100 bài tập chọn lọc chuyên đề polime, vâtk liệu polime có lời giải chi tiết tuyesinh247

17 497 3
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 11:58

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 100 BÀI TẬP POLIME – VẬT LIỆU POLIME ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Câu 1: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Lạc Cho loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon – 6,6 Số tơ tổng hợp A B C D Câu 2: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định – Lần Thực phản ứng đồng trùng ngưng Hexa metylen amin axit Adipic người ta loại vật liệu polime nào? A Tơ nilon-6 B Tơ nilon-6,6 C Caosu buna D Chất dẻo P.V.C Câu 3: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Triệu Sơn – Lần Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) A poli (metyl metacrylat) B poli( metyl acrylat) C poli (phenol – fomanđehit) D poli (vinyl axetat) Câu 4: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành – Lần Phát biểu sau sai? A Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo) B Tinh bột, xenlulozơ không bị thủy phân môi trường axit C Hợp kim sắt chứa từ 0,01% - 2% khối lượng C số nguyên tố khác gọi thép D Ở người, nồng độ glucozơ máu giữ ổn định mức 0,1% Câu 5: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành – Lần Cho dãy chất: CH2=CHCl, H2N–CH2–COOH, CH2=CH–CH=CH2, CH2=CH2 Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 6: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành – Lần Polime X chất rắn suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Monome tạo thành X A H2N-[CH2]5-COOH B CH2=C(CH3)COOCH3 C CH2=CH-CN D CH2=CH-Cl Câu 7: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Dãy gồm polime tổng hợp là: A polietilen; nilon-6; polibutađien; nilon-7 B polietilen; nilon-6,6; xenlulozơ, nilon-7 C polietilen; nilon-6; tinh bột; nilon-6,6 D Polietilen; nilon-6; xenlulozơ Câu 8: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Thái Bình Dãy polime điều chế phương pháp trùng hợp monome tương ứng: A Tơ olon, nhựa bakelit, cao su lưu hóa, tơ axetat B Tơ nilon-6,6; PVC; thủy tinh hữu cơ, tơ visco C Cao su Buna, PS, teflon, tơ Lapsan D PE, PVC, teflon, tơ olon Câu 9: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Nam Định Polime X dai, bền với nhiệt giữ nhiệt tốt nên sử dụng để dệt vải, may quần áo ấm X là? A polibutađien B polietilen C poliacrilonitrin D poli (vinylclorua) Câu 10 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu Thí nghiệm sau không xảy ra? A Cho phenol vào dung dịch Br2 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B Cho nhựa PVC vào dung dịch HCl C.Sục khí metylamin vào dung dịch CH3COOH D Cho dung dịch axit fomic vào ung dịch Br2 Câu 11 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu nT hi Da iH oc 01 Có phát biểu sau: (1) Thủy tinh hữu có cấu trúc mạch polime phân nhánh (2) Sục C2H4 vào dung dịch KMnO4 có xuất kết tủa (3) Muối phenylamoni clorua tan tốt nước (4) Dung dịch glucoz bị khử AgNO3 môi trường NH3 tạo Ag Số phát biểu là: A B C D ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO Câu 12: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu – Lần Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện người tham gia giao thông, loại kính chắn gió oto thường làm thủy tinh hữu Polime sau thành phần thủy tinh hữu A Poli etilen B Poli (metyl metacrylat) C Poli butadien D Poli (vinylclorua) Câu13: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quỳnh Lưu – Lần Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dùng để sản xuất cao su buna? A Penta-1,3-đien B Buta-1,3-đien C But-2-en D 2-metylbuta-1,3-đien Câu 14: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần Chọn phát biểu : A Monome mắt xích phân tử polime B Hợp chất (CH2)2O tham gia phản ứng trùng hợp C Polime hợp chất nhiều phân tử monome hợp thành D Trùng hợp trình cộng hợp liên tiếp nhiều phân tửu monome giống hay tương tự thành phân tử lớn (polime) Câu 15: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế lần Cho polime sau : Thủy tinh hữu plexiglas ; Teflon ; tơ nitron ; cao su buna ; nhựa novolac; poli(etylen-terephtalat) Số polime điều chế phản ứng trùng hợp : A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 16: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phương Sơn Vinyl fomat điều chế phản ứng sau ? A HCOOH + C2H5OH B HCOOH + C2H3OH C HCOOH + C2H2 D CH3COOH + C2H2 Câu 17: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S : A CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 B CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 D CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh Câu 18: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phúc Thành Trùng hợp hiđrocacbon sau tạo polime dùng để sản xuất cao su buna? A But-2-en B Penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Buta-1,3-đien Câu 19: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần Tơ nitron (olon) sản phẩm trùng hợp monome sau đây: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 A CH2=CH-CH=CH2 B CH3COO-CH=CH2 C CH2=C(CH3) -COOCH3 D CH2=CH-CN Câu 20: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phú Nhuận – Lần Chọn nhận xét đúng: A Tơ tằm, sợi bông, tơ visco polime có nguồn gốc từ xenluloz B Cao su vật liệu polime tính đàn hồi C Capron, nilon-6, nilon-6,6 ; etylen-terephtalat polime trùng ngưng D Xenluloz trinitrat , tơ visco polime nhân tạo Câu 21: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Chất sau khả tham gia phản ứng trùng hợp? A toluen B stiren C caprolactam D acrilonnitrin Câu 22: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phụ Dực – Thái Bình Hãy cho biết loại polime sau thuộc loại poliamit? A tơ visco B tơ capron C tơ lapsan D tơ nitron Câu 23: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Phan Ngọc Hiển – Lần Polime điều chế phản ứng trùng ngưng A nilon-6,6 B teflon C thủy tinh hữu D poli(vinyl clorua) Câu 24: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần Polime thành phần chất dẻo A Poli acrilonitrin B Poli stiren C Poli (metyl metacrylat) D Polietilen Câu 25: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần Cho phát biểu sau: (1) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử; (2) Phenol tham gia phản ứng brom khó benzen; (3) Oxi hóa ancol bậc thu anđêhit; (4) Dung dịch axit axetic tác dụng với CaCO3; (5) Dung dịch phenol nước làm quỳ tím hóa đỏ; (6) Tính bazơ anilin mạnh amoniac; (7) Cao su buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên; (8) Thủy phân este môi trường axit thu sản phẩm axit ancol Số phát biểu A B C D Câu 27: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần Các polime thuộc loại tơ nhân tạo A tơ tằm tơ vinilon B tơ visco tơ nilon-6,6 C tơ nilon-6,6 tơ capron D tơ visco tơ xenlulozơ axetat Câu 28: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Trãi – Thanh Hóa – Lần Để tạo thành thuỷ tinh hữu (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp A CH2=CH-COO-CH3 B CH3-COO-CH=CH2 C CH3-COO-C(CH3)=CH2 D CH2=C(CH3)-COOCH3 Câu 29: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa – Lần Cho câu sau: (1) PVC chất vô định hình (2) Keo hồ tinh bột tạo cách hòa tan tinh bột nước (3) Poli(metyl metacrylat ) có đặc tính suốt, cho ánh sáng truyền qua (4) Tơ lapsan tạo phương pháp trùng hợp (5) Vật liện compozit có độ bền, độ nhịu nhiệt tốt polime thành phần (6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, tan xăng, benzen có tính dẻo (7) Tơ nitron bền giữ nhiệt tốt nên thường dùng để dệt vải may áo ấm Số nhận định không : A.2 B.3 C.4 D.5 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B Tơ visco A Polieste nT hi Da iH oc 01 Câu 30: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần Hệ số trùng hợp poli(etylen) trung bình phân tử polime có khối lượng khoảng 120 000 đvC? A 4280 B 4286 C 4281 D 4627 Câu 31: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Sỹ Liên – Lần Có số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) buta – 1,3 – đien Những chất tham gia phản ứng trùng hợp: A (1), (2), (5) B (1), (2), (3), (4) C (1), (4), (5) D (2), (3), (4), (5) Câu 32: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc – Lần Tơ thuộc loại tơ nhân tạo? A Tơ nitron B Tơ tằm C Tơ visco D Tơ capron Câu 33: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Polime X dùng để tráng làm bề mặt chảo chống dính, là: A Teflon B Nilon-6 C Fibroin D Poli(metyl metacrylat) Câu 34: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nam Phú Cừ – Lần Nilon–6,6 loại C Tơ axetat D Tơ poliamit ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO Câu 35: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh – Lần Trường hợp sau tương ứng loại vật liệu tính chất: A Keo dán – có khả kết dính B Chất dẻo – có khả kết dính C Tơ – hình sợi dài mảnh với độ bền định D Cao su – có tính đàn hồi Câu 36: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Trùng hợp eten, sản phẩm thu có cấu tạo là: A (-CH2=CH2-)n B (-CH3-CH3-)n C (-CH=CH-)n D (-CH2-CH2-)n Câu 37: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh Chất sau polime? A triolein B xenlulozơ C thủy tinh hữu D protein Câu 38: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần Cho monome sau: stiren, toluen, metylaxetat, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat, propen, benzen, axít etanoic, axít ε-aminocaproic, caprolactam, vinylclorua Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 39: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần Cao su Buna-N điều chế nhờ loại phản ứng A trùng hợp B cộng hợp C trùng ngưng D đồng trùng hợp Câu 40: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần Nhựa phenolfomanđehit điều chế cách đun nóng phenol dư với dung dịch: A CH3COOH môi trường axit B CH3CHO môi trường axit C HCOOH môi trường axit D HCHO môi trường axit Câu 41: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần Trong polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen-terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A (1), (3), (6) B (3), (4), (5) C (1), (2), (3) D (1), (3), (5) Câu 42: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần Polime sau điều chế từ polime khác phản ứng? A tơ capron B tơ nitron C PVA D tơ clorin Câu 43: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 nT hi Da iH oc 01 Polime sau polime thiên nhiên ? A cao su buna B amilozơ C tơ nilon-6,6 D cao su isopren Câu 44: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Chất sau dùng làm tơ sợi ? A Tinh bột B Amilopectin C Xelulozơ D Amilozơ Câu 45: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Ngọc Quyến Polime X chất rắn suốt, có khả cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Tên gọi X là: A poliacrilonitrin B polietilen C poli(metyl metacrylat) D poli(vinyl clorua) Câu 46: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lục Ngạn Cho polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh hữu cơ, nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco Số polime thiên nhiên A B C D Câu 47: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Phát biểu sau đúng? s/ Ta iL ie uO A Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N B Trùng hợp stiren thu poli(phenol-fomanđehit) C Poli(etylen terephtalat) polime trùng ngưng D Tơ visco tơ tổng hợp Câu 48: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Chất không tham gia phản ứng trùng hợp A stiren B caprolactam C etilen D toluen Câu 49: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên – Lần Trong phản ứng sau, phản ứng làm giảm mạch Cacbon : t   up A Poli (vinyl clorua) + Cl2 t   C Poli ( vinyl axetat) + H2O OH ,t   H  ,t 0 /g  ro B Cao su thiên nhiên + HCl w fa ce bo ok c om  D Amilozo + H2O  Câu 50: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Kim Liên - Lần X dẫn xuất benzen có công thức phân tử C8H10O2 Có đồng phân X vừa phản ứng với NaOH, vừa thỏa mãn chuyển hóa sau: X +H2O→Y(to, xt,P)→ polime? A B C D Câu 51: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hồng Lĩnh - Lần Monome dùng để tạo polime sau CH2 CH C O OCH3 n ww A metyl acrylat B metyl axetat C etyl acrylat D etyl axetat Câu 52: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần Polime sau tơ nhân tạo ? A tơ axetat B tơ olon C tơ capron D tơ tằm Câu 53: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần Polime chế phản ứng trùng hợp ? Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 nT hi Da iH oc 01 A.tơ capron B nilon – 6,6 C tơ enang D tơ lapsan Câu 54: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa - lần Tơ lapsan thuộc loại A tơ poliamit B tơ visco C tơ polieste D tơ axetat Câu 55: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hàn Thuyên lần Polime sau có cấu trúc mạng lưới không gian? A Amilopectin B Amilozơ C Cao su lưu hoá D Cao su Buna Câu 56: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đồng Đậu lần Polime tổng hợp phản ứng trùng ngưng : A poli(vinyl clorua) B poli(etylen-terephtalat) C poliacrilonitrin D.polietilen Câu 57: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần Hãy cho biết loại polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A cao su lưu hóa B xenlulozơ C amilopectin D poli (metyl metacrylat) uO Câu 58: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần Hợp chất cặp hợp chất tham gia phản ứng trùng ngưng? ie A Etilenglicol axit tere-phtalic iL B Axit ađipic hexametylenđiamin Ta C Buta-1,3-đien-1,3 stiren s/ D Ancol o-hiđroxibenzylic B /g A ro up Câu 59: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần Trong số loại tơ sau: (1) tơ tằm; (2) tơ visco; (3) tơ nilon-6,6; (4) tơ axetat; (5) tơ capron; (6) tơ enang, (7) tơ đồng-amoniac Số tơ nhân tạo C D fa ce bo ok c om Câu 60: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh – Lần Phát biểu sau sai ? A Phenol tham gia phản ứng cộng với brom nước B Trong thành phần protein có chứa nguyên tố nito C Chất dẻo vật liệu polime có tính dẻo D Trong trình quang hợp, hấp thụ khí CO2 giải phóng O2 Câu 61: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh – Lần Trong phát biểu sau: (a) Xenlulozo trinitrat có chứa 16,87% nito (b) Xenlulozo triaxetat polime nhân tạo w (c) Đipeptit mạch hở có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 ww (d) Tơ nilon- 6,6 tạo phản ứng trùng hợp (e) Thủy tinh hữu plexiglas có thành phần poli(metyl metacrylat) Số phát biếu sai là: A B C D Câu 62: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm – Lần Chất sau trùng hợp tạo PVC : Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 nT hi Da iH oc 01 A.CH2=CHCl B.CH2=CH2 C.CHCl=CHCl D.CH≡CH Câu 63: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu Tơ nilon-6 sản xuất từ mono me sau đây? A Axit α,ε-điaminocaproic B Axit glutamic C Axit ε-aminocaproic D Axit ω-aminoenantoic Câu 64: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Diễn Châu – Lần Cho dãy chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH Số chất dãy có khả tham gia phản ứng trùng hợp A B C D Câu 65: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Quí Đôn Polime X chất rắn suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Monome tạo thành X A H2N-[CH2]5-COOH B CH2=C(CH3)COOCH3 C CH2=CH-CN D CH2=CH-Cl ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO Câu 66: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Tiên Lãng Có nhận xét sau: 1- Chất béo thuộc loại chất este ; 2- Tơ nilon-6,6, tơ [- HN(-CH2)5-CO-]n, tơ nilon-7 điều chế phản ứng trùng ngưng ; 3- Vinyl axetat không điều chế trực tiếp từ axit ancol tương ứng ; 4- Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen ; 5- toluen phản ứng với nước brom dư tạo thành 2,4,6-tribrom toluen Những câu là: A 1, 2, 3, B 1, 3, C 1, 3, 4, D 1, 2, Câu 67: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hùng Vương Cho polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna Trong đó, số polime điều chế phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 68: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thoại Ngọc Hầu Polime thành phần chất dẻo A poliacrilonitrin B polistiren C poli (metyl metacrylat) D polietilen Câu 69: Đề thi thử THPTQG 2016 – Sở giáo dục đào tạo Bắc Giang Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp monome sau đây? A CH2 =CHCOOCH3 B CH2=C(CH3)COOCH3 C C6H5CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần Tổng hợp polietilen từ etilen phản ứng A Crackinh B Trùng hợp C Trùng ngưng D Thủy phân Câu 71: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Tuyên Quang Trong số loại polime sau: tơ nilon - 7; tơ nilon – 6,6; tơ nilon - 6; tơ tằm, tơ visco; tơ lapsan Tổng số polime điều chế phản ứng trùng ngưng A B C D Câu 72: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần Chất sau có khả tham gia phản ứng trùng hợp? A CH3-CH3 B CH3-CH2-CH3 C CH2=CH-CN D CH3-CH2-OH Câu 73: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần Nhận xét sau không đúng? A Poli(metyl metacrylat) dùng làm thủy tinh hữu B Metyl format có nhiệt độ sôi thấp axit axetic C Các este thường nhẹ nước tan nước Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 nT hi Da iH oc 01 D Metyl axetat đồng phân axit axetic Câu 74: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An Cho loại polime sau: (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) sợi đay, (4) tơ enang, (5) tơ visco, (6) nilon-6,6, (7) tơ axtat Số loại tơ có nguồn gốc xenlulozo là: A B C D Câu 75: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Polivinyl axetat polime điều chế từ sản phẩm trùng hợp monome sau đây: A CH2=CH-COOCH3 B CH2=CH-COOC2H5 C CH2=CH-COOH D CH2=CH-OCOCH3 =>D Câu 76: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Cho tơ sau: tơ axetat; tơ capron; tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7 Có tơ thuộc loại tơ tổng hợp? A B C D Câu 77: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần B Nilon – 6,6 C Poli(vinyl clorua) D Polibutađien ie A Polietilen uO Polime sau thành phần chứa nguyên tố nitơ ? Câu 78: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Quang Diệu lần Ta iL Trùng hợp hidrocacbon sau tạo polime dùng để sản xuất cao su buna? B Penta–1,3–đien s/ A 2–metylbuta–1,3–đien D Buta–1,3–đien up C But–2–en ww w fa ce bo ok c om /g ro Câu 79: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Quí Đôn lần Cho polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna Trong đó, số polime điều chế phản ứng trùng hợp là: A B C D Câu 80: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần Cho phát biểu sau: (1) Khi đốt cháy hoàn toàn ancol X bất kì, thu số mol CO2 nhỏ số mol H2O X ancol no, đơn chức, mạch hở (2) Tơ nilon – 6,6 tơ visco tơ tổng hợp (3) CH3COOH H2NCH2CH2NH2 có khối lượng phân tử nên chất đồng phân với (4) Các chất: CHCl=CHCl, CH3CH=CHCH2OH, CH3CH=CHCOOH có đồng phân hình học (5) Những chất đồng phân có công thức phân tử khác công thức cấu tạo Những phát biểu sai A (2), (3) B (2), (3), (5) C (1), (2), (3), (5) D (1), (2), (4) Câu 81: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần Các chất không bị thuỷ phân dung dịch H2SO4 loãng nóng là: A tơ capron; nilon-6,6; polietilen B poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna C nilon-6; poli(etylen-terephtalat); polipropilen D poli(vinyl clorua); cao su isopren; polistiren Câu 82: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lê Khiết lần Cho nhận xét sau: Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 (1) Thủy phân saccarozơ mantozơ với xúc tác axit thu loại monosaccarit (2) Từ caprolactam phản ứng trùng ngưng điều kiện thích hợp người ta thu tơ capron (3) Tính bazơ amin giảm dần: đimetylamin > metylamin > anilin > điphenylamin (4) Muối mononatri axit – aminopentanđioic dùng làm gia vị thức ăn, gọi bột hay mì (5) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm (6) Peptit mà phân tử chứa 2, 3, nhóm –NH-CO- gọi đipeptit, tripeptit tetrapeptit (7) Glucozơ, axit glutamic, axit lactic, sobitol, fructozơ axit ađipic hợp chất hữu tạp chức Số nhận xét A B C D Câu 83: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lào Cai lần Cho chất : C2H3Cl, C2H4, C2H6, C2H3COOH, C6H11NO(caprolactam), vinyl axetat, phenyl axetat Số chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp : A B C.3 D.2 Câu 84: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng? A Trùng ngưng B xà phòng hóa C thủy phân D trùng hợp Câu 85: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần Tính hệ số polime hóa nilon -6 biết phân tử khối 226000? A 200 B 2000 C 1500 D.1700 Câu 86: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Lam Sơn lần Cao su lưu hóa có 2% lưu huỳnh khối lượng Có khoảng mắt xích isopren có cầu đisunfua –S-S- với giả thiết S thay cho H cầu metylen mạch cao su? A ≈ 25 B ≈ 45 C ≈ 46 D ≈ 43 Câu 87: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Hạ Long lần Hệ số trùng hợp tơ nilon-6,6 (M = 2500 đvC) tơ capron (M = 15000 đvC) A 11 123 B 11 133 C 22 123 D 22 133 Câu 88: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Yên Định Ở loại polietilen có phân tử khối 420000 Hệ số trùng hợp loại polietien A 15290 B 17886 C 12300 D 15000 Câu 89: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Sư Phạm lần Phân tử khối trung bình cao su tự nhiên thuỷ tinh hữu plexiglas 36.720 47.300 (đvC) Số mắt xích trung bình công thức phân tử loại polime A 540 550 B 680 473 C 540 473 D 680 550 Câu 90: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đô Lương lần Tơ capron có công thức đơn giản là: A C6H11ON B C7H13ON C C6H11O2N D C7H13O2N Câu 91: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Việt Yên – Lần Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) môi trường kiềm thu 2,62 gam polime Hiệu suất phản ứng thủy phân A 75% B 80% C 85% D 60% Câu 92: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Thuận Thành – Lần Phân tử khối trung bình polietilen X 420000 Hệ số polime hoá PE Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 A 17.000 B 15.000 C 12.000 D 13.000 Câu 93: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Quốc học Huế Đốt cháy hoàn toàn lượng cao su buna-N với không khí vừa đủ (chứa 80%N2 20%O2 thể tích), sau đưa hỗn hợp sau phản ứng 136,50C thu hỗn hợp khí Y (chứa 14,41% CO2 thể tích) Tỷ lệ số mắt xích buta-1,3-đien acrilonitrin A : B : C : D : Câu 94: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Nghèn – Hà Tĩnh Khi đốt lượng polime sinh từ phản ứng đồng trùng hợp isoprene với acrilonitrin O2 vừa đủ, tạo thành hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 thể tích Tỉ lệ số mắt xích acrilonitrin isopren polime tương ứng là: A : B : C : D : Câu 95: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lý Tự Trọng – Nam Định – Lần Cao su lưu hóa chứa 2,95 % lưu huỳnh khối lượng Giả thiết nguyên tử S thay cho nguyên tử H nhóm metylen mạch cao su Số mắt xích isopren tạo cầu nối sunfua (- S S- )là A 34 B 31 C 32 D 30 Câu 96: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lương Thế Vinh – Lần Đốt cháy hoàn toàn lượng cao su buna-S với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo hỗn hợp khí nhiệt độ 127oC mà N2 chiếm 76,36% thể tích (giả sử không khí chứa oxi nitơ theo tỉ lệ thể tích 1:4) Tỉ lệ số mắt xích butađien stiren polime ? A 2/1 B 3/2 C 2/3 D 3/4 Câu 97: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu : A 113 152 B 121 152 C 121 114 D 113 114 Câu 98: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Lam Kinh – Lần Khi tiến hành đồng trùng hợp buta -1,3- đien stiren thu loại polime cao su buna -S Đem đốt mẫu cao su ta nhận thấy số mol O2 tác dụng 1,325 lần số mol CO2 sinh Mặt khác cho 19,95 gam mẫu cao su làm màu tối đa m gam brom Giá trị m A 36,00 B 39,90 C 42,67 D 30,96 Câu 99 : Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Hiệp Hòa - Lần ok c Thủy phân 10 g loại thiên nhiên dung dịch H2SO4 loãng , t0 sau lấy toàn lượng glucozo thu đem phản ứng tráng bạc thu 12,96g Ag Hàm lượng xenlulozo có : fa ce bo A 93,6% B 98,1% C 97,2% D 95,4% Câu 100: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Đoàn Thượng lần Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam PE (polietilen) sau cho toàn sản phẩm cháy vào 2,0 lít dung dịch Ca(OH)2 thấy khối lượng dung dịch tăng 2,4 gam Nồng độ mol/l dung dịch Ca(OH)2 B 0,10M C 0,15M D 0,075M ww w A 0,05M Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 HƯỚNG DẪN GIẢI Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com Câu 1: B Tơ tổng hợp : tơ capron ; tơ nitron ; nilon-6,6 =>B Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: B B sai Tinh bột xenlulozo có thủy phân môi trường axit =>B Câu 5: C Điều kiện tham gia phản ứng trùng hợp : chất có liên kết bội bền vòng bền CH2=CHCl , CH2=CH–CH=CH2, CH2=CH2 =>C Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: D Câu 9: C Poli acrilonitrin (tơ olon, tơ nitron) hợp chất dai, bền với nhiệt, có tác dụng dệt vải may quần áo => C Câu 10 : B s/ Không xảy phản ứng => B up Câu 11 : A ro Các phát biểu là: (2); (3) /g => A ww w fa ce bo ok c om Câu 12: B Câu13: B Câu 14: B Câu 15: B Các polime thỏa mãn : Plexiglas ; Teflon ; cao su buna ; tơ nitron =>B Câu 16: C Câu 17: C Câu 18: D hiđrocacbon tạo cao su buna D Buta-1,3-đien ( kiến thức đơn giản Polime ) Câu 19: D Câu 20: D Tơ tằm có nguồn gốc protein Cao su có tính đàn hồi Capron polime trùng hợp =>D Câu 21: A Câu 22: B Câu 23: A Câu 24: A Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Câu 25: D Phenol có nhóm hút e (NO2 ) đính vào vòng thơm khả giảm Oxi hóa ancol bậc mạnh tạo thành axit Dung dịch phenol không làm đổi màu quì tím NH3 có tính bazo mạnh anilin Cao su buna-N cao su tổng hợp Nếu este RCOOR’ mà gốc R’ : -CH=CH-R’’ tạo thành andehit =>D Câu 27: D Câu 28: D Câu 29: B Có nhận định không đúng: (2), (4), (6) (2) Keo hồ tinh bột tạo cách hòa tan tinh bột nước → Khi nấu tinh bột thành hồ tinh bột ( cần phải có nhiệt độ) (4) Tơ lapsan tạo ta từ phản ứng trùng ngưng (6) Cao su thiên nhiên không dẫn điện, tan benzen, xăng có tính dẻo → Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi Câu 30: B Polime : (C2H4)n có M = 120000 = 28n => n = 4286 =>B Câu 31: A Câu 32: C Câu 33: A Câu 34: D Câu 35: B Chất dẻo khả kết dính =>B Câu 36: D Câu 37: A Câu 38: C Chất tham gia phản ứng trùng hợp cần có liên kết đôi bền vòng bền stiren, vinylaxetat, metylmetacrylat, metylacrylat, propen, caprolactam, vinylclorua =>C Câu 39: D Câu 40: D Câu 41: B Chất tham gia phản ứng trùng ngưng có nhiều nhóm có khả phản ứng tạo sản phẩm phân tử nhỏ =>B Câu 42: D Câu 43: B Câu 44: C Câu 45: C Câu 46: C Bông, tơ tằm Câu 47: C A Sai trùng hợp trùng ngưng B Sai thu PS Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 12 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ®ång trï ng ng­ ng lapsan Poli(etylen terephtalat) C Đúng HOOC  C6H  COOH  HO   CH 2  OH  ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 D Sai visco tơ bán tổng hợp Câu 48: D Câu 49: D Câu 50: A Để X tách nước sau polime hóa X phải có dạng : HO-C6H4C2H4OH ( X phản ứng với NaOH => có nhóm OH gắn trực tiếp vào vòng) Có CT : o,m,p-HO-C6H4CH2CH2OH ; o,m,p-HO-C6H4CH(OH)CH3 =>A Câu 51: A Câu 52: A Câu 53: A Câu 54: C Câu 55: C Câu 56: B Câu 57: C Câu 58:C Câu 59: D Có tơ nhân tạo : (2) tơ visco ; (4) tơ axetat ; (7) tơ đồng - amoniac =>D Câu 60: A Phenol tham gia phản ứng Brom nước =>A Câu 61: D (a) sai %mN = 14,14% (c) sai Tripeptit trở lên có phản ứng (d) Sai Tơ nilon-6,6 tạo phản ứng trùng ngưng =>D Câu 62: A Câu 63: C Câu 64: D Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp cần có liên kết bội vòng bền CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, =>D Câu 65: B Câu 66: B sai tơ nilon 6cos thể điều chế trùng hợp caprolactam sai Br vào vị trí vị trí o,m,p vòng toluen =>B Câu 67: C poli(vinyl clorua), thủy tinh plexiglas, teflon, tơ nitron, cao su buna Câu 68: A Câu 69: B Câu 70: Đề thi thử THPTQG 2016 – Trường THPT Chuyên Vinh lần Tổng hợp polietilen từ etilen phản ứng A Crackinh B Trùng hợp C Trùng ngưng D Thủy phân Câu =>B Câu 71: A tơ nilon - 7; tơ nilon – 6,6; tơ nilon - 6; tơ lapsan Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 13 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 uO nT hi Da iH oc 01 =>A Câu 72: C Chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp có liên kết kép vòng bền =>C Câu 73: D Metylaxetat CH3COOCH3 có công thức phân tử khác với axit axetic CH3COOH nên đồng phân =>D Câu 74: A Trong tự nhiên xenlulozo có nhiều bông, gai, đay, tre, nứa,… Tơ visco sản phẩm phản ứng xenlulozo + CS2 + NaOH Tơ axetat sản phẩm phản ứng xenlulozo + 2(CH3CO)2O Câu 75:D Câu 76: A Tơ capron ; Tơ nitron ; Tơ nilon-6,6 ; Tơ nilon-7 =>A Câu 77: B ie Tơ nilon 6,6 tơ poli amit có chứa nitow phân tử iL =>B Ta Câu 78: D up n CH2=CH-CH=CH2  (CH2-CH=CH-CH2)n s/ Buta–1,3–đien (C4H6) nguyên liệu để sản xuất cao su buna ro cao su buna /g =>D ww w fa ce bo ok c om Câu 79: C poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; tơ nitron, cao su buna =>C Câu 80: C (1) Sai ,vì no đa chức ( nCO2 < nH2O không ảnh hưởng số O ancol) (2) Sai Tơ Visco tơ nhân tạo (3) Sai chất phải có công thức phân tử đồng phân (5) Sai đồng phân không gian giống công thức cấu tạo , khác cấu trúc không gian =>C Câu 81: D Câu 82: D (1) Sai Saccarozo thủy phân tạo Glucozo Fructozo (2) Sai Caprolactam trùng hợp tạo tơ capron (5) Sai Dung dịch sau phản ứng có màu tím ( phản ứng biure) (6) Sai Vì peptit có n nhóm CO-NH nghĩa có n liên kết peptit phải có (n + 1) amino axit => nhóm => tripeptit (7) sai Sorbitol chứa nhóm OH => đa chức không tạp chức =>Có ý Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 14 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 =>D Câu 83: B Các chất thỏa mãn : C2H3Cl ; C2H4 ; C2H3COOH ; C6H11NO (caprolactam) , vinylaxetat =>B Câu 84A Câu 85: B Nilon-6 : (HN-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO)n mắt xích gồm monome tạo thành có M = 226g => Hệ số polime hóa = 2.226000/226 = 2000 =>B Câu 86C C5nH8n + S2 → C5nH8n-2S2 32.2/(68n + 32.2 – 2) = 0,02 → n = 46,16 =>C Câu 87: B Nilon-6,6 (-HN-[CH2]6-NH-OC-[CH2]4-CO-)n có Mmắt xích = 226 Capron (-HN-[CH2]5-CO)n có Mmắt xích = 113 =>B Câu 88: D (C2H4)n = 420000 => hệ số trùng hợp = 15000 =>D Câu 89: C Công thức cao su tự nhiên (C5H8)n thủy tinh hữu (C5H8O2)m => 68n = 36720 100m = 47300 => n = 540 ; m = 473 =>C Câu 90: A bo ok c om => A Câu 91: B ww w fa ce Ta có : nNaOH = nCH3COONa => mpoli vinyl axetat – mpolime sau = nNaOH.( 82 – 40) = 42nNaOH => nNaOH = 0,04 mol = n npoli ninyl axetat => mPVA pứ = 3,44g => H%pứ = 80% =>B Câu 92: B PE (CH2-CH2)n có M = 420000 = 28n => n = 15.000 ( hệ số polime hóa) =>B Câu 93: B CH2 =CH-CH=CH2 + CH2=CH-CN -> Cao su buna-N Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Do ta dùng phương pháp quy đổi cao su buna –N thành CH2 =CH-CH=CH2 (C4H6) CH2=CH-CN (C3H3N) Vậy đốt Cao su buna-N coi đốt C4H6 C3H3NC4H6 + 5,5O2 > 4CO2 + 3H2O nT hi Da iH oc 01 a mol - -> 5,5a - > 4a > 3a 2C3H3N + 7,5O2 > 6CO2 + 3H2O + N2 b mol ->3,75b > 3b > 1,5b - > 0,5b Coi n không khí = mol => nO2 pư =0,2 mol ; nN2 =0,8 mol Vì nhiệt độ 136,50C nên H2O thể khí ( ) uO Vậy :Tổng số mol CO2 = 4a + 3b) mol ie Tổng số mol H2O = 3a + 1,5b) mol iL Tổng số mol N2 = 0,5b + 0,8) mol Ta => Tổng số mol khí sau phản ứng = (4a + 3b) +(3a + 1,5b) +(0,5b + 0,8) = (7a +5b +0,8) mol up s/ Trong điều kiện % thể tích % số mol Ta có hệ ro %VCO2 = (4a + 3b) : (7a + 5b + 0,8) = 0,1441 /g nO2 = 5,5a + 3,75b = 0,2 c => a : b = 0,018 : 0,027 = 2/3 om => a = 0,018, b = 0,027 bo ok Tỉ lệ số mol C4H6 C3H3N tỉ lệ mắt xích buta-1,3-đien acrilonitrin fa ce =>B Câu 94: A Giả sử polime có dạng : (C5H8)n[CH2-CH(CN)]m + O2 -> (5n + 3m)CO2 + (4n + 1,5m)H2O + 0,5mN2 w => %VCO2 = 58,33% = (5n  3m) 100% (5n  3m)  (4n  1,5m)  0,5m ww => n : m = : =>A Câu 95: B Giả sử có phản ứng tổng quát (C5H8)n + 2S -> C5nH8n-2S2 + 2H => %mS = 64/(68n + 62) = 2,95% => n = 31 Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 16 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 =>B Câu 96: A Giả sử cao su có dạng : (C4H6)m(C8H8)n + (5,5m+10n)O2 -> (4m+8n)CO2 + (3m+4n)H2O mol 5,5m + 10n 4m + 8n 3m + 4n => nN2 = 4nO2 pứ = 22m + 40n Khí sau phản ứng gồm : (22m + 40n) mol N2 ; (4m + 8n) mol CO2 ; (3m + 4n) mol H2O Có %VN2 = 76,36% => (22m + 40n)/(29m + 52n) = 0,7636 => m : n = : =>A Câu 97: B Tơ nilon-6,6 : (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n Tơ capron : (-NH-[CH2]5-CO)m => n = 121 m = 152 =>B Câu 98: A ww w fa ce bo ok c om =>A Câu 99 : C Sơ đồ phản ứng : (C6H10O5)n  nC6H12O6  2Ag 0, 06 nAg = 0,12 mol => nXenlulozo = mol n => mXenlulozo = 9,72g => %mXenlulozo(Bông) = 97,2% =>C Câu 100: D (C2H4)n + 3nO2  2nCO2 + 2nH2O => nCO2 = nH2O = 0,2 mol , mdd tăng = mCO2 + mH2O – mCaCO3 => nCaCO3 = 0,1 mol < nCO2 => Có tượng tạo HCO3- , => nCa(HCO3)2 = 0,05 mol => nCa(OH)2 = 0,15 mol => CM Ca(OH)2 = 0,075M =>D Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 17
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 bài tập chọn lọc chuyên đề polime, vâtk liệu polime có lời giải chi tiết tuyesinh247 , 100 bài tập chọn lọc chuyên đề polime, vâtk liệu polime có lời giải chi tiết tuyesinh247 , 100 bài tập chọn lọc chuyên đề polime, vâtk liệu polime có lời giải chi tiết tuyesinh247

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay