Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

80 415 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016, 18:42

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là một tài nguyên thiên nhiên quý giá của mỗi quốc gia và nó cũng là yếu tố mang tính quyết định sự tồn tại và phát triển của con người với các sinh vật khác trên trái đất. Các Mác viết: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu để sản xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông nghiệp, lâm nghiệp” trong luật Đất đai năm 1993 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng khẳng định: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đắc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng”. Tại điều 18 Hiến pháp năm 1992 quy định : “ Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ theo quy hoạch và pháp luật” đã cho thấy quy hoạch sử dụng đất không chỉ là các hệ thống các biện pháp mang tính kinh tế, kỹ thuật mà còn mang tính pháp lý rất cao là nển tảng cho hoạt động quản lý đất đai của nhà nước”. Quy hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước về tổ chức, sử dụng đất đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả cao thông qua việc phân phối quỹ đất cả nước nhằm nâng cao hiệu quả sử sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và môi trường. Quy hoạch sử dụng đất thực sự đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý và cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là quy hoạch chi tiết trong hệ thống 4 cấp quy hoạch: cả nước, tỉnh, huyện, xã. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giải quyết được những tồn tại về ranh giới hành chính, ranh giới sử dụng đất làm cơ sở vững chắc để lập quy hoạch phân bổ đất đai cho các ngành, quy hoạch phân bổ đất đai theo lãnh thổ. Mặt khác, quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện còn là cơ sở để chỉnh lý quy hoạch sử dụng đất đai của cấp cao hơn. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một yêu cầu đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai, để sắp xếp quỹ đất một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả tránh chồng chéo gây lãng phí, nhất là hạn chế sự hủy hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái thì công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần phải đi trước một bước. Tất cả các nội dung quản lý, khai thác sử dụng quỹ đất trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương đều phải tuân theo kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính vì vậy, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triên kinh tế - xã hội của từng địa phương cũng như cả nước. Xuân Trường là một trong những huyện phát triển của tỉnh Nam Định, được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/1997. Gần 20 năm với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của huyện đã đạt được những thành tựu to lớn, cơ cấu kinh tế đang chuyển dần theo hướng tiến bộ, tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm. Tuy nhiên, những năm gần đây có nhiều yếu tố mới tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng Đồng bằng Sông Hồng. Đặc biệt là vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đã có thay đổi lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong đó có việc quản lý và sử dụng đất đai. Sự lấn chiếm đất đai công, sử dụng sai mục đích, tình trạng tranh chấp đất đai, xây dựng không phép,…gây ra rất nhiều khó khăn trong việc quản lý cho chính quyền địa phương. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định” làm luận văn của mình để có thể có những đóng góp bổ ích cho công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất ở huyện Xuân Trường. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề đất đai. Tuy nhiên, trong thời kỳ CNH, HĐH các công trình nghiên cứu chủ yếu liên quan đến đất nông nghiệp và nhằm mục đích phát triển nông nghiệp. Chuyển sang thời kỳ đổi mới, cùng với Luật Đất đai năm 2003, tình hình nghiên cứu về đất đai nói chung và quản lý nhà nước về đất đai nói riêng cũng phát tri ển. Bên cạnh những vấn đề liên quan đến quản lý đất nông nghiệp, đất ở thì các vấn đề quản lý nhà nước về đất đai gắn với
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định, Quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn