Luyện Thi THPT Quốc Gia 2017 trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án

3 628 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 23:10

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ………… …… số mặt hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa điện ……………… số đỉnh hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hình lập phương đa điện lồi B tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu Cho hình đa diện Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh B Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt C Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt D Mỗi mặt có ba cạnh Câu Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện nhau? A Hai B Vô số C Bốn D Sáu Câu Số cạnh hình bát diện là: A Tám B Mười C Mười hai D Mười sáu Câu Số đỉnh hình bát diện là: A Sáu B Tám C Mười D Mười hai Câu Số đỉnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu Số cạnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 10 Số đỉnh hình 20 mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 11 Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: a3 a3 a3 a3 B C D Câu 12 Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A A a3 B a3 C a3 D a3 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 13 Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 B C D Câu 14 Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ A trung điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể tích khối lăng trụ ABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ khối lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: 1 1 B C D 10 Câu 15 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích V Lấy điểm A’ cạnh SA A cho SA '  SA Mặt phẳng qua A’ song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Khi thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ bằng: V V V V B C D 27 81 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a Các cạnh A bên hình chóp a Câu 16 Chọn mệnh đề sai mệnh đề: A SO không vuông góc với đáy B OA  a C BD  a D Các cạnh bên khối chóp tạo với mp đáy góc Câu 17 thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 3 C a3 D Kết khác Câu 18 Gọi  góc tạo cạnh bên mặt đáy khối chóp Ta có tan  A 3 B C 15 D Kết khác Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vuông A D Hai mặt bên SAB SAD vuông góc với mặt phẳng đáy Biết AD = DC = a, AB = 2a, Sa  a Câu 19 Góc ABC đáy ABCD có số đo là: A 300 B 450 C 600 D Kết khác Câu 20 Chọn khẳng định I BC  SA II BC  AC III BC  SC A I B I II C I, II, III D I III Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 21 thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 B C Câu 22 Thể tích khối chóp cụt A’B’C’D’.ABCD là: A D a3 5a 3 a3 7a3 B C D Kết khác 8 16 Câu 23 Tỉ số hai thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ S.ABCD (với A’, B’, C’, D’ A trung điểm SA, SB, SC, SD) là: 1 1 B C D ĐÁP ÁN 1D, 2D, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D,10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15C, 16A, 17B, 18C, 19B, 20C, 21D, 22C, 23D A
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện Thi THPT Quốc Gia 2017 trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2017 trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án, Luyện Thi THPT Quốc Gia 2017 trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay