TIỂU LUẬN TRIẾT học bước đầu tìm HIỂU về tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN đối với CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY

23 78 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2016, 10:35

Trong Cương lĩnh được thông qua tại Đại hội lần thức VII của Đảng đã khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với sự khẳng định đó lần đầu tiên Đảng ta đã chính thức đặt tư tưởng Hồ Chí Minh vào hệ tư tưởng của Đảng. Sự khẳng định đó cũng là một bước phát triển hết sức quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta và đồng thời cũng là sự khẳng định vai trò to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. 1 BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỐI VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY Mở đầu Trong Cương lĩnh thông qua Đại hội lần thức VII Đảng khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam Với khẳng định lần Đảng ta thức đặt tư tưởng Hồ Chí Minh vào hệ tư tưởng Đảng Sự khẳng định bước phát triển quan trọng nhận thức tư lý luận Đảng ta đồng thời khẳng định vai trò to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam Thực tiễn cách mạng Việt Nam bảy thập kỷ qua ngày khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần vô giá Đảng dân tộc ta; đó, tư tưởng biện chứng Người có vị trí đặc biệt quan trọng trình vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể thực tiễn cách mạng Việt Nam, đem lại cho nhân dân ta niềm tin vững vào đường lên chủ nghĩa xã hội, mà sở lý luận – thực tiễn sinh động sâu sắc cho Đảng ta hoạch định tổ chức thực thắng lợi công đổi mới, đưa đất nước phát triển bền vững Tuy nhiên, Hồ Chí Minh tác phẩm riêng bàn triết học hay tư tưởng biện chứng Nhưng thực tế lãnh đạo đạo cách mạng Việt Nam, Người vận dụng sáng tạo, linh hoạt nhuần nhuyễn quan điểm, nguyên lý phép biện chứng vật mác xít, kết hợp với yếu tố biện chứng triết học phương Đông từ tạo nên hệ thống quan điểm biện chứng riêng Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh bắt 2 nguồn từ tiền đề tư tưởng triết lý dân tộc, từ triết lý phương Đông “thăng hoa” lên ánh sáng triết học Mác – Lênin, mác xít mà mang sắc riêng Hồ Chí Minh Bàn tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiều nhà khoa học nước nghiên cứu, nhiều công trình khoa học công bố Tuy vậy, so với tầm vóc tư tưởng Người công trình bước đầu Riêng tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh người nghiên cứu Đây hướng nghiên cứu mẻ lý thú không đơn giản Do điều kiện nghiên cứu, khả thời gian có hạn, phạm vi tiểu luận này, tác giả bước đầu tìm hiểu góp phần làm sáng tỏ số nội dung tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh vận dụng nội dung quan điểm vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, cụ thể tiểu luận trình bày số vấn đề sau: Một số đặc điểm tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh Một số nội dung tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh Ý nghĩa phương pháp luận tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh với công đổi đất nước NỘI DUNG CỤ THỂ Phần MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH Vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng, trước vào nghiên cứu tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh là, cần tiếp cận số đặc điểm tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh Theo đó, tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh khái quát số đặc điểm sau: 3 Một là, Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh thuộc hệ thống tư tưởng vật biện chứng, xây dựng sở thực xã hội phương Đông đầy mâu thuẫn biến cố phức tạp, mang tính đặc thù, không giống cấu trúc hình thái kinh tế – xã hội “bài bản” kiểu phương Tây Theo tác giả Nguyễn Khoa Điềm, tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh tư tưởng biện chứng vật đạt đến trình độ cách xem xét giải thực tiễn, phép biện chứng mác xít lêninnít gần gũi truyền thống biện chứng phương Đông vốn giàu tính thực tiễn, phong phú ứng xử, gắn bó với đời sống cảm quan hàng ngày người lao động Hai là, Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh hạt nhân phương pháp luận Hồ Chí Minh, sở giới quan phương pháp luận cách mạng Việt Nam Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh nằm hệ thống biện chứng vật ( chung) mang sắc thái Á Đông xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam ( riêng) Nó không xây dựng thành hệ thống lý luận mà ẩn giấu toàn hoạt động thực tiễn Người cách mạng Việt Nam Tuy sản phẩm thực tiễn cách mạng Việt Nam hướng dẫn nguyên lý chủ nghĩa vật biện chứng quy luật, phạm trù phép biện chứng vật biện chứng dân tộc nước Á Đông Ba là, Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh sản phẩm cách mạng Việt Nam, quy định mặt hoạt động thực tiễn cách mạng – xã hội Việt Nam Thực tiễn cách mạng Việt Nam không nguồn gốc, sở tư tưởng, phương pháp luận Hồ Chí Minh mà nơi sản sinh biện pháp, phương pháp cụ thể để thực hành quan điểm biện chứng Hồ Chí Minh Nếu phép biện chứng mác xít sản phẩm thời đại tư phát triển Châu Âu gắn liền với sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân giới, C.Mác, Ph Ăngghen sau Lênin bổ xung, phát triển, tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh sản phẩm cách mạng Việt Nam trình 4 đấu tranh chống ách thống trị chủ nghĩa thực dân cũ mới, giành độc lập dân tộc xây dựng đất nước theo đường XHCN bỏ qua chế độ TBCN Bốn là, Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh khoa học cách mạng Là khoa học lẽ toàn quan điểm biện chứng Hồ Chí Minh xây dựng tảng vững chủ nghĩa vật biện chứng, biện chứng cổ truyền dân tộc Việt Nam nước Á Đông, với hiểu biết uyên thâm văn hoá khoa học phương Tây đại Là cách mạng tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh chuẩn bị toàn trình phát triển cách mạng Việt Nam trước kỷ XX, xây dựng tảng chủ nghĩa yêu nước chân chính, mục tiêu cao giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội giải phóng người Bởi vậy, Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh không “hợp lý” mà “hợp đạo lý”, khắc phục quan điểm tâm, siêu hình vốn “nếp nghĩ” tầng lớp trí thức trước cách mạng, phủ định có kế thừa yếu tố tốt đẹp tư tưởng biện chứng phương Tây lý, chặt chẽ có phần cứng nhắc tư tưởng biện chứng phương Đông uyển chuyển, mềm dẻo lỏng lẻo… vào đối tượng thực tiễn cách mạng Việt Nam Năm là, Trong tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật trừu tượng, yếu tố lại thể rõ cách giải công việc, phong cách làm việc, sách lược, chiến lược cách mạng Việt Nam giai đoạn cụ thể, cách đối nhân xử thế, v.v…nghĩa tư tưởng biệnc chứng Hồ Chí Minh thâm nhập mặt hoạt động thực tiễn Nói cách khác, khái niệm, phạm trù biện chứng Hồ Chí Minh hoà quyện vào hoạt động Hồ Chí Minh thực tiễn cách mạng nước nhà 5 Phần hai MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH 2.1 Quan điểm thực tiễn tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh C Mác người đưa phạm trù “thực tiễn” vào nhận thức luận, nhờ ông làm nên cách mạng thực tư hoạt động Tiếp Lênin phát triển quan điểm Mác lên bước việc làm sáng tỏ mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn, vấn đề chân lý…trên sở khoa học đại Còn Hồ Chí Minh, Người “phát minh” phạm trù thực tiễn mối quan hệ lý luận thực tiễn Nhưng từ trẻ Hồ Chí Minh bộc lộ người thực tiễn, người hành động Chính thực tiễn cách mạng Việt Nam đầu kỷ XX đặt nhu cầu thiết khiến cho Hồ Chí Minh phải trăn trở, suy tư, tìm câu trả lời; thực tiễn sở trực tiếp thúc đẩy Người tìm đường cứu nước, cứu dân Rõ ràng, từ thực tiễn yêu cầu cứu nước, cứu dân mà Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nhưng Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa MácLênin để giải vấn đề nhận thức, thoả mãn nhu cầu hiểu biết cá nhân, mà để giải vấn đề thực tiễn, để tìm đường cứu nước, cứu dân, giành độc lập tự thống cho dân tộc Do đó, toàn tư Hồ Chí Minh hướng theo nhu cầu thực tiễn đó; thế, Người sớm đến khẳng định có tính chân lý sau tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác đường cách mạng vô sản” [9, tr 314] Và thực tế chứng minh, suốt đời hoạt động cách mạng vẻ vang mình, Hồ Chí Minh lấy thực tiễn đất nước, lấy vấn đề 6 thức đời sống dân tộc thời đại làm định hướng cho tư hành động; lấy mục tiêu độc lập phát triển dân tộc làm chủ yếu để xem xét lý luận, định đường lối, lựa chọn đường bước phù hợp cho cách mạng Việt Nam; GS Song Thành nhận xét: nhờ “cách mạng nước ta tránh biểu giáo điều, rập khuôn; đồng thời tránh để không rơi vào hội, xét lại” Vì nói, quan điểm thực tiễn xác định quan điểm khởi đầu quan điểm nhất, sợi đỏ xuyên suốt đời, nghiệp, tư tưởng trước tác Hồ Chí Minh Cũng thế, có người thật nhận xét rằng: Hồ Chí Minh nhà triết học thực tiễn tiêu biểu, chủ nghĩa vật Hồ Chí Minh chủ nghĩa vật thực tiễn, chủ nghĩa vật hành động; biện chứng Hồ Chí Minh biện chứng thực hành Ở Hồ Chí Minh, Người thường dùng khái niệm “thực tế” hay “thực hành”…cùng với khái niệm “thực tiễn” Khái niệm thực tiễn hay thực tế có nội dung khác nhau, thực tế rộng thực tiễn, số trường hợp Hồ Chí Minh sử dụng khái niệm thực tế thay cho thực tiễn, khái niệm thực tế nhân dân ta quen dùng Ví như, Người nói: Lý luận phải liên hệ với thực tế, có lúc Người nói: thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin,… Bằng việc làm cụ thể lời giáo huấn, Hồ Chí Minh đề cao vai trò thực tiễn, cho dù nhiều lúc nêu cao vai trò lý luận Người nhấn mạnh: lý luận phải gắn với thực tiễn, phục vụ cho thực tiễn Với Hồ Chí Minh, thực tiễn không coi công việc cụ thể, thực tế, thực cách mạng, mà hiểu “thực hành”, kinh nghiệm rút từ công việc Người cho rằng, kinh nghiệm rút công tác cách mạng, hoạt động thực tiễn quý báu; Hồ Chí Minh rõ, kinh nghiệm đem áp dụng, mà phải biết khéo léo lợi dụng kinh nghiệm Người lấy ví dụ: không 7 nên thấy người ta đấu tranh giai cấp hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét đến hoàn cảnh nước Những kinh nghiệm gần gũi quần chúng người cán cách mạng cần học theo, ta phải kiên thực hành kinh nghiệm đó… Khi có kinh nghiệm không dừng lại kinh nghiệm mà phải nâng lên thành lý luận Nhưng lý luận lý luận suông mà phải đem áp dụng vào thực tế, đem lý luận mà thực hành Đồng thời, thực hành phải rút kinh nghiệm, tổng kết kinh nghiệm để thực hành tốt hơn, để xây dựng lý luận qua kinh nghiệm Như vậy, Hồ Chí Minh vạch mối quan hệ biện chứng lý luận – thực tiễn – kinh nghiệm, sáng tạo Người nhận thức luận mác xít Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thực tiễn có vai trò to lớn không Người tuyệt đối hoá thực tiễn; ngược lại, Người đặt thực tiễn mối quan hệ biện chứng với lý luận Bởi theo Hồ Chí Minh “Lý luận đem thực tế lịch sử, kinh nghiệm, đấu tranh, xem xét, so sánh thật kỹ lưỡng rõ ràng, làm thành kết luận Rồi lại đem chứng minh với thực tế…”[6, tr 233] Điều có nghĩa là, lý luận xuất phát từ thực tiễn, gắn liền với thực tiễn; thực tiễn lý luận thống biện chứng với Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thực tiễn lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn lý luận suông”[6, tr 235] Đây sở để bác bỏ quan điểm xuyên tạc học giả phương tây cho rằng: Hồ Chí Minh chẳng qua nhà thực tiễn cứng nhắc, khô khan; không quan tâm đến vấn đề lý luận, nhà lý luận Mặt khác, xác định vai trò quan trọng thực tiễn lý luận nhận thức người, Hồ Chí Minh đồng thời rằng, thực tiễn không 8 đứng im chỗ mà luôn vận động; vận động thực tiễn định vận động lý luận nhận thức người 2.2 Quan điểm toàn diện tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh Mỗi vật, tượng có kết cấu nhiều yếu tố liên hệ chặt chẽ với có kết cấu giản đơn Để nhận thức vật đòi hỏi phải “để mắt” đến tất mối liên hệ Lênin lưu ý chúng ta: Muốn thực hiểu biết vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mối liên hệ “quan hệ gián tiếp” vật Vì vậy, theo Lênin “toàn diện” nguyên tắc phép biện chứng, logíc biện chứng Hồ Chí Minh tiếp thu tiếp tục phát triển quan điểm này, xuất phát từ thực tiễn mà nâng lên thành quan điểm phương pháp luận toàn diện, thể nội dung phong phú hệ thống hoàn chỉnh kết hợp chặt chẽ với nguyên tắc trọng điểm, thiết thực Đây nguyên tắc phản ánh phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh xem xét, đánh giá, giải công việc Thông qua hoạt động thực tiễn Người, nguyên tắc thể nơi, lĩnh vực đời sống xã hội Là nhà chiến lược thiên tài cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh xem xét, đánh giá xã hội sở phân tích toàn diện lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; khứ, tương lai; truyền thống đại, dân tộc quốc tế… Trong xem xét, đánh giá người, Hồ Chí Minh không ý đến yếu tố như: khả nhận thức trình độ ý thức; tư tưởng tình cảm; đức tài; lời nói hành động, mặt mạnh mặt yếu…, mà xem xét toàn diện mối quan hệ cá nhân, tập thể cộng đồng Người thường nhắc nhở cán rằng, công tác phải có nhìn toàn cục, tránh thiên lệch, chủ quan, phiến diện, cục bộ… Khi đánh giá sức mạnh so sánh lực lượng, Hồ Chí Minh coi trọng tất yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp như: trị, kinh tế, văn hoá, quân sự… sức mạnh vật chất tinh thần; sức mạnh truyền thống tại; 9 sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại; lực; thiên thời, địa lợi nhân hoà…, đồng thời Người trọng đến chuyển hoá trình thực vận động đấu tranh Đặc biệt Người đánh giá vai trò, vị trí yếu tố tác động biện chứng yếu tố hệ thống, chỉnh thể thống Theo quan điểm Hồ Chí Minh, giới, xã hội loài người hệ thống, quốc gia, tầng lớp xã hội, phận khác xã hội…đều liên quan với Do vậy, Hồ Chí Minh xem Việt Nam phận giới, Châu Á cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới Khi lựa chọn đường cách mạng vô sản, Người xem Việt Nam thành viên đại gia đình quốc tế vô sản Đặc biệt, Hồ Chí Minh thấy rõ mối liên hệ chặt chẽ người lao động Việt Nam người lao động Pháp, nhân dân Việt Nam nhân dân Pháp thực dân Pháp thi hành sách thực dân nước ta Đó cách nhìn xa, trông rộng, không định kiến, không hẹp hòi Và từ cách nhìn bao quát mà Hồ Chí Minh luôn có quan điểm toàn diện đánh giá kẻ thù, nhìn nhận lực lượng cách mạng, nhìn nhận vấn đề xã hội, giải công việc nước… Ví như, tảng quan điểm toàn diện, xem xét lực lượng cách mạng nước nhà, Hồ Chí Minh rõ: người Việt Nam “con lạc cháu hồng” Ai chịu khổ, nhục hoạ nước Vì vậy, việc cứu nước việc người, không phụ thuộc vào địa vị xã hội, vào hoàn cảnh kinh tế hay lực cá nhân “Việc cứu nước việc chung Ai người Việt Nam phải kề vai gánh vác phần trách nhiệm”[6, tr 198] Cũng với quan điểm tinh thần đó, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, Người kêu gọi: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc Hễ người Việt Nam phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc Ai có 10 10 súng dùng súng, có gươm dùng gươm, gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”[5, tr 480] Chính từ nhìn toàn diện làm cho Hồ Chí Minh khai thác sức mạnh, tiềm khối cộng đồng dân tộc, quy tụ non sông mối Với quan điểm toàn diện ấy, Hồ Chí Minh Đảng ta lãnh đạo kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh thu thắng lợi rực rỡ Mặc dù nắm vững tính toàn diện, hệ thống, song Hồ Chí Minh lại trọng đến tính cụ thể, thiết thực, trọng điểm Làm việc Người nhấn mạnh phải cụ thể, có trọng điểm, thiết thực, nói được, làm dế đến với người Điều có nghĩa là, toàn diện Hồ Chí Minh không đồng nghĩa với lan tràn, dàn đều, ôm đồm, tham lam… Với tinh thần đó, Hồ Chí Minh yêu cầu xem xét, giải công việc phải nắm vững phương châm toàn diện, hệ thống; biết nhìn xa, trông rộng, mà phải ý xem xét yếu tố có tính trọng điểm, cụ thể, thiết thực Kế hoạch đề biện pháp tổ chức thực phải mười, chiến lược phải vươn xa sách lược phải cụ thể chu đáo Người dặn: “Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ Kiên không ngừng công”[4, tr 287] Mặt khác, Hồ Chí Minh phê phán cách xem xét, đánh giá, giải công việc cách phiến diện, chung chung, thiếu cụ thể, không thiết thực Sinh thời, Người thường kiểm tra nhận thấy Nghị lãnh đạo nhiều địa phương giống Nghị Trung ương, không sát thực với yêu cầu thực tiễn địa phương Từ đó, Người yêu cầu Nghị địa phương cần phải tập trung giải vấn đề thực tiễn đặt Một thật sinh động chứng minh cho vấn đề là: vào ngày đầu quyền cách mạng sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, trước tình cách mạng “ngàn cân treo sợi tóc” buổi họp phủ, Hồ Chí Minh đề sáu nhiệm vụ cụ thể, thiết thực Về sau, sáu nhiệm vụ 11 11 khái quát thành ba nhiệm vụ lớn: “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, người, cấp quán triệt thực thắng lợi Tóm lại, toàn diện - quan điểm có tính phương pháp luận Hồ Chí Minh vấn đề trở thành phương pháp, phong cách Người xem xét, giải công việc; thể rõ, riêng, toàn diện, không thiên – phương pháp vừa bao quát toàn cục lại vừa nắm yếu, nắm bắt để từ phận đến toàn thể, từ điểm đến diện làm cho việc giải vấn đề vừa triệt để vừa tiến hành bước thật vững 2.3 Quan điểm lịch sử – cụ thể tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh Để nắm bắt xác chất, quy luật vận động, phát triển vật, tượng không cần có quan điểm toàn diện, hệ thống trọng điểm mà thiếu cách nhìn khách quan, lịch sử – cụ thể Ở Hồ Chí Minh, với quan điểm khác quan điểm lịch sử – cụ thể quán triệt thể sâu sắc lĩnh vực hoạt động Như phân tích khẳng định trên, Hồ Chí Minh người Việt Nam nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin (và người truyền bá vào Việt Nam), Hồ Chí Minh không giáo điều mà nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin tinh thần khoa học, quan điểm lịch sử – cụ thể Hồ Chí Minh nhận thấy phát triển lịch sử - kinh tế – xã hội Việt Nam không giống phương Tây Người nói: “Mác cho ta biết tiến triển xã hội trải qua ba giai đoạn: Chế độ nô lệ, chế độ nông nô, chế độ tư giai đoạn đấu tranh giai cấp có khác Chúng ta phải coi chừng Các dân tộc Viễn Đông có trải qua hai giai đoạn đầu không? Hoặc: đấu tranh giai cấp không diễn giống phương Tây”[3, tr 465] Lý khác – chế độ xã hội, đấu tranh giai cấp – “lịch sử Châu Âu” khác “lịch sử Châu Á”, lịch sử phương Tây khác lịch sử 12 12 phương Đông Chính Mác thừa nhận có “phương thức sản xuất Châu Á” ông chưa có thời gian nghiên cứu phương thức Và Hồ Chí Minh củng cố dân tộc học phương Đông, tức Người xem xét chủ nghĩa Mác nguyên tắc lịch sử – cụ thể Tiếp tục nhìn “lịch sử – cụ thể” đó, Hồ Chí Minh dự báo: “Mai chủ nghĩa tư phương Tây làm đổi thay phương Đông đấu tranh giai cấp có trở nên liệt không? Đại thể có, xét gương Nhật Bản”[3, tr 465] Về giai cấp, theo Hồ Chí Minh cấu trúc giai cấp phương Đông khác phương Tây; khác cấu trúc kinh tế nên khác đấu tranh giai cấp Đề cập vấn đề này, Hồ Chí Minh viết: Ấn Độ hay Trung Quốc mặt cấu trúc kinh tế không giống xã hội phương Tây thời trung cổ, thời cận đại đấu tranh giai cấp không liệt đây” Còn người An Nam, tình hình tương tự Người lao động chưa giác ngộ giai cấp, “nhẫn nhục vô tổ chức”, địa chủ nhỏ bé, tư sản bị chèn ép, công nhân công đoàn…Cuộc đấu tranh giai cấp cụ thể Việt Nam “giảm thiểu” không giống phương Tây Tầm nhìn “lịch sử – cụ thể” khởi nguyên tư tưởng đắn để xây dựng đường cho cách mạng Việt Nam, xác định đường lối kháng chiến kiến quốc; xây dựng mối quan hệ dân tộc giai cấp, cách mạng dân tộc cách mạng XHCN Ví như, miền Bắc từ kinh tế nông nghiệp lạc hậu, tiền tư bước vào thời kỳ độ lên CNXH, Hồ Chí Minh rằng: Chúng ta phải dùng phương pháp gì, hình thức gì, theo tốc độ để tiến lên CNXH….Tuy có kinh nghiệm dồi nước anh em, áp dụng kinh nghiệm cách máy móc, nước ta có đặc điểm riêng ta Không có chân lý trừu tượng, chung chung, chân lý cụ thể Hồ Chí Minh người nắm vững nguyên lý vận dụng vào lĩnh vực 13 13 cách mạng Việt Nam, kháng chiến chống ngoại xâm, kiến quốc xây dựng sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Sức mạnh biện chứng Hồ Chí Minh áp dụng chủ nghĩa Mác – Lênin hệ thống tư tưởng tiến giới vào Việt Nam mà thấy Việt Nam, Hồ Chí Minh; lẽ, Hồ Chí Minh vận dụng nguyên tắc phương pháp luận: Lịch sử – cụ thể, lịch sử – lôgíc, hệ thống – cấu trúc công việc cách mạng đời sống xã hội cách nhuần nhuyễn Đi theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy đường cứu nước cho dân tộc theo đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh biết rút từ học thuyết cách mạng khoa học rộng lớn vấn đề cần thiết, phù hợp cho giai đoạn trước mắt cảu cách mạng Việt Nam, đề đường lối đắn cho cách mạng nước nhà, là: từ giải phóng dân tộc đến giải phóng giai cấp giải phóng người; hay nói cách khác, từ độc lập dân tộc tiến lên CNXH Quan điểm phát triển, đổi mới, hướng Quan điểm phát triển nguyên tắc phép biện chứng vật, quan điểm tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh Ở Hồ Chí Minh, quan điểm vận dụng, phát triển phong phú, gắn với đổi mới, vận động phát triển không ngừng cách mạng Người tỏ rõ sâu sắc tinh tế người có tư tưởng đổi mới, có đầu óc cách tân, có lực lĩnh sáng tạo lớn tư hành động Đổi sáng tạo để thực mục tiêu phát triển quan điểm có tính phương pháp luận đặc sắc Hồ Chí Minh Quan điểm thể rõ nét vấn đề sau đây: Một là, Quan điểm phát triển Hồ Chí Minh gắn chặt với tư tưởng giải phóng, vì, giải phóng có điều kiện để phát triển Theo Hồ Chí Minh, trước hết giải phóng dân tộc khỏi tình cảnh nô lệ ách thống trị thực dân, phong kiến; rộng giải phóng tất dân tộc thuộc địa bị áp bóc lột giới Nhờ biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời biết xuất phát từ lịch sử, 14 14 truyền thống tốt đẹp dân tộc, từ đặc điểm thời đại mà Hồ Chí Minh vạch đường lối cứu nước đắn, đưa nghiệp giải phóng dân tộc nhân dân ta đến thành công Hai là, thấy quan niệm tiêu biểu Hồ Chí Minh xã hội tương lai ánh sáng tiến phát triển, chế độ xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa Chính Người phác thảo nét lớn chủ nghĩa xã hội Việt Nam theo cách diễn giải mộc mạc sâu sắc: “Chủ nghĩa xã hội cho dân giàu, nước mạnh”[8, tr 226] “Chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho người có công ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc”[9, tr 17] Tóm lại, chủ nghĩa xã hội là: “Xã hội ngày tiến, vật chất ngày tăng, tinh thần ngày tốt” [10, tr 591] Những quan niệm nêu Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội góp phần to lớn đưa dân tộc ta vượt qua khó khăn ban đầu với sai lầm cực đoan nhất, tránh cho dân tộc thử thách khốc liệt không đáng có, đổ vỡ mát không cần thiết, nhờ chủ nghĩa xã hội Việt Nam vượt qua bão táp kỷ, đứng vững tiếp tục phát triển ngày Ba là, Hồ Chí Minh nắm quy luật vận động xu hướng phát triển vật, tượng; nhạy cảm với mới, tin tưởng mới, bồi dưỡng phát huy Nhờ nắm vững quy luật xu hướng phát triển cách mạng, xã hội người, nên Hồ Chí Minh tin tưởng, lạc quan vào tương lai tươi sáng cách mạng, vào phát triển xã hội cá nhân Đây sở để Người có dự đoán xác nhiều kiện trọng đại đất nước diễn tương lai Điều siêu phàm khiến cho nhân dân ta nhân dân giới vô khâm phục 15 15 Thật vậy, kháng chiến chống Pháp, từ năm đầu, Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Nay châu chấu đá voi, mai voi bị lòi ruột ra” Trong ngày vô ác liệt kháng chiến chống Mỹ, Người dạy: “Còn non, nước, người Thắng giặc Mỹ ta xây dựng mười ngày nay” và: “Không có quý độc lập tự Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơm to đẹp hơn”[11, tr 108] Những điều nêu trên, với lịch trình “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”, v.v dự đoán thiên tài Hồ Chí Minh, diễn thực tế Bốn là, Hồ Chí Minh trọng đến cách tân Người định nghĩa: “cách mạng đổi mới” nhấn mạnh: “Vì thế, xã hội người phải đổi mới, không đổi lạc hậu” Sinh thời, Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng bồi dưỡng nhân tố mới, phát trước phong trào thực ủng hộ, tạo điều kiện để liên tục phát triển Người trực tiếp phát động phong trào: “Đời sống mới”, “Người tốt, việc tốt”, xây “Làng kiểu mới”, “Xã kiểu mới”…, đồng thời tổ chức giương cao cờ: “Hai tốt” giáo dục, “Ba sẵn sàng” niên, “Ba đảm đang” phụ nữ… lấy thi đua làm động lực giải mâu thuẩn để phát triển: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua Ta định thắng, địch định thua” Năm là, Hồ Chí Minh quan niệm, phát triển phải dựa sở biết kế thừa biết xử lý mối quan hệ cũ- đổi mới, cần kiên phê phán biểu lạc hậu, bảo thủ Người vạch rõ: “Không phải cũ bỏ hết Không phải làm Cái cũ mà xấu bỏ Cái cũ mà không xấu phiền phức phải sửa đổi lại cho hợp lý Cái cũ mà tốt phải phát triển thêm Cái mà hay ta phải làm”[6, tr 94] Cũng theo Hồ Chí Minh, logic phát triển trung thành vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, mà phải nâng lên tầm cao để thích ứng với điều kiện hoàn cảnh Người nói: “Tình hình 16 16 đặt nhiệm vụ mới, phương châm mới, sách lược mới… Trước tình hình nay, ta giữ cương lĩnh cũ”[7, tr 315] Sáu là, Độc lập, tự chủ, sáng tạo quan điểm phát triển có tính chất phương pháp luận Hồ Chí Minh thể xuyên suốt Người từ lúc chọn hướng tìm đường cứu nước, đến việc xác định lực lượng, động lực chủ yếu cách mạng là: “Lấy sức ta mà giải phóng cho ta”, “Các dân tộc bị áp đứng lên làm cách mạng giải phóng cho qua tác động trở lại thúc đẩy cách mạng quốc”… Tuy nhấn mạnh độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường Hồ Chí Minh biểu quan điểm dân tộc hẹp hòi, ngoại, mà trái lại, Người biết tranh thủ tối đa viện trợ quốc tế, mở rộng hợp tác quốc tế Ngay từ năm đầu thành lập Nước, người nói: “Việt Nam bạn tất nước dân chủ” Có thể khẳng định, Hồ Chí Minh người Việt Nam thực “mở rộng tầm nhìn” năm châu bốn biển, biết nhiều thứ tiếng, tiếp thu nhiều tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm làm giàu cho trí tuệ để hoàn thành nghiệp cứu dân, cứu nước, mà giữ truyền thống, cốt cách, sắc người Việt Nam Đây biểu cụ thể, sinh động, kết tất yếu quan điểm phát triển, đổi mới, hướng có tính phương pháp luận Hồ Chí Minh Tóm lại, tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh phản ánh cách tài tình sâu sắc biện chứng khách quan vốn có cách mạng Việt Nam kể từ kỷ XX Đó không phản ánh mà “rút ra”, vận dụng nguyên lý chủ nghĩa vật biện chứng phép biện chứng vật vào thực cụ thể, biến đổi chuyển hoá không ngừng thực tiễn cách mạng Việt Nam, xã hội Việt Nam Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh xem xét cách tổng quát cách mạng Việt Nam bối cảnh cách mạng giới; xem xét việc, vật, tượng cách toàn diện, lịch sử – cụ thể vận động, phát triển 17 17 Phần ba Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY Sự nghiệp đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, nhân dân ta tiến hành thực chất cải biến cách mạng mặt đời sống xã hội Đổi trình vận động tư hoạt động thực tiễn mang ý nghĩa cách mạng sâu sắc Những thành tựu công đổi 15 năm qua chứng tỏ rằng, chủ trương, đường lối, sách, nội dung phương pháp đổi Đảng đắn Cơ sở đường lối đổi thực tiễn cách mạng Việt Nam, tinh thần cách mạng, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh xa trước ngày đất nước thống nhất, trước Đảng ta khởi công đổi mới, tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh mà cốt lõi tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh soi đường, dẫn cho công đổi toàn diện đất nước Để đẩy mạnh công đổi nhằm nhanh chóng đưa đất nước ta tiến bước vững lên CNXH, vấn đề có tính nguyên tắc ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc phải nắm vững quan điểm thực tiễn, quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử – cụ thể quan điểm phát triển tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh Cụ thể là: Thứ nhất, Vận dụng sáng tạo quan điểm thực tiễn tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh vào công đổi Thấm nhuần lời dạy Hồ Chí Minh quan điểm thực tiễn: “Làm cách mạng phải tuỳ thời, tuỳ thế, biết vận dụng thời thế, biết sáng tạo thời thế”[2, tr 23] Đại hội VI đề phương châm: “Nhìn thẳng vào thật, đánh giá thật, nói rõ thật” bắt tay vào công 18 18 việc cụ thể, mà trước hết nghiêm túc kiểm điểm để tìm sai lầm, khuyết điểm chủ trương, đường lối phương pháp thực hành Để khắc phục khuyết điểm đó, Đảng ta đề đường lối đổi toàn diện đất nước nguyên tắc: Phải dựa sở thực trạng đất nước tình hình giới Bởi lẽ, đường lối đổi Đảng ta tiền lệ lịch sử, đường hoạch định sở bám sát thực đất nước, thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam, biến động thực tình hình giới Trên tảng thực đó, vừa làm vừa phát sai để kịp thời sửa chữa, nhận chân để phát huy vững bước lên Như vậy, đường cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ mới, “vừa đứng trước thời vận hội lớn, vừa phải đối mặt với nguy cơ, thách thức xem thường” Do đó, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bám sát vào thực tiễn, dám nghĩ dám làm tinh thần “cách mạng tiễn công, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên mạnh mẽ” Có đường lối đúng, sách phù hợp biện pháp thực phải sát thực, sở tổng kết thực tiễn cách mạng giai đoạn Nếu từ thực đất nước mà đề đường lối, sách thực cung cấp cho biện pháp, cách thức, phương tiện thực đường lối, sách Vì vậy, Đảng ta coi trọng sáng kiến địa phương, sở, nhân dân (trong học khoá 10, khoán 100 ví dụ điển hình) Luôn có hội nghị tổng kết kinh nghiệm, đề xuất biện pháp, sửa chữa sai, nhân rộng đúng; định phải nhận thức thực trạng đất nước tình hình giới Thứ hai, Đổi toàn diện tuỳ thời kỳ mà xác định trọng tâm, trọng điểm Đổi toàn diện đổi từ nhận thức, tư tưởng đến hoạt động thực tiễn Là đổi tư duy, đổi kinh tế, đổi trị, văn hoá, xã hội; đổi 19 19 lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng, v.v… đó, đổi tư phải trước bước, đổi kinh tế phải nhiệm vụ trọng tâm Đổi toàn diện có nghĩa đổi mặt hoạt động Đảng, Nhà nước toàn hệ thống trị Đổi toàn diện, đồng có trọng tâm, trọng điểm quan điểm quán nêu từ Đại hội VI quán triệt xuyên suốt lần đại hội sau, mức độ cấp thiết có nét đậm nhạt khác nhau, có điều chỉnh cho phù hợp Tuỳ giai đoạn khác phát triển đất nước mà xác định đâu trọng tâm, trọng điểm Chẳng hạn, Đại hội VI Đảng với đường lối đổi toàn diện nhấn mạnh: “Để làm chuyển biến tình hình, Đại hội lần thứ VI phải đánh dấu đổi Đảng ta tư duy, phong cách tổ chức cán Đó đòi hỏi thiết đất nước”, “đổi trước hết đổi tư duy”, mà đổi tư “trước hết tư kinh tế” Phải nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội Bước vào Đại hội VII, đất nước bước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, trước biến động phức tạp Liên xô Đông Âu Đảng ta bước đầu phác hoạ mô hình XHCN với đặc trưng bao quát sáu lĩnh vực: kinh tế, trị, văn hoá, người, dân tộc, quốc tế Đây kết bước đầu đổi tư XHCN, xác định đổi tư kinh tế chủ yếu với tư tưởng chủ đạo lấy CNH, HĐH làm nhiệm vụ trung tâm, nông nghiệp mặt trận hàng đầu Đại hội VIII Đảng nhấn mạnh vai trò quan trọng đổi kinh tế mối quan hệ đổi kinh tế với đổi trị, theo Đảng ta xác định: “Kết hợp chặt chẽ từ đầu đổi kinh tế với đổi trị, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm, đồng thời bước đổi trị” Như vậy, trọng tâm công đổi đất nước đổi kinh tế, đẩy mạnh CNH, HĐH Đổi đạt thắng lợi đường lối 20 20 đổi thể tính toàn diện, tính đồng không dàn mà phải có trọng tâm, trọng điểm; phải biết gắn kết lĩnh vực đổi để hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau, thúc đẩy phát triển Thứ ba, Quán triệt quan điểm lịch sử – cụ thể vào đổi nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt lâu dài cách mạng Việt Nam Tuy đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế – xã hội bắt đầu phát triển, chủ động hội nhập với kinh tế giới, cho dù phải thích nghi với hoàn cảnh công đổi phải đảm bảo nguyên tắc hàng đầu “giữ vững mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa” Song, mục tiêu cần phải cụ thể hoá điều kiện hoàn cảnh đất nước, cụ thể hoá lĩnh vực công đổi mới, điển hình lĩnh vực CNH, HĐH Hồ Chí Minh dạy “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, mục tiêu không thay đổi sách lược phải linh hoạt, biện pháp tuỳ giai đoạn lịch sử mà thay đổi cho phù hợp Vì vậy, ngày cách mạng khoa học – kỹ thuật giới diễn vũ bão, cách mạng thông tin, sinh học, công nghệ… thúc đẩy nước công nghiệp phát triển đại hoá sản xuất, làm cho suất lao động tăng trưởng không ngừng Đó điều kiện lịch sử – cụ thể khách quan để nước ta kết hợp CNH với HĐH Hội nghị Trung ương khoá VII (1994) đề đường lối CNH, HĐH là: CNH, HĐH trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế – xã hội, trình chuyển đổi từ lao động thủ công sang sử dụng máy móc công nghệ tiên tiến, nhằm tạo suất lao động cao Đến Đại hội VIII, Đảng ta xác định: đưa CNH, HĐH thành nhiệm vụ trung tâm công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, công đổi đất nước, cụ thể đưa công đổi đất nước lên tầm cao mới, đẩy mạnh nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc mà nhiệm vụ trung tâm đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 21 21 minh, vững bước lên CNXH Tại Đại hội IX X Đảng, sở thắng lợi vượt bậc cách mạng nước nhà, Đảng ta định: Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH sức mạnh đoàn kết toàn dân, nội lực dân tộc, kết hợp với ngoại lực mà thời đại khoa học – công nghệ phát triển đem lại Như vậy, tính lịch sử – cụ thể đất nước thời đại mà Đảng ta xem đẩy mạnh CNH, HĐH nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam Bốn là, Đổi – phát triển tinh thần phủ định – kế thừa thành tựu kinh nghiệm cách mạng năm qua Có thể nói, đường lối chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đề công đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo quán triệt quan điểm phát triển tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh Đó kế thừa – phát triển toàn tư tưởng thành cách mạng Việt Nam đạt nửa kỷ qua, thành 15 năm đổi mới; cụ thể là: Đổi mới, thân trình phát triển biện chứng Vào năm 80 kỷ XX, đất nước ta rơi vào khủng hoảng kinh tế – xã hội, giới có nhiều thay đổi bất lợi cho phong trào cách mạng, nên Đảng ta đề đường lối đổi với nhiều sách phủ định biện chứng sách thời kỳ chiến tranh, thời kỳ bao cấp; đồng thời kế thừa thành tựu mà thời kỳ đạt Tuy nhiên, không năm tư tưởng biện chứng phát triển nên có người cho rằng, đổi từ bỏ mục tiêu XHCN, theo đường TBCN Nhưng thực tế vậy; đổi ta chất phát triển, đổi giữ vững độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Mặt khác, phát triển trước hết trình phủ định biện chứng tư duy, xây dựng tư phù hợp với điều kiện Khi đề đường lối đổi mới, Đảng ta nhận thức rằng, đổi tư phải trước bước, mà đổi tư phải dựa phương pháp tư biện chứng vật để 22 22 xem xét lại toàn cách thức, nội dung tư cũ Nắm vững quan điểm phát triển tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh, Đảng ta rõ đổi – phát triển trước hết phát triển sản xuất vật chất, phát triển lực lượng sản xuất, mà động lực phát triển phát triển người, phát triển nguồn nhân lực Do đó, phải đầu tư thích đáng cho giáo dục - đào tạo, khoa học – công nghệ sách xã hội khác,…quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đào tạo người có đủ lực trình độ đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đổi Kết luận Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh phận quan trọng tư tưởng triết học Hồ Chí Minh Về chất tư tưởng biện chứng vật mác xít vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, đồng thời có kết hợp tinh tế với tư tưởng biện chứng phương Đông; bật lên kết hợp nhuần nhuyễn tính cương nghị nguyên tắc với tính mềm dẻo, linh hoạt sách lược…Tư tưởng Hồ Chí Minh mà có vai trò quan trọng thiết thực cách mạng Việt Nam nói chung với công đổi nước ta nói riêng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X, Nxb Sự thật, H 1977; Nxb CTQG, H 1986 – 2006 Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh – Một người, dân tộc, thời đại, nghiệp, Nxb Sự thật, tr 23 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 1, Nxb CTQG, H 1995 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3, Nxb CTQG, H 1995 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H 1995 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H 1995 23 23 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, H 1995 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H 1996 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H 1996 10 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb CTQG, H 1996 11 Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H 1996 12 Lê Hữu Nghĩa, Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, H 2000
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT học bước đầu tìm HIỂU về tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN đối với CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN TRIẾT học bước đầu tìm HIỂU về tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN đối với CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN TRIẾT học bước đầu tìm HIỂU về tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN đối với CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay