỷ lệ phương tiện tơ theo loại 43 Sơ đồ 1: Sơ đồ quản lý cấp giao thơng .50 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Hình 1: Hiện trạng giao thơng huyện n Thành 33 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu đất đai huyện n Thành năm 2012 .17 Bảng 2: Giá trị sản xuất, cấu giá trị sản xuất cấu ngành kinh tế giai đoạn 2007-2011 (tính theo giá so sánh) 20 Bảng 3: Dân số lực lượng lao động qua năm .23 Bảng 4: Kết đầu tư phát triển giao thơng đường giai đoạn 2010-2012 .26 Ế Bảng 5: Kết thực GTNT tiêu chí xây dựng nơng thơn năm 2012 27 U Bảng 6: Các tuyến đường huyện cần nâng cấp, làm 29 ́H Bảng 7: Mạng lưới giao thơng đường n Thành năm 2012 32 TÊ Bảng 8: Phân loại mặt đường giao thơngcủa huyện n Thành năm 2012 34 Bảng 9: Phương pháp phân cấp tình trạng mặt đường 36 H Bảng 10: Lượng vận chuyển hành khách đường 39 IN Huyện n Thành giai đoạn 2010– 2012 39 Bảng 11: Lượng vận chuyển hàng hóa đường 41 K huyện n Thành giai đoạn 2010– 2012 .41 ̣C Bảng 12: Phương tiện ơtơ vận tải giai đoạn 2010 - 2012 42 O Bảng 13: Số lượng xe máy tốc độ tăng qua năm .44 ̣I H Bảng 14: Vốn đầu tư cho phát triển giao thơng đường 46 Bảng 15: Tỷ trọng vốn NSNN cho giao thơng đường 47 Đ A Bảng 16: Dự kiến lượng vốn đầu tư hạ tầng giao thơng đường .48 huyện giai đoạn 2011-2020 48 Bảng 17: Tình hình tai nạn giao thơng địa bàn 53 huyện n Thành giai đoạn 2010-2012 53 vii TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Trong q trình thực cơng đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, huyện n Thành có bước chuyển biến đáng kể đạt nhiều thành tựu quan trọng Tốc độ tăng trưởng kinh tế ln giữ mức cao; phát triển tồn diện kinh tế ngành cụ thể; việc huy động nguồn lực thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết tốt đảm bảo Những thành tựu làm cho lực huyện n Thành mạnh lên nhiều Ế Để xác định hướng phát triển tiếp theo, đưa n Thành hồ nhịp với tiến trình U cơng nghiệp hố đại hố tỉnh, đất nước cần thiết phải đánh giá đúng, nhận ́H dạng đủ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT - XH huyện Một TÊ nhân tố quan trọng hàng đầu phát triển hệ thống hạ tầng giao thơng đường bộ, sở hạ tầng giao đường huyện n Thành có vai trò H quan trọng việc tạo tiền đề, định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội huyện nói riêng tỉnh, đất nước nói chung IN Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài: “Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng K đường huyện n Thành – Nghệ An giai đoạn từ 2010-2012 Thực trạng ̣C số giải pháp” thực nhằm mục đích nghiên cứu trạng đầu tư phát triển O hệ thống hạ thồng giao thơng đường huyện, từ tìm giải pháp để ̣I H nâng cao hiệu đầu tư phát triển giao thơng huyện  Các kết đạt Đ A - Thơng qua việc phân tích, đánh giá trạng đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường huyện n Thành, tơi nhận thấy kết đầu tư hệ thống giao thơng đường thời gian qua có phát triển vượt bậc Hệ thống tuyến đường giao thơng địa bàn huyện ngày hồn thiện, chất lượng đường ngày nâng cao, tỷ lệ rải mặt đường nhựa bêtơng tăng lên qua năm Lượng vốn cho đầu tư phát triển giao thơng đường giai đoạn 2010-2012 huy động từ nhiều nguồn khác tăng lên thời gian qua lượng vốn từ NSNN đầu tư cho lĩnh vực lại giảm xuống, xu hướng viii - Có sách ưu tiên phát triển GTNT xã miền núi nhằm tạo động lực phát triển, giảm chênh lệch xã huyện - Có chế, sách quản lý, bảo trì hệ thống GTNT cách hợp lý, hiệu với tham gia cấp quyền người dân - Huy động tối đa nguồn lực phát triển GTNT, từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, tiềm to lớn nhân dân, nhà tài trợ quốc tế, tổ chức, cá nhân ngồi nước Ế - Tích cực đưa khoa học kỹ thuật, vật liệu mới, sử dụng vật liệu chỗ, cơng U nghệ thi cơng đơn giản, dễ thực để đơng đảo nhân dân tự quản lý, tự làm có ́H hướng dẫn kỹ thuật - Tổ chức đưa loại hình vận tải hành khách, hàng hố phương tiện vận tải TÊ phù hợp với điều kiện địa phương vào hoạt động khai thác nhằm tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, hành khách khu vực nơng thơn IN an tồn giao thơng, bảo vệ mơi trường H - Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng GTNT đảm bảo hành lang a Cơng tác quy hoạch K 3.2.2 Mục tiêu phát triển đến năm 2020 O ̣C Quy hoạch phát triển hệ thống giao thơng ổn định lâu dài đến năm 2015 có ̣I H tính đến năm 2020, xác định rõ quy mơ loại đường: tỉnh, huyện, xã, thị tứ, thơn, xóm để có đầu tư, quản lí xác định giới làm sở cho quy hoạch khác Trên Đ A sở cải tạo, nâng cấp hệ thống sở hạ tầng giao thơng có kết hợp với xây dựng tuyến cơng trình quan trọng khác để hình thành mạng lưới GTNT đại phù hơp với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ có địa bàn Tạo thành mạng lưới giao thơng liên hồn, liên kết phương thức vận tải, đảm bảo giao thơng thơng suốt, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, khai thác vận tải Đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ quan phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nơng thơn địa bàn b Cơng tác đầu tư xây dựng + Thu hút đầu tư, vận dụng nội lực để xây dựng nâng cấp hồn thành hệ thống tuyến trục ngang, trục dọc huyện như: tuyến Dinh Lạt, Liên - Lý - Minh Thịnh, Bệnh viện - Tân Thành, Thị Trấn - Đức Thành, Sen Sở 57 + Cơ hồn thành phần đường: nhựa hóa 100% tuyến huyện, tuyến xã Cải tiến mở nâng cấp thành số tuyến huyện khu vực cần thiết, nâng cấp số tuyến huyện quan trọng lên tỉnh lộ + Phục hồi nâng cấp đưa vào cấp với tiêu: đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp V, (Tiêu chuẩn TCVN4054-05); đường xã, Thị trấn đạt tiêu chuẩn cấp VI ( tiêu chuẩn TCVN4054-05); đương thơn xóm khối đạt tiêu chuẩn đương GTNT loại A, phù hợp với tiêu chí nơng thơn mới; nhựa bê tơng hóa 100% đường thơn xóm, xây Ế dựng 50% hệ thống mương kẹp đường tuyến huyện, xã U + Đường vào hộ gia đình đảm bảo xe tơ xe giới nơng nghiệp, ́H xe tải hạng nhẹ lại được, xe vào thuận lợi, đảm bảo văn minh đẹp Đường đồng đảm bảo cho xe giới phục vụ sản xuất nơng nghiệp lại Quy hoạch đường TÊ xã, xóm gắn với hệ thống nước, vệ sinh mơi trường quy hoạch lại khu dân cư 3.2.3 Tầm nhìn đến năm 2030 H Tiếp tục tổ chức, nâng cao dịch vụ vận tải từ trung tâm huyện trung tâm IN xã, đáp ứng nhu cầu lại phát triển vùng nơng thơn K Hồn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thơng đường huyện, 100% đường huyện, đường xã vào cấp kỹ thuật, nhựa hóa bê tơng hóa O ̣C bảo trì theo kế hoạch; 100% đường thơn xóm cứng hóa, đạt tối thiểu loại A, nội đồng ̣I H theo tiêu chuẩn 22 TCN 210-92 Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giao thơng Đ A 3.3 Một số giải pháp thực nhằm tăng cường đầu tư phát triển giao thơng đường huyện n Thành 3.3.1 Hồn thiện cơng tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thơng đường Quy hoạch có vai trò quan trọng chất lượng hiệu cơng trình giao thơng đường bộ, dự án giao thơng, cơng tác quy hoạch ln phải trước bước để làm tiển để, định hướng phát triển, chương trình, dự ángiao thơng đường định đầu tư có dựa vào quy hoạch Quy hoạch phát triển hạ tầng GTĐB sở để đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới giao thơng tồn huyện hợp lý thống nhất, tạo điều kiện khai thác tiềm có, lợi so 58 sánh điạ phương ngày phát huy vai trò hệ thống giao thơng đường Tuy nhiên cơng tác quy hoạch GTĐB nước ta nói chung huyện n Thành nói riêng gặp nhiều hạn chế số ngun nhân sau: - Các chiến lược, quy hoạch phát triển GTĐB chậm phê duyệt, quy hoạch GTĐB phải trình đến năm phê duyệt chí đến chưa có quy hoạch cụ thể phát triển ngành đường đến năm 2020 mà quy Ế hoạch chung chung U - Dự báo nhu cầu phát triển huyện chưa thật xác làm cho cơng tác đầu ́H tư tương đối dàn trải, khơng có trọng tâm, trọng điểm mặt khác biến động tình hình kinh tế, trị, xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến cơng tác huy động sử TÊ dụng vốn đầu tư gian tới cần có giải pháp như: H Để nâng cao chất lượng cơng tác lập kế hoạch, quy hoạch thời IN - Tiến hành thu thập, phân loại, xử lí thơng tin trạng đường, trạng K vốn đầu tư, nhu cầu vốn đầu tư phát triển cách xác để phục vụ cho cơng tác lập quy hoạch phát triển giao thơng đường O ̣C - Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ lập quy hoạch ̣I H biện pháp khác như: mở lớp đào tạo, cử tu nghiệp nước có trình độ phát triển cao Cần phải có đội ngũ đủ kinh nghiệm, trình độ lực cao có tầm Đ A nhìn xa cơng tác lập tác lập quy hoạch, kế hoạch đạt chất lượng cần thiết đồng thời cần thiết phải đầu tư vào hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ tốt cho cơng tác lập quy hoạch - Trong q trình lập kế hoạch cần tính đến yếu tố ảnh hưởng, rủi ro hay xảy giá ngun vật liêu, sắt, thép, xi măng, giá nhân cơng,…Các yếu tố quan chất lượng cơng trình 3.3.2 Các giải pháp sách tạo vốn, quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư phát triển giao thơng đường Có nhiều nguồn vốn dùng vào việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường như: ODA, FDI, vốn từ ngân sách nhà nước, vốn dân tự góp…và lượng 59 vốn có xu hướng ngày tăng lên qua năm Tuy nhiên kinh tế phát triển nhanh với nhu cầu lại người dân tăng cao, số phương tiện giao thơng xuất ngày nhiều khiến cho tốc độ phát triển hệ thống giao thơng đường khơng đáp ứng so với nhu cầu xã hội, cần phải tính tốn, cân đối nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng đường với khả cung ứng nguồn vốn có để đưa sách, giải pháp nhằm nâng cao khả huy động vốn Ế - Đối với nguồn vốn nước: U + Thu phí đối tượng sử dụng trực tiếp kết cấu hạ tầng giao thơng đường ́H huyện sở quy hoạch hợp lý mạng lưới trạm thu phí Đây cách giúp nhà đầu tư thu hồi vốn đầu tư mặt khác nguồn vốn sử TÊ dụng để tu bảo dưỡng cơng trình đầu tư vào cơng trình khác Mặt khác cần phải tiến hành thu lượng phí hợp lý định H phương tiện đưa vào sử dụng đặc biệt phương tiện vận tải tơ, IN phát triển q nhanh tơ thời gian qua ngun nhân dẫn đến tình trạng K xuống cấp hệ thống hạ tầng đường huyện + Huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, từ O ̣C tổ chức phi phủ, tổ chức khác để nhằm tăng cường nguồn vốn đầu tư cho ̣I H cơng trình, dự án giao thơng đường đại bàn huyện + Tiến hành xây dựng quỹ đường để quản lý tốt nguồn vốn, quỹ có Đ A tác dụng quản lý q trình sử dụng vốn, tiến hành quản lý q trình tạo vốn từ NSNN phục vụ cho phát triển đường bộ, đem nguồn vốn đầu tư nhàn rỗi nhằm nâng cao khối lượng vốn đầu tư cho đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng GTĐB - Đối với nguồn vốn nước ngồi: Tranh thủ nguồn vốn ODA để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thơng đường Cần có giải pháp để thực dự án ODA: bố trí vốn đối ứng nước kịp thời, giải phóng mặt nhanh, đơn giản thủ tục xây dựng bản, đồng thời với việc tăng cường biện pháp giám sát, kiểm tra thực hiện, nâng cao hiệu sử dụng ODA 60 Có giải pháp, sách để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Có sách qn, hấp dẫn lâu dài để khuyến khích đảm bảo quyền lợi cho người đầu tư Thực đa dạng hố hình thức đầu tư để huy động vốn: + Đầu tư khai thác chuyển giao (BOT) + Đầu tư chuyển giao (BT) + Đầu tư thu phí hồn trả Ế 3.3.3 Các giải pháp tăng cường hiệu cơng tác quản lý nhà nước U - Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý mạng lưới giao thơng đường hợp lý: Sắp ́H xếp, bố trí đơn vị quản lí nhà nước hệ thống giao thơng đường huyện cách thống nhất, hợp lí, gọn nhẹ, đạt hiệu cao hoạt động, phân định rõ TÊ trách nhiệm quyền hạn việc quản lý giao thơng cấp để tránh chun quyền lãng phí cơng tác quản lý H - Phòng Cơng Thương, Phòng Tài Chính - Kế Hoạch huyện rà sốt lại hệ IN thống văn từ khâu tạm ứng, thanh, tốn vốn đầu tư nhằm nâng cao hiệu K quản lý vốn đầu tư, tăng cường đơn đốc, kiểm tra, tra xã, nhà thầu việc chấp hành nghiêm quy trình đầu tư Đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm O ̣C của thành viên ban quản lý dự án, gắn liền trách nhiệm họ với tiến ̣I H độ chất lượng cơng trình giao thơng - Hồn thiện hệ thống tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá hợp lý Đ A xây dựng sửa chữa cơng trình giao thơng đường - Cần ưu tiên đầu tư phát triển xã nghèo, xã miền núi để có phát triển đồng địa phương huyện - Tổ chức tốt, có sách hợp lý để thành phần kinh tế tham gia phát triển giao thơng đường mơi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, phục vụ tốt nhu cầu lại, vận tải xã hội - Tăng cường cơng tác giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng tra, kiểm tra tài dự án đường Đây cơng tác đặc biệt quan trọng có tác dụng trực tiếp việc thất thốt, lãng phí từ cơng trình giao thơng Việc sử dụng tiết kiệm, mức mục đích vốn 61 ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng vốn chất lượng cơng trình tiêu chí quan trọng biểu hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển Một cơng trình xây dựng khơng đảm bảo chất lượng phải phá làm lại hay chi phí sửa chữa lớn dẫn đến lãng phí vốn nghiêm trọng nên để đảm bảo chất lượng cơng trình thực tiến độ dự án cơng trình phải tham gia giám sát chất lượng, đánh giá, tra kiểm tra thường xun Việc kiểm sốt chặt chẽ, tốn vốn đầu tư mục đích, khối lượng Ế hồn thành góp phần tránh thất lãng phí cần phải có giải pháp cụ thể: U - Thực kiểm tốn cơng trình giao thơng đường bộ, nâng cao vai trò tác ́H dụng cơng tác kiểm tốn tốn xác cơng trình giao thơng - Hồn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức kĩ thuật, đơn giá xây dựng sửa TÊ chữa cơng trình giao thơng Cơng tác tra tài giữ vai trò quan trọng việc đảm bảo H sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí thất thốt, phòng chống tham nhũng IN sử dụng nguồn vốn phát triển hạ tầng giao thơng đường K - Tiến hành rà sốt, kiểm tra lại danh mục đầu tư tất tuyến đường nằm địa bàn huyện để có phương án thiết kế thi cơng nâng cấp, sữa chữa… đảm bảo O ̣C dự án có hiệu quả, dự án đầu tư khơng khả thi loại bỏ tránh ̣I H lãng phí vốn đầu tư nhà nước - Đổi khâu kế hoạch tra theo hướng vừa chủ động vừa linh hoạt Đ A thường xun tiến hành tra đột xuất Lập kế hoạch hàng năm tra vào dự án trọng điểm để đảm bảo mục tiêu phát triển chung khơng qn tiến hành tra đột xuất dự án nhỏ nhằm đảm bảo nguồn vốn thực dự án, kế hoạch - Tiến hành tra nội dung cần tra dự án cần phải tra: tiến hành tra cần xác định rõ nội dung tra, đối tượng tra, thời kỳ tra, thời hạn tra… tránh tra dàn trải, tra nhiều vào nội dung khơng cần thiết, sở xây dựng phương án tổ chức tra khoa học bố trí lực lượng hợp lý để tiến hành có hiệu mục đích tra Các cơng trình giao thơng đường dự án tương đối phức tạp nên nhiệm vụ 62 tra nặng nề, phức tạp khơng chuẩn bị kĩ khó tiến hành tra có hiệu - Sau tiến hành tra cần phải đưa kết luận kiến nghị tra xác, chặt chẽ, rõ ràng tránh tình trạng nể nang, tham nhũng vốn đầu tư Làm tốt cơng tác đưa định giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn nâng cao chất lượng cơng trình 3.3.4 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Ế Để phát huy hiệu sử dụng nguồn vốn phát triển kinh tế - xã U hội nói chung đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường nói riêng cần cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực ́H phải chuẩn bị tốt nguồn nhân lực Vì cần phải có giải pháp để nhằm nâng TÊ Trước tiên cần xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực thực hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng đường bộ, cần phải xây H dựng triển khai thực chương trình đào tạo đồng từ cán lãnh đạo, quản lý, IN cán phụ trách khoa học kỹ thuật đến đội ngũ cơng nhân…và đặc biệt tâm vào K kỹ xây dựng, đánh giá quản lý dự án, nâng cấp lực tiếp nhận đánh giá thơng tin O ̣C + Thực đa phương hố, đa dạng hố phương thức cách thức đào tạo ̣I H cán quản lý thực dự án, sử dụng bao gồm hình thức đào tạo nước, học quy chương trình đào tạo trường đại học nước, học Đ A bán quy, chức, tập huấn, tu nghiệp Mời chun gia giảng dạy, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cơng nghệ, tổ chức hội thảo thường xun đơn vị để nâng cao trình độ tay nghề, khuyến khích hình thức đào tạo tự túc kết hợp nhân với nhà nước kinh phí đào tạo, khuyến khích cán có nguyện vọng học… + Tăng cường đào tạo luật pháp, sách sử dụng vốn đâug tư, quản lý đầu tư xây dựng, quy trình tốn vốn dự án, kiến thức tin học để thuận tiện cho cơng tác thu thập xử lý thơng tin, cách thức nâng cao khả huy động vốn … + Thực chế độ tuyển dụng cán thơng qua thi tuyển, kiểm tra chặt chẽ, đào tạo bồi dưỡng cán lãnh đạo Thi tuyển thường xun để sàng lọc thay 63 cán khơng đủ lực, tìm thêm nguồn nhân lực mới, trọng đào tạo cán giỏi chun gia cho ngành + Có sách đãi ngộ tiền lương cách hợp lý để khuyến khích người lao động đội ngũ cán làm việc hiệu quả, có sách khuyến khích cán làm việc vùng sâu vùng xa, làm việc mơi trường nặng nhọc Tùy vào thời điểm cụ thể địa phương có chế, sách phù Ế hợp nhằm thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển GTNT hiệu quả, nhanh chóng U 3.3.5 Nâng cao ý thức người dân sử dụng cơng trình đường ́H Người dân phải có ý thức việc sử dụng tuyến đường để đảm bảo cho cơng trình sử dụng theo mục đích cơng suất thiết kế Điều giúp TÊ cho tuổi thọ đường lâu hơn, đồng nghĩa với việc đường phục Đ A ̣I H O ̣C K IN H vụ cho người dân lâu 64 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Cơ sở hạ tầng giao thơng đường huyện n Thành huyết mạch kinh tế huyện phần giao thơng quan trọng đất nước để phát triển KT - XH trước hết huyện n Thành cần trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng trước bước để định hướng, tạo tiền đề cho phát triển Đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng đường chìa khóa quan trọng để tăng cường sức bật Ế kinh tế, mở xu tăng cường hội nhập giao lưu với vùng miền U nước Trong cần trọng đầu tư vào GTNT GTNT mắt xích ́H thiết yếu nhằm thúc đẩy phát triển giới hố sản xuất, trao đổi hàng hố nơng thơn TÊ góp phần đẩy mạnh nâng cao đời sống tinh thần cho người dân giảm cách biệt giữ nơng thơn thành thị H Trong q trình nghiên cứu tình hình đầu tư phát triển hệ thống giao thơng IN đường huyện n Thành, tơi nhận thấy hệ thống giao thơng đường tương đối phát triển Mạng lưới tuyến đường phân bổ hợp lý tạo kết hợp liên K hồn từ đường quốc lộ, tỉnh lộ nối với tuyến đường GTNT, có nhiều tuyến đường ̣C quan trọng quyền huyện ưu tiên trọng đầu tư để tạo lan tỏa O vùng Nhà nước thực nhiều sách để khuyến khích thành phần kinh tế ̣I H tham gia đầu tư phát triển vào hệ thống đường nguồn vốn huy động đầu tư ngày tăng cao, hệ thống tuyến đường giao thơng nơng thơn dần đầu Đ A tư hồn thiện Về chấm dứt tình trạng ách tắc vận tải việc vận chuyển hàng hố phục vụ sản xuất nơng nghiệp, giao lưu lại nơng dân thuận lợi dần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện Bên cạnh hệ thống đường huyện n Thành số hạn chế: tỷ lệ rải mặt đường nhựa, bêtơng tồn huyện chiếm tỷ lệ thấp; khoảng 42,98%, lại đường đất cấp phối đường đất chiếm tỷ lệ lên tới 43,89% Hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ có vai trò quan trọng phát triển KT - XH, tạo liên kết vùng lại chiếm tỷ lệ nhỏ 2,4% Nhiều tuyến đường có chất lượng thấp, chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Trong q trình giải phóng mặt để làm đường giao thơng diễn nhiều tranh chấp nên dẫn tới 65 việc chậm trễ việc giao mặt cho chủ đầu tư Lượng vốn đầu tư thiếu, có nhiều cơng trình cần phải đầu tư nâng cấp dẫn tới việc đầu tư bị dàn trải làm tốn kém, thất lãng phí Trên sở tìm hiểu tình tình đầu tư phát triển giao thơng đường địa bàn huyện n Thành, tỉnh Nghệ An đề tài mạnh dạn đề xuất số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu đầu tư đường có số biện pháp ưu tiên là: hồn thiện cơng tác quy hoạch hệ thống đường huyện n Thành, nâng cao ý thức Ế người dân việc sử dụng tuyến đường… U 4.2 Kiến nghị ́H Xuất phát từ vấn đề tồn q trình đầu tư vào hệ thống tuyến đường giao thơng đường huyện n Thành, tỉnh Nghệ An để thực tốt TÊ giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư cơng trình đường huyện n Thành, tơi xin đưa số kiến nghị sau đây: H 4.2.1 Đối với nhà nước IN Cần bổ sung, hồn thiện điều chỉnh kịp thời sách phát triển đầu tư hệ K thống giao thơng đường để theo kịp nhu cầu đất nước, vùng địa phương Có đạo giúp đỡ ban ngành, quyền địa phương thực tốt O ̣C sách, chương trình mục tiêu quốc GTĐB nói chung phát triển GTNT nói riêng ̣I H Cần ban hành chiến lược, quy hoạch GTĐB kịp thời địa phương có cứ, sở để thực với quy hoạch đề Đ A 4.2.2 Đối với quyền địa phương Trên sở chiến lược GTĐB phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Cơng Thương huyện tổ chức đạo lập quy hoạch giao thơng đường địa phương phù hợp với Chiến lược ban hành Cần tiến hành xây dựng chế phối hợp Ban ngành, nhà tài trợ, các địa phương quản lý, đầu tư phát triển giao thơng địa bàn Sử dụng cơng nghệ thơng tin để xây dựng, quản lý giao thơng cập nhật thường xun tình trạng tuyến đường địa bàn, chia sẻ thơng tin phục vụ cho cơng tác quản lí, theo dõi đánh giá tình hình 66 Thường xun tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ quản lý, chun mơn cho cán cấp huyện xã Huy động thành phần kinh tế khác tham gia vào việc đầu tư hạ tầng giao thơng đường địa bàn huyện Tăng cường cơng tác bảo trì đường bộ, đặc biệt tuyến đường GTNT Kiện tồn mơ hình tổ chức GTNT tiến hành đào tạo nâng cao lực quản lý GTNT tất cấp xã Ế 4.2.3 Đối với người dân U Người dân phải đóng thuế đầy đủ thời hạn để góp phần thực ́H phần nghĩa vụ vào cơng tác tu, sữa chữa đường Người dân phải nâng cao ý thức bảo vệ cơng trình giao thơng đường TÊ địa bàn huyện khơng phá hoại đường, cầu, bến phà đường bộ, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách,… H Các chủ phương tiện phải lựa chọn loại phương tiện phù hợp với kết cấu IN đường để giảm thiểu tác động xấu tới đường, tránh làm đường xuống cấp, hư hỏng K Người dân khơng xây dựng cơng trình khác hay kinh doanh lấn chiếm vỉa hè hành lang an tồn đường bộ, tránh hạn chế tầm nhìn gây tai nạn giao thơng O ̣C Chủ phương tiền cần vận chuyển khối lượng hàng hóa quy định trọng tải ̣I H xe đường cho phép, tránh làm hư hại sở hạ tầng thiếu ý thức Đ A thân 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Niên giám thống kê 2007-2011 huyện n Thành, tỉnh nghệ an Báo cáo thực chiến lược giao thơng nơng thơng Việt Nam đến năm 2020 Báo cáo tổng hợp phát triển giao thơng đường huyện n Thành giai đoạn 2010-2012 Báo cáo thực chương trình giao thơng nơng thơn Ế Các trang mạng điện tử: ́H U - www.google.com.vn - http://www.ubndhyenthanh.nghean.vn TÊ - http://www.drvn.gov.vn H - http://www.gso.gov.vn Đ A ̣I H O ̣C K - http: www.kholuanvan.com IN - http: www.tailieu.n 68 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các tuyến đường giao thơng Thị trấn n Thành TT Loại đường Chiều Lòng dài(m) đường (m) Vỉa hè (m) Đường a Đường trung tâm 1244 21 10,5x2 b Đường kênh 2510 10,5+ 10,5 8,5+7+7+8,5 c Đường dọc kênh N8 2350 12+7 Đường khu vực a Đường 27m 4499 b Đường 18m 6562 Đường khối xóm a Đường 15m b Đường 12m giới(m) tích 48 59.712 182.720 2x 7,5 42 121.473 12 2x7,5 27 121.473 2x4,5 18 118.116 3648 2x4 15 54.720 8300 2x3 12 100.788 U 72 H dọc Diện Ế Lộ TÊ IN K ̣C 734.229 O Cộng ́H Đ A ̣I H (Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thơng Huyện n Thành giai đoạn 2011-2015) 69 Phụ lục2: Tiêu chuẩn thiết kế đường Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN4054-05 IV Cấp, loại đường Cấp V 22TCN-210-92 Cấp VI Loại A 1582-99 Loại B Loại AH Tốc độ thiết kế (km/h) 60 40 30 Địa hình núi khó 40 30 20 10-15 10-15 Ế Địa hình đồng 2.5 H8 2.8T 3.5/6.5 3.5/5.0 3.0/4.0 3.5/5.5 3.5/6.0 (3.0/4.0) (2.5/3.5) (3.0/5.0) (10) U ́H TTcầu cống (đồn xe) TÊ Mặt/nền (m) 7.0/9.0 5.5/7.5 Địa hình núi khó 5.5/7.5 3.5/6.5 Dốc dọc tối đa (%) 6(8) 7(10) 9(11) 10 Chiều dài dốc tối đa (m) 500 400-500 300-400 200 K IN H Địa hình đồng ĐH O ̣C Hướng dẫn áp dụng: ĐX 20 (15) Tải trọng TK (T/trục) QL, ĐT, ĐT, ĐH, 25 (20) 300 400(300) ĐX (xe ĐX (xe ĐH, ĐX giới loại trung) >=6 Huyện giới nhẹ, xuống TT thơ sơ) xã Đ A ̣I H (Nguồn: Báo cáo chiến lược giao thơng nơng thơn Việt Nam đến năm 2020) 70 Phụ lục 3: Phân cấp kỹ thuật đường xe tơ theo chức đường lưu lượng thiết kế Cấp thiết kế Lưu lượng xe đường thiết kế Chức đường (chiếc/ngày) Cấp IV >500 Nối trung tâm địa phương , điểm lập hàng, cáckhu dân cư quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện >200 Đường phục vụ giao thơng địa phương: đường tỉnh, Ế Cấp V [...]... quan chính quyền, từ công ty quản lí đường bộ huyện Yên Thành + Số liệu về hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ huyện Yên Thành (số liệu về tổng chiều dài toàn mạng đường, số liệu về km đường nhựa, bêtông, …) + Số liệu về các nguồn vốn đầu tư phát triển các tuyến đường bộ trên địa bàn trong giai đoạn 2010- 2012 và nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống đường bộ trong giai đoạn 2011-2020 - Phương pháp. .. thống giao thông đường bộ tại Việt Nam 4 Phạm vi, đối tư ng nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Nghiên cứu giao thông đường bộ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Ế + Thời gian: Giai đoạn 2010 - 2012 U  Đối tư ng nghiên cứu: Tình hình đầu tư phát triển giao thông đường bộ huyện Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Yên Thành, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2012 3 PHẦN II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU... các chính sách phát triển hệ thống giao thông đường bộ IN trên cả nước và xem việc phát triển và hoàn thiện mạng lưới đường bộ là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước K 2.2 Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ huyện Yên Thành ̣C Để tạo cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH trên địa bàn O huyện Yên Thành và để huyện không bị... CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 1 Cơ sở lí luận 1.1 Các khái niệm về giao thông Đầu tư phát triển giao thông đường bộ (GTĐB) là một phần của đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) vì vậy trước khi tìm hiểu các khái niệm về giao thông đường bộ Ế chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về CSHT U Hiện nay, cơ sở hạ tầng được nhắc đến với hai khái niệm: cơ sở hạ tầng cứng và ́H cơ sở hạ tầng. .. tư ng thiếu nguồn vốn đầu tư làm cho thời gian đầu tư kéo dài dẫn tới hiện IN tư ng thất thoát, lãng phí K + Dân số phát triển nhanh, phương tiện giao thông ngày càng nhiều dẫn tới tình trạng các con đường nhanh bị xuống cấp nhanh chóng nên phải thường xuyện duy tu, O ̣C bảo dưỡng làm tốn kém nguồn lực 2010 -2012 ̣I H 2 Tình hình đầu tư phát triển giao thông của huyện Yên Thành giai đoạn 2.1 Tình hình. .. mẽ cả về số lượng cũng như chất lượng Vì vậy, đầu tư phát triển hạ Ế tầng giao thông đường bộ của huyện cần có các công trình nghiên cứu để đề xuất các U giải pháp nhằm nâng cao hệ thống đường bộ của huyện để đáp ứng nhu cầu trên ́H 2 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề đầu tư vào hệ thống giao TÊ thông đường bộ của huyện - Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển hệ... phát triển hơn 7 Như vậy đầu tư phát triển hạ tầng GTĐB là nhiệm vụ có tính chiến lược và cấp thiết trong thời gian hiện nay và cả trong thời gian sau nữa 1.3 Đặc điểm của đầu tư phát triển giao thông đường bộ GTĐB là các kết quả của các dự án đầu tư phát triển nên nó mang đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển là: - GTĐB là các công trình xây dựng nên nó có vốn đầu tư lớn, vốn nằm kê đọng trong một. .. của vấn đề Giao thông vận tải đường bộ là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế kỹ thuật và có tính xã hội hóa cao Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và sự quan tâm của UBND huyện Yên Thành, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của huyện đã được ưu tiên đầu tư tạo ra sự phát triển vượt bậc, làm tiền đề, động lực và góp phần quan trọng trong việc Ế phát triển KT - XH, đẩy nhanh sự nghiệp... về đầu tư phát triển giao thông đường bộ còn thiếu đồng bộ Sự phát triển Ế của hệ thống đường bộ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người nhân và nhu U cầu phát triển KT - XH của huyện Từ việc phân tích, đánh giá đó làm cơ sở cho việc ́H xác định phương hướng và giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả đầu tư vào hệ thống đường bộ của huyện trong thời gian tới TÊ - Đưa ra được hệ thống giải pháp. .. động lực trong huyện rất cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ từ Nhà nước Có như vậy mới phát huy hết hiệu quả của các dự án giao thông vào tác động phát triển KT - XH, tạo tác động lan toả lớn kết nối vùng giữa Yên Thành với các địa phương khác ở trong và ngoài tỉnh 16 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG HUYỆN YÊN THÀNH - TỈNH NGHỆ AN 1 Giới thiệu chung về huyện Yên Thành 1.1 Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ huyện yên thành – nghệ an giai đoạn từ 2010 2012 thực trạng và một số giải pháp , Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ huyện yên thành – nghệ an giai đoạn từ 2010 2012 thực trạng và một số giải pháp , Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ huyện yên thành – nghệ an giai đoạn từ 2010 2012 thực trạng và một số giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay