Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình

108 297 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 15:46

GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT : Tổ chức thương mại Thế giới TMCP : Thương mại cổ phần VHDN : Văn hóa doanh nghiệp DN : Doanh nghiệp BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – : Hội Đồng Quản Trị TGĐ : Tổng giám đốc NHNN : Ngân hàng Nhà nước BĐS : Bất động sản ĐVT : Đơn vị tính NXB : Nhà xuất Đ ại họ cK in h tế HĐQT SVTH: Hoàng Bình Thành H Chi Nhánh Quảng Bình uế WTO GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 1.1 - Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp (Edgar H SHEIN) 11 Sơ đồ 1.1: Mô hình nghiên cứu Sự cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên 17 Biểu đồ 1.1: Biểu đồ vốn chủ sở hữu số NHTM 18 Biểu đồ 1.2: Biểu đồ tăng trưởng tính dụng 19 uế Biểu đồ 2.1: Biểu đồ mô tả giới tính nhân viên 29 H Biểu đồ 2.2: Biểu đồ mô tả độ tuổi nhân viên điều tra 29 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ mô tả trình độ văn hóa nhân viên 30 tế Biểu đồ 2.4: Biểu đồ mô tả thâm niên công tác nhân viên .31 Đ ại họ cK in h Biểu đồ 2.5: Biểu đồ mô tả mức thu nhập hàng tháng nhân viên .31 SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 1: Bảng phân bố tỷ lệ cỡ mẫu cần điều tra Bảng 2.1: Nhân ngân hàng qua năm 2012 - 2014 22 Bảng 2.2: Một số tiêu phản ánh kết hoạt động Ngân hàng BIDV qua năm 2012 – 2014 23 Bảng 2.3: Tình hình lao động chi nhánh Quảng Bình qua năm 2012-2014 25 uế Bảng 2.4: Tình hình tài sản nguồn vốn Chi nhánh qua năm 2012 - 2014 .26 Bảng 2.5: Thu nhập, chi phí lợi nhuận chi nhánh qua năm 2012-2014 27 H Bảng 2.6: Đặc điểm đối tượng khảo sát 28 Bảng 2.7: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Giao tiếp tổ chức” .32 tế Bảng 2.8: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Đào tạo phát triển” 33 Bảng 2.9: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Phần thưởng công nhận” 33 h Bảng 2.10: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Hiệu việc in định” 34 cK Bảng 2.11: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Chấp nhận rủi ro sáng tạo cải tiến” .35 Bảng 2.12: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Chấp nhận rủi ro sáng họ tạo cải tiến” sau loại biến 36 Bảng 2.13: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Định hướng kế hoạch Đ ại tương lai” .36 Bảng 2.14: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Làm việc nhóm” 37 Bảng 2.15: Hệ số Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố “Sự công quán sách quản trị” .38 Bảng 2.16: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo“Sự cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên” 39 Bảng 2.17: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập .40 Bảng 2.18: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập lần 41 Bảng 2.19: Bảng ma trận nhân tố xoay kết EFA lần 41 Bảng 2.20: Đặt tên giải thích nhân tố 43 SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.21: Kiểm định KMO Bartlett’s Test sau EFA biến phụ thuộc 45 Bảng 2.22: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc .45 Bảng 2.23: Hệ số tương quan biến 48 Bảng 2.24: Kiểm định mô hình hồi quy .50 Bảng 2.25: Kiểm định mô hình hồi quy sau loại nhóm nhân tố 50 Bảng 2.26: Đánh giá độ phù hợp mô hình mô hình hồi quy 52 Bảng 2.27: Kiểm định Anova độ phù hợp mô hình hồi quy 53 uế Bảng 2.28: Kết luận giả thuyết biến độc lập 53 Bảng 2.29: Kết kiểm định One-Sample T-Test đánh giá trung bình nhân viên Đ ại họ cK in h tế H khía cạnh văn hóa doanh nghiệp .54 SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu uế Phần NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU H 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Các khái niệm có liên quan tế 1.1.1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp .9 1.1.1.2 Ba cấp độ văn hóa doanh nghiệp 10 h 1.1.1.3 Tác động văn hóa doanh nghiệp .11 in 1.1.1.4 Các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp 12 1.1.2 Các nhân tố tác động đến cam kết gắn bó với tổ chức 14 cK 1.1.2.1 Các quan niệm cam kết gắn bó với tổ chức 14 1.1.2.2 Đổi chấp nhận rủi ro 14 1.1.2.3 Định hướng kết .15 họ 1.1.2.4 Định hướng người 15 1.1.2.5 Định hướng làm việc nhóm 15 Đ ại 1.1.2.6 Giao tiếp tổ chức 15 1.1.2.7 Đào tạo phát triển .15 1.1.2.8 Khen thưởng thừa nhận 16 1.1.2.9 Hiệu việc định .16 1.1.2.10 Định hướng kế hoạch tương lai 16 1.1.2.11 Công sách quản trị 16 1.1.3 Mối tương quan – liên hệ mô hình 16 1.1.3.1 Mô hình SMA Shah 2012 16 1.1.3.2 Mô hình ZM Zain 2009 16 1.1.3.3 Mô hình nghiên cứu Recardo & Jolly 1997 17 1.1.4 Mô hình đề nghị 17 SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp 1.2 Cơ sở thực tiễn 18 1.2.1 Sự phát triển hoạt động ngân hàng năm gần – tiềm ẩn nhiều rủi ro 18 1.2.2 Vấn đề nhân - Nhiều biến động 20 Chương NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN SỰ CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 22 uế 2.1 Giới thiệu chung NHTMCP BIDV .22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 H 2.1.2 Cơ cấu tổ chức tình hình lao động 22 2.1.3 Kết đạt năm 2012 – 2014 23 tế 2.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình .25 h 2.2.1 Tình hình lao động chi nhánh Quảng Bình .25 in 2.2.2 Tình hình cân đối tài sản nguồn vốn năm 2012 - 2014 .26 cK 2.2.3 Kết đạt năm 2012, năm 2013 năm 2014 27 2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh họ Quảng Bình .28 2.3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 28 2.3.2 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 32 Đ ại 2.3.2.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Giao tiếp tổ chức” .32 2.3.2.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Đào tạo phát triển” 33 2.3.2.3 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Phần thưởng công nhận” 33 2.3.2.4 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Hiệu việc định” 34 2.3.2.5 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Chấp nhận rủi ro sáng tạo cải tiến” 35 SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp 2.3.2.6 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Định hướng kế hoạch tương lai” 36 2.3.2.7 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Làm việc nhóm” 37 2.3.2.8 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Sự công quán sách quản trị” 38 2.2.2.9 Kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố “Sự cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên” 39 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 39 uế 2.3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập 40 2.3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc 45 H 2.3.4 Kiểm định tương quan 46 2.3.5 Phân tích hồi quy 49 tế 2.3.5.1 Xây dựng mô hình hồi quy 49 2.3.5.2 Phân tích hồi quy đa biến .49 h 2.3.6 Đánh giá nhân viên khía cạnh văn hóa doanh nghiệp 54 in CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN cK VHDN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 57 3.1 Định hướng phát triển thời gian tới 57 họ 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển VHDN ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình 57 3.2.1 Giải pháp Sự công quán sách quản trị 58 Đ ại 3.2.2 Giải pháp Giao tiếp tổ chức 58 3.2.3 Giải pháp Chấp nhận rủi ro sáng tạo cải tiến .59 3.2.4 Giải pháp Đào tạo phát triển 59 3.2.5 Giải pháp Làm việc nhóm 60 3.2.6 Giải pháp Phần thưởng Sự công nhận .60 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp Phần ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong xu toàn cầu hóa, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, bên cạnh giao thoa nguồn lực có giao lưu dòng văn hóa đa dạng, ảnh hưởng tới phong cách, thái độ làm việc doanh nghiệp Nhu cầu người chuyển sang trọng tới mặt giá trị văn hóa Trong uế doanh nghiệp, văn hóa tài sản vô hình, vũ khí cạnh tranh sắc bén có H vai trò quan trọng ảnh hưởng tới hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh tồn phát triển doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp phải có văn tế hóa riêng, giúp phân biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp khác Vai trò văn hóa doanh nghiệp gia tăng lẽ khác với công nghệ kỹ thuật, văn hóa doanh h nghiệp khó bắt chước toàn bộ, tạo nên nét đẹp in riêng, sức hấp dẫn cho doanh nghiệp Một doanh nghiệp xây dựng thành công văn hóa tức sở hữu tài sản đặc trưng, điều làm nên khác biệt với đối thủ cK giúp trở nên trường tồn Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua có nhiều họ thay đổi tích cực, hoạt động trở nên chuyên nghiệp, ý đến công tác giữ chân thu hút người tài Tuy nhiên Việt Nam phải mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ ngân hàng theo xu chung Thế giới Các ngân hàng Việt Nam gặp Đ ại sức ép việc cạnh tranh khách hàng, mà lo ngại với mức độ gắn bó nhân viên đối mặt với đối thủ cạnh tranh nước ngân hàng nước ngoài, vốn mang tính chuyên nghiệp cao, uy tín lớn Trong bối cảnh đó, công tác ổn định nguồn nhân lực vấn đề cần thiết doanh nghiệp Không nằm xu hướng đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam với cam kết coi người nhân tố định thành công theo phương châm “mỗi cán BIDV lợi cạnh tranh” lực phẩm chất đạo đức, đề sách để đạt cam kết gắn bó nhân viên cách cao SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp Trong trình thực tập ngân hàng, nhận thấy không lương thưởng mà vấn đề văn hóa doanh nghiệp dường có tác động lớn tới cam kết gắn bó nhân viên, nên xuất phát từ lý trên, định chọn đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình" Mục tiêu nghiên cứu uế  Mục tiêu chung: Thông qua nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó nhân viên làm việc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát H triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình, từ đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp nâng cao gắn kết nhân viên ngân hàng  tế  Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn vấn đề liên quan đến h yếu tố văn hóa doanh nghiệp, cam kết gắn bó làm việc nhân viên Phân tích thực trạng văn hóa ngân hàng TMCP BIDV – chi nhánh cK  in Ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Quảng Bình Quảng Bình  Phân tích đánh giá nhân viên khía cạnh văn hóa doanh nghiệp có họ ảnh hưởng đến cam kết gắn bó tổ chức ngân hàng TMCP BIDV – chi nhánh Quảng Bình Đo lường yếu tố VHDN ảnh hưởng đến cam kết gắn bó nhân Đ ại  viên ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Quảng Bình  Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao cam kết gắn bó nhân viên ngân hàng TMCP BIDV – Chi nhánh Quảng Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp cam kết gắn bó nhân viên thông qua điều tra đối tượng nhân viên thức công tác Ngân hàng 3.2 Phạm vi nghiên cứu: SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy  Khóa luận tốt nghiệp Phạm vi nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng văn hóa doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức nhân viên làm việc Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình  Phạm vi không gian: Tại NH TMCP BIDV - chi nhánh Huế  Phạm vi thời gian: o Số liệu thứ cấp năm bao gồm: năm 2012, 2013 2014 o Số liệu sơ cấp thu thập quý năm 2015 uế Phương pháp nghiên cứu 4.1 Thiết kế nghiên cứu H Quy trình tiến hành nghiên cứu cụ thể: tế Hình 1: Quy trình nghiên cứu cK Xây dựng mô hình nghiên cứu in h Lập đề cương nghiên cứu chi tiết Phỏng vấn chuyên gia (Quản lý, nhân viên) Đ ại họ Tiến hành xây dựng bảng hỏi lần Tiến hành xây dựng bảng hỏi hoàn chỉnh Điều tra thức Thu thập bảng hỏi, nhập liệu SPSS 20.0 Phân tích liệu Tiến hành thực kiểm định cần thiết để đưa kết luận Báo cáo SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp RISK_4 Nhung cai tien, sang tao co hieu qua se duoc don vi thuong duoi nhieu hinh thuc TEAM_1 Anh/chi thich lam viec voi cac vien bo phan cua minh TEAM_2 Cac vien bo phan cua anh/chi duoc phan cong viec ro rang va lam viec co hieu qua TEAM_4 Khi can ho tro, Anh/chi luon nhan duoc su hop tac cua cac phong ban, bo phan khac don vi FAIR_1 Tai don vi anh/chi co cac chinh sach khen thuong, thang tien ro rang FAIR_2 Cac chinh sach luong thuong va phan phoi thu nhap la cong bang 653 1.000 568 1.000 659 1.000 625 1.000 474 1.000 610 uế FAIR_3 Khong ton tai su thien vi viec xet nang luong 1.000 hay thang chuc FAIR_4 Cap quan ly luon co su nhat quan viec thuc 616 1.000 606 H thi cac chinh sach quan tri doi voi nhan vien 1.000 tế Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared h Component % of Cumulative Variance % Total cK Total in Loadings Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.038 21.255 21.255 4.038 21.255 21.255 2.276 11.979 11.979 1.942 10.219 31.474 1.942 10.219 31.474 1.972 10.377 22.356 1.722 9.063 40.537 1.722 9.063 40.537 1.904 10.019 32.375 1.487 7.827 48.365 1.487 7.827 48.365 1.880 9.893 42.268 1.268 6.673 55.038 1.268 6.673 55.038 1.878 9.886 52.154 1.245 6.555 61.593 1.245 6.555 61.593 1.793 9.439 61.593 922 4.853 66.446 Đ ại họ 885 4.656 71.101 796 4.191 75.292 10 657 3.457 78.749 11 614 3.233 81.982 12 574 3.021 85.002 13 473 2.487 87.490 14 455 2.396 89.886 15 441 2.320 92.206 16 423 2.228 94.435 17 398 2.097 96.531 18 348 1.834 98.366 19 311 1.634 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp Component Matrix a Component Đ ại họ thi cac chinh sach quan tri doi voi nhan vien REWARD_4 Anh/chi hieu ro ve cac khoan tien thuong, phu cap va phuc loi don vi RISK_2 Anh/chi luon duoc khuyen khich doi moi phuong phap lam viec de dat duoc hieu qua cong viec RISK_4 Nhung cai tien, sang tao co hieu qua se duoc don vi thuong duoi nhieu hinh thuc TRAIN_1Anh/chi duoc tham gia cac khoa hoc, chuong trinh dao tao nham nang cao kien thuc va ky nang lam viec COMMU_1Anh/Chi duoc to chuc va huong dan cho nhan vien ve phong cach giao tiep SVTH: Hoàng Bình Thành -.374 -.510 -.428 513 488 -.319 H 527 uế 531 484 459 321 tế 488 482 cK TRAIN_3 Anh/chi duoc cung cap day du dung cu, dieu kien lam viec, de lam tot cong viec COMMU_3Cap tren luon quan tam, lang nghe va ton y kien nhan vien cap duoi FAIR_4 Cap quan ly luon co su nhat quan viec thuc 616 384 h thuong va phan phoi thu nhap la cong bang RISK_3 Anh/chi duoc khuyen khich hoc hoi kinh nghiem tu nhung sai lam cong viec TEAM_2 Cac vien bo phan cua anh/chi duoc phan cong viec ro rang va lam viec co hieu qua -.430 in FAIR_3 Khong ton tai su thien vi viec xet nang luong hay thang chuc REWARD_3 Luon co nhung phan thuong xung dang voi su no luc dong gop cua anh/chi FAIR_2 Cac chinh sach luong 481 427 -.319 -.381 352 480 -.319 -.427 452 370 445 343 420 404 407 389 422 -.346 -.396 -.344 343 -.322 GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy bo phan khac don vi COMMU_4Anh/chi luon luon tuan thu quy dinh cua cong ty ve dong phuc, ngon ngu,… -.312 378 -.491 -.359 343 505 424 490 391 335 334 -.309 550 393 506 tế 444 329 uế viec voi cac vien bo phan cua minh TRAIN_4 Ban lanh dao luon tao nhieu co hoi thang tien, phat trien cong viec cho anh/chi TEAM_4 Khi can ho tro, Anh/chi luon nhan duoc su hop tac cua cac phong ban, 372 H REWARD_1 Anh/chi duoc ghi nhan ve nhung no luc va qua dat duoc cua minh FAIR_1 Tai don vi anh/chi co cac chinh sach khen thuong, thang tien ro rang TEAM_1 Anh/chi thich lam Khóa luận tốt nghiệp in h Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted cK Rotated Component Matrix Đ ại họ FAIR_4 Cap quan ly luon co su nhat quan viec thuc thi cac chinh sach quan tri doi voi nhan vien FAIR_2 Cac chinh sach luong thuong va phan phoi thu nhap la cong bang FAIR_3 Khong ton tai su thien vi viec xet nang luong hay thang chuc FAIR_1 Tai don vi anh/chi co cac chinh sach khen thuong, thang tien ro rang RISK_4 Nhung cai tien, sang tao co hieu qua se duoc don vi thuong duoi nhieu hinh thuc RISK_3 Anh/chi duoc khuyen khich hoc hoi kinh nghiem tu nhung sai lam cong viec SVTH: Hoàng Bình Thành a Component 757 748 707 661 781 768 GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp RISK_2 Anh/chi luon duoc khuyen khich doi moi phuong phap lam viec de dat duoc hieu qua cong viec REWARD_3 Luon co nhung phan thuong xung dang voi su no luc dong gop cua anh/chi 739 793 REWARD_4 Anh/chi hieu ro ve cac khoan tien thuong, phu cap va phuc loi don vi REWARD_1 Anh/chi duoc ghi nhan ve nhung no luc va qua dat duoc cua minh TRAIN_3 Anh/chi duoc cung cap day du dung cu, dieu kien lam viec, de lam tot cong viec uế H 816 h tế 801 họ cK COMMU_3Cap tren luon quan tam, lang nghe va ton y kien nhan vien cap duoi COMMU_4Anh/chi luon luon tuan thu quy dinh cua cong ty ve dong phuc, ngon ngu,… COMMU_1Anh/Chi duoc to chuc va huong dan cho nhan vien ve phong cach giao tiep 650 in TRAIN_4 Ban lanh dao luon tao nhieu co hoi thang tien, phat trien cong viec cho anh/chi TRAIN_1Anh/chi duoc tham gia cac khoa hoc, chuong trinh dao tao nham nang cao kien thuc va ky nang lam viec 703 805 776 595 Đ ại TEAM_2 Cac vien bo phan cua anh/chi duoc phan cong viec ro rang va lam viec co hieu qua TEAM_4 Khi can ho tro, Anh/chi luon nhan duoc su hop tac cua cac phong ban, bo phan khac don vi TEAM_1 Anh/chi thich lam viec 627 765 voi cac vien bo phan cua minh 716 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Hoàng Bình Thành 741 GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp Component Transformation Matrix Component 501 404 398 391 392 347 -.621 494 -.272 084 534 -.064 -.197 -.407 -.356 558 -.050 595 397 277 -.644 -.463 -.005 369 -.402 299 416 -.293 -.420 560 -.067 -.510 231 -.478 619 266 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization uế 2.3.4 Phân tích nhân tố EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test 803 H Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square df 10 tế Bartlett's Test of Sphericity 286.331 000 h Sig in Communalities Initial cK COMMIT_1 Anh/Chi cam thay tu hao la mot phan cua don vi COMMIT_2 Anh/Chi muon no luc cao hon de giup don vi cong họ COMMIT_3 Don vi thuc su truyen cho anh/chi nhieu dieu tot hon cong viec COMMIT_4 Anh/Chi chap nhan moi su phan cong cong Đ ại viec de co the tiep tuc lam viec tai ngan hang COMMIT_5 Anh/chi muon gan bo lau dai voi don vi Extraction 1.000 613 1.000 569 1.000 632 1.000 520 1.000 652 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Total Variance Explained Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.986 59.717 59.717 752 15.049 74.766 476 9.529 84.295 458 9.155 93.449 328 6.551 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Hoàng Bình Thành Total 2.986 % of Variance 59.717 Cumulative % 59.717 GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp Component Matrix a Component COMMIT_5 Anh/chi muon gan bo lau dai voi don vi 808 COMMIT_3 Don vi thuc su truyen cho anh/chi nhieu dieu tot hon 795 cong viec COMMIT_1 Anh/Chi cam thay tu hao la mot phan cua don vi 783 COMMIT_2 Anh/Chi muon no luc cao hon de giup don vi cong 755 COMMIT_4 Anh/Chi chap nhan moi su phan cong cong viec de co the 721 uế tiep tuc lam viec tai ngan hang Extraction Method: Principal Component Analysis H a components extracted a tế Rotated Component Matrix h a Only one component was extracted The solution cannot be rotated 2.4 Kiểm định tương quan FAIR FAIR Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 160 ** 206 N Pearson Correlation COMMU 199 COMMU * 174 * TEAM 242 COMMIT ** 012 028 002 004 160 160 * 195 160 * 178 160 ** 349 160 * 173 160 ** 238 013 024 000 029 002 160 160 ** 229 160 * 182 160 * 171 160 ** 358 004 021 031 000 160 160 ** 227 160 ** 272 160 ** 419 004 000 000 160 160 * 189 160 ** 561 016 000 160 160 ** 359 160 ** 343 160 * 195 160 * 178 160 ** 229 Sig (2-tailed) 012 024 004 N Pearson Correlation 160 * 174 160 ** 349 160 * 182 160 ** 227 Sig (2-tailed) 028 000 021 004 160 ** 242 160 * 173 160 * 171 160 ** 272 160 * 189 002 029 031 000 016 160 ** 229 160 ** 238 160 ** 358 160 ** 419 160 ** 561 160 ** 359 Sig (2-tailed) 004 002 000 000 000 000 N 160 160 160 160 160 160 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) SVTH: Hoàng Bình Thành ** 000 013 Sig (2-tailed) 229 009 160 * 199 N Pearson Correlation COMMIT TRAIN 000 N Pearson Correlation TEAM 343 ** N Pearson Correlation Đ ại REWARD Sig (2-tailed) TRAIN 206 REWARD ** 009 họ RISK RISK cK Pearson Correlation in Correlations 000 160 160 GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp 2.5 Phân tích hồi quy Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed a Method TEAM, REWARD, RISK, Enter TRAIN, COMMU, FAIR b a Dependent Variable: COMMIT b Model Summary R 691 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 477 H Model uế b All requested variables entered .457 38397 tế a Predictors: (Constant), TEAM, REWARD, RISK, TRAIN, COMMU, FAIR h b Dependent Variable: COMMIT a ANOVA Sum of Squares Residual Total 20.581 Mean Square 3.430 22.557 153 147 43.138 159 cK Regression df in Model F 23.266 Sig .000 b a Dependent Variable: COMMIT Đ ại họ b Predictors: (Constant), TEAM, REWARD, RISK, TRAIN, COMMU, FAIR Model a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Coefficients Std Error 700 321 FAIR -.001 059 RISK -.025 REWARD t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 2.178 031 -.001 -.014 989 828 1.208 054 -.030 -.466 642 840 1.190 177 057 199 3.113 002 839 1.192 TRAIN 200 056 227 3.600 000 861 1.161 COMMU 402 057 449 7.021 000 834 1.199 TEAM 162 055 184 2.932 004 872 1.147 a Dependent Variable: COMMIT SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Variance Proportions Index (Constant) FAIR RISK 6.895 1.000 00 00 00 00 00 00 00 025 16.657 00 06 41 09 05 19 07 022 17.666 00 12 02 33 22 01 26 019 19.095 00 07 03 06 50 03 44 017 20.437 00 00 49 01 13 68 00 015 21.374 00 66 01 46 04 00 15 008 30.085 1.00 08 04 06 06 08 08 H a Dependent Variable: COMMIT a Minimum Maximum 4.8581 -.95854 Std Predicted Value -2.702 Std Residual -2.496 Residual Std Deviation 35978 160 84637 00000 37665 160 2.256 000 1.000 160 2.204 000 981 160 cK a Dependent Variable: COMMIT Phân tích hồi quy lần sau loại biến Variables Entered/Removed a Variables Method họ Variables Entered Removed TEAM, REWARD, Enter Đ ại COMMU, b TRAIN a Dependent Variable: COMMIT b All requested variables entered b Model Summary Model R 690 R Square a 476 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 463 a Predictors: (Constant), TEAM, REWARD, COMMU, TRAIN b Dependent Variable: COMMIT SVTH: Hoàng Bình Thành N 4.0463 h 3.0741 Mean in Predicted Value tế Residuals Statistics Model REWARD TRAIN COMMU TEAM uế a 38176 GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 20.548 5.137 Residual 22.589 155 146 Total 43.138 159 Sig 35.249 000 b a Dependent Variable: COMMIT b Predictors: (Constant), TEAM, REWARD, COMMU, TRAIN Standardized Coefficients Coefficients Beta (Constant) 661 297 REWARD 174 054 TRAIN 199 055 COMMU 394 054 TEAM 160 054 2.225 cK a Dependent Variable: COMMIT Dimension Eigenvalue 028 921 1.086 225 3.606 000 869 1.151 441 7.256 000 917 1.091 181 2.955 004 900 1.111 a Variance Proportions (Constant) REWARD TRAIN COMMU TEAM 4.933 1.000 00 00 00 00 00 021 15.371 00 64 06 00 39 020 15.670 00 15 05 82 11 018 16.491 00 04 82 00 35 008 24.487 1.00 17 07 17 15 Đ ại họ VIF 002 Condition Index Tolerance 3.221 Collinearity Diagnostics Model Collinearity Statistics 195 in Std Error Sig tế B t H Unstandardized h Model a uế Coefficients a Dependent Variable: COMMIT Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 3.0831 4.8537 4.0463 35949 160 -.96838 85623 00000 37692 160 Std Predicted Value -2.679 2.246 000 1.000 160 Std Residual -2.537 2.243 000 987 160 Residual a Dependent Variable: COMMIT SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp 2.6 Kiểm định One Sample t Test One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean huong dan cho nhan vien ve phong 160 3.74 722 057 160 3.76 783 062 160 3.68 749 059 160 3.58 uế COMMU_1Anh/Chi duoc to chuc va 063 cach giao tiep COMMU_2Anh/chi co day du thong tin de thuc hien cong viec COMMU_3Cap tren luon quan tam, lang nghe va ton y kien nhan vien cap duoi COMMU_4Anh/chi luon luon tuan tế phuc, ngon ngu,… 797 H thu quy dinh cua cong ty ve dong h One-Sample Test COMMU_1Anh/Chi duoc to chuc va huong dan cach giao tiep Sig (2-tailed) 4.159 Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper 159 000 237 12 35 4.139 159 000 256 13 38 2.957 159 004 175 06 29 1.190 159 236 075 -.05 20 họ cho nhan vien ve phong df cK t in Test Value = 3.5 COMMU_2Anh/chi co Đ ại day du thong tin de thuc hien cong viec COMMU_3Cap tren luon quan tam, lang nghe va ton y kien nhan vien cap duoi COMMU_4Anh/chi luon luon tuan thu quy dinh cua cong ty ve dong phuc, ngon ngu,… SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TRAIN_1Anh/chi duoc tham gia cac khoa hoc, chuong trinh dao tao nham nang cao kien thuc va ky 160 3.71 732 058 160 3.74 781 062 160 3.65 160 3.56 nang lam viec TRAIN_2 Cac chuong trinh dao tao, huan luyen ky nang o don vi la tuong doi tot day du dung cu, dieu kien lam uế TRAIN_3 Anh/chi duoc cung cap 746 TRAIN_4 Ban lanh dao luon tao nhieu co hoi thang tien, phat trien 798 063 in h tế cong viec cho anh/chi H viec, de lam tot cong viec 059 họ cK One-Sample Test t df Test Value = 3.5 Sig (2- Mean 95% Confidence tailed) Difference Interval of the Difference Lower Upper TRAIN_1Anh/chi duoc tham gia cac khoa hoc, chuong trinh dao tao nham nang cao kien thuc 3.564 159 000 206 09 32 3.847 159 000 237 12 36 2.545 159 012 150 03 27 990 159 324 063 -.06 19 Đ ại va ky nang lam viec TRAIN_2 Cac chuong trinh dao tao, huan luyen ky nang o don vi la tuong doi tot TRAIN_3 Anh/chi duoc cung cap day du dung cu, dieu kien lam viec, de lam tot cong viec TRAIN_4 Ban lanh dao luon tao nhieu co hoi thang tien, phat trien cong viec cho anh/chi SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean ve nhung no luc va qua dat 160 3.70 742 059 160 3.71 788 062 160 3.65 746 059 160 3.57 uế REWARD_1 Anh/chi duoc ghi nhan 063 duoc cua minh REWARD_2 Anh/chi nhan duoc su gop y, phan hoi tu cap tren ve cong viec ma minh thuc hien REWARD_3 Luon co nhung phan thuong xung dang voi su no luc dong gop cua anh/chi REWARD_4 Anh/chi hieu ro ve cac 798 H khoan tien thuong, phu cap va phuc tế loi don vi One-Sample Test REWARD_1 Anh/chi duoc ghi nhan ve nhung duoc cua minh in Sig (2-tailed) 3.408 Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper 159 001 200 08 32 3.410 159 001 212 09 34 2.545 159 012 150 03 27 1.090 159 277 069 -.06 19 họ no luc va qua dat df cK t h Test Value = 3.5 REWARD_2 Anh/chi nhan duoc su gop y, Đ ại phan hoi tu cap tren ve cong viec ma minh thuc hien REWARD_3 Luon co nhung phan thuong xung dang voi su no luc dong gop cua anh/chi REWARD_4 Anh/chi hieu ro ve cac khoan tien thuong, phu cap va phuc loi don vi SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean khich doi moi phuong phap lam viec de dat duoc hieu qua 160 3.74 763 060 160 3.68 747 059 160 3.58 uế RISK_2 Anh/chi luon duoc khuyen 064 cong viec RISK_3 Anh/chi duoc khuyen khich hoc hoi kinh nghiem tu nhung sai lam cong viec RISK_4 Nhung cai tien, sang tao co 812 H hieu qua se duoc don vi thuong h tế duoi nhieu hinh thuc One-Sample Test RISK_2 Anh/chi luon họ duoc khuyen khich doi df Sig (2-tailed) cK t in Test Value = 3.5 moi phuong phap lam Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper 4.042 159 000 244 12 36 3.069 159 003 181 06 30 1.265 159 208 081 -.05 21 viec de dat duoc hieu Đ ại qua cong viec RISK_3 Anh/chi duoc khuyen khich hoc hoi kinh nghiem tu nhung sai lam cong viec RISK_4 Nhung cai tien, sang tao co hieu qua se duoc don vi thuong duoi nhieu hinh thuc SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TEAM_1 Anh/chi thich lam viec voi cac vien bo phan cua 160 3.71 739 058 160 3.73 777 061 160 3.68 739 058 160 3.59 minh TEAM_2 Cac vien bo phan cua anh/chi duoc phan cong viec ro rang va lam viec co hieu qua su san sang giup tu cac uế TEAM_3 Anh/chi luon nhan duoc vien bo phan minh luon nhan duoc su hop tac cua cac phong ban, bo phan khac don 795 063 tế vi H TEAM_4 Khi can ho tro, Anh/chi h One-Sample Test TEAM_1 Anh/chi thich lam viec voi cac minh Sig (2-tailed) 3.638 Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper 159 000 212 10 33 3.665 159 000 225 10 35 3.104 159 002 181 07 30 1.491 159 138 094 -.03 22 họ vien bo phan cua df cK t in Test Value = 3.5 TEAM_2 Cac vien Đ ại bo phan cua anh/chi duoc phan cong viec ro rang va lam viec co hieu qua TEAM_3 Anh/chi luon nhan duoc su san sang giup tu cac vien bo phan minh TEAM_4 Khi can ho tro, Anh/chi luon nhan duoc su hop tac cua cac phong ban, bo phan khac don vi SVTH: Hoàng Bình Thành GVHD: ThS Nguyễn Hữu Thủy Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean FAIR_1 Tai don vi anh/chi co cac chinh sach khen thuong, thang tien 160 3.74 738 058 160 3.74 773 061 160 3.69 728 058 160 3.59 ro rang FAIR_2 Cac chinh sach luong thuong va phan phoi thu nhap la cong bang viec xet nang luong hay thang uế FAIR_3 Khong ton tai su thien vi chuc nhat quan viec thuc thi cac chinh sach quan tri doi voi nhan 803 064 tế vien H FAIR_4 Cap quan ly luon co su h One-Sample Test FAIR_1 Tai don vi anh/chi co cac chinh tien ro rang Sig (2-tailed) 4.180 Mean 95% Confidence Interval of Difference the Difference Lower Upper 159 000 244 13 36 3.887 159 000 237 12 36 3.256 159 001 188 07 30 1.476 159 142 094 -.03 22 họ sach khen thuong, thang df cK t in Test Value = 3.5 FAIR_2 Cac chinh sach Đ ại luong thuong va phan phoi thu nhap la cong bang FAIR_3 Khong ton tai su thien vi viec xet nang luong hay thang chuc FAIR_4 Cap quan ly luon co su nhat quan viec thuc thi cac chinh sach quan tri doi voi nhan vien SVTH: Hoàng Bình Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình , Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình , Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn