Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?

33 5,215 11
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2016, 23:03

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào? Trường Đại học Thương Mại BÀI THẢO LUẬN Học phần: Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin Đề tài Phân tích mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển LLSX) Sự vận dụng quy luật công đổi mới, xây dựng đất nước nào? Mục lục Phần mở đầu Các khái niệm Nội dung quy luật QHSX phù hợp với trình độ LĐSX Sự vận dụng vào trình đổi đất nước Phần mở đầu Lịch sử phát triển sản xuất xã hội lịch sử phát triển phương thức sản xuất từ thấp đến cao Phương thức sản xuất đời => Toàn kết cấu kinh tế, kết cấu giai cấp, xã hội, quan điểm tư tưởng trị, pháp luật, đạo đức… thiết chế tương ứng nó, nhà nước, đảng phái… thay đổi Phương thức sản xuất lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất I Các khái niệm Phương thức sản xuất Là cách thức mà người dùng để làm cải vật chất cho giai đoạn lịch sử định, theo cách người có quan hệ định với tự nhiên có quan hệ định với sản xuất Lực lượng sản xuất Là tổng hợp yếu tố vật chất tinh thần tạo thành sức mạnh thực tiễn cải biến giới tự nhiên theo nhu cầu sinh tồn, phát triển người Quan hệ sản xuất Quan hệ sản xuất quan hệ người người trình sản xuất, bao gồm ba mặt là: Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất Quan hệ tổ chức quản lí sản xuất Quan hệ việc phân phối sản phẩm II Nội dung quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ LĐSX Trình độ phát triển LLSX • Sản xuất vật chất trình người cải tạo, cải biến giới tự nhiên biến đổi phù hợp với nhu cầu người, xã hội loài người • Sản xuất gắn liền với lực lượng sản xuất tổng thể nhân tố vật chất kỹ thuật công nghệ trình sản xuất đinhnào đó, phản ánh trình độ chinh phục tự nhiên người, gồm tư liệu sản xuất người lao động Trong suốt chiều dài lịch sử nước ta, Việt Nam trải qua PTSX từ thấp đến cao Những phương thức sản xuất vận động có xu hướng bị đào thải giai đoạn phát triển nước ta => đời phương thức sản xuất tiến LLSX PTSX phong kiến, LLSX người lao động họ không công cụ lao động, họ làm thuê cho nhà giàu, họ tiền lương PTSX TBCN nảy sinh từ lòng PTSX phong kiến, thực xuất có đủ điều kiện: III Sự vận dụng vào trình đổi đất nước Đảng ta lựa chọn đường lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ TBCN, coi lựa chọn đắn Đảng nhân dân ta không chọn đường tư chủ nghĩa vì: thời đại ngày thời đại chủ nghĩa tư theo quy luật phát triển lịch sử, chủ nghĩa tư bị phủ định Nhận định chung trình định hướng xã hội chủ nghĩa sau năm đổi Đảng ta khẳng định: việc hoạch định thực đường lối đổi qua năm đắn, định hướng xã hội chủ nghĩa Đổi QHSX a Đổi quan hệ sở hữu: • Sở hữu điều kiện sản xuất, móng toàn kết cấu xã hội, đó, hình thái đặc thù định nhà nước Theo C Mác, sản xuất việc người chiếm hữu vật phẩm tự nhiên phạm vi hình thái xã hội định thông qua hình thái • Quan hệ sở hữu biến đổi theo trình độ phát triển lực lượng sản xuất C Mác cho rằng, quan hệ sở hữu mặt quan hệ sản xuất - quan hệ phù hợp với trình độ phát triển định lực lượng sản xuất vật chất Sự vận dụng quan điểm nói vào văn kiện Đại hội XI Đảng Các văn kiện Đại hội XI Đảng đề chủ trương b Đổi quản lí  Cơ sở lí luận thực tiễn: •  Không nên lầm tưởng kinh tế thị trường gắn liền với chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội không Nói qua số đặc trưng kinh tế thị trường mà Đảng nhà nước ta cố gắng thực trình đổi mới: • • Là kinh tế hỗn hợp, nghĩa vận hành theo chế thị trường, vừa có điều tiết nhà nước Là kinh tế đa dạng hình thức sở hữu, khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế, kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế  Là kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững chủ động hội nhập kinh tế thành công • Phát triển gắn với bảo vệ môi trường • Các tổ chức trị xã hội , tổ chức xã hội nghề nghiệp nhân dân khuyến khích tham gia vào phát triển kinh tế Chủ trương đổi kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa: • Được thực kinh tế thực tế việc thực thành lập hàng loạt doanh nghiệp nhà nước lớn tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 90, tổng công ty 91 c Đổi phân phối phân phối thực theo lao động, khuyến khích tài khuyến khích làm giàu đáng đôi với xóa đói giảm nghèo, thực tốt sách xã hội:  Bằng sở thực tiễn lí luận thực tế, đường lối sách Đảng nhà nước vận dụng cách linh hoạt, cụ thể: • • Trong năm vừa qua Việt Nam có sách phát triển kinh tế đắn Trên sở đổi tư lí luận nhận thức rõ CNXH thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội dựa vào kết đổi phần lắng nghe tổng kết sáng kiến kinh nghiệm nhân dân Đổi LLSX: a Đổi công nghệ sản xuất: • Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nhằm phát triển lực lượng sản xuất, tạo “cốt vật chất” cho quan hệ sản xuất • Có sách chủ động tích cực hội nhập quốc tế để phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, tiếp thu thành tựu khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức, văn minh giới b Đổi lực lượng lao động: • • Theo kinh tế trị Mác-Lenin lao động ba yếu tố trình lao động sản xuất Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Nghị số 20-NQ/TW “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” c Đổi sở hạ tầng sản xuất:  • Cơ sở hạ tầng toàn quan hệ sản xuất hợp thành cấu kinh tế xã hội định  • • Khái niệm Phát triển hệ thống giao thông: Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn ngành, chuyên ngành, thống hài hòa với quy hoạch vùng quy hoạch địa phương Bộ GT-VT khẩn trương xây dựng thực Đề án tạo bước đột phá xây dựng sở hạ tầng giao thông phương thức huy động vốn, chế sách, quản lý đầu tư giải phóng mặt  • Phát triển hệ thống thông tin liên lạc: Tiếp tục đầu tư phát triển bưu viễn thông mối liên kết với tin học, cập nhật thường xuyên công nghệ kỹ thuật đại  Mục tiêu phát triển: • Xây dựng phát triển sở hạ tầng thông tin có công nghệ đại, đảm bảo độ bao phủ toàn tỉnh với chất lượng cao, làm sở cho việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa d Đổi vấn đề tài nguyên: Tăng cường quản lý công tác quản lý nhà nước TN&MT năm qua có chuyển biến rõ rệt Mặc dù đạt kết quả, song công tác quản lý nhà nước TN&MT nhiều tồn tại, hạn chế Trong năm gần đây, việc quản lý tài nguyên nước Việt Nam cải thiện đáng kể mặt pháp lý, cấu trúc thể chế chế, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước Việc quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước không việc làm đem lại lợi ích cho gia đình, mà quan trọng góp phần làm chậm trình suy kiệt trữ lượng chất lượng nguồn tài nguyên quý giá Cảm ơn thầy bạn ý lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?, Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?, Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?, LLSX giữ vai trò quyết định đối với QHSX, Sự phát triển kế tiếp nhau của 5 PTSX trong lịch sử:, Đổi mới về QHSX, b. Đổi mới về quản lí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn