Dac diem kinh te cac nuoc Dong Nam A

17 2,501 6
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:27

TiÕt 16. §Æc ®iÓm kinh tÕ c¸c n­íc §«ng Nam ¸ 012345678910 Hết giờ Dựa vào nội dung những bài đã học, hãy đặt câu hỏi và trả lời cho những từ gợi ý sau: Việt Nam Lúa nước Núi lửa Môn gô lô it Đạo phật Băng Cốc Nhiệt đới gió mùa Bán đảo Trung ấn Gió Tây nam Đồng bằng phù sa TP Hå ChÝ Minh ViÖt Nam Toµ th¸p ®«i th­¬ng m¹i Malaixia V­¬mg quèc Th¸i Lan V­¬ng quèc Brun©y N­íc N­íc 1990 1990 1994 1994 1996 1996 1998 1998 2000 2000 In ®« nª xi a In ®« nª xi a 9,0 9,0 7,5 7,5 7,8 7,8 - 13,2 13,2 4,8 4,8 Ma lai xi a Ma lai xi a 9,0 9,0 9,2 9,2 10,0 10,0 - 7,4 7,4 8,3 8,3 Phi lÝp pin Phi lÝp pin 3,0 3,0 4,4 4,4 5,8 5,8 - 0,6 0,6 4,0 4,0 Th¸i Lan Th¸i Lan 11,2 11,2 9,0 9,0 5,9 5,9 - 10,8 - 10,8 4,4 4,4 ViÖt Nam ViÖt Nam 5,1 5,1 8,8 8,8 9,3 9,3 5,8 5,8 6,7 6,7 Xin ga po Xin ga po 8,9 8,9 11,4 11,4 7,6 7,6 0,1 0,1 9,9 9,9 T×nh h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña mét sè n­íc §«ng Nam ¸ ( % GDP t¨ng so víi n¨m tr­íc) 11 12 10 1 6 4 2 5 8 9 7 3 Nhóm 1: Cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước ĐNA trong giai đoạn 1990 1996. ( nước nào có mức tăng đều? Tăng bao nhiêu?) ( nước nào tăng không đều? Nước nào giảm?) Nhóm 2: Tình hình tăng trưởng kinh tế của các nư ớc ĐNA năm 1998 ( Nước nào kinh tế phát triển kém năm trước?) ( Nước nào có mức tăng, giảm không lớn?) Nhóm 3. Tình hình tăng trưởng kinh tế của các nư ớc ĐNA năm 2000. ( những nước đạt mức tăng > 6%, những nước < 6%) - Nước có mức tăng không đều: Inđônêxia, Thái Lan, Xingapo - Nước có mức tăng đều: Malaixia; Philippin ; Việt Nam. - Nước kinh tế phát triển kém năm trư ớc: Inđônêxia, Malaixia, philippin, Thái Lan. - Nước có mức tăng, giảm không lớn: Việt Nam, Xingapo Nuớc đạt mức tăng >6%: Malaixia, Việt nam, Xingapo - Nước đạt mức tăng < 6%: Inđônêxia, Philippin, Thái Lan N­íc N­íc 1990 1990 1994 1994 1996 1996 1998 1998 2000 2000 In ®« nª xi a In ®« nª xi a 9,0 9,0 7,5 7,5 7,8 7,8 - 13,2 13,2 4,8 4,8 Ma lai xi a Ma lai xi a 9,0 9,0 9,2 9,2 10,0 10,0 - 7,4 7,4 8,3 8,3 Phi lÝp pin Phi lÝp pin 3,0 3,0 4,4 4,4 5,8 5,8 - 0,6 0,6 4,0 4,0 Th¸i Lan Th¸i Lan 11,2 11,2 9,0 9,0 5,9 5,9 - 10,8 - 10,8 4,4 4,4 ViÖt Nam ViÖt Nam 5,1 5,1 8,8 8,8 9,3 9,3 5,8 5,8 6,7 6,7 Xin ga po Xin ga po 8,9 8,9 11,4 11,4 7,6 7,6 0,1 0,1 9,9 9,9 T×nh h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña mét sè n­íc §«ng Nam ¸ ( % GDP t¨ng so víi n¨m tr­íc) Hệ thống xả thải bí mật của Cty Vê đan ra sông Thị Vải ( Đồng Nai ) Nước thải của nhà máy Vê đan xả xuống sông Thị Vải ( Đồng Nai ) • Trong vòng 1 tháng, trung bình Vedan đã xả ra sông Thị Trong vòng 1 tháng, trung bình Vedan đã xả ra sông Thị Vải 44.800m3 dung dịch thải sau lên men, trong đó chưa Vải 44.800m3 dung dịch thải sau lên men, trong đó chưa bao gồm lượng thải chưa qua hệ thống xử lý nước thải bao gồm lượng thải chưa qua hệ thống xử lý nước thải (khoảng hơn 150.000m3/tháng). Việc xả trộm dịch thải (khoảng hơn 150.000m3/tháng). Việc xả trộm dịch thải lỏng đã giúp Vedan trốn phí bảo vệ môi trường hàng chục lỏng đã giúp Vedan trốn phí bảo vệ môi trường hàng chục tỷ đồng. Đó là chưa kể tới việc công ty tự ý mở rộng, tỷ đồng. Đó là chưa kể tới việc công ty tự ý mở rộng, nâng công suất mà không có báo cáo tác động môi nâng công suất mà không có báo cáo tác động môi trường, không lập hồ sơ, đăng ký có phát sinh amiăng trường, không lập hồ sơ, đăng ký có phát sinh amiăng thải (là chất thải nguy hại) đối với sở TNMT tỉnh Đồng thải (là chất thải nguy hại) đối với sở TNMT tỉnh Đồng Nai. Nay trong khuôn viên hoạt động của công ty lại có Nai. Nay trong khuôn viên hoạt động của công ty lại có hẳn 1 .trại chăn nuôi lợn với 208 con, không có cam kết hẳn 1 .trại chăn nuôi lợn với 208 con, không có cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. bảo vệ môi trường theo quy định. ( B¸o Lao ®éng ®iÖn tö ) VTV1 [...]... Cây CN: Cà phê, cao su, -Đất đai và kĩ thuật canh tác m a trồng trên cao nguyên lâu đời, khí hậu nóng, khô việc xuất, nhập nguyên liệu - Hoá chất, lọc dầu tập trung -Nơi có nhiều mỏ dầu lớn ở bán đảo Mã lai, Inđônêxia, - Khai thác,vận chuyển, xuất Brunây khẩu thuận tiện 3 2 1 Đường lên đỉnh Olimpia Xu hướng thay đổi tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm c a một số nước Đông Nam á là: a Nông nghiệp phát... vụ giảm c Nông nghiệp giảm, công nghiệp tăng, dịch vụ tăng mạnh Nền kinh tế Đông Nam á khá phát triển, đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng kể trong thời gian qua, như ng sự phát triển đó ch a vững chắc được biểu hiện qua: a Mức tăng trưởng thường không đều, lúc cao, lúc thấp b Môi trường ch a được quan tâm đúng mức c Câu a đúng, b sai d Cả 2 câu đều đúng ... gia 1980 2000 1980 2000 1980 2000 Campuchia Lào Philippin Thái Lan 55,6 61,2 25,1 23,2 11,2 14,5 38,8 28,7 20,5 22,8 31,1 40,0 33,2 24,3 36,1 48,1 42,4 24,3 52,9 49,5 Nông nghiệp 37,1 52,9 16,0 10,5 Công nghiệp Dịch vụ Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước c a một số nước Đông Nam á (%) Kết quả tăng, giảm tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước c a một số quốc gia ĐNA Quốc gia... nước c a một số quốc gia ĐNA Quốc gia Campuchia Lào Philippin Thái Lan Tỉ trọng ngành Nông nghiệp Giảm 18,5% Giảm 8,3% Giảm 9,1% Giảm 12,7% Công nghiệp Tăng 9,3% Tăng 8,3% Giảm 7,7% Tăng 11,3% Dịch vụ Tăng 9,2% Không tăng, Tăng 16,8% Tăng 1,4% giảm Ngành Phân bố Điều kiện phát triển -Cây lương thực: L a gạo - Luyện kim: Việt Nam, Thái Lan, Mianma, Philippin, Inđônêxia ( phân bố ven biển) Nông nghiệp Công . Nước có mức tăng đều: Malaixia; Philippin ; Việt Nam. - Nước kinh tế phát triển kém năm trư ớc: Inđônêxia, Malaixia, philippin, Thái Lan. - Nước có mức tăng,. không lớn: Việt Nam, Xingapo Nuớc đạt mức tăng >6%: Malaixia, Việt nam, Xingapo - Nước đạt mức tăng < 6%: Inđônêxia, Philippin, Thái Lan N­íc N­íc
- Xem thêm -

Xem thêm: Dac diem kinh te cac nuoc Dong Nam A, Dac diem kinh te cac nuoc Dong Nam A, Dac diem kinh te cac nuoc Dong Nam A

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn