BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

26 590 5
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2016, 09:57

BÀI tập TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 THAM KHẢO Bài tập Câu 1: Trong dãy số sau, dãy số thõa mãn u0 = 1, u1 = 2, un = 3un −1 − 2un − , n = 2,3, un = 2n + D un = 2n ( n=0;1;2….) A 1;2;4;8;16;36… B.1;2;8;16;24;54… C u1 = Câu 2: Cho dãy số có  * Khi số hạng thứ n+3 là? un = 2un −1 + 3un − ( n ∈ N ) A un +3 = 2un + + 3un +1 B un +3 = 2un + + 3un C un +3 = 2un − + 3un +1 un +3 = 2un + + 3un −1 n Câu 3: Cho dãy số có cơng thức tổng qt un = số hạng thứ n+3 là? n n n A un +3 = B un +3 = 8.2 C un +3 = 6.2 D un +3 = u1 = Câu 4: Cho dãy số  Số hạng tổng qt dãy số là? un +1 = un + n A un = ( n − 1) n B un = + ( n − 1) n C un = + n ( n + 1) ( n + 1) ( n + ) D un = + 2 u1 = Câu 5: Cho dãy số  n Số hạng tổng qt dãy số là? un +1 = un + ( −1) 2n A un = + n B un = − n C un = + ( −1) D un = n u1 = Câu 6: Cho dãy số  Số hạng tổng qt dãy số là? un +1 = un + n n ( 2n + 1) ( n + 1) ( n − 1) n ( 2n + ) C.u = + ( n − 1) n ( 2n − 1) A un = + B.un = + n 6 u = −   Số hạng tổng qt dãy số là? Câu 7: Cho dãy số  un +1 = −2 − u n  −n + n +1 n +1 n A / un = B / un = C / un = − D.un = − n n n n +1 S = + + + + n S Câu 8: Cho tổng n Khi bao nhiêu? A3 B C D 2 Câu 9: Cho tổng S ( n ) = + + + n Khi cơng thức S(n) là? D Tất sai n ( n + 1) ( 2n + 1) n ( n − 1) ( 2n + 1) n ( 2n + 1) n +1 A S ( n ) = B.S ( n ) = C.S ( n ) = D.S ( n ) = 6 Câu 10: Tính tổng S(n)= 1-2+3-4+………….+(2n-1)-2n+(2n+1) A S(n)= n+1 B S ( n ) = -n C S ( n ) = 2n D S ( n ) = n 1 1 + + + + Câu 11: Tính tổng S ( n ) = Khi cơng thức S(n) là? 1.2 2.3 3.4 n ( n + 1) n n 2n A S ( n ) = B S ( n ) = C S ( n ) = D S ( n ) = n n+2 n +1 2n + Câu 12: Tính tổng s (n) = 1.4 + 2.7 + + n(3n + 1) Khi cơng thức S ( n ) = A.S ( n ) = n + B.S ( n ) = ( n + 1) C.S ( n ) = n ( n + 1) D.S ( n ) = 4n Câu 13: Tính tổng S ( n ) = 1.1!+ 2.2!+ + 2007.2007! Khi cơng thức S ( n ) = A.2007! B 2008! C 2008!− D 2007!− Câu 14: Cho dãy số un = ( −1) Chọn khẳng định khẳng định sau đây? A Dãy tăng B Dãy giảm C Bị chặn D Khơng bị chặn n Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 1 dãy số có tính chất? n +1 A Tăng B Giảm C Khơng tăng khơng giảm D Tất sai π Câu 16: Cho dãy số un = sin Chọn khẳng định sai khẳng định sau đây? n π A / un +1 = sin B Dãy số bị chặn C dãy tăng D dãy số khơng tăng, khơng giảm n +1 3n − Câu 17: Dãy số un = dãy số bị chặn bởi? 3n + 1 A B C.1 D Tất sai Câu 18: Chọn khẳng định Đúng khẳng định: Nếu a,b,c lập thành CSC (khác khơng) A Nghịch đảo chúng lập thành CSC B Bình Phương chúng lập thành CSC C c,b,a theo thứ tự cúng lập thành CSC D Tất khẳng định sai Câu 19 : Chọn khẳng định Sai khẳng định: Nếu a,b,c lập thành CSN (khác khơng) A Nghịch đảo chúng lập thành CSN B Bình Phương chúng lập thành CSN C c,b,a theo thứ tự cúng lập thành CSC D Tất khẳng định sai Câu 20: Cho CSC có tổng 10 số hạng 100 số hạng 100 10 Khi tổng 110 số hạng là? A 90 B -90 C 110 D -110 Câu 21: Chọn khẳng định sai khẳng định sau Cho CSC ( un ) có d khác khơngkhi đó: A u2 + u17 = u3 + u16 B.u2 + u17 = u4 + u15 C u2 + u17 = u6 + u13 D.u2 + u17 = u1 + u19 Câu 22: Cho CSN -2;4;-8……………… tổng n số hạng CSN là? Câu 15: Dãy số un = A/ ( −2 − ( −2 ) n ) B ( −2 − ( ) n ) C ( −2 − ( −2 ) 2n ) D ( −2 − ( ) 2n ) − ( −2 ) 1− − ( −2 ) 1− Câu 23: Viết số xen số 22 để CSC có số hạng A 7;12;17 B 6,10,14 C 8,13,18 D Tất sai Câu 24: Cho dãy số un = − 2n Chọn khẳng định sai khẳng định sau đây? A > Ba số hạng dãy là: 5;3;1 B số hạng thứ n+1 dãy 8-2n C > CSC với d=-2 D Số hạng thứ dãy -1 1 Câu 25: Cho CSC có u1 = , d = − Chọn khẳng định khẳng định sau đây? 4 5 A s5 = B s5 = C s5 = − D s5 = − 5 Câu 26: Cho CSC có d=-2 s8 = 72 , số hạng nhiêu? 1 A u1 = 16 B u1 = −16 C u1 = D u1 = − 16 16 Câu 27: Cho CSC có u1 = −1, d = 2, sn = 483 Hỏi số số hạng CSC? A n=20 B n=21 C n=22 D n=23 Câu 28: Cho CSC có u1 = 2, d = 2, s = Chọn khẳng định khẳng định sau? A S tổng số hạng CSC B.S tổng số hạng CSC C S tổng số hạng CSC D Tất sai Câu 29: Xác định x để số − x, x ,1 + x lập thành CSC A Khơng có giá trị x B x=2 x= -2 C x=1 -1 D x=0 Câu 30: Xác đinh a để số + 3a, a + 5,1 − a lập thành CSC A a = B a = ±1 C a = ± D Tất sai Câu 32: Cho a,b,c lập thành CSC Đẳng thức sau đúng? Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 A a + c = 2ab + 2bc B.a + c = 2ab − 2bc C a − c = 2ab − 2bc D a − c = ab − bc Câu 33: Cho CSC có u4 = −12, u14 = 18 Khi số hạng cơng sai A u1 = −20, d = −3 B.u1 = −22, d = C.u1 = −21, d = D.u1 = −21, d = −3 Câu 34: Cho CSC có u4 = −12, u14 = 18 Khi tổng 16 số hạng CSC là? A 24 B -24 C 26 D – 26 Câu 35: Cho CSC có u5 = −15, u20 = 60 Tổng 20 số hạng CSC là? A 200 B -200 C 250 D -25 Câu 36: Trong dãy số sau dãy số CSC? n +1 A un = 3n B un = ( −3) C un = 3n + D Tất CSC Câu 37: Trong dãy số sau dãy số CSC? u = −1 u = −1 A  B  C un = n D.un = ( n + 1) un +1 = 2un + un+1 = un + 1 Câu 38: Cho CSN có u1 = − , u7 = −32 Khi q ? A ± B ± C ±4 D Tất sai Câu 39: Cho CSN có u1 = −1, u6 = 0, 00001 Khi q số hạng tổng qt là? n −1 −1 −1 −1 , un = n −1 B q = , un = −10n −1 C q = , un = n −1 D q = −1 , un = ( ) 10 10 10 10 10 10 10n −1 −1 Câu 40: Cho CSN có u1 = −1; q = Số 103 số hạng thứ bao nhiêu? 10 10 A số hạng thứ 103 B số hạng thứ 104 C số hạng thứ 105 D Đáp án khác Câu 41: Cho CSN có u1 = 3; q = −2 Số 192 số hạng thứ bao nhiêu? A số hạng thứ B số hạng thứ C số hạng thứ D Đáp án khác −1 ; b , Chọn b để ba số lập thành CSN Câu 42: Cho dãy số A b=-1 B b=1 C b=2 D Đáp án khác Câu 43: Trong dãy số sau, dãy số CSN  u1 = u1 = A  B un +1 = nun C  D un +1 = un +1 − u = − u  n + n u = u n  n +1 Câu 44: Trong dãy số sau, dãy số CSN 1 1 A un = n − B un = n − C u n = n + D.un = n − 3 3 Câu 45: Xác định x để số 2x-1;x; 2x+1 lập thành CSN? 1 A x = ± B x = ± C x = ± D Khơng có giá trị x 3 Câu 46: Cho CSN có u2 = ; u5 = 16 Tìm q số hạng CSN? 1 1 1 A q = ; u1 = B q = − , u1 = − C q = 4, u1 = D q = −4, u1 = − 2 2 16 16 A q = Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 Đề Câu 1: Tập xác định hàm số y= A D=R sin x B D=R\{ C D=R\{ D D=R\{kπ} π Câu 2: Tập xác định hàm số y= tan(3x + ) π  B A D=R B D=R\{ } C D==R  + kπ , k ∈ Z}D D=R\{kπ} 12  Câu3: Phương trình cos(2xA =0 có nghiệm là: B C D Câu 4: phương trình tan(2 x + 120 ) = có nghiệm là: B x = −60 + k1800 , k ∈ Z C x = −60 + k 3600 , k ∈ Z D x = −120 + k 900 , k ∈ Z A Câu 5: phương trình cos x + = có nghiệm là: 2π 2π   x = + k π  x = + k 2π ,k ∈Z  ,k ∈Z A.B  C  5π  x = − 2π + k π x= + k 2π   3 π   x = + k 2π ,k ∈Z  D  π x = − + k 2π  Câu 6: phương trình −3cot x + = có nghiệm là: x= A π + kπ,k ∈Z B x = π + kπ ,k ∈Z π + kπ,k ∈Z Câu : phương trình sin x + 3sin x − = có nghiệm là: C x = π + k 2π , k ∈ Z D x=− B x = π + k 2π , k ∈ Z A C x = kπ , k ∈ Z D x = π + kπ , k ∈ Z Câu : phương trình tan x + tan x − = có nghiệm là: π x = − + kπ ; x x = arctan(−6) + k 2π = k∈ Z A B x= x = kπ ; x x = arctan( −6) + kπ = k∈ Z π C x = + k 2π ;x D x = arctan(−6) + k 2π = k∈ Zx = x= sin x − cos x = có nghiệm là: 2 −π π + k 2π , k ∈ Z A B x = π + kπ , k ∈ Z C x = D x = + k 2π , k ∈ Z 6 Câu 10: Phương trình m cos x + = có nghiệm m thỏa điều kiện Câu : phương trình  m ≤ −1 m ≥ A  B m ≥ Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 C m ≥ −1 m ≤  m ≥ −1 D  Tự Luận: GPTsau π sin( − x) = sin(x + π ) Đề A R sin x − cos x = −1 Câu Tập xác định hàm số y = sin ( x − 1) là: π  B R \ {1} C R \  + k 2π | k ∈ Z  2  D R \ {kπ} Câu Tập xác định hàm số y = cos x là: A R B [ 0; +∞ ) Câu Tập xác định hàm số y = sin A R \ { −1} π  D R \  + kπ | k ∈ Z  2  x2 +1 là: sin x π  D R \  + kπ | k ∈ Z  2  C R \ { kπ | k ∈ Z} B R \ {0} Câu Tập xác định hàm số y = π  A R \  + kπ | k ∈ Z  2  x −1 là: x +1 π  C R \  + k 2π | k ∈ Z  2  B ( −1;1) Câu Tập xác định hàm số y = A R π  D R \  + kπ | k ∈ Z  2  C ( −∞;0 ) sin x là: + cos x B R \ { π + k 2π | k ∈ Z} D R \ {−1} C R − sin x là: cos x −  + kπ | k ∈ Z  C R \ { kπ | k ∈ Z}  Câu Tập xác định hàm số y = A R π B R \  2 Câu 7: Phương trình cos(2xA =0 có nghiệm là: B Câu 8: Tập xác định hàm số y= A D=R\{ B D=R\{ ; C C D C D=R D D=R\{kπ} là:0 Câu9 : Biến đổi thành tích biểu thức T=sin A D R \ { k 2π | k ∈ Z} ta kết B D Câu10: phương trình cos x + 3cos x − = có nghiệm là: Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 A B x = π + k 2π , k ∈ Z D x = π + kπ , k ∈ Z C x = k 2π , k ∈ Z Câu11:phương trình sin x − cos x = −1 có nghiệm là: A B x = π   x = 12 + kπ , k ∈ Z D   x = 3π + kπ , k ∈ Z  3π π + kπ , k ∈ Z C x = + k 2π , k ∈ Z 12 Câu 12: N nghiệm phương trình: cos x − cos x − = A B x = π + k 2π , k ∈ Z D x = π + kπ , k ∈ Z C x = k 2π , k ∈ Z π π GPTsau a/ sin( − x) = sin(5 x + ) b/ 3 cos x − sin x = cos10 x sin(x + 150 ) − cos(x + 150 ) = −1 c/ Trắc nghiệm phương trình lượng giác tgx − sin x = 1) Giải phương trình cos x sin x A) x = k 2π B) Vơ nghiệm C) x = kπ D) x = π + kπ 2) Giải phương trình sin2x + sin23x = cos2x + cos23x A) x = ± C) x = − π π + k 2π + kπ ,x B) x = − = π + kπ D) x = π + π + kπ kπ 2 ,x ,x = = π π + + kπ kπ sin x + cos3 x   = cos x + 3) Giải phương trình  sin x + + sin x ÷   A) x = ± π + kπ B) x = ± π + k 2π π π 3 C) x = ± π + kπ D) x = ± π + k 2π 4) Giải phương trình cos( + x ) + cos( − x ) = A) x = k 2π B) x = kπ C) x = π k 2π + 3 D) x = k 2π 5) Giải phương trình tgx + tg2x = - sin3x.cos2x A) x = kπ ,x = π + k 2π B) x = k 2π  2 sin x + sin y = 6) Giải hệ phương trình  x − y = π  2π  π x= + kπ   x = + k π   3 A)  B)   y = kπ  y = π + kπ  Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 C) x = kπ , x = π + k 2π π   x = + kπ C)   y = − π + kπ  D) x = kπ π   x = + kπ D)   y = π + kπ  6 π 7) Tìm m để phương trình 2sin2x - (2m + 1)sinx + m = có nghiệm x ∈ ( − ;0) A) - ≤ m < B) < m ≤ C) < m < D) - < m < 8) Giải phương trình - 5sinx + 2cos x = π 2π π 5π + k 2π + k 2π A) x = + k 2π , x = B) x = + k 2π , x = 3 6 π π C) x = ± + k 2π D) x = ± + k 2π 9) Giải phương trình + sinx + sinx.cosx + 2cosx - cosx.sin x = B) x = A) x = k 2π 10) Giải phương trình A) x = ± π π + k 2π + sin x − tg x = − sin x + k 2π B) x = ± π + kπ D) x = − C) x = π + k 2π C) x = ± π + k 2π D) x = ± π π + k 2π + kπ 11) Phương trình + cosx + cos2x + cos3x - sin2x = tương đương với phương trình A) cosx.(cosx + cos2x) = B) sinx.(cosx + cos2x) = C) cosx.(cosx - cos2x) = D) cosx.(cosx + cos3x) = sin x + cos x + = 12) Phương trình tương đương với phương trình + cos x sin x A) sin x - cos x = v sin x - cos x = B) sin x - cos x = v sin x - cos x = C) sin x + cos x = − v sin x + cos x = −1 sin x + cos x = − 13) Giải phương trình sin2x + sin23x - 2cos22x = A) x = kπ , x = C) x = kπ , x = π π + + kπ B) x = kπ D) x = 2π  x + y = 14) Giải hệ phương trình  tgx.tgy = π  x = + kπ  x = π + kπ    A)  B)  π  y = − − kπ  y = π − kπ  π  x − y = 15) Giải hệ phương trình   cos x - cos y = −1 2π   x = + k 2π A)   y = π − k 2π  π   x = B)  y = π  cos2 16) Giải phương trình cot g x = cos6 A) x = π + k 2π B) x = Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 π + k 2π + k 2π D) sin x + cos x = −1 v π π kπ + kπ , x = π π + + kπ kπ 5π   x = + kπ C)   y = − π − kπ  2π  + kπ x = D)   y = −kπ 2π   x = + k 2π C)   y = π + k 2π  π   x = + k 2π D)   y = − π + k 2π  x − sin x x + sin x + + kπ , x = C) x = ± π + k 2π D) x = π + kπ 17) Tìm m để phương trình cos2x - cosx - m = có nghiệm 9 A) m ≥ − B) − ≤ m ≤ C) − ≤ m ≤ 8 3 18) Giải phương trình cos x - sin x = cos2x π A) x = k 2π , x = π C) x = k 2π , x = + k 2π , x = + k 2π , x = π π D) − π + k 2π B) x = kπ , x = + kπ D) x = k 2π , x = + kπ , x = π π + kπ + kπ , x = ≤m≤2 π + kπ 19) Phương trình sin3x + cos2x = + 2sinx.cos2x tương đương với phương trình A) sinx = v sinx = v sinx = - B) sinx = v sinx = C) sinx = v sinx = - 20) Tìm m để phương trình cos2x - sinx + m = có nghiệm 5 A) − ≤ m ≤ B) − ≤ m ≤ C) − ≤ m ≤ - 4 21) Giải phương trình A) x = ± x=− π D) sinx = π cos x (1 - sin x ) = cos2 x − sin x - + k 2π + k 2π , x = − π B) x = π + k 2π C) x = − π + k 2π D) m ≥ − D) + k 2π 22) Giải phương trình sin3x + cos3x = 2(sin5x + cos5x) A) x = π + kπ B) x = − π + k 2π C) x = π + kπ D) x = π + k 2π 23) Phương trình 2sinx + cotgx = + 2sin2x tương đương với phương trình A) 2sinx =1 v sinx + cosx - 2sinx.cosx = B) 2sinx = - v sinx + cosx - 2sinx.cosx = C) 2sinx =1 v sinx - cosx - 2sinx.cosx = D) 2sinx = - v sinx - cosx - 2sinx.cosx = π π 24) Tìm m để phương trình cos2x - (2m - 1)cosx - m + = có nghiệm x ∈  − ;   2 A) ≤ m ≤ B) ≤ m < C) - < m ≤ D) - < m < π 2π 3 25) Phương tình tgx + tg( x + ) + tg( x + ) = 3 tương đương với phương trình A) cotgx = B) cotg3x = 26) Giải phương trình sin2x + sin2x.tg2x = A) x = ± π + kπ B) x = ± π π 3 π + k 2π C) tg3x = C) x = ± D) tgx = + k 2π D) x = ± π + kπ D) x = π 3 π + kπ 27) Giải phương trình tg( − x ).tg( + x ) = π A) x = − + kπ B) Vơ nghiệm C) x = − 28) Tìm m để phương trình m.sinx + 5.cosx = m + có nghiệm A) m ≤ B) m ≤ 12 C) m ≤ 24 D) m ≤ π 3π 29) Tìm m để phương trình cos2x - (2m +1)cosx + m +1 = có nghiệm x ∈ ( ; A) - ≤ m < B) < m ≤ Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 C) ≤ m < π + kπ ) D) - < m < 30) Giải phương trình cot g x = A) x = − π + kπ (cos2 x − sin x ).sin x cos6 x + sin x B) x = π + kπ π C) x = ± + kπ D) x = π + kπ 31) Giải phương trình + sinx + cosx + tgx = A) x = π + k 2π , x = C) x = π + k 2π , x = π π + k 2π B) x = π + k 2π , x = − + kπ D) x = π + k 2π , x = − π π + kπ + k 2π 32) Giải phương trình - 4cos2x = sinx(1 + 2sinx) A) x = − x= π π + k 2π , x = − + k 2π , x = − C) x = − x= π π π π + k 2π , x = + k 2π , x = − + k 2π , x = − + k 2π , x = π π 5π 5π + k 2π , x = + k 2π B) + k 2π + k 2π , x = 2π 5π + k 2π D) + k 2π 33) Tìm m để phương trình cos2x + 2(m + 1)sinx - 2m - = có nghiệm x ∈ (0;π) A) ≤ m < B) < m ≤ C) < m < D) -1 < m < 2 sin x − cos x + cos x 34) Giải phương trình =9 cos2 x − sin x + sin x A) x = ± π + k 2π B) x = ± π + k 2π C) x = ± π + kπ D) x = ± π + kπ 35) Giải phương trình 4(sin6x + cos6x) + 2(sin4x + cos4x) = - 4cos22x A) x = ± π 24 + kπ 36) Giải phương trình A) x = kπ , x = x = k 2π , x = π π B) x = ± π + kπ C) x = ± sin10 x + cos10 x sin x + cos6 x = 4 cos2 x + sin 2 x + k 2π B) x = kπ C) x = π π + kπ D) x = ± + kπ π 12 + kπ D) + k 2π 37) Giải phương trình + 3cosx + cos2x = cos3x + 2sinx.sin2x A) x = C) x = π π + kπ , x = k 2π B) x = + kπ , x = π + k 2π D) x = π π + k 2π , x = k 2π + kπ , x = ± π   x + y = 38) Giải hệ phương trình  tgx + tgy =  π π   π x = + k 2π x = + kπ    x = + k π    6 A)  B)  C)   y = −kπ  y = π − k 2π  y = π − kπ   6 sin x + cos x = tương đương với phương trình 39) Phương trình sin x - cos x Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 π + k 2π 2π   x = + kπ D)   y = − π − kπ  π π 4 A) cotg( x + ) = − B) tg( x + ) = π C) tg( x + ) = − D) π cotg( x + ) = 2π 40) Tìm m để phương trình (cosx + 1)(cos2x - mcosx) = msin2x có nghiệm x ∈  0;   3 1 A) < m ≤ B) -1 < m ≤ − C) -1 < m ≤ D) − < m ≤ 2 π + sin x − sin x + = 41) Giải phương trình với x ∈ (0; ) - sin x + sin x A) x = π B) x = π C) x = 42) Giải phương trình sin x.cos x (1 + tgx )(1 + cot gx ) = A) x = k 2π B) x = kπ π  x + y = 43) Giải hệ phương trình  sin x + sin y = π π    x = + k 2π  x = − + k 2π A)  B)   y = − π − m2π  y = π − k 2π   44) Giải phương trình A) x = ± π + k 2π π D) x = 12 π C) x = kπ D) Vơ nghiệm π   x = + k 2π C)   y = π + k 2π  π   x = + k 2π D)   y = π − k 2π  tgx sin x − = sin x cot gx B) x = ± 3π + k 2π C) x = ± 3π + kπ D) x = ± π + kπ π   x + y = 45) Tìm m để hệ phương trình  có nghiệm m  cos x.cos y =  A) - ≤ m ≤ B) - ≤ m ≤ C) - ≤ m ≤ D) - ≤ m ≤  sin x.cos y = - 46) Giải hệ phương trình   cos x.sin y = -  π 5π π 5π      x = − + (k + l )π  x = + (k + l )π  x = − + (k + l )π  x = + (k + l )π A)  v B)  v  y = π + (k − l )π  y = 2π + (k − l )π  y = π + (k − l )π  y = − 2π + (k − l )π     3 3 π π π π      x = − + (k + l )π  x = + (k + l )π  x = − + k 2π  x = + (k + l )π C)  v D)  v  y = − π + ( k − l )π  y = − 2π + (k − l )π  y = − π + k 2π  y = 2π + (k − l )π     3 3 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 10 A C©u : A C©u : C B 39 x 1− x Số nghiệm phương trình − = Vơ nghiệm B C Số nghiệm phương trình - + - 32 = : A B C C©u : Hàm số y = ln(x2 -2mx + 4) có tập xác định D = R khi: D D D m>2 A m < C©u : C m = B -2 < m < Tập xác định hàm số −2 x + x − + ln A ( 1; 2] B [ 1; ) −3 x C©u : 1 Phương trình  ÷ − 2.4 x − 3.( )2 x = là: x −1 C [ 1; 2] D m < -2 D ( 1; )   A -1 B log2 C C©u : Số nghiệm phương trình log ( x + x) + log (2 x − 3) = là: D log2 A B C Vơ nghiệm C©u :  y2 = 4x + Số nghiệm hệ phương trình  x +1 là: D A C Vơ nghiệm B C©u 10 : Tập xác định hàm số y = (− x − x − 2)− e là: A (−∞; −2) B (−1; +∞) C (−2; −1) D −2; −1 C©u 11 : 3 Nếu a > a log b < log b thì: D 2 + y +1 = A < a < 1, < b < B < a < 1, b > C a > 1, < b < D a > 1, b > C©u 12 : Cho a>0, b >0 thỏa mãn a + b = 7ab Chọn mệnh đề mệnh đề sau: a + b = (log a + log b) C 2(log a + log b) = log(7 ab) D log C©u 13 : Tập nghiệm bất phương trình 32 x +1 − 10.3x + ≤ : A [ −1;1] B [ −1;0 ) C ( 0;1] D ( −1;1) A 3log(a + b) = (log a + log b) B log(a + b) = (log a + log b) C©u 14 : Phương trình x − m.2 x +1 + 2m = có hai nghiệm x1 , x2 thỏa x1 + x2 = A m = B m = C m = D m = C©u 15 : Tập nghiệm bất phương trình log3 x < log (12-x) : A (0;12) B (0;9) C (9;16) D (0;16) C©u 16 : Hàm số y = x.lnx có đạo hàm : Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 12 A C©u 17 : B lnx + Đạo hàm hàm số y = 2 x C lnx 2 x −1 C©u 18 : x −1 1 x −1 2 1 x  ÷ − x  ÷ 5 5 x 3( x −1) + 12 =1 (*) Số nghiệm phương trình (*) là: 2x C 9−a + 2a B x −1 2 1 x  ÷ + x  ÷ 5 5 D 3x x Cho phương trình: − 6.2 − 9−a − 2a x B  ÷ ln −  ÷ ln 5 5 5 A Vơ nghiệm B C©u 19 : Tính log 36 24 theo log 12 27 = a A −1 : 5x A  ÷ ln + 5− x ln 5 5 C D x 9+a + 2a C D D C©u 20 : Số nghiệm phương trình log5(5x) - log25 (5x) - = : 9+a − 2a A B C C©u 21 : Tính log 30 1350 theo a, b với log 30 = a log 30 = b A 2a + b + B 2a − b + C a + 2b + 5 C©u 22 : 4 Rút gọn biểu thức x y + xy (x, y > 0) kết là: D xy A 2xy B xy C C©u 23 : Tích hai nghiệm phương trình 22 x + x −6 − 2.2 x + x −3 + = là: A -9 B -1 C C©u 24 : Tập nghiệm bất phương trình (2- ) > (2 + ) : A (-2;+∞ ) B (-∞ ;-1) C (-1;+∞ ) D (-∞ ;-2) x −1 C©u 25 : 1  Nghiệm phương trình x −4 = ÷ D xy D 2a − b − x+4 y 4 D 9  A B C D C©u 26 : Tập nghiệm bất phương trình log2 (2x) - 2log2 (4x) - ≤ : A [2;+∞ ) B [ ;2] C [-2;1] D (-∞ ; ] C©u 27 : Biểu thức A = có giá trị : A 16 B C 12 D C©u 28 : a +1.a − (a > 0) kết Rút gọn biểu thức −2 +2 (a ) A a B a C©u 29 : 10.Đạo hàm hàm số: y = (x + x)α là: A 2α (x + x)α −1 C α (x + x)α −1 (2 x + 1) C©u 30 : ln x Hàm số y = C a5 D a3 B α (x + x)α +1 (2 x + 1) D α (x + x)α −1 x Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 13 A Có cực tiểu B Có cực đại C D Khơng có cực trị Có cực đại cực tiểu x x C©u 31 : Nghiệm phương trình + + − = x là: ( A C C©u 32 : A C©u 33 : ) ( ) x = x = -3 B Đáp án khác x = x = -1 D x = x=-1 Số nghiệm phương trình ln3x – 3ln2x – 4lnx+ 12 = B C Trong điều kiện biểu thức tồn tại, kết rút gọn A = ( log 3b a + log b2 a + log b a ) ( log a b − log ab b ) − log b a A C B C©u 34 : log ( x + 1) − log ( x − x + 1) − log x = 2 A x > −1 B x ≠ C x ∈ ¡ C©u 35 : 2− x x 2 Tập nghiệm bất phương trình  ÷ >  ÷ là: 5 5 A < x ≤ C©u 36 : Nếu a B x < -2 x > 3 >a 2 D D D x > C x > D Đáp án khác log b < log b : A 0 log b ⇔ a > b > B ln x > ⇔ x > C log x < ⇔ < x < D log a = log b ⇔ a = b > 2 C©u 47 : 2 Phương trình log x + log x + − 2m − = có nghiệm 1;3  :       A m ∈ 0;  B m ∈ ( −∞; 0] ∪  ; +∞ ÷C [ 0; +∞ ) D  −∞;  2  2 2   C©u 48 : Giá trị nhỏ , giá trị lớn hàm số y = x - lnx theo thứ tự : A + ln2 e-1 B e-1 C + ln2 D e C©u 49 : Nghiệm bất phương trình 2.2 x + 3.3 x − x + > là: 3 A x < B x ≥ C Mọi x C©u 50 : Số nghiệm phương trình 22 x − x +5 = là: A B C x C©u 51 : Tập nghiệm bất phương trình 4.3x − 9.2 x < 5.6 D x < 2 A ( −∞; ) B ( 4; +∞ ) C x x C©u 52 : Nghiệm phương trình e − 3e + = là: A C©u 53 : x = 0, x = ln B x = -1, x = ln x ( −∞;5 ) C Đáp án khác D D ( 5; +∞ ) D x = 0, x = -1 x Bất phương trình  ÷ +  ÷ − 12 > có tập nghiệm 3 3 A (0; +∞) B (−∞; −1) C (-1;0) C©u 54 : Phương trình: (m − 2).22(x +1) − (m + 1).2 x + + 2m = có nghiệm A ≤ m ≤ B < m < C < m ≤ C©u 55 : Đạo hàm hàm số y = x(lnx – 1) là: D R \ { 0} D ≤ m < −1 A lnx -1 C D B lnx x C©u 56 : Nghiệm bất phương trình log2 ( x + 1) − log (5 − x ) < − log ( x − 2) A < x < B -4 < x < C < x < D < x < C©u 57 : Giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x (2 − ln x ) [ 2;3] A e B −2 + ln C − ln D C©u 58 : Giá trị nhỏ , giá trị lớn hàm số y = đoạn theo thứ tự : A B e C e D e x C©u 59 : Tập nghiệm bất phương trình: x −2 x − ≤ 2 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 15 A ( −∞; 0] B ( −∞;1] Câu 1: Cho hàm số f(x) = tgx g(x) = ln(1 – x) C [ 2; +∞ ) D [ 0; 2] f'(0) : g'(0) A) B) C) – D) – Câu 2: Tiếp tuyến đồ thò : y = -x3 + điểm có hoành độ x = -1 có hệ số góc: A) k = B) k = -3 C) k = D) k = -2 Câu 3: Cho y = x3 - 3x + biết tiếp tuyến đồ thò có hệ số góc k = hoành độ tiếp điểm x0 bằng: A) B) C) - D) -2, Câu 4: Tiếp tuyến (C): y = x3 điểm M0(-1;-1) là: Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 16 A) y = 3x B) y = 3x + C) y = -3x -4 p Câu 5: Hàm số y = e2sinx có hệ số góc tiếp tuyến x= là: A) k =2e B) k = C) k = 3e e Câu 6: Cho hàm số y = 2x + + A) k =3 B) k = -11 ( - 4x ) Câu 8: Hàm số y = B) y' = C) k = 11 ( - 4x ) B) -2 D) k = -14 C) y' = ( - 4x ) x+1 có đạo hàm x0 = bằng: x-1 A) D) k = 3e (C), hệ số góc tiếp tuyến x0 = là: x-1 2x + Câu 7: Hàm số y = có đạo hàm: - 4x A) y' = D) y = 3x - D) y' = C) -1 -x + 2x - Câu 9: Hàm số y = có đạo hàm: x-1 -x2 + 2x x - 2x A) y = B) y = 2 ( x - 1) ( x - 1) C) y = 14 ( - 4x ) D) -x + 2x - ( x - 1) D) y = x - 2x + ( x - 1) 1  Câu 10: Đạo hàm hàm số : y =  x - ÷ x  1  A) y' =3  x - ÷ x  B) y' = ( x +1) x 2 3 ( x -1) ( 2x +1)   C) y' =  2x + ÷ x   D) y' = x4 Câu 11: Cho hàm số y = (x4 + 2x2 + 2)2, f’(0) : A) B) C) D) x − 3x Câu 12: Đạo hàm hàm số y = x2 + : x−3 A) 4x B) x2 C) 3x D) 4x2 Câu 13:Gọi u hàm số theo biến số x Công thức đạo hàm hàm số ? u' (a > 0, a ≠ 1) B) y = cotgu Þ y’ = - u’ (1 + cotg2u) u ln a u' C) y = u Þ y’ = D) Ba công thức u f'(1) πx Câu 13: Cho hai hàm số f(x) = x2 g(x) = 4x + sin : g'(1) A) y = loga |u| Þ y’ = A) B) 0,4 C) 1/2 Câu 14: Hàm số y = cos 4x có đạo hàm là: A) -5sin4x B) -5cos4 4x Câu 15: Tìm khẳng đònh sai? ( ) A) e-x / = -e-x Câu 16: Cho hàm số y = + Câu 17: Hàm số y = A) C) -5sin4xcos4x B) (sinx)’ = -cosx C) ( cotgx ) = / D) -20sin4xcos4x cos x - D) ( tgx ) = / cos2 x biểu thức M = xy’’ + 2y’ x A) B) x D) – e -e -x C) D) có f' ( 1) bằng: B) Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 C) e2 -1 2e D) e2 +1 2e 17 Câu 18: Đạo hàm hàm số y = ecosx x = A) e B) π là: C) D) -1 π Câu 19: Đạo hàm hàm số y = ecosx sinx x = là: A) e B) C) Câu 20: Hàm số sau đạo hàm hàm số y = e A) cos2x esin 2 B) esin x sin2x x D) -1 sin x C) esin x cos2x 1 e D) hàm số khác Câu 21: Hàm số y = lnx có f'  ÷bằng : A) B) -1 Câu 22: Đạo hàm hàm số y = xlnx – x : A) y’ = lnx + x C) e +1 x B) y’ = C) y’ = lnx khác Câu 23: Hàm số y = ln(sinx) có đạo hàm bằng: A) sinx B) D) -e x sinx C) − Câu 24: Hàm số sau đạo hàm y = ln |sinx| ? A) ln | cosx| B) cotx C) tanx D) hàm số sinx B) π bằng: C) - B) -1 C) D) cotgx D) hsố khác Câu 25: Đạo hàm hàm số y = ln |cosx + sinx| x = A) -2 +2 Câu 26: Cho hàm số y = f ( x) = ln(2 − x + 1) Tính f’(0) A) -2 Câu 27: Hàm số y = ln(x + A) x +1 Câu 28: Hàm số y = ln x ( D) 1 + x2 ) ( 1+e x - - ln B) y' = ) C) x D) + x2 + x2 C) y' = + ex ex D) y' = + ex + ex ex x + - ln A) + ex ex B) + ex Câu 33: Hàm số y = lnx có f”(-2) bằng: A) 1/2 B) -1/2 Câu 34: Cho hàm số y = A) 1 + e x + có y’ là: + x + Tính f’(2): x A) B) C) 2 1 Câu 31:Cho y = f(x) = ln ( + x ) - ln ( + x ) Tính f’(1): 2(1 + x) A) 1/2 B) 1/4 C).1/8 x e Câu32: Đạo hàm hàm số y = ln : + ex Câu 29: Cho y = f(x) = -2 B) + x2 A) y' = + e + x ) có đạo hàm : 2x D) - C) D) D) 1/12 2e x D) ( 1+ e ) C) 1/4 x 2e x + ex D) -1/4 2x − x Biểu thức M = y y’’ + : Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 B) C) D) 18 Biểu thức xy’’ + 2y’ bằng: x Câu 35: Cho hàm số y = - A) B) Câu 36: Hàm số y = x.ex có f(3)( 0) bằng: A) B) C) D) 10 C) D) 3e x2 Câu 37: Cho hàm số y = x.e , đạo hàm cấp hai y’’ x = : A) 10e B) 8e C) 6e Câu 38: Hàm số y = x.ex thỏa đẳng thức : A) y" - y' = ex B) y (3) - 3y' + 2y = (n) x C) y = ( n + x ) e D.) 4e D) tất A, B, C Câu 39: Cho hàm số y= xe thỏa đẳng thức : A) y’’ – 2y’ + = B) y’’ – 2y’ – = C) y’’ – 2y’ + y = D) y’’ – 2y’ + 3y = -x Câu 40: Cho hàm số y = x.e Chọn hệ thức đúng: A) (1-x)y’ = xy B) xy’ = (1+x)y C) xy’ = (1-x)y D) (1+x)y’ = (x-1)y x Câu 41: Cho hàm sớ y=e x (x ≠ 0) Đẳng thức nào sau đúng? A) y’-yln2y = B) 2y’+ln2y=0 C) y’-2yln2y = D) y’+yln2y=0 -x Câu 42: Cho hàm số y = e sin x Chọn hệ thức đúng: A) y’ + 2y” - 2y = B) y” + 2y’ + 2y = C) y” - 2y’ - 2y = D) y’ - 2y” + 2y = cosx Câu 43: Hàm số y = có vi phân là: A) dy = -sinx.3cosx dx B) dy = -sinx.3cosx ln3dx C) dy = sinx.3cosx ln3dx D) dy = 3cosx dx Câu 44: Cho hàm số f(x) = (x2 – 1) x + Vi phân df(1) : B) 2dx C) - 2dx A) 2dx Câu 45: Cho hàm số y = A) y’ > ( D) 2dx x + 3x - 9x + Dấu y’ miền xác đònh R là: B) y’ < C) y' ≤ D) y' ≥ ) x Câu 46: Cho hàm số y = - x e Tìm x thỏa : y’ = A) B) 0;1 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 C) 1± D) -3; 19 TỐN ƠN TẬP CHƯƠNG II GIẢI TÍCH 11: Thầy HỒ ĐỨC TRIỀU Trắc nghiệm khách quan 1/ Có số tự nhiên có chữ số mà chữ số số chẵn: A.12 B.16 C.20 D.24 2/ Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 ta lập số tự nhiên có chữ số: A 1080 B 960 C.920 D.840 3/ Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 ta lập số tự nhiên có chữ số khác : A.480 B.300 C.240 D.200 4/ Từ chữ số 0,1,2,3,4,5,6 lập số tự nhiên chẵn có chữ số: A.120 B.152 C.168 D.180 5/ Trong khơng gian cho tập hợp gồm điểm, khơng có điểm đồng phẳng Số tứ diện với đỉnh thuộc tập hợp cho : A.120 B.126 C 128 D.256 6/ Một câu lạc có 25 thành viên Số cách chọn ban quản lí gồm chủ tịch, phó chủ tịch thư ký là: A 13800 B 6900 C 5600 D Một kết khác 7/ Một thi trắc nghiệm có 10 câu hỏi Mỗi câu có phương án trả lời Số phương án trả lời bằng: A 410 B 104 C 4x10=40 D Kết khác 8/ Số số tự nhiên chia hết cho có chữ số bằng: A 6!x4! B 6x5=30 C 180000 D KQ khác 9/ Số số tự nhiên có chữ số khác đơi khác mà tổng chữ số chúng bằng là: A.6 B.12 C 24 D.36 10/ Xếp cầu trắng ( khác nhau) cầu xanh ( khác ) 10 vị trí xếp theo dãy, cho màu khơng đứng cạnh Số cách xếp là: A.12! B.14000 C 240 D 28800 11/ Từ số 0,1,2,3,4,5 lập số tự nhiên có chữ số khác chia hết cho 9: A.24 B.18 C.16 D.12 12/ Từ số 1,2,3,4,5,6 lập số tự nhiên có chữ số khác thiết phải có chữ số 1: A.240 B 180 C 120 D.Kết khác 13/ Số đường chéo thập giác lồi bằng : A 35 B.170 C.405 D.KQ khác 14/ Một đa giác lồi có 740 đường chéo, Số cạnh đa giác dó bằng: A.15 B.20 C.30 D.40 15/ Một tổ có 12 học sinh chia thành nhóm gồm học sinh, học sinh học sinh Số cách chia bằng: A.8500 B.27720 C.7200 D KQ khác 16/ Một bình chứa cầu xanh cầu trắng Chọn ngẩu nhiên cầu Số cách chọn để cầu trắng là: A.256 B.252 C.205 D.125 17/ Một trận giao hữu bong bàn Đội A có người , đội B có người Mỗi đội chọn người, sau người chọn đội A đấu với người chọn đội B Số trường hợp xảy bằng: A.14000 B.16800 C.24000 D.25200 18/ Một bình đựng cầu xanh, cầu trắng cầu vàng.Chọn cầu Số cách chọn để xanh , trắng, vàng là: A.2520 B.1800 C.1600 D.1200 19/ Một bình đựng cầu xanh, cầu trắng cầu vàng Số cách chọn cho màu là: A.20 B.26 C.32 D.34 20/ Có bì thư tem thư Chọn bì thư tem thư, sau dán tem vào bì chọn ( bì tem ).Số trường hợp xảy là: A.3360 B.2800 C.2240 D.1680 21/ Từ chữ số 1,2,3,4 lập số tự nhiên có chữ số khác Tổng giá trị tất số lập thành bằng: A.55550 B.66660 C.44440 D.33330 22/ Xếp có thự tự sách tốn, sách lí sách văn giá sách Số cách xếp để mơn nằm cạnh : A.120000 B.110000 C.103680 D.KQ khác 23/ Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ đến 10 Chọn ngẫu nhiên thẻ Gọi A biến cố để tổng số thẻ khơng vượt q Số phần tử A là: A.2 B.3 C.4 D.5 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 20 24/ Một bình đựng cầu xanh, cầu đỏ, cầu vàng Chọn ngẫu nhiên Xác suất để khác màu bằng: A.3/5 B.3/7 C.3/11 D.3/14 25/ Gieo xúc sắc cân đối Xác xuất để số chấm xuất mặt xúc sắc bằng là: A.5/36 B.1/9 C.1/18 D.1/36 26/ Gieo đồng xu cân đối.Xác suất để 1đồng xu lật sấp bằng: A.31/32 B.21/32 C.11/32 D.15/16 27/ Một bình đựng bi xanh bi trắng Chọn ngẫu nhiên Xác suất đẻ tồn xanh là: A.1/30 B.1/20 C.1/15 D.KQ khác 28/ Có hộp đựng thẻ, hộp đựng 12 thẻ đánh số từ đến 12 Từ hộp rút ngẫu nhiên thẻ Xác suất để thẻ rút có thẻ đánh số 12 là: A.23/144 B.25/144 C.24/144 D.1/6 29/ Gieo xúc sắc cân đối Xác suất đẻ tổng số chấm xuất xúc sắc bằng là: A.1/36 B.25/216 C.1/72 D.23/216 30/ Ba người bắn vào bia Xác suất để người thứ nhất, thứ hai,thứ ba bắn trúng đích 0,8 ;0,6 ;0,5 a) Xác suất để người bắn trúng đích bằng : A.0,24 B.0,48 C.0,4 D.0,45 b) Xác suất để có người bắn trúng đích bằng: A 0,9 B.0,92 C.0,96 D.0,98 c) Xác suất để có người bắn trúng đích bằng: A.0,24 B.0,46 C.0,96 D.0,92 31/Chọn ngẫu nhiên cầu từ bình đựng cầu xanh cầu trắng.Xác suất để cầu trắng bằng: A 51/55 B.52/55 C.53/55 D.54/55 32/Chọn ngẫu nhiên cầu từ bình đựng cầu xanh cầu đỏ.Xác suất để màu bằng: A.85/1001 B.95/1001 C.105/1001 D.KQ khác 33/ Nếu An = 12n giá trị n bằng: A.4 B.5 C.6 D.7 34/ Nếu Cn = 55 giá trị n bằng: 35/Nếu C = 12n giá trị n bằng: n x A.9 B.10 C.11 D.12 A.10 B.11 C.12 D.13 36/Nếu C + C + C = x / giá trị x bằng: A.4 x x B.5 C.6 D.7 x 37/Nếu 3Px = A3 giá trị x bằng:A Khơng tồn x ; B.x lấy giá trị ngun dương ; C.x=1,x=2; D.x=3 38/Nếu 1/ C − 1/ C = 1/ C giá trị x bằng: A.1 B.2 C.3 D.4 12 39/ Hệ số x khai triễn (1+x) bằng: A.820 B.792 C.220 D.210 40/Hệ số x5trong khai triễn(1-2x)10 bằng : A.-8064 B.-7680 C.-3720 D.-13440 B.16C84 C.32C83 D.KQkhác 41/Hệ số x5y3 khai triễn (2x+y)8 bằng: A.8C8 42/Trong khai triễn (x+1/x)10 Số hạng khơng chứa x bằng: A.252 B.256 C.128 D.45 43/Gía trị tổng A = C7 + C7 + .C7 Bằng: A.31 B.63 C.255 D.127 x x x 44/Gía trị tổng B = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 − C10 + C10 − C10 + C10 Bằng: A.9 B.10 C.0 D.210 45/Trong khai triễn (x+1)4+(x+1)5+(x+1)6 Hệ số x3 bằng:A.40 B.34 C.52 D.84 n −1 n C + C + C + + C = 126 46/Trong khai triễn (1+x) biết tổng hệ số n Hệ số x3 bằng: n n n A.35 B.21 C.20 D.15 n 47/Trong khai triễn (3x +1/x) hệ số x là:34Cn5 Gía trị n là: A.15 B.12 C.9 D n 20 C + C + C + C = − 48/ Cho biết n +1 Gía trị n là: A.16 B.14 C.12 D.10 n +1 n +1 n +1 20 49/Trong khai triễn (1+3x) với số mũ tăng dần ,hệ số số hạng đứng là: A.39 C20 10 B.310 C20 11 C.311C20 50/Trong khai triễn (x-2/x3)18 Hệ số x2 bằng : A.8C18 2n 51/ C2 n + C2 n + C2 n + + C2 n Bằng: A.2 n-2 B.2 n-1 10 12 D.312 C20 B.16C18 C.22n - 1 2 3 n n 52/ Cn + 6Cn + Cn + Cn + + Cn bằng: A.2077 n 2 3 n n n 53/ − 2Cn + Cn − Cn + + ( −1) Cn bằng : A.(-1) n C.32C18 D.64C18 D.22n-2 B.7 2n B.0 C.7 n C.(-1) n+1 D.60+1+2+++ n D.1 n n 54/Cho biết Cn + 2Cn + 4Cn + + Cn = 243 Khi n bằng:A.5 B.4 C.6 D.7 55/Từ chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 thiết lập tất số có chữ số khác Hỏi số thiết lập có số mà chữ số đứng vị trí giữa: A.40330 B.40300 C.40210 D.40320 56/Tìm tất số tự nhiên có chữ số cho số chữ số đứng sau lớn chữ số đứng liền trước Chọn đáp số đúng: A.126 B128 C.136 D.512 57/Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm n điểm, khơng có điểm thẳng hàng Số đoạn thẳng với hai điểm đầu thuộc P là: A.n2 B.n(n-1) C.n(n+1) D.n(n-1)/2 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 21 58/Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 lập số tự nhiên có chữ số khác chia hết cho bằng: A.22 B.20 C.16 D.24 59/Mỗi tờ vé số có chữ số(Đánh từ 00000 đến 99999).Số tờ vé số có tất số khác đơi là: A.5200 B.30240 C.2800 D.2640 60/Một thang máy chở người lên tòa nhà 10 tầng Có trường hợp xẩy để có tầng người, tầng người tầng người: A.43200 B.21600 C.18000 D.14400 61/Hai người bạn X,Y câu cá Xác suất để X câu được(ít cá) 0,1; xác suất để Y câu cá 0,15.Sau buổi câu, hai người góp cá lại Xác suất để hai người bạn khơng trở tay khơng là: A.0,235 B.0,015 C.0,085 DKQKhác 62/Có hộp , hộp đựng thẻ đánh số từ đến Chọn ngẫu nhiên hộp thẻ Xác suất để tổng hai thẻ rút khơng nhỏ là: A.0,96 B.0,92 C.0,84 D.0,72 Bài tập tự luận: Thầy Hồ Đức Triều 1) Từ chữ số: ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 lập số tự nhiên a) lẻ gồm chữ số ; b) lẻ gồm chữ số khác ; c) chẳn gồm chữ số ;d) chẳn gồm chữ số khác ;e) lẻ thuộc khoảng (2000 ; 3000) ;f) lẻ thuộc khoảng (2000 ; 3000) chữ số phải khác ;g) nhỏ 300 ;h) lớn 30 tối đa có chữ số ;i) có chữ số khác bắt đầu 24 ;k) có chữ số khác khơng bắt đầu 241 ;m) có chữ số khác hai chữ số cuối theo thứ tự lập thành số có hai chữ số bội n) có chữ số khác cho chữ số chẳn, lẻ đứng xen kẽ ;o) có chữ số cho hai chữ số đứng kề phải khác ;p) chia hết cho chữ số khác ; có ba chữ số khác tổng ba chữ số bằng 2) Từ chữ số: 0; ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 lập số tự nhiên a) lẻ gồm chữ số ; b) lẻ gồm chữ số khác ; c) chẳn gồm chữ số ;d) chẳn gồm chữ số khác ;e) lẻ thuộc khoảng (2000 ; 3000) ;f) lẻ thuộc khoảng (2000 ; 3000) chữ số phải khác ;g) nhỏ 300 ;h) lớn 30 tối đa có chữ số ;i) có chữ số khác bắt đầu 24 ;k) có chữ số khác khơng bắt đầu 241 ;m) có chữ số khác hai chữ số cuối theo thứ tự lập thành số có hai chữ số bội n) có chữ số khác cho chữ số chẳn, lẻ đứng xen kẽ ;o) có chữ số cho hai chữ số đứng kề phải khác ;p) chia hết cho chữ số khác 3) Một lớp học có 10 HS nam 15 HS nữ Có cách thành lập nhóm gỗm người cho nam nữ 4) Biển đăng ký xe tơ có chữ số hai chữ 26 chữ ( bỏ chữ I O) Chữ số khác Số tơ đăng ký nhiều 5) Một người có áo ( có áo trắng) cà vạt ( có cà vạt màu vàng) Hỏi người có cách chọn - cà vạt cho a) Màu áo màu cà vạt tùy ý ;b) chọn áo trắng khơng chọn cà vạt màu vàng ) Trong mặt phẳng cho đa giác H có 30 cạnh Hỏi a) có tam giác mà ba đỉnh đỉnh H ;b) số tam giác câu a) có tam giác mà 1) có hai cạnh cạnh H ;2) có cạnh cạnh H ;3) khơng có cạnh cạnh H ) Cho hai đường thẳng song song a,b Xét tập H có 30 điểm khác nhau, đường thẳng a có 10 điểm đường thẳng b có 20 điểm H Có tam giác mà đỉnh thuộc H 8) Tìm số hạng chứa x7 khai triễn nhị thức sau đây: (1 − x − x )15 9) Cho n số ngun dương thỏa mãn : (2 x − n ) x3 Cn3 − Cnn−−13 = Cnn−−12 Cn1+ Tìm số hạng chứa x6 khai triễn nhị thức 10) Cho nhị thức Niu Tơn: (2nx + 3n ) Tìm số hạng khơng chứa x ,biết 2nx C30n + C31n + C32n + + C33nn = 64 11) Gieo ngẫu nhiên đồng xu xúc sắc Khơng gian mẫu có phần tử 12) Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ đến 10 Chọn ngẫu nhiên thẻ Gọi A biến cố để tổng số thẻ chọn khơng vượt q Số phân tử A Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 22 13) Một bình đựng cầu xanh, cầu đỏ, cầu vàng Chọn ngẫu nhiên Tính xác suất để cầu khác màu 14) Gieo xúc sắc cân đối.Tính xác suất để chấm xuất mặt xúc sắc bằng 15) Gieo đồng xu cân đối Tính xác suất để đồng xu lập sấp 16) Gieo xúc sắc cân đối Tính xác suất để tổng số chấm xuất hai mặt xúc sắc bằng 17) Một bình đựng cầu xanh cầu trắng Chọn ngẫu nhiên cầu.Tính xác suất để cầu tồn xanh 18) Một bình đựng cầu xanh,6 cầu trắng Chọn ngẫu nhiên quả.Tính xác suất để xanh,2 trắng 19) Một bình đựng 12 cầu,đánh số từ đến 12 Chọn ngẫu nhiên cầu.Tính xác suất để cầu chọn có số khơng vượt q 20) Gieo xúc sắc cân đối Tính xác suất để tổng số chấm xuất hai mặt xúc sắc khơng vượt q 21) Có hai hộp đựng thẻ, hộp đựng 12 thẻ , đánh số từ đến 12 Từ hộp rút ngẫu nhiên thẻ.Tính xác suất để thẻ rút có thẻ đánh số 12 22) Gieo xúc sắc cân đối.Tính xác suất để tổng số chấm xuất xúc sắc bằng 23) Gieo xúc sắc cân đối lần.Tính xác suất để tổng số chấm xuất sau lần gieo khơng vượt q 24) Gieo xúc sắc cân đối Tính xác suất để mặt xuất 25) Chọn ngẫu nhiên cầu từ bình đựng xanhvà trắng.Tính xác suất để cầu trắng 26) Chon ngẫu nhiên cầu từ bình đựng xanh trắngTính xác suất để màu 27) Gieo đồng xu cân đối.Tính xác suất để đồng xu sấp 28) qn rút từ 13 qn chất rơ(2,3…10,J,Q,K,A) a) Tính xác suất để qn khơng có Qvà K b)Tính xác suất qn có K Q hai c)Tính xác suất qn để rút K Q 29) Một bình đựng 16 viên bi, có7 viên trắng, viên đen viên đỏ Lấy ngẫu nhiên viên Tính xác suất để a) Lấy bi đỏ b)Lấy viên khơng đỏ c)Lấy viên đỏ, viên đen, viên trắng 30) Có ba bình A,B,C, bình chứa cầu xanh, cầu trắng , cầu đỏ Từ bình lấy ngẫu nhiên Tính xác suất để a) đơi khác b) có màu giống c) màu, khác màu 31) bạn Nam bạn Nữ xếp ngồi ngẫu nhiên vào ghế xếp thành hai dãy đối diện Tính xác suất biến cố a) Nam Nữ ngồi đối diện b)Nữ ngồi đối diện 32) Một hộp đựng bi xanh, bi đỏ, bi tím bi vàng Biết rằng khơng có bi màu giống hệt Hỏi có cách lấy từ hộp bi cho: a) Có viên màu b) Đủ màu c) Khơng đủ màu d) viên màu vàng e) Có viên màu f) Tối đa màu k) Có màu 33) Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 a) Có thẻ lập số tự nhiên có chữ số khác đồng thời chữ số chữ số khơng đứng cạnh b) Người ta lập tất số tự nhiên có chữ số khác đơi chọn ngẫu nhiên số số lập Tính xác suất để số chọn có số lớn 2015; có số lớn 2015 34) Có 10 người dự kỳ thi cơng chức Ở phần thi viết , giám khảo đưa cho người 10 phong bì dán kín, phong bì có câu hỏi kiểm tra( hai phong bì khác đựng hai câu hỏi khác nhau); người dự thi chọn phong bì số để xác định câu hỏi Hãy tính xác xuất để 10 câu hỏi mà 10 người thi chọn đơi khác nhau, biết rằng phong bì có hình thức giồng hệt 10 câu hỏi kiểm tra người dự thi 35) Tại điểm thi kỳ thi THPTQG có 15 phòng thi, gồm phòng thi, phòng có 24 thí sinh phòng, phòng có 25 thí sinh Sau buổi thi , phóng viên truyền hình chọn ngẫu nhiên 15 thí Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 23 sinh số thí sinh dự thi để vấn Giả sử khả chọn để vấn tất thí sinh Tính xác suất để 15 thí sinh chọn vấn khơng có thi sinh thi chung phòng 36) Gọi S tập hợp tất số tự nhiên có chữ số khác Lấy ngẫu nhiên số S Tính xác suất để số chọn chia hết cho 25 n   37) Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển nhị thức Newton  + x ÷ , biết tổng hệ số x  khai triển bằng 4096 , n số ngun dương x> 38) Một đề thi gồm câu chọn từ 15 câu dễ ; 10 trung bình ; câu khó Đề thi gọi tốt có đủ loại dễ, trung bình, khó số câu dễ khơng câu Tính xác xuất biến cố chọn đề thi tốt 39) Gọi X tập hợp số tự nhiên gồm sáu chữ số đơi khác tạo thành từ số 1;2;3;4;5;6;7;8;9 Chọn ngẫu nhiên số từ tập hợp X Tính xác suất để số chọn có số chữ số chẵn khơng số chữ số lẻ 40) Một hộp đựng bi có viên bi màu trắng ,4 viên bi màu đỏ , viên bi màu vàng Chọn ngẫu nhiên viên bi Tính xác xuất để viên bi chọn có viên bi màu trắng , viên bi màu đỏ viên bi màu vàng ON TAP CHUONG I Cho đường thẳng d có phương trình x+y - =0.Phép hợp thành phép đối xứng tâm O(0;0) r phép tịnh tiến theo v (3;2) biến d thành đường thẳng nào? A x+y - =0 B 3x+3y - 2=0 C x+y+2 =0 D x+y - 3=0 Câu 2: Cho M(2;3) Hỏi điểm điểm sau ảnh M phép đối xứng trục d:x+y = 0? A N(2; - 3) B Q( - 3; - ) C P(3;2) D S(3; - 2) Câu 3: Cho M(1;1) Hỏi điểm điểm sau ảnh M qua phép quay tâm O(0;0),góc quay 450 ? A Q(0; ) B N( ;0) C P(0:1) D S(1; - 1) Câu 4: Cho M( - 2;4).Hỏi điểm điểm sau ảnh M qua phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k =- ? A S( - 4; - 8) B P( - 8;4) C Q(4; - 8) D N(4;8) Câu 5: Cho đường thẳng d:x - y + 4= Hỏi đường thẳng đường thẳng sau có ảnh d phép đối xứng tâm I(4;1)? A x - y+ =0 B x - y - 10 = C x - y - 8=0 D x - y +6= Câu 1: Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 24 Cho đường thẳng d có phương trình 2x - y = 0.Phép đồng dạng hợp thành phép vị tự tâm O(0;0),tỉ số k = - phép đối xứng trục Oy biến d thành đường thẳng nào? A 2x+y =0 B 2x - y =0 C 4x - y =0 D 2x+y - 2=0 r Câu 7: Cho A(2;5).Hỏi điểm điểm sau ảnh A qua phép tịnh tiến theo v (1;2) ? A Q(3;7) B P(4;7) C M(3;1) D N(1;6) Câu 8: Cho M(2;3) Hỏi điểm điểm sau có ảnh M qua phép đối xứng trục Oy ? A N(2; - 3) B P(3;2) C Q( - 2; 3) D S(3; - 2) Câu 9: Cho M(3; - 1) I(1;2) Hỏi điểm điểm sau ảnh M phép đối xứng tâm I ? A N(2;1) B P( - 1;3) C S(5; - 4) D Q( - 1;5 ) Câu 10: Cho đường tròn (C) có phương trình (x - 2)2 +(y - 2)2 =4 Phép đồng dạng hợp thành phép vị tự tâm O(0;0),tỉ số k =1/2 phép quay tâm O(0;0) góc quay 90 biến (C) thành đường tròn nào? A (x+2)2 +(y - 1)2 =1 B (x - 1)2 +(y - 1)2 =1 C (x+1)2 +(y - 1)2 =1 D (x - 2)2 +(y 2)2 =1 Câu 11: Cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1)2 +(y+2)2 =4 Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - biến (C) thành đường tròn nào? A (x - 4)2 +(y - 2)2 =4 B (x - 4)2 +(y - 2)2 =16 C (x+2)2 +(y - 4)2 =16 D (x+2)2 +(y+4)2 =16 Câu 12: Cho M(2;4).Phép đồng dạng hợp thành phép vị tự tâm O(0;0),tỉ số k =1/2 phép đối xứng trục Oy biến M thành điểm nào? A Q( - 1;2) B P( - 2; 4) C M(1; - 2) D N(1;2) Câu 13: Cho đường thẳng d:x = Hỏi đường thẳng đường thẳng sau ảnh d phép đối xứng tâm O(0;0) ? A y = B y = - C x = D x = - Câu 14: Cho M(2;3) Hỏi điểm điểm sau ảnh M qua phép đối xứng trục Ox ? A Q(2; - 3) B P(3;2) C N(3; - 2) D S( - 2;3) Câu 15: Cho tam giác ABC có A cố định.Hai điểm B,C thay đổi cho AB=2 ,AC=5.Dựng tam giác BCD cho D khác phía với A BC.Xác định góc BAC để AD có độ dài lớn A 1350 B 1200 C 600 D 900 Câu 16: Cho đường thẳng d có phương trình x+y - =0.Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k = - biến d thành đường thẳng nào? A 2x+2y - =0 B x+y+4=0 C 4x+4y - 5=0 D x+y - =0 r Câu 17: Cho A(4;5).Hỏi A ảnh điểm điểm sau qua phép tịnh tiến theo v (2;1) ? A M(6:6) B N(1;6) C Q(2;4) D P(4;7) Câu 18: Trong mặt phẳng, xét hình bình hành ABCD có A C cố định B chạy đường tròn tâm O bán kính R (cho trước) Khi đỉnh D có tính chất ? A Chạy cung tròn B Cố định C Chạy đường thẳng D Chạy đường tròn có bán kính R tâm O’, đối xứng O qua điểm I trung điểm đoạn AC Câu 19: Cho tam giác ABC điểm M nằm tam giác cho:MC = MB2 +MA2 Tính góc BMA A 900 B 1500 C 1200 D 1350 Câu 20: Cho đường thẳng d có phương trình 2x+y - =0.Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số k =2 biến d thành đường thẳng nào? A 2x+y+3 =0 B 4x+2y - 5=0 C 2x+y - 6=0 D 4x - 2y - =0 Câu 21: Cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1)2 +(y+2)2 =4.Phép hợp thành phép đối xứng r trụcOy phép tịnh tiến theo v (2;1) biến (C) thành đường tròn nào? A (x - 1)2 +(y - 1)2 =4 B x2 +y2 =4 C (x - 2)2 +(y - 6)2 =4 D (x - 2)2 +(y 3)2 =4 Câu 6: Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 25 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 26 [...]... = 1- m có nghiệm x ∈  − ;   2 2 A) - 3 ≤ m ≤ 1 B) 1 ≤ m ≤ 3 C) - 2 ≤ m ≤ 6 + k 2π + k 2π D) - 1 ≤ m ≤ 3 CHUN ĐỀ : MŨ – LƠGARIT ĐỀ 02 C©u 1 : Số nghiệm của phương trình: 3x − 31− x = 2 là A 0 B 3 C 1 C©u 2 : log 2 x + 3 = 1 + log 3 y (x; y) là nghiệm của hệ  Tổng x + 2 y bằng D 2 log 2 y + 3 = 1 + log 3 x Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 11 A C©u 3 : A C©u 4 : C 6 B 9 39 x 1− x Số nghiệm của... phép đối xứng r trụcOy và phép tịnh tiến theo v (2;1) biến (C) thành đường tròn nào? A (x - 1)2 +(y - 1)2 =4 B x2 +y2 =4 C (x - 2)2 +(y - 6)2 =4 D (x - 2)2 +(y 3)2 =4 Câu 6: Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 25 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 26 ... 9x + 1 Dấu của y’ trên miền xác đònh R là: 3 B) y’ < 0 C) y' ≤ 0 D) y' ≥ 0 ) 2 x Câu 46: Cho hàm số y = 3 - x e Tìm x thỏa : y’ = 0 A) 1 2 B) 0;1 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 C) 1± 2 3 D) -3; 1 19 TỐN ƠN TẬP CHƯƠNG II GIẢI TÍCH 11: Thầy HỒ ĐỨC TRIỀU Trắc nghiệm khách quan 1/ Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà cả 2 chữ số đều là số chẵn: A.12 B.16 C.20 D.24 2/ Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 ta lập được... −2 + 2 ln 2 C 4 − 2 ln 2 D 1 C©u 58 : Giá trị nhỏ nhất , giá trị lớn nhất của hàm số y = trên đoạn theo thứ tự là : A 0 và B 0 và e C và e D 1 và e x C©u 59 : 1 2 Tập nghiệm của bất phương trình: x −2 x − ≤ 0 là 2 2 2 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 15 A ( −∞; 0] B ( −∞;1] Câu 1: Cho 2 hàm số f(x) = tgx và g(x) = ln(1 – x) thì C [ 2; +∞ ) D [ 0; 2] f'(0) bằng : g'(0) A) 1 B) 2 C) – 1 D) – 2 Câu 2: Tiếp tuyến... 2 D) -2, 2 Câu 4: Tiếp tuyến của (C): y = x3 tại điểm M0(-1;-1) là: Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 16 A) y = 3x B) y = 3x + 2 C) y = -3x -4 p Câu 5: Hàm số y = e2sinx có hệ số góc tiếp tuyến tại x= là: 6 3 A) k =2e B) k = C) k = 2 3e e 2 Câu 6: Cho hàm số y = 2x + 1 + A) k =3 B) k = 9 -11 ( 1 - 4x ) Câu 8: Hàm số y = B) y' = 2 C) k = 1 11 ( 1 - 4x ) B) -2 D) k = 0 -14 C) y' = 2 ( 1 - 4x ) x+1 có đạo hàm... y = x.lnx có đạo hàm là : Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 12 A C©u 17 : B lnx + 1 Đạo hàm của hàm số y = 2 x C lnx 2 2 x −1 C©u 18 : x −1 2 1 x −1 2 1 x  ÷ − x  ÷ 5 5 x 1 2 3( x −1) + 12 =1 (*) Số nghiệm của phương trình (*) là: 2x C 1 9−a 6 + 2a B x −1 2 1 x  ÷ + x  ÷ 5 5 D 3x x Cho phương trình: 2 − 6.2 − 9−a 6 − 2a x B  ÷ ln −  ÷ ln 5 5 5 5 A Vơ nghiệm B 2 C©u 19 : Tính... nằm cạnh nhau là : A.120000 B .110 000 C.103680 D.KQ khác 23/ Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ 1 đến 10 Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ Gọi A là biến cố để tổng số của 3 thẻ khơng vượt q 8 Số phần tử của A là: A.2 B.3 C.4 D.5 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 20 24/ Một bình đựng 5 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ, 3 quả cầu vàng Chọn ngẫu nhiên 3 quả Xác suất để 3 quả khác màu bằng: A.3/5 B.3/7 C.3 /11 D.3/14 25/ Gieo 3 con xúc... = C a5 D a3 B α (x 2 + x)α +1 (2 x + 1) D α (x 2 + x)α −1 x Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 13 A Có một cực tiểu B Có một cực đại C D Khơng có cực trị Có một cực đại và một cực tiểu x x C©u 31 : Nghiệm của phương trình 3 + 5 + 3 − 5 = 3 x 2 là: ( A C C©u 32 : A C©u 33 : ) ( ) x = 2 hoặc x = -3 B Đáp án khác x = 0 hoặc x = -1 D x = 1 hoặc x=-1 Số nghiệm của phương trình ln3x – 3ln2x – 4lnx+ 12 = 0 là 1 B 3... đó chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước nó Chọn đáp số đúng: A.126 B128 C.136 D.512 57/Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm n điểm, trong đó khơng có 3 điểm nào thẳng hàng Số các đoạn thẳng với hai điểm đầu thuộc P là: A.n2 B.n(n-1) C.n(n+1) D.n(n-1)/2 Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 21 58/Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 4 bằng:... hạng khơng chứa x ,biết 2nx 2 C30n + C31n + C32n + + C33nn = 64 11) Gieo ngẫu nhiên một đồng xu và một con xúc sắc Khơng gian mẫu có bao nhiêu phần tử 12) Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ 1 đến 10 Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ Gọi A là biến cố để tổng số của 3 thẻ được chọn ra khơng vượt q 8 Số phân tử của A là bao nhiêu Bài Tập trắc nghiệm ĐS 11 22 13) Một bình đựng 5 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ, 3 quả cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay