TIỂU LUẬN TRIẾT học tư TƯỞNG TRIÊT học hồ CHÍ MINH về văn hóa và vận DỤNG XEM xét một số vấn đề về văn hóa ở nước TA HIỆN NAY

15 196 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2016, 10:40

Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người là tài sản vô giá của Đảng, nhân dân và mỗi người dân Việt Nam. Hồ Chí Minh là người đưa chủ nghĩa Mác vào hiện thực Việt Nam và phát huy giá trị của nó linh hoạt, hiệu quả và mang sắc thái riêng. Về khía cạnh tư tưởng lý luận, chủ nghĩa MácLênin tư tưởng Hồ Chí Minh đã thổi một luồng gió mới vào trình độ lý luận của dân tộc, trong đó có nội dung triết học của dân tộc Việt Nam. M u H Chớ Minh l nh t tng v i, nh lý lun thiờn ti ca cỏch mng Vit Nam T tng ca Ngi l ti sn vụ giỏ ca ng, nhõn dõn v mi ngi dõn Vit Nam H Chớ Minh l ngi a ch ngha Mỏc vo hin thc Vit Nam v phỏt huy giỏ tr ca nú linh hot, hiu qu v mang sc thỏi riờng V khớa cnh t tng lý lun, ch ngha Mỏc-Lờnin t tng H Chớ Minh ó thi mt lung giú mi vo trỡnh lý lun ca dõn tc, ú cú ni dung trit hc ca dõn tc Vit Nam T tng trit hc H Chớ Minh l mt b phn quan trng ca t tng trit hc Vit Nam, phn ỏnh bc phỏt trin nhy vt v cht ca t trit hc dõn tc thi i mi T tng trit hc H Chớ Minh l phng phỏp lun ca trit hc Mỏc-Lờnin c dng, chuyn húa vo cỏch mng Vit Nam nhng cú s c sc riờng cú ca H Chớ Minh Vi b dy truyn thng sut my nghỡn nm dng v gi nc ca dõn tc Vit Nam, húa núi chung v t tng trit hc v húa Vit Nam cú vai trũ quan trng i sng tinh thn v t lý lun dõn tc L ngi u tỳ ca dõn tc, H Chớ Minh luụn quan tõm sõu sc ti húa v xõy dng nn húa mi T tng trit hc H Chớ Minh l ni dung quan trng ton b h thng t tng trit hc ca Ngi Nú th hin sõu sc v ton din nhng ni dung c bn v mt nn húa mi- húa Vit Nam thi i H Chớ Minh Tỡm hiu t tng trit hc H Chớ Minh va l vinh d va l trỏch nhim ca mi chỳng ta hụm Nú gúp phn nõng cao nhn thc v cng c nim tin ca mi ngi v ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh, to khỏng th dch, loi b nhng tn d v thự ch trờn mt trn húa t tng, xõy dng nn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc Ni dung T tng trit hc H Chớ minh v húa 1.1 Th gii quan H Chớ Minh v húa Di gúc trit hc, t tng trit hc H Chớ Minh v húa chớnh l th gii quan vt ca ch ngha Mỏc-Lờnin v húa gn vi iu kin c th ca Vit Nam Th gii quan ú c th hin sõu sc v trit quan nim ca H Chớ Minh v húa Ngi vit: Vỡ l sinh tn cng nh mc ớch ca cuc sng, loi ngi mi sỏng to v phỏt minh ngụn ng, ch vit, o c, phỏp lut, khoa hc, tụn giỏo, hc, ngh thut, nhng cụng c cho sinh hot hng ngy v mc, n, v cỏc phng thc s dng Ton b nhng sỏng to v phỏt minh ú tc l húa Vn húa l tng hp mi phng thc sinh hot cựng vi biu hin ca nú m loi ngi ó sn sinh nhm thớch ng nhng nhu cu ca i sng v ũi hi ca s sinh tn1 Quan im ca H Chớ Minh th hin y t trit hc, c th l quan im vt bin chng v lch s T tng trờn khng nh ngun gc ca húa xut phỏt t nhu cu hin thc ca ngi, nhm phc v trc tip cho nhu cu v i sng vt cht v tinh thn ca h Chớnh nhu cu ú thỳc y ngi sỏng to ra cỏc giỏ tr húa Con ngi l ch th sỏng to v l i tng, mc ớch ca húa Vn húa l s phỏt huy v hin thc húa nng lc bn cht ca ngi Vn húa c ngi to khụng nm ngoi nhng kh nng hin thc ang cú ca mụi trng, hon cnh lch s c th Bi vỡ nú l phng thc tn ti v biu hin ca nú l s thớch ng ca ngi nhng hon cnh nht nh Tc l t tng Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1995, Tập 3, tr 431 trit hc v húa ca H Chớ Minh khng nh mt ln na ý thc xó hi phn nh tn ti xó hi theo ỳng quan im trit hc Mỏc-Lờnin ng thi t tn trờn xỏc nh c cu trỳc ca húa ú l húa vt cht v húa tinh thn Vn húa bao gm c ngụn ng, ch vit, o c, phỏp lut, khoa hc, tụn giỏo, hc, ngh thut( húa vt cht) v cỏc cụng c, phng tin ỏp ng nhu cu n, , mc, i li, giao tip( húa vt cht) Vn húa, quan nim ca H Chớ Minh khụng phi l nhng giỏ tr m ngi ó to núi chung m l cỏc giỏ tr m nhõn loi ó sỏng to v phc v nhu cu ca ngi Nhng sn phm khỏc, i ngi vi li ớch dõn tc, giai cp, nhõn loi thỡ khụng phi l húa Nhng sn phm ú cn phi c loi b Bờn cnh ú, ton b t tng trit hc H Chớ Minh, ngi thng dựng húa vi ngha hp, ú l húa tinh thn, l hot ng sn xut cỏc giỏ tr tinh thn nhm phc v cho nhu cu ngi hng ti cỏc giỏ tr chõn, thin, m Cũn húa vt cht chng qua ch l vt th húa cỏc giỏ tr húa tinh thn, truyn ti cỏc giỏ tr húa tinh thn Vi cỏch hiu nh vy, húa l mt mt ca i sng tinh thn xó hi Nú l b phn quan trng cựng vi i sng vt cht lm nờn i sng xó hi ngi mi quan h bin chng vi i sng vt cht T quan nim v húa theo t tng trit hc H Chớ Minh, khụng ch nhn thc quan nim v húa m cũn xỏc nh phng phỏp lun c th nhn thc, xõy dng v phỏt trin nn húa nc ta hin Nhim v ú bao gm c vic xõy dng v ci tao c tin hnh quỏ trỡnh xõy dng c s vt cht k thut ca t nc Xõy dng húa gn vi ngi, xut phỏt t ngi v phc v ngi v hon thin ngi mi xó hi ch ngha 1.2 Quan nim H Chớ Minh v bn sc, bn cht ca húa T tng triờt hc H Chớ Minh v bn sc, bn cht ca húa bao gi cng bao hm ni dung, tớnh cht ca quan h hi hũa ú l mi quan h hi hũa vi t nhiờn v vi ngi Ct lừi mi quan h hi hũa ú l s thng nht tớnh dõn tc v nhõn loi v i on kt dõn tc Vi H Chớ Minh, húa khụng phi l mt khỏi nim m h, chung chung m nú l c th hng ngy chớnh cuc sng ngi Vn hũa l s hi hũa cỏch c x ca ngi i vi t nhiờn Ngi khng nh: Mựa xuõn l tt trng cõy Lm cho t nc cng ngy cng xuõn Con ngi l mt b phn ca t nhiờn nhng ngi lm ch vi t nhiờn, nhng khụng tn phỏ t nhiờn m phi ci to t nhiờn, t nhiờn tr thnh ngun sc mnh, phc v li ớch cho chớnh ngi Cỏc giỏ tr húa m ngi to bt ngun t nhng tin vt cht nht nh, ú cú hon cnh t nhiờn V xut phỏt t nhu cu, mc ớch hng th húa ngy cng cao ca ngi ú iu kin hon cnh t nhiờn khụng thay i hoc cn kit dn nờn quỏ trỡnh sỏng to húa l quỏ trỡnh ngi quan h hi hũa vi hon cnh t nhiờn xung quanh mỡnh Trờn tt c, ngi phi c x hi hũa vi mi ngi xung quanh hay vi chớnh bn thõn mỡnh Ngay giai on khỏng chin chng thc dõn Phỏp, t tng trit hc H Chớ Minh c biu hin quan nim v i tng chin u ca nhõn dõn v cỏch mng Vit Nam Ngi quan nim: cuc chin u ca chỳng ta khụng ỏnh vo nc Phỏp v nhng ngi dõn lng thin ca nc Phỏp, chỳng ta ỏnh ch ngha thc dõn Phỏp ang n ỏp v búc lt ụng Dng Tớnh hi hũa c th hin quan nim ca H Chớ Minh v i tng chin u v mi quan h hi hi, on kt gia dõn tc Vit Nam v dõn tc Phỏp v nhng ngi yờu chung hũa bỡnh trờn th gii Tt c mi ngi trờn th gii dự quc gia, dõn tc no cng u tỡm thy im chung lý tng ca mỡnh L mt ngi cng sn chõn chớnh nhng H Chớ Minh tip thu v tỡm thy im chung ca nhiu v nhõn lch s t tng nhõn loi, bi tinh thn nhõn o, ch ngha nhõn sõu sc ca h Ngi t nhn mỡnh l hc trũ ca nhng v sỏng lp cỏc tụn giỏo ln nh : Thớch Ca Mõu Ni, Khng T, Giờ Su, ca cỏc v cỏch mng tin bi nh Tụn Dt Tiờn, C Mỏc Cú l vỡ th m mt nh - nh bỏo phng Tõy ó cú nhn xột tinh t v Ngi: " ngi H Chớ Minh mi ngi u thy hin hin ca nhõn vt cao quý nht, bỡnh d nht v c yờu quý nht gia ỡnh mỡnhHỡnh nh H Chớ Minh c hon chnh vi s khụn ngoan ca Pht, lũng bỏc ỏi ca Chỳa, trit hc ca C Mỏc, thiờn ti cỏch mng ca V I.Lờnin v tỡnh cm ca mt ngi ch gia tc, tt c bao bc dỏng dp rt t nhiờn" H Chớ Minh ó gn c trong, tip thu nhng giỏ tr ca tụn giỏo nh: o lý ung nc nh ngun ca o th t tiờn, quan nim nhõn ngha ca o Nho, t bi ca Pht, bỏc ỏi, bỡnh ng ca Chỳa Ngi núi:"Chỳa Giờ Su dy: o c l bỏc ỏi, Pht Thớch Ca dy: o c l t bi, Khng T dy: o c l nhõn ngha Ngi cũn ch s tng ng ca cỏc tụn giỏo l: "Mc tiờu cao c ca Pht Thớch Ca v Chỳa Giờ Su u ging nhau: Thớch Ca v Giờ Su u mun mi ngi cú cm n, ỏo mc, bỡnh ng chỳ, t v th gii i ng Ngi ỏnh giỏ cao u im ca Nho giỏo l trng tu dng cỏ nhõn v Ngi a li khuyờn: " chỳng ta hóy t hon thin mỡnh, v mt tinh thn bng cỏch c cỏc tỏc phm ca Khng T, v mt cỏch mng thỡ cn c cỏc tỏc phm ca V.I.Lờnin" Nhng ni dung trờn, mt phn no ú giỳp chỳng ta nhn thc t tng bin chng H Chớ Minh v húa ú ni bc l s thng nht v u tranh ca hai mt i lp mt ch th H Chớ Minh phõn bit rừ i tỏc v i tng nc Phỏp v nn húa Phỏp ú cng l nhng bi hc sõu sc t tng trit hc H Chớ Minh núi riờng v t tng H Chớ Minh vi t cỏch l mt chnh th núi chung Trong quan nim ca H Chớ Minh, húa luụn l húa ca dõn tc mi quan h bin chng vi húa th gii Khi núi v giỏ tr húa nhõn ca ngi, H Chớ Minh khng nh: bt k dõn tc no cng cú nhng giỏ tr húa riờng, dõn tc no húa y V Dân tộc ta dân tộc anh hùng, Dân ta có lòng nồng nàn yêu nớc Đó truyền thống quí báu ta Từ xa đến nay, Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sôi nổi, kết thành sóng vô mạnh mẽ, to lớn, lớt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nớc lũ cớp nớc2 Nhng bt k dõn tc no cng yờu s lnh v ghột s d, cú tớnh nhõn vn, nhõn o, yờu thng ngi, khoan dung lng Trong cng húa son tha nm 1943, ng ta xỏc nh nguyờn tc: Dõn tc húa, i chỳng húa, khoa hc húa phỏt trin nn húa nc nh Nhng quan im ú c H Chớ Minh xỏc nh Bỏo cỏo chớnh tr i hi i biu ton quc ln th II ca ng Ngi vit: Xỳc tin cụng tỏc húa o to ngi mi v cỏn b mi cho cụng cuc khỏng chin, kin quc Phi trit ty tr mi di tớch thuc a v nh hng nụ dch ca húa quc ng thi phỏt trin nhng truyn thng tt p ca húa dõn tc v hp th nhng cỏi mi ca húa tin b th gii, xõy dng mt nn húa Vit Nam cú tớnh cht dõn tc, khoa hc v i chỳng3 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1995, Tập 6, tr 171 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1996, Tập 6, tr 173 Quan im ú l kt qu ca s nhn thc sõu sc v c im v quy lut tn ti v phỏt trin ca húa Vn húa va mang nhng giỏ tr c trng riờng cú ca tng quc gia dõn tc, thm ca tng giai cp, ch , nhng cng va mang nhng giỏ tr chung, ph bin ca ton nhõn loi giai on c th hay theo chiu di lch s Vn húa luụn cú s giao thoa v tip bin Vỡ vy, mi quc gia dõn tc, mi ch xó hi cn xỏc nh v gi vng nhng giỏ tr húa mang bn sc ca mỡnh nhng ng thi phi m rng giao lu, hc hi nhng thnh tu húa ca cỏc quc gia, dõn tc, cỏc nn húa khỏc lm giu, sinh ng v xõy dng nn húa ca mỡnh sc ỏp ng nhu cu ca nhng ch th hng th nú Trong tt c cỏc giỏ tr húa ca dõn tc, t tng H Chớ Minh v on kt dõn tc mang nhiu nột c ỏo v c lý lun v thc tin Li din t ngn gn, sỳc tớch, d hiu, Ngi khng nh t tng trit hc ca mỡnh qua t tng v on kt dõn tc qua nhiu tỏc phm, nhiu mu chuyn, nhiu cõu th Nhng tu trung li l on kt, on kt, i on kt, thnh cụng, thnh cụng, i thnh cụng Ch ngha Mỏc-Lờnin khng nh mõu thun ni ti l ng lc ca s phỏt trin ca mi s vt hin tng th gii Nhng H Chớ Minh dng sỏng to, linh hot s b sung nhng yu t dõn tc hc ca Chõu on kt l ngun gc ca thng li ỳng nh quy lut hỡnh thnh dõn tc Vit Nam v lch s Vit Nam ó khng nh iu ú Nhng on kt theo t tng trit hc H Chớ Minh khụng phi l on kt xuụi chiu m nú c hỡnh thnh t nhng nguyờn nhõn tỏc ng cựng chiu v mi quan h bin chng vi u tranh on kt theo t tng H Chớ Minh luụn cú mc ớch c th Chớnh mc ớch chung ny l nguyờn nhõn cựng chiu t tng on kt H Chớ Minh Thỏng Tỏm nm 1945, nhng iu kin khỏch quan v ch quan cho cuc cỏch mng gii phúng dõn tc ó hi t chớn mui, thi c tng ngha ó n, lónh t H Chớ Minh kờu gi ton th ng bo: Gi quyt nh cho mnh dõn tc ó n Ton quc ng bo hóy ng dy em sc ta m t gii phúng cho ta Trong on kt quc t cng nh vy, H Chớ Minh tỡm thy mi liờn h gia cỏch mng Vit Nam v phong tro u tranh ca cỏc bn Lo, Miờn nờn ó xõy dng ba nc ụng Dng mt phong tro chung, ỏnh ui k thự chung, cựng mc tiờu ginh ly c lp dõn tc cho t nc mỡnh 1.3 Phộp bin chng t tng trit hc H Chớ Minh v húa H Chớ Minh c th húa quy lut v tớnh ph thuc ca húa i vi kinh t v chớnh tr Nh ó trỡnh by trờn, H Chớ Minh s dng khỏi nim húa theo ngha hp Vn húa l nhng hot ng sn xut cỏc giỏ tr tinh thn, nhm hỡnh thnh ngi khỏt vng ti giỏ tr chõn, thin, m Do ú, húa l mt b phn ca kin trỳc thng tng chu s chi phi mi quan h bin chng vi c s h tng Ngi khng nh: húa l mt kin trỳc thng tng, nhng c s h tng ca xó hi cú kin thit ri húa mi kin thit c v iu kin phỏt trin c4 V húa, ngh thut cng nh mi hot ng khỏc, khụng th ng ngoi, m phi kinh t v chớnh tr5 Trong mi quan h bin chng ú, húa tỏc ng v cú vai trũ to ln i vi kinh t v chớnh tr Vn húa l nn tng, ng lc ca s phỏt trin kinh t, xó hi, phc v cho giai cp, cho nhõn dõn Ngi vit : trỡnh húa ca nhõn dõn nõng cao s giỳp chỳng ta y mnh cụng cuc khụi phc kinh t, phỏt trin dõn chcn thit xõy dng nc ta thnh mt nc hũa bỡnh, thng nht, c lp, dõn ch v giu mnh6 Hồ Chí Minh, Văn hoá nghệ thuật mặt trận, Nxb Văn học, Hà Nội 1981, tr 345 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1995, Tập 6, tr 369 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1995, Tập 8, tr 281- tr 282 Vi t bin chng v húa, H Chớ Minh nhn mnh nhim v ca húa phi soi ng cho quc dõn i 7, v cụng cuc kin thit nc nh cú bn phi chỳ ý n, cựng phi coi trng ngang nhau: chớnh tr, kinh t, xó hi, Bi vỡ, theo H Chớ Minh, núi n i sng thỡ phi núi c i sng vt cht v i sng tinh thn9 Quan im vt bin chng ca H Chớ Minh v húa l c s lý lun cho quỏ trỡnh xõy dng nn húa Vit Nam giai on hin Vn húa l mt dũng chy liờn tc S phỏt trin ca húa l s thng nht ca hai quỏ trỡnh: lc b nhng cỏi xu, phn giỏ tr, phn tin b v k tha cỏi tt, cỏi tinh hoa, cỏi cú giỏ tr Theo H Chớ Minh, thi i chỳng ta, cng ớt nhiu mang nhng vt tớch ca xó hi c Nờn theo Ngi, cỏi gỡ c m xu thỡ phi b, cỏi c m phin phc thỡ phi sa i, cỏi c m tt thỡ phi phỏt trin, cỏi hay m mi thỡ phi lm õy chớnh l s k tha bin chng ni dung t tng trit hc H Chớ Minh v húa Quỏ trỡnh k tha ú khụng cú gii hn v khụng gian v thi gian Ngi hc húa phng Tõy, phng ụng v tỡm thy ỏnh sỏng ca ch ngha Mỏc-Lờnin, chớnh ỏnh sỏng ch ngha Mỏc-Lờnin li l yu t quyt nh cho s k tha truyn thng my nghỡn nm ch ngha yờu nc ca dõn tc ú l: Cỏc vua Hựng ó cú cụng dng nc Bỏc chỏu ta phi cựng gi ly nc Nh vy, t tng bin chng trit hc H Chớ Minh khng nh, húa l mt s giao thao v k tha mi quan h vi cỏc b phn ca kin trỳc thng tng v chu s quyt nh ca c s h tng xõy dng nn húa Vit Nam, H Chớ Minh phỏt hin nhng mõu thun quỏ trỡnh phỏt trin húa v coi húa l mt mt trn Hồ Chí Minh, Về văn hoá, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản, Hà Nội 1997, tr 320 Hồ Chí Minh, Văn hoá nghệ thuật mặt trận, Nxb Văn học, Hà Nội 1981, tr 345 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2000, Tập 10, tr 660 phi u tranh ú l mõu thun gia cỏc mt i lp ang cũn tn ti i sng húa ca nhõn dõn, l cỏi c, lc hu vi cỏi mi, tin b; gia cỏi thin v cỏi ỏc; gia p v xu; truyn thng v phn truyn thngng thi ngi xỏc nh phng phỏp gii quyt l s kt hp gia loi b v xõy dng trờn quan im bin chng Vỡ vy, H Chớ Minh phờ phỏn nhng thúi lai cng húa, quỏ coi húa ngoi, ci nh húa dõn tc Ngi cnh bỏo: Cú nhng trớ thc Vit Nam rt thụng thuc lch s, a lý v cỏc chuyn thn thoi ca nc Phỏp, Hy Lp v La Mó Nhng hi n cỏc v anh hựng l t tiờn, ụng cha mỡnh, hi n a lý nc mỡnh thỡ mự ttcoi chng cú nhiu ngi Vit Nam li khụng hiu rừ lch s, t nc, ngi v nhng cỏi quý bỏu ca mỡnh bng ngi nc ngoi10 Vỡ vy, ngi yờu cu: Phi chỳ ý phỏt huy ht ct cỏch dõn tc, lt cho ht tỡnh thn dõn tc c v ng bo ta, giỏo dc chỏu ta11 V thc hin c iu ú, gii quyt nhng mõu thun quỏ trỡnh xõy dng nn húa Vit Nam, H Chớ Minh luụn coi trng giỏo dc Ly giỏo dc l phng phỏp c bn cm húa ngi b cỏi xu, cỏi ỏc xõy dng nn húa mi ca nc nh Túm li, khụng cú nhng tỏc phm trit hc riờng bit bn v húa nhng ton b t tng H Chớ Minh cú nhng giỏ tr trit hc sõu sc v ny Nú lm sỏng t nhng c im c bn nht ca quan nim, s tn ti v phỏt trin ca húa cng nh nhng mõu thun ni ti v phng phỏp xõy dng nn húa Vit Nam xó hi ch ngha 10 11 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1996, Tập 12, tr 556- tr 557 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1995, Tập 3, tr 221 2 Vn dng nhng ni dung c bn ca t tng H Chớ Minh v húa xem xột mt s v húa hin 2.1T tng trit hc H Chớ Minh tm nhỡn ca thi i Nhng quan nim v húa t tng trit hc H Chớ Minh cũn nguyờn giỏ tr thi s v cp bỏch xem xột nhng húa hin cng nh giỏ tr to ln quỏ trỡnh xõy dng nn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc T nhng quan im ln ca H Chớ Minh, chỳng ta cú th dng xem xột nhng nh n nhng trng i ca quc gia hay nhng c quc t quan tõm Quan im húa l hi hũa, hi hũa vi thiờn nhiờn v hi hũa vi ngi ca Bỏc qu tht c ỏo nu nh nhỡn vo bo v mụi trng m th gii hin ang chung tay gúp sc Nú tr thnh tiờu quan trng xỏc nh cht lng cuc sng ca ngi hin Ngi ta khụng ch quan tõm n thu nhp, i sng vt cht m hin h cũn quan tõm n mụi trng sng, n nc sch, khụng khớiu m H Chớ Minh ó cp gia th k trc Trong i sng quc t hin nay, nhõn quyn c quan tõm sỏt Bi vỡ nú l giỏ tr nhõn cao quý nht Con ngi phi ng x hi hũa vi vi ngi Trong mt cng ng chung, mi ngi u cú quyn bỡnh ng, t do, cú quyn c cú cm n, ỏo mc, hc hnh ú l trỏch nhim chung ca cng ng xó hi, l mc tiờu m nhõn loi hng n Trong t tng trit hc H Chớ Minh ó xut hin i tng v i tỏc dự l lnh vc húa i tng v i tỏc l khỏi nim m ng ta ó dng sau thi k i mi, quỏ trỡnh hi nhp ca t nc Chớnh s dng ú ó xúa b t dp khuụn, mỏy múc ó ố nng lờn tt c cỏc lnh vc kinh t-xó hi ca t nc mt chng ng tng i di Chỳng ta tỏch bit gia i tng v i tỏc i tỏc l h thng cỏc nc xó hi ch ngha v phong tro cng sn cụng nhõn quc t Cũn i tng l cỏc nc t bn ch ngha, cỏc nc thc dõn, quc Chớnh iu ny ó cụ lp nc ta v húa, khoa hc k thut v nhng thnh tu khỏc m nhõn loi ó t c di ch t bn ch ngha T tng trit hc H Chớ Minh l ngun gc, c s lý lun trc tip cho quỏ trỡnh i mi v hi nhp ca nc ta hin Phỏt trin húa giai on hin nay, ng ta k tha v dng sỏng to t tng trit hc H Chớ Minh xõy dng nn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc H Chớ Minh ó khng nh húa l mt dũng chy liờn tc, nú cú s giao thoa v tip bin quỏ trỡnh phỏt trin ca mỡnh Vỡ vy, xõy dng nn húa Vit Nam giai on mi cn kt hp c yu t tuyn thng v hin i Nhng ni dung c bn ca nn húa ú cn ỏp ng c nhu cu hng th húa ca nhõn dõn m c bn l s tớch hp c yu t truyn thng v hin i; dõn tc v nhõn loi Ch cú nh vy mi phỏt trin nn húa Vit Nam theo thi i mi v ch cú nn húa vi y c im, tớnh cht ú mi ỏp ng y nhu cu ngy cng cao ca nhõn dõn Quỏ trỡnh phỏt trin ca húa nc nh luụn cha y mõu thun Nhng mõu thun ú c gii quyt thụng qua bin phỏp giỏo dc ng Cng Sn Vit Nam khng inh: cựng vi khoa hc v cụng ngh, giỏo dc l quc sỏch hng u Giỏo dc úng vai trũ quan trng xõy dng nn húa mi, quột sch ch ngha cỏ nhõn, xõy dng o c cỏch mng T nhng ni dung ó phõn tớch, tip tc quỏn trit v thc hin t tng trit hc H Chớ Minh v húa cn cú phng phỏp lun tng quỏt ng thi thc hin tt cỏc bin phỏp c th sau: Mt, bo m s gn kt gia nhim v phỏt trin kinh t l trung tõm, chnh n ng l then cht vi khụng ngng nõng cao húa to s phỏt trin ng b ca cỏc lnh v trờn mt chnh th thng nht Hai, tip tc xõy dng nn húa Vit Nam tin tin m bn sc dõn tc trờn c s tip thu cú chn lc nhng giỏ tr húa nhõn loi v bo tn, phỏt huy nhng giỏ tr húa c truyn, cỏc nột p húa dõn tc u tranh chng khuynh hng sựng ngoi, lai cn hin Ba, phỏt huy mnh m tớnh a dng, bn sc c ỏo ca húa cỏc dõn tc anh em, lm phong phỳ nn húa chung ca c nc, va kiờn trỡ ca c nõng cao tớnh thng nht a dng ca húa Vit Nam, u tranh chng cỏc khuynh hng li dng húa chia r, phỏ hoi on kt dõn tc Huy ng mi tim lc xó hi cho s nghip húa ng, Nh nc cú c ch, chớnh sỏch phự hp to iu kin cho húa nc nh phỏt trin ỳng hng v vng chc, phc v ti u nhu cu húa ca nhõn dõn Kt lun Cựng vi trit hc Mỏc-Lờnin, t tng trit hc H Chớ Minh l c s th gii quan, phng phỏp lun khoa hc ca ng ta xõy dng ng li chin lc, sỏch lc u tranh cỏch mng, xõy dng v bo v T quc xó hi ch ngha Thng li ca cỏch mng Vit Nam l thng li ca th gii quan v phng phỏp lun trit hc Mỏc-Lờnin, H Chớ Minh T tng trit hc H Chớ Minh v húa l s dng linh hot, sỏng to trit hc Mỏc-Lờnin vo xem xột lnh vc húa Vit Nam T tng ú ó xỏc nh rừ ngun gc, quan nim v húa, ni dung v cỏc yu t c bn ca húa lm c s lý lun cho nghiờn cu, xem xột cỏc v húa v quan trng hn l xõy dng nn húa Vit Nam giai on hin Trong giai on hin nay, chỳng ta ang thc hin xõy dng nn húa Vit Nam tiờn tin m bn sc dõn tc ú l mt nhng ni dung quan trng t tng trit hc H Chớ Minh v húa Thc hin t tng ú ca Ngi khụng ch l tỡnh yờu v trỏch nhim m l cú tớnh khoa hc cn thit xõy dng v ỏp ng nhu cu cn thit i sng nhõn dõn Xõy dng nn húa mi kt hp vi u tranh loi b nhng tn d húa c, lc hu, tip thu nhng thnh tu húa mi ca nhõn loi, giai cp v ng bo anh em lm giu cho nn húa nc nh Cú nh vy, ng, nh nc v nhõn dõn ta mi xõy dng c nn húa mi ca ch xó hi mi-nn húa xó hi ch ngha Ti liu tham kho Hong Chớ Bo (1998), Tỡm hiu t tng trit hc ca H Chớ Minh, Thụng tin lý lun, s 5, Tr.10-19 2.C.Mỏc- Ph.ngghen: Ton tp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 1994, t.20 Lờ Hu Ngha (2000), T tng trit hc H Chớ Minh, Nxb Lao ng, H Ni, tr214 Nguyn c t (2001), Quan im bin chng H Chớ Minh, Trit hc, Thỏng 7, s (122),Tr.15-17 Hc vin Chớnh Tr Quõn s: Hi- ỏp trit hc Mỏc-Lờnin, Nxb Quõn i nhõn dõn 6.Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1996, Tập 12 7.Hồ Chí Minh, Văn hoá nghệ thuật mặt trận, Nxb Văn học, Hà Nội 1981 8.Hồ Chí Minh, Về văn hoá, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản, Hà Nội 1997 9.Hi ng lý lun Trung ng: Giỏo trỡnh trit hc Mỏc-Lờnin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2008 [...]... Minh, Trit hc, Thỏng 7, s 4 (122),Tr.15-17 5 Hc vin Chớnh Tr Quõn s: Hi- ỏp trit hc Mỏc-Lờnin, Nxb Quõn i nhõn dõn 6 .Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 1996, Tập 12 7 .Hồ Chí Minh, Văn hoá nghệ thuật là một mặt trận, Nxb Văn học, Hà Nội 1981 8 .Hồ Chí Minh, Về văn hoá, Bảo tàng Hồ Chí Minh xuất bản, Hà Nội 1997 9.Hi ng lý lun Trung ng: Giỏo trỡnh trit hc Mỏc-Lờnin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 2008... bn ca t tng H Chớ Minh v vn húa xem xột mt s vn v vn húa hin nay 2.1T tng trit hc H Chớ Minh tm nhỡn ca thi i Nhng quan nim v vn húa trong t tng trit hc H Chớ Minh vn cũn nguyờn giỏ tr thi s v cp bỏch trong xem xột nhng vn vn húa hin nay cng nh giỏ tr to ln trong quỏ trỡnh xõy dng nn vn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc T nhng quan im ln ca H Chớ Minh, chỳng ta cú th vn dng xem xột nhng vn ... dõn, quc Chớnh iu ny ó cụ lp nc ta v vn húa, khoa hc k thut v nhng thnh tu khỏc m nhõn loi ó t c di ch t bn ch ngha T tng trit hc H Chớ Minh l ngun gc, c s lý lun trc tip cho quỏ trỡnh i mi v hi nhp ca nc ta hin nay Phỏt trin vn húa trong giai on hin nay, ng ta k tha v vn dng sỏng to t tng trit hc H Chớ Minh trong xõy dng nn vn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc H Chớ Minh ó khng nh vn húa l mt dũng... ngi ca Bỏc qu tht c ỏo nu nh nhỡn vo vn bo v mụi trng m th gii hin nay ang chung tay gúp sc Nú tr thnh tiờu chớ quan trng xỏc nh cht lng cuc sng ca con ngi hin nay Ngi ta khụng ch quan tõm n thu nhp, i sng vt cht m hin nay h cũn quan tõm n mụi trng sng, n vn nc sch, khụng khớiu m H Chớ Minh ó cp gia th k trc Trong i sng quc t hin nay, vn nhõn quyn c quan tõm sỏt sao Bi vỡ nú l giỏ tr nhõn vn cao... nim v vn húa, ni dung v cỏc yu t c bn ca vn húa lm c s lý lun cho nghiờn cu, xem xột cỏc vn v vn húa v quan trng hn l xõy dng nn vn húa Vit Nam trong giai on hin nay Trong giai on hin nay, chỳng ta ang thc hin xõy dng nn vn húa Vit Nam tiờn tin m bn sc dõn tc ú l mt trong nhng ni dung quan trng trong t tng trit hc H Chớ Minh v vn húa Thc hin t tng ú ca Ngi khụng ch l tỡnh yờu v trỏch nhim m l vn... trit hc Mỏc-Lờnin, t tng trit hc H Chớ Minh l c s th gii quan, phng phỏp lun khoa hc ca ng ta trong xõy dng ng li chin lc, sỏch lc u tranh cỏch mng, xõy dng v bo v T quc xó hi ch ngha Thng li ca cỏch mng Vit Nam l thng li ca th gii quan v phng phỏp lun trit hc Mỏc-Lờnin, H Chớ Minh T tng trit hc H Chớ Minh v vn húa l s vn dng linh hot, sỏng to trit hc Mỏc-Lờnin vo xem xột lnh vc vn húa Vit Nam T tng... ng, nh nc v nhõn dõn ta mi xõy dng c nn vn húa mi ca ch xó hi mi-nn vn húa xó hi ch ngha Ti liu tham kho 1 Hong Chớ Bo (1998), Tỡm hiu t tng trit hc ca H Chớ Minh, Thụng tin lý lun, s 5, Tr.10-19 2.C.Mỏc- Ph.ngghen: Ton tp, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 1994, t.20 3 Lờ Hu Ngha (2000), T tng trit hc H Chớ Minh, Nxb Lao ng, H Ni, tr214 4 Nguyn c t (2001), Quan im bin chng H Chớ Minh, Trit hc, Thỏng... ng xó hi, l mc tiờu m nhõn loi hng n Trong t tng trit hc H Chớ Minh ó xut hin i tng v i tỏc dự l trong lnh vc vn húa i tng v i tỏc l khỏi nim m ng ta ó vn dng sau thi k i mi, trong quỏ trỡnh hi nhp ca t nc Chớnh s vn dng ú ó xúa b t duy dp khuụn, mỏy múc ó ố nng lờn tt c cỏc lnh vc kinh t-xó hi ca t nc trong mt chng ng tng i di Chỳng ta tỏch bit gia i tng v i tỏc i tỏc l h thng cỏc nc xó hi ch ngha... dc l quc sỏch hng u Giỏo dc úng vai trũ quan trng trong xõy dng nn vn húa mi, quột sch ch ngha cỏ nhõn, xõy dng o c cỏch mng T nhng ni dung ó phõn tớch, tip tc quỏn trit v thc hin t tng trit hc H Chớ Minh v vn húa cn cú phng phỏp lun tng quỏt ng thi thc hin tt cỏc bin phỏp c th sau: Mt, bo m s gn kt gia nhim v phỏt trin kinh t l trung tõm, chnh n ng l then cht vi khụng ngng nõng cao vn húa to s phỏt... Vit Nam tin tin m bn sc dõn tc trờn c s tip thu cú chn lc nhng giỏ tr vn húa nhõn loi v bo tn, phỏt huy nhng giỏ tr vn húa c truyn, cỏc nột p vn húa dõn tc u tranh chng khuynh hng sựng ngoi, lai cn hin nay Ba, phỏt huy mnh m tớnh a dng, bn sc c ỏo ca vn húa cỏc dõn tc anh em, lm phong phỳ nn vn húa chung ca c nc, va kiờn trỡ ca c nõng cao tớnh thng nht trong a dng ca vn húa Vit Nam, u tranh chng cỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT học tư TƯỞNG TRIÊT học hồ CHÍ MINH về văn hóa và vận DỤNG XEM xét một số vấn đề về văn hóa ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN TRIẾT học tư TƯỞNG TRIÊT học hồ CHÍ MINH về văn hóa và vận DỤNG XEM xét một số vấn đề về văn hóa ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN TRIẾT học tư TƯỞNG TRIÊT học hồ CHÍ MINH về văn hóa và vận DỤNG XEM xét một số vấn đề về văn hóa ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay