Đề KT chương I Đại Số 9

2 429 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2013, 01:26

Đề A ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I- ĐẠI SỐ 9 Thời gian làm bài 45 phút A/ Trắc nghiệm: Câu 1: So sánh 7 và 45 , ta có kết quả: A. 7 45< B. 7 45> C. 7 45= D. 7 45≥ Câu 2: Ta có ( ) 2 3 2+ = A. 5 2 6+ B. 6 2 5+ C. 5 2 6− D. 6 2 5− Câu 3: Rút gọn 5 8 32 50+ − = A. 5 10 B. 7 8 50− C. 9 2 D. 5 90 Câu 4: Căn bậc hai của 16 bằng: A. 4 B. – 4 C. Một đáp số khác D. 4 ; – 4 Câu 5: Căn bậc hai số học của một số dương bằng: A. Một số dương B. Một số âm C. Một số không dương D. Một số không âm Câu 6: Giải phương trình: 25x = , ta có kết quả: A. x = 5 B. x = 625 C. x = 25 D. Phương trình vô nghiệm Câu 7: Kết quả tính 7 2 10− = A. 2 5− B. 4 3− C. ( ) 2 7 2 10− D. 5 2− Câu 8: Rút gọn 10 5 = A. 10 B. 2 C. 2 5 D. 5 2 B/ Tự luận: Bài 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 50. 2 b) 18. 98. 50 c) ( ) 2 0; 0 a x a x x > > Bài 2: a) Thu gọn phép tính: 2 27 75 5 12+ − b) Thu gọn biểu thức: 1 175 2 2 8 7 + − + Bài 3: Cho A = 3 2+ ; B = 11 6 2+ . Hãy so sánh A và B. Hết. ĐÁP ÁN A/ Trắc nghiệm: 4 điểm- Chọn đúng mỗi câu 0,5 đ. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Đề A B A C D A B D C Đề B D D B C D A A D B/ Tự luận: Bài 1: a) 50. 2 50.2 100= = (0,5 đ) = 10 (0,5 đ) b) 18. 98. 50 3 2.7 2.5 2= (0,5 đ) = 210 2 (0,5 đ) c) 2 2 .a x a x a x x = = (0,5 đ) = a (vì x > 0, a > 0) (0,5 đ) Bài 2: a) 2 27 75 5 12 6 3 5 3 10 3+ − = + − (0,5 đ) b) ( ) ( ) ( ) 2 2 8 7 1 175 2 2 5 7 2 2 8 7 8 7 − + − = + − + − (0,5 đ) = 4 7 (0,5 đ) Bài 3: Ta có : B = ( ) 2 11 6 2 3 2+ = + (0,5 đ) = 3 2+ (0, 25 đ) = 3 2+ (vì 3 2+ > 0) (0,25 đ) . Đề A ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I- Đ I SỐ 9 Th i gian làm b i 45 phút A/ Trắc nghiệm: Câu 1: So sánh 7 và 45 , ta có kết. 50− C. 9 2 D. 5 90 Câu 4: Căn bậc hai của 16 bằng: A. 4 B. – 4 C. Một đáp số khác D. 4 ; – 4 Câu 5: Căn bậc hai số học của một số dương bằng: A. Một số dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT chương I Đại Số 9, Đề KT chương I Đại Số 9, Đề KT chương I Đại Số 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay