trac nghiem the tich khoi da dien ko lam thi phi achung

3 967 21
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2016, 21:39

ĐỀ CÂU 1.Một hình lập phương có cạnh 4cm Người ta sơn đỏ mặt hình lập phương cắt hình lập phương mặt phẳng song song với mặt hình lập phương thành 64 hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm Có hình lập phương có mặt sơn đỏ? A.8 B.16 C.24 D.48 CÂU Số đỉnh số cạnh hình hai mươi mặt tam giác : A.24 đỉnh 24 cạnh B.24 đỉnh 30 cạnh C.12 đỉnh 30 cạnh D.12 đỉnh 24c CÂU S.ABC hình chóp tam giác có cạnh đáy a cạnh bên 2a M trung điểm SB N điểm đoạn SC cho NS = 2NC Thể tích hình chóp A.BCNM giá trị sau đây? A B C D CÂU Ba mặt qua đỉnh hình hộp chữ nhật có diện tích 12cm 2, 18cm2 24cm2 Thể tích hình hộp chữ nhật là: A.52cm3 B 36cm3 C.72cm3 D.48cm3 CÂU Trong khối bát diện cạnh a, khoảng cách hai cạnh không cắt không song song với bao nhiêu? A B C D CÂU Một hình chóp cụt tứ giác có diện tích đáy lớn bốn lần diện tích đáy nhỏ, chiều cao cạnh đáy lớn Thể tích hình chóp cụt A cm Đô dài cạnh đáy lớn là: B.3cm C cm D.3 C D cm CÂU Thể tích tứ diện cạnh a là: A B CÂU Nếu lấy trung điểm cạnh tứ diện làm đỉnh hình bát diện Nếu S diện tích toàn phần tứ diện s diện tích toàn phần hình bát diện tỉ số A B C bao nhiêu? D.1 CÂU Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Tứ diện A’ABD tứ diện sau đây? A.DD’B’C B.CC’D’B' C.B’BCD D.D’ABD CÂU 10 Người ta nối trung điểm cạnh hình hộp chữ nhật cắt bỏ hình chóp tam giác góc hình hộp (như hình bên dưới) Hình lại hình đa diện có số cạnh số mặt là: A.12 mặt ; 36 cạnh B.16 mặt; 24 cạnh C.14 mặt ; 36 cạnh D.14 mặt ; 24 cạnh i 1c;2c;3d;4c;5c;6b;7c;8a;9b;10d 1;Ở mặt hình lập phương ban đầu có bốn hình lập phương cắt mà hình có mặt bị sơn (như hình vẽ) Các mặt hình lập phương lại mặt có hai hay ba mặt bị sơn Do hình lập phương có sáu mặt, nên số hình lập phương có mặt bị sơn 4.6 = 24 2;12 đỉnh 30 cạn 5;Xem tính khoảng cách SA BC hình chóp tứ giác mà cạnh a 6;Gọi x cạnh đáy lớn x2 Thể tích hình chóp cụt: hay x3 = 27cm3 Suy x = 3cm diện tích đáy lớn diện tích đáy nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem the tich khoi da dien ko lam thi phi achung , trac nghiem the tich khoi da dien ko lam thi phi achung , trac nghiem the tich khoi da dien ko lam thi phi achung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay