Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập

3 375 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2016, 21:31

Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ? 1,Bài toán Tóm tắt D C B A 2cm ? cm Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 x 3 = 6 (cm) Đáp số: 6 cm Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Tóm tắt D C B A 2cm ? cm Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 x 3 = 6 (cm) Đáp số: 6 cm Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. 1,Bài toán 2,Thực hành Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần 1,Bài toán 2,Thực hành Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? 6 tuổi ? Tuổi Em: Chị: Bài giải Năm nay tuổi của chị là: 6 x 2 = 12 (tuổi) Đáp số: 12 tuổi Tóm tắt Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần 1,Bài toán 2,Thực hành Bài 1( trang 33) 7 quả ? quả Con: Mẹ: Bài giải Số quả cam mẹ hái được là: 7 x 5 = 35 (quả) Đáp số: 35 quả Tóm tắt Bài 2( trang 33) Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ? Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần 1,Bài toán 2,Thực hành Bài 1( trang 33) Bài 2( trang 33) Bài 3( trang 33): Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu): Số đã cho Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị Gấp 5 lần số đã cho 8 3 0 6 15 11 0574 35 12 20 9 30 5 25 10 Thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ? 1,Bài toán Tóm tắt D C B A 2cm ? cm Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 x 3 = 6 (cm) Đáp số: 6 cm Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. 2,Thực hành Bài 1( trang 33) Bài 2( trang 33) Bài 3( trang 33) Giải tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp số lên nhiều lần - Luyện tập Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, trang 33 SGK Toán 3: Gấp số lên nhiều lần Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Hướng dẫn giải Năm tuổi chị là: × = 12 (tuổi) Đáp số: tuổi Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Con hái cam, mẹ hái gấp lần số cam Hỏi mẹ hái cam? Hướng dẫn giải Số cam mẹ hái là: × = 35 (quả cam) Đáp số: 35 (quả cam) Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Số cho Nhiều số cho đơn vị Gấp lần số 15 cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải Số cho Nhiều số 11 12 10 15 30 20 35 25 cho đơn vị Gấp lần số cho Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 34 SGK Toán 3: Luyện tập gấp số lên nhiều lần Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Một buổi tập múa có bạn nam, số bạn nữ gấp lần số bạn nam Hỏi buổi tập múa có bạn nữ? Tóm tắt: Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Số bạn nữ tập múa là: × = 18 ( bạn nữ) Đáp số: 18 bạn nữ Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) a) Vẽ đoạn thẳng AB dài cm b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp lần) đoạn thẳng AB c) Vẽ đoạn thẳng MN dài 1/3 đoạn thẳng AB Hướng dẫn giải a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm thước thẳng có vạch xăng - ti - mét bút b) Vẽ đoạn thẳng CD dài × = 12 (cm) c) Vẽ đoạn thẳng MN dài : = (cm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán 1)Tìm của 69 kg 1 3 Kiểm tra bài cũ: 2)Đọc bảng nhân 7. Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ? 1:Bài toán Tóm tắt D C B A 2cm ? cm Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 x 3 = 6 (cm) Đáp số: 6 cm Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Muốn gấp 2cm lên 5 lần ta làm thế nào ? Muốn gấp 4 kg lên 3 lần ta làm thế nào ? Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Tóm tắt D C B A 2cm ? cm Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 x 3 = 6 (cm) Đáp số: 6 cm Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. 1:Bài toán 2:Thực hành Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần 1:Bài toán 2:Thực hành Bài 1( trang 33): Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi ? 6 tuổi ? tuổi Em: Chị: Tóm tắt Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần 1:Bài toán 2:Thực hành Bài 1( trang 33) 7 quả ? quả Con: Mẹ: Bài giải Số quả cam mẹ hái được là: 7 x 5 = 35 (quả) Đáp số: 35 quả Tóm tắt Bài 2( trang 33) :Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam ? Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần 1:Bài toán 2:Thực hành Bài 1( trang 33) Bài 2( trang 33) Bài 3( trang 33): Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu): Số đã cho Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị Gấp 5 lần số đã cho 8 3 0 6 15 11 0574 35 12 20 9 30 5 25 10 Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 33: Gấp một số lên nhiều lần Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng-ti-mét ? 1,Bài toán Tóm tắt D C B A 2cm ? cm Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là: 2 x 3 = 6 (cm) Đáp số: 6 cm Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. 2,Thực hành Bài 1( trang 33) Bài 2( trang 33) Bài 3( trang 33) Thø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n       Thứ t ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán ! "#$%&'()*#$%+,(!*#$%&'- ./*#$%+,(012334 )'#5 Tóm tắt , + ' & Bài giải "(*#$%+, 1678 "5 Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. 9 !# 9 :!# Thứ t ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán ! Tóm tắt , + ' & Bài giải "(*#$%+, 1678 "5 Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. )'#5 ); '7<8=20> ?) ?@! ?>- ./20@A# ? Thø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n  ! )'#5 ); '7<8=20> ?) ?@! ?>- ./20@A#  ?  ?  ? B +@ Tãm t¾t Thø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n  ! )'#5 ); '7<8 CD E D E +# 9F Bµi gi¶i GD EF5*HI C1J6J7D E8 "5JD E Tãm t¾t '7<8+#5*HICD E)F5*HIJ! #-./F5*HIA# D E Thø t ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2008 To¸n  ! )'#5 ); '7<8 '7<8 '7<8KLIM#N<7>#O 8 G*P#  = Q*P#J*QM@ J!*P# R  S  J  SJC: J  S  S J J S Thứ t ngày 1 tháng 10 năm 2008 Toán ! "#$%&'()*#$%+,(!*#$%&'- ./*#$%+,(012334 )'#5 Tóm tắt , + ' & Bài giải "(*#$%+, 1678 "5 Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. ); '7<8 '7<8 '7<8 Luyện tập gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần. A- Mục tiêu: - Củng cố về gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi nhiều lần. - Rèn KN giải toán cho HS - GD HS chăm học B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Tổ chức: 2/ Kiểm tra: - Muốn giảm một số đi một số lần ta làm như thế nào ? - Hát - 2, 3 HS nêu - Nhận xét - Nhận xét, cho điểm 3/ Bài mới * Bài 1: - Treo bảng phụ - 6 gấp 5 lần dược bao nhiêu ? - Viết 30 vào ô trống nào ? - 30 giảm đi 6 lần được bao nhiêu ? - Vậy điền 5 vào ô trống nào ? - Chấm bài, nhận xét. * Bài 2: - Đọc đề? Tóm tắt? - Buổi sáng bán được bao nhiêu lít dầu? - Buổi chiều bán được ntn so với buổi sáng - Muốn tính số dầu buổi - HS QS - Được 30 - Ô trống thứ 2 - Được 5 - Ô trống thứ 3 - HS làm phiếu HT - 3 HS chữa bài + HS đọc đề toán - 60 lít - Giảm 3 lần - Lấy số dầu buổi sáng chia 3 - Làm vở- 1 HS chữa bài Bài giải chiều ta làm ntn ? - Chấm bài, chữa bài. * Bài 3: - Đo độ dài đoạn AB? - Giảm độ dài đoạn AB đi 5 lần thì được mấy cm? - Vẽ đoạn MN? - Chấm , chữa bài. 4/ Củng cố: - Muốn giảm một số đi một số lần ta làm ntn?- Muốn gấp một số lên một số lần ta làm ntn? * Dặn dò: Ôn lại bài. Số dầu bán được buổi chiều là: 60 : 3 = 20( lít) Đáp số: 30 lít dầu. - Làm phiếu HT- 1 HS làm trên bảng - HS đo đoạn AB là 10cm - Lấy 10 : 5 = 2cm Vậy đoạn MN = 2cm - Vẽ đoạn MN dài 2cm - HS nêu Giáo viên : Nguyễn Thị Kim Trường tiểu học hiền ninh Thị Kiểm tra cũ: Tính: x + 17 Mỗi hàng có ô vuông, hàng có ô vuông? Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013 Toán: Gấp số lên nhiều lần Bài toán: Đoạn thẳng AB dài cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng- ti- mét? Tóm tắt: A 2cm Bài giải: Độ dài đoạn thẳng CD là: B C D x = (cm) Đáp số: cm ? cm Kết luận Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần Luyện tập Bài 1: Năm em tuổi, tuổi chị gấp lần tuổi em Hỏi năm chị tuổi? Tóm tắt: Em: Bài giải: tuổi Năm chị có số tuổi Chị: x = 12 (tuổi) ? cm Đáp số: 12 tuổi Bi 2: Con hỏi c7 qu cam, mhỏi c gp ln s cam cacon Hi m hỏi c bao nhiờu qu cam? Bi gii S qu cam m hỏi c l: x = 35 (qu) ỏp s: 35 qu cam trò chơi:đốvui :tếibnạbcácốĐ 8nêlpấggk7 uêihnoabàlnầl ag-ôl-ik ?m gk7tếibnốuM oabàlnầl8pấg yấlatgkuêihn (65=8 ì)gk Trò chơi:đố vui C ácbạnơi! đượcgấplên3lần? 18m étlàm ấym ét 18m l 6m c gp lờn ln Vỡ: X = 18(m) Câu đố Đố bạn: Can thứ có 5l dầu, can thứ hai có nhiều can thứ 3l dầu Hỏi can thứ hai có lít dầu? Can thứ hai có 8l dầu Chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh! Thứ năm ngày 24 tháng 10 năm 2013 B S Toán: SửaGấp số lên nhiều lần Bài toán: Đoạn thẳng AB dài cm, đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài xăng- ti- mét? Tóm tắt: A 2cm Bài giải: B D C ? cm Độ dài đoạn thẳng CD là: x = (cm) Đáp số: cm Kết luận Muốn gấp số lên nhiều lần ta lấy số nhân với số lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập, Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập, Giải bài tập trang 33, 34 SGK Toán 3: Gấp một số lên nhiều lần - Luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn