TIỂU LUẬN TRIẾT học một số vấn đề về PHƯƠNG PHÁP LUẬN hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH

30 230 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2016, 22:42

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hoá thế giới. Người đã cống hiến trọn đời mình cho nước cho dân. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là những chuẩn mực giá trị đạo đức lối sống. Người là hiện thân của những giá trị chuẩn mực đạo đức cao đẹp của người Việt Nam. Những tư tưởng và chuẩn mực giá trị đạo đức của Người cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị vĩnh hằng; vẫn mãi là cẩm nang thần kỳ cho mọi thế hệ người Việt Nam nói chung và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng. Cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, mặc dù với Người chưa hề có một bài viết hay một công trình nghiên cứu riêng về triết học, song tất cả những quan điểm, tư tưởng, việc làm và những chuẩn mực giá trị của Người lại chứa đựng một nội dung phương pháp luận, một thế giới quan, nhân sinh quan và một triết lý hành động sâu sắc. 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨA TRONG NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC HỒ CHÍ MINH Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài dân tộc Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hoá giới Người cống hiến trọn đời cho nước cho dân Cuộc đời nghiệp Người chuẩn mực giá trị đạo đức lối sống Người thân giá trị chuẩn mực đạo đức cao đẹp người Việt Nam Những tư tưởng chuẩn mực giá trị đạo đức Người giữ nguyên giá trị vĩnh hằng; cẩm nang thần kỳ cho hệ người Việt Nam nói chung cán chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng Cả đời phụng Tổ quốc, phụng nhân dân, với Người chưa có viết hay công trình nghiên cứu riêng triết học, song tất quan điểm, tư tưởng, việc làm chuẩn mực giá trị Người lại chứa đựng nội dung phương pháp luận, giới quan, nhân sinh quan triết lý hành động sâu sắc Bất kỳ tư tưởng, học thuyết kết hợp biện chứng điều kiện khách quan với nhân tố chủ quan điều kiện lịch sử định Đây vấn đề có tính quy luật Do đó, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh không nằm quy luật chung Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh hình thành từ sở lý luận thực tiễn với phẩm chất nhân cách, tố chất đặc biệt Hồ Chí Minh, bối cảnh thời đại Hồ Chí Minh Trước hết bối cảnh quốc tế nước cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Khi mà chủ nghĩa tư phát triển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc đặt ách đô hộ nhiều nước thuộc địa giới, làm cho mâu thuẫn thời đại lúc trở nên gay gắt chiến tranh giới nổ làm cho chủ nghĩa tư lâm vào khủng hoảng Tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào cách mạng giai cấp công nhân phát triển năm đầu kỷ XX Lúc chủ nghĩa Mác trở thành hệ tư tưởng thống phong trào cộng sản công nhân quốc tế – thời kỳ bão táp cách mạng bắt đầu Nhất cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi mở kỷ nguyên cho phát triển lịch sử xã hội loài người Ở Việt Nam giai đoạn thực dân Pháp thực chế độ cai trị hà khắc, đời sống nhân dân lầm than cực, phong trào chống Pháp nổ bị thất bại Cách mạng Việt Nam đứng trước khủng hoảng nghiêm trọng đường lối trị, đường cứu nước rơi bế tắc, tiền đồ dân tộc đen tối “tưởng chừng đường ra” Vận mệnh lịch sử dân tộc lựa chọn giao phó cho Nguyễn Ái Quốc Vượt qua hạn chế sĩ phu yêu nước đương thời, Nguyễn Ái Quốc nhận xu phát triển tất yếu thời đại cách mạng Tháng Mười mở Người tìm thấy đường cứu nước đắn cho dân tộc - “con đường cách mạng vô sản” Hồ Chí Minh – vị kiến trúc sư hàng đầu, tiêu biểu cách mạng Việt Nam kỷ XX Người đặt móng cho đường phát triển xã hội Việt Nam kỷ – đường từ độc lập dân tộc tới chủ nghĩa xã hội, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội Không nhà tư tưởng, nhà mác xít sáng tạo lớn cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh nhà trị lỗi lạc dân tộc với đường lối độc lập tự chủ chiến lược đại đoàn kết tiếng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế làm nên sức mạnh thắng lợi to lớn dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh kết hợp toả sáng tinh hoa tốt đẹp, cao quý trí tuệ, tâm hồn, đạo đức tình cảm người Việt Nam Hồ Chí Minh vị lãnh tụ thiên tài giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc phong trào cách mạng công nhân quốc tế Tư tưởng Người niềm tin, cờ thắng lợi cách mạng Việt Nam, di sản tinh thần vô quý báu Đảng, dân tộc Việt Nam Nội dung tư tưởng Người toàn diện phong phú từ đường lối cách mạng đến lĩnh vực cụ thể, từ tư tưởng đến đạo đức tác phong, từ lời nói đến việc làm Trong di sản mà Người để lại cho chúng ta, vấn đề phương pháp luận Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng Phương pháp Hồ Chí Minh với phong cách Người làm cho tư tưởng triết lý Người vốn vô sâu sắc, tinh tuý lại trở nên sâu sắc, sống động, hấp dẫn Phương pháp luận Hồ Chí Minh làm lấp lánh thêm vẻ đẹp tư tưởng Hồ Chí Minh – nhà tư tưởng mác xít đại mang cốt cách hiền triết Á Đông Việt Nam Trong phạm vi viết xin trình bày vấn đề phương pháp luận Hồ Chí Minh ý nghĩa nghiên cứu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh Hướng tiếp cận phương pháp luận Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta xác định: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hoạt động Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đặt nghiên cứu cách có hệ thống Tuy nhiên công việc không đơn giản, lẽ Người chủ đích lập ngôn, ý định xây dựng mặt triết thuyết, mà hoạt động Người giành cho mục đích cao cả, ham muốn bậc làm cho nước nhà độc lập, nhân dân tự do, có cơm ăn, áo mặc, học hành, tiến hạnh phúc - lẽ sống Người Tiếp cận phương pháp luận Hồ Chí Minh khó khăn, phức tạp hơn, phương pháp phong cách Người thầm sâu hành động, suy nghĩ cách ứng xử Người, với người công việc Trên bình diện lý luận, nhiều luận điểm Người vừa thể quan điểm, tư tưởng, lại vừa hàm chứa ý dẫn phương pháp Văn Người cụ thể, thiết thực, gợi cảm cách trực tiếp mà giàu sức khái quát, liên tưởng, tư tưởng thấm vào phương pháp phong cách Người phương pháp thể phong cách hàm chứa phong phú, sâu sắc, tinh tế tư tưởng Trên bình diện hoạt động thực tiễn, hành động Người phương diện, Hồ Chí Minh hướng tới lợi ích thiết thân hàng ngày quần chúng nhân dân, hoàn toàn xa lạ với tất phù phiếm, khoa trương, hình thức, xa dân Cả đời Người thực hành bền bỉ nêu gương sáng điều Tư tưởng, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh lời nói mà thể việc làm, hành động Do đó, nghiên cứu phương pháp luận Hồ Chí Minh dừng lại tác phẩm Người để tìm kiến giải phương pháp, mà phải tìm phương pháp Người sống, thực tiễn đấu tranh cách mạng Hồ Chí Minh không thực hành phép biện chứng sống, đấu tranh cách mạng cách thục, Người không nhận thức thống lý luận thực tiễn nguyên tắc cao nhất, thể chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin, mà Người thực hành quan niệm cách quán, nhuần nhuyễn Với Hồ Chí Minh, lý luận thấm sâu vào thực tiễn, biến thành phương pháp, trở thành tư tưởng thông qua tư khoa học, độc lập, sáng tạo Người Người đề cập tới lý luận, trình bày vấn đề lý luận cách thực tiễn, linh hoạt, uyển chuyển, tự nhiên, Người nắm lấy thực chất lý luận tinh thần phương pháp để soi sáng thực tiễn không bó buộc khái niệm, phạm trù cách hình thức cứng nhắc Nhận thức vai trò thực tiễn, Hồ Chí Minh bám sát thực tiễn, phân tích thực tiễn với sâu sắc làm chủ lý luận, nhờ đưa lý luận vào thực tiễn, kết hợp lý luận với thực tiễn thống lý luận thực tiễn cách nhịp nhàng uyển chuyển tự nhiên Như vậy, phong cách Hồ Chí Minh mà trước hết phương pháp tư sáng tạo, nhà biện chứng mà trội Người thực hành phép biện chứng Người nhấn mạnh: lý luận phải đôi với thực tiễn, phải khắc phục tình trạng lý luận suông, thực tiễn mù quáng Đồng thời Người rõ: Học tập, nghiên cứu lý luận Mác – Lênin phải nắm vững tinh thần phương pháp để ứng xử với người công việc, dùng lý luận làm kim nam cho công việc, thuộc lòng câu chữ Về phương pháp mình, Hồ Chí Minh có tổng kết tiêu biểu, lý luận thực tiễn gắn bó với nhau, thúc đẩy nhau, kiện tiền đề cho nhau, lý luận tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận có vai trò tác dụng quan trọng thiếu để làm nên phương pháp khoa học Người viết: “Thực hành sinh hiểu biết Hiểu biết tiến lên lý luận Lý luận lãnh đạo thực hành”1 Từ vấn đề trình bày thấy rằng: Phương pháp luận Hồ Chí Minh hệ thống chỉnh thể, thống hữu phương pháp nhận thức, phương pháp tư phương pháp hành động Trong phương pháp luận Hồ Chí Minh yếu tố gắn bó mật thiết với tạo chỉnh thể toàn vẹn, bao chứa ngược lại Điều phản ánh in đậm dấu ấn độc đáo riêng biệt nhân cách Hồ Chí Minh Phương pháp luận Hồ Chí Minh sản phẩm dân tộc thời đại, kết hợp nhuần nhuyễn truyền thống đại tiến trình phát triển cách mạng mà Hồ Chí Minh người thể Đối với Hồ Chí Minh, Người trọng phương pháp, người có kiến, tư tưởng có phương pháp riêng mình, chưa xem nhà tư tưởng, nhà phương pháp Đó vĩ đại tư Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, HN, 1995, tập 5, tr 247 tưởng nhân cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ suốt đời thân dân, gần dân, dân Ở Người tư tưởng – phương pháp, tác phong tách rời, đặc biệt tách rời đạo đức, lối sống, nhân cách Người, vì, phương pháp luận Hồ Chí Minh giá trị ý nghĩa phương pháp cách mạng Việt Nam mà phương pháp sống đời làm người bạn bè tộc giới ngưỡng mộ noi theo Tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt, bền vững, tư tưởng xây dựng tảng triết lý sống, tư tưởng nhân văn, nhân đạo cao phương pháp luận khoa học – cách mạng Xung quanh vấn đề phương pháp luận Hồ Chí Minh có nhiều cách tiếp cận khác nhau, vạch khía cạnh cụ thể khác nhau, song tựu chung lại triết lý, hành động Người Nhà nghiên cứu Trần Văn Giàu cho rằng: “Cụ chưa nói tới phương pháp luận, hoạt động trị – văn hoá Cụ, người nghiên cứu dường trông thấy số lề lối gọi phương pháp luận, phương pháp tư tưởng”2 Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm cho rằng: “Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề có ý nghĩa thực tiễn to lớn, cống hiến đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh phương pháp luận đạt đến trình độ xem xét giải thực tiễn, vượt lên nhiều người đương thời hệ để trở thành người kế tục hoi nhà sáng lập chủ nghĩa vật thời đại mới”3 Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm kết hợp truyền thống văn hoá Việt Nam với tinh hoa văn hoá phương Đông, phương Tây, với chủ nghĩa Mác – Lênin, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm sở giới quan phương pháp luận, khái quát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam giới từ năm cuối kỷ XIX đến kỷ XX Phương pháp luận Hồ Chí Minh, phương pháp luận Mác – Lê nin, chủ nghĩa vật biện chứng chủ Trần Văn Giàu, Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh , Viện Hồ Chí Minh , HN, 1993, tập 2, tr 47 Nguyễn Khoa Điềm, Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh, HN, 1993, tập 2, tr 84 nghĩa vật lịch sử Nhưng, phương pháp luận Mác – Lê nin Hồ Chí Minh tiếp thu có bổ xung phát triển mang sắc thái, đặc trưng độc đáo Hồ Chí Minh Sự độc đáo mang dấu ấn riêng Người “chế biến” tài tình tinh hoa dân tộc giới để tạo nên nét đặc sắc Người Một số quan điểm, nguyên tắc phương pháp luận Hồ Chí Minh 2.1 Quan điểm thực tiễn nguyên tắc thống lý luận thực tiễn Đây nguyên tắc phương pháp luận xuyên suốt có ý nghĩa sở xuất phát định nhận thức, tư Hồ Chí Minh Là người thực tiễn, Hồ Chí Minh xuất phát từ thực tiễn coi trọng thực tiễn Chính xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Việt Nam cuối kỷ XIX mà người niên Nguyễn Tất Thành định sang phương Tây để tìm đường cứu nước, từ thực tiễn trình bôn ba khắp năm châu bốn biển, Người đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tìm đường cứu nước Từ thực tiễn tồn phát triển xã hội Việt Nam, Người vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tìm chất, quy luật vận động đặc thù xã hội Việt Nam, đề đường lối độc lập, tự chủ, đắn, sáng tạo cho cách mạng Việt Nam Tổng kết cách mạng Việt Nam, Người rút kết luận: Nếu kết hợp đắn nguyên lý phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin với thực tiễn nước ta giành thắng lợi Ngược lại, dẫn đến sai lầm Với tư biện chứng, coi trọng thực tiễn, song Hồ Chí Minh nhận thức đánh giá vai trò, ví trí lý luận thực tiễn Ngay từ tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người nhấn mạnh: “Đảng mà chủ nghĩa người trí khôn, tầu bàn nam”4 Nhưng lý luận phải gắn với thực tiễn, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn Người khẳng định: Sự thống Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 1995, tập 2, tr 268 lý luận thực tiễn nguyên tắc cao chủ nghĩa Mác – Lênin Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin học tập tinh thần, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, học lập trường, phương pháp cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin giải vấn đề thực tiễn cách mạng đặt với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo dừng lại câu chữ, học tập, vận dụng cách giáo điều, máy móc Theo Hồ Chí Minh, lý luận khái quát từ thực tiễn quay trở lại đạo thực tiễn Do đó, Người coi trọng tổng kết kinh nghiệm, xem tổng kết kinh nghiệm biện pháp để thực “thống lý luận với thực tiễn”, vừa nâng cao trình độ lý luận vừa nâng cao trình độ hoạt động thực tiễn Người rõ nguyên nhân bệnh chủ quan, ý chí lý luận, coi thường lý luận, lý luận suông Người yêu cầu phải gắn lý luận với thực tiễn, tránh lý luận suông, tránh thực tiễn mù quáng; coi trọng thực tiễn không đồng nghĩa với thực dụng, thiển cận, kinh nghiệm chủ nghĩa; coi trọng học tập lý luận không giáo điều, không tầm chương trích cú, phải học tập lấy tinh thần, phương pháp lý luận để vận dụng vào thực tiễn Kết hợp lý luận với thực tiễn, biết với làm, lời nói đôi với việc làm … đặc trưng sâu sắc phong cách, tác phong phương pháp Hồ Chí Minh 2.2 Nguyên tắc toàn diện, hệ thống, trọng điểm thiết thực Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển nguyên tắc toàn diện sở thực tiễn Phát triển nguyên tắc toàn diện tính chỉnh thể hệ thống có trọng điểm thiết thực Đây nguyên tắc phản ánh phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh xem xét đánh giá giải công việc Trong xem xét, đánh giá xã hội, Hồ Chí Minh phân tích toàn diện tất mặt đời sống xã hội như: kinh tế, trị, văn hoá, xã hội; khứ, tương lai, truyền thống đại Quan điểm Người vận dụng việc lựa chọn đường cứu nước, đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, việc giành quyền tay giai cấp cách mạng Khi xem xét, đánh giá người, Hồ Chí Minh ý toàn diện nhận thức, ý thức, tình cảm khả hoạt động thực tiễn; đức tài, mặt mạnh lẫn mặt yếu; cá nhân, tập thể cộng đồng Trong đánh giá sức mạnh, so sánh lực lượng, Người coi trọng tất yếu tố, đánh giá toàn diện, hệ thống yếu tố tạo thành sức mạnh tổng hợp: kinh tế, trị, văn hoá, quân … sức mạnh vật chất lẫn sức mạnh tinh thần, sức mạnh truyền thống-hiện tại-tương lai, sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại, lực, thiên thời, địa lợi nhân hoà Quan điểm phương pháp toàn diện Hồ Chí Minh sở để Đảng ta định đường lối chiến lược, sách lược đạo tiến hành cách mạng giành thắng lợi Trên sở kế thừa phát triển quan điểm toàn diện mác xít, Hồ Chí Minh đánh giá vị trí, vai trò yếu tố tác động biện chứng yếu tố hệ thống, chỉnh thể thống Để từ xác định tính thiết thực, tính trọng điểm hệ thống toàn diện Do đó, theo Hồ Chí Minh, cần nắm vững toàn diện, hệ thống, nhìn xa, trông rộng, đồng thời phải ý trọng điểm, cụ thể, thiết thực Người rõ: Làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, thiết thực Nói được, làm được, đến với người; kế hoạch một, biện pháp mười, chiến lược phải nhìn xa trông rộng, kế hoạch phải cụ thể, chu đáo Nguyên tắc toàn diện, kết hợp với trọng điểm, nhìn xa trông rộng với cụ thể, thiết thực, trở thành phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh xem xét 10 giải công việc Một biểu sinh động, chân thực cho phương pháp toàn diện cụ thể, trọng điểm phương pháp luận Hồ Chí Minh là: Sau cách mạng Tháng Tám, trước muôn ngàn công việc, khó khăn phức tạp phải làm, phải đối phó, buổi họp phủ, Người đề sáu nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, sau lại khái quát lại thành ba nhiệm vụ lớn: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”5, mà người, cấp phải nhớ tâm thực Lúc sống, Người Bộ Chính trị thường xuyên có buổi họp thân mật để trao đổi ý kiến, buổi họp mà Người thường nói vui để “nhìn quanh chân trời”, ý nói nhìn toàn cục tình hình giới va nước, xem lên vấn đề cấp bách cần phải giải Cũng buổi họp đó, Người thường nhắc nhở phải nhìn toàn cục, có địa phương cục bộ, phiến diện Những vấn đề giao cho đồng chí, hay phận có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị, đưa Bộ Chính trị thảo luận giải Chính họp vậy, Bộ Chính trị phát sai lầm cải cách ruộng đất đưa sách để giải quyết, khắc phục, sửa sai sai lầm khuyết điểm 2.3 Phát mâu thuẫn giải mâu thuẫn với phương thức, phương pháp phù hợp có hiệu Trong trình hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, giai cấp, xây dựng xã hội trình phát mâu thuẫn giải mâu thuẫn Chính trình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng phương pháp biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin để phân tích hình thái kinh tế - xã hội Việt Nam cục diện giới nhằm xác định mâu thuẫn bản, chủ yếu cách mạng Việt Nam, sở đề đường cách mạng giải mâu thuẫn, đưa nghiệp cách mạng đến thắng lợi Ngay từ năm 1930, sở phân tích, nhận thức điều kiện Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 1995, tập 6, tr 163 16 thấy rõ vai trò vấn đề giai cấp, mà khẳng định vai trò to lớn quan trọng vấn đề dân tộc Trong điều kiện cụ thể xã hội Việt Nam, mối quan hệ dân tộc giai cấp, theo Hồ Chí Minh cần giải tương tác, chỉnh thể thống là: - Trong dân tộc, giai cấp công nhân giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số Do đó, “Giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp, thực chất giải phóng giai cấp” -Quyền lợi dân tộc quyền lợi giai cấp thống với Có giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp Không giành độc lập dân tộc quyền lợi phận, giai cấp ngàn năm không giành lại được, giải phóng Do đó, giai cấp công nhân phải nắm lấy cờ dân tộc, dương cao cờ cách mạng Như vậy, theo Hồ Chí Minh: giai cấp phận dân tộc, nằm dân tộc, từ Người giải đắn hài hoà mối quan hệ chung – riêng, mối quan hệ toàn cục với phận cách biện chứng, khoa học - Quyền lợi dân tộc đảm bảo triệt để đặt lãnh đạo giai cấp công nhân, gắn với quyền lợi giai cấp công nhân giai cấp nông dân Do đó, giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội giải phóng người - Sự thống tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc chất Đảng ta, Nhà nước ta Cơ sở xã hội – giai cấp sức mạnh chế độ ta, Nhà nước ta sức mạn đại đoàn kết toàn dân tộc mà tảng liên minh công - nông – trí thức lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam - đội tiền phong giai cấp công nhân 17 Giải đắn mối quan hệ giai cấp – dân tộc cách sáng tạo, linh hoạt nguyên tắc phương pháp luận Hồ Chí Minh xem xét giải vấn đề đặt xã hội, cách mạng Đó sở phương pháp luận đường lối “Độc lập, tự chủ chủ nghĩa xã hội” Đảng ta Nhờ nguyên tắc đắn sáng tạo đó, Đảng ta tạo nên sức mạnh to lớn chưa có lịch sử dân tộc ta, đưa dân tộc ta từ thắng lợi to lớn đến thắng lợi vĩ đại khác, chiến thắng kẻ thù 2.7 “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” Là quan điểm tư tưởng đối nhân xử thế, thể tư tưởng biện chứng sâu sắc người phương Đông, phù hợp với đặc tính dễ “thích ứng”, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh người Việt Nam Do đó, thực tiễn tư tưởng quan điểm nhân dân ta nhà trị – quân nhận thức, vận dụng sử dụng Với Hồ Chí Minh, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” nguyên tắc tối cao số tư hành động, xem xét giải vấn đề thực tiễn đặt ra, vấn đề chiến lược sách lược Người vận dụng nguyên tắc hiệu đời hoạt động cách mạng nhiều gian nan, thử thách vẻ vang “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” nguyên tắc phương pháp cách mạng quan trọng mà Người dặn lại cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, Người sang dự Hoà đàm Phông-ten-nơ-blô với tư cách thượng khách phủ Pháp Cụ Huỳnh đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sử dụng cách hiệu nghiệm lời dặn Người, góp phần giữ vững quyền cách mạng, ổn định trị – xã hội ngày Người xa đất nước Theo Hồ Chí Minh, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” tình hình, xã hội, người luôn biến đổi, thiên biến vạn hoá Tuy nhiên, lại có yếu tố có tính ổn định, có tính bất biến, chân lý vĩnh Người nói: Nước Việt 18 Nam một, dân tộc Việt Nam một, sông cạn, núi mòn, song chân lý không thay đổi Người khẳng định: Lòng yêu thương nhân dân nhân loại không thay đổi Nhưng, Người lại nói: “Thế giới, người đổi mới”, cách nhìn, cách xử lý đổi mới, linh hoạt Nguyên tắc, phương pháp “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” phải lấy bản, nguyên tắc, thay đổi làm trọng, sở tuỳ vào điều kiện cụ thể để giải cho phù hợp Do đó, giai đoạn cách mạng, suốt tiến trình cách mạng, chiến lược cách mạng thay đổi, “bất biến”, sách lược cách mạng, hình thức, biện pháp cách mạng linh hoạt, “ứng biến”, thay đổi cho phù hợp với tình hình cụ thể “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, quan điểm, phương pháp luận cách mạng, khoa học, vận dụng tổng hợp nguyên tắc, quy luật phép biện chứng, từ nguyên tắc khách quan, đến toàn diện, lịch sử, cụ thể đến phát triển Do đó, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” không nguyên tắc cụ thể mà phép biện chứng Hồ Chí Minh, phương châm xem xét hành động đắn, khoa học Người vận dụng, sử dụng, xử lý thành công trường hợp, hoàn cảnh, tình Như vậy, khẳng định rằng: Có phương pháp luận Hồ Chí Minh Về chất phương pháp luận Mác – Lênin điều kiện cách mạng Việt Nam, phù hợp với điều kiện cách mạng Việt Nam Sự vận dụng, bổ xung phát triển, kết hợp với truyền thống tư dân tộc, tinh hoa triết học giới, tạo nên đặc sắc vận dụng, xem xét, xử trí người phương Đông riêng Hồ Chí Minh Nội dung phương pháp luận Hồ Chí Minh bao gồm đặc trưng trình bày, nhiên, chưa phải tất cả, mà cần phải tiếp tục nghiên cứu cho xứng đáng với tầm vóc tư tưởng Hồ Chí Minh 19 Phương pháp luận Hồ Chí Minh, phần di sản tư tưởng mà Người để lại cho hệ đời sau tiếp thu, lĩnh hội vận dụng xử trí vấn đề đặt sống công việc Phương pháp luận Hồ Chí Minh ngày biểu sinh động, sáng tạo phát triển đời sống lối sống người Việt Nam Phương pháp luận Hồ Chí Minh vĩ đại mà giản dị, thực giản dị tới mức lão thực Người coi trọng kinh nghiệm thực tiễn mà không rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, Người coi trọng lý luận mà không rơi vào giáo điều sách Người thiết thực, coi trọng thực tế mà không rơi vào thực dụng, Người coi trọng ý chí mà không rơi vào ý chí, Người dân tộc, hình ảnh tiêu biểu dân tộc mà không rơi vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi, biệt phái Người mẫu mực tinh hoa truyền thống mà không xa cách đại, thời đại Người không thân giá trị tinh hoa lung linh mà đại biểu củ giá trị ưu tú tương lai…Chính nét độc đáo tạo nên đặc sắc riêng có tư tưởng – phương pháp luận Hồ Chí Minh Vận dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh để tìm hiểu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh Trong đời hoạt động đấu tranh cách mạng để cứu nước, cứu dân, thực độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh kết hợp học đôi với hành, lý luận gắn với hoạt động thực tiễn Người khổ công rèn luyện, học tập, nghiên cứu, không để tích luỹ tri thức, học vấn văn hoá mà để trau dồi phương pháp, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện lĩnh hành động sáng tạo quán, tự hình thành cho lý thuyết khoa học, chủ kiến trị đạo lý nhân văn Tất đó, với Hồ Chí Minh, để cứu cánh mà để thực đến mục đích, ham muốn bậc Người: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người; tới độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Do đó, toàn lý luận phương pháp 20 Hồ Chí Minh lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy giải phóng phát triển người làm mục tiêu, động lực Quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân, Hồ Chí Minh tìm hiểu, nghiên cứu chủ nghĩa, trào lưu tư tưởng, học thuyết khắp giới để cuối Người lựa chọn chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, theo Người, thứ chủ nghĩa chân nhất, tiên tiến cách mạng nên Người ủng hộ tin theo Là nhà triết lý hành động, triết lý Hồ Chí Minh nhằm vào mục đích đấu tranh xoá bỏ áp bức, bóc lột, giành lấy độc lập tự cho dân tộc, cho dân tộc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân tất người giới Đó triết lý nhân sinh mà Người theo đuổi suốt đời Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh giới quan vật phương pháp biện chứng mác xít, cụ thể hoá thực hoá cách sinh động điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam Đó không quan niệm mà hành động, nữa, thực hành triết học vật biện chứng vào sống thực tiễn cách mạng Hồ Chí Minh nhà triết lý hành động, triết lý thực tiễn Do đó, đặc trưng bật tư tưởng triết học Hồ Chí Minh triết học trị – thực tiễn, triết học hành động, triết học nhân sinh cách mạng Người bậc thầy thực hành phép biện chứng vật vào lĩnh vực trị – xã hội Nói cách khác triết học Hồ Chí Minh triết học giải phóng, triết học phát triển Có triết lý sâu sắc, phong phú, đa dạng ẩn chứa tác phẩm Người, triết học nhân sinh Người, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh Từ góc độ nhận diện đặc trưng lô gíc triết học Hồ Chí Minh thấy, bắt nguồn từ kiến giải lý luận tổng kết thực tiễn, Người xây dựng hệ thống phương pháp theo ba lớp quan hệ chủ yếu sau đây: 21 - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đây đường lối triết học Hồ Chí Minh thể kiên định quán Người suy nghĩ hành động - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh giải phóng phát triển Thể phương pháp triết học hành động - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh người văn hoá Thể mục tiêu triết học nhân sinh Hồ Chí Minh Những lớp quan hệ chủ yếu dòng tư tưởng lớn chi phối nhận thức hành động Hồ Chí Minh Nó thấm nhuần thấu suốt tác phẩm thành văn Người, mà chứng thực thực tiễn cách mạng, đời nghiệp Người, gắn bó hữu dân tộc nhân dân mình, với giới nhân loại, với truyền thống thời đại 3.1 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đây nội dung chủ đạo tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, có ý nghĩa xuyên suốt quán hoạt động lý luận thực tiễn Người Muốn thực độc lập dân tộc phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc theo lập trường giai cấp vô sản giai cấp vô sản mà đội tiền phong Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo Như vậy, cách mạng giải phóng dân tộc nằm quỹ đạo vận động cách mạng vô sản, mang chất cách mạng vô sản, để từ mục tiêu độc lập dân tộc phát triển tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa Độc lập dân tộc tiền đề tới chủ nghĩa xã hội có chủ nghĩa xã hội bảo đảm đầy đủ, thực chất bền vững cho độc lập dân tộc Ở đây, có biện chứng nhân quả, có gặp gỡ tự nhiên, tất yếu yêu cầu xúc dân tộc với xu thời đại mở từ cách mạng Tháng Mười Đây câu 22 trả lời mà Hồ Chí Minh tìm thấy, phát đường phát triển xã hội Việt Nam, quy luật vận động phát triển cách mạng Việt Nam thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Khẳng định mối quan hệ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh tỏ rõ lực tư biện chứng tính quán triệt để quan điểm trị Đây chỗ vượt trước giới quan triết học Hồ Chí Minh, đường lối trị Hồ Chí Minh so với hệ đương thời, kể bậc tiền bối Chính quan điểm triết học Hồ Chí Minh độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mà hình thức cặp phạm trù nội dung nguyên lý, tư tưởng, quy luật cách mạng Việt Nam từ đầu kỷ XX Hồ Chí Minh thấm nhuần chất cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, thống lý luận thực tiễn phong trào vận động trị, kết hợp hài hoà mục đích trực tiếp, trước mắt với triển vọng lâu dài đường lối trị Gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh vận dụng quan điểm phương pháp biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin cách sáng tạo để xác lập đường lối trị cách mạng Việt Nam kỷ XX Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, triết học trị Việt Nam mà người đặt móng phát triển nó, thực hành khẳng định Hồ Chí Minh Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tư tưởng triết học chủ đạo, quán Hồ Chí Minh, cho thấy rõ đặc trưng bất triết học Người triết học trị thực tiễn, triết học hành động, triết học nhân sinh cách mạng; triết học hướng vào giải vấn đề thực tiễn đặt thông qua hành động người 3.2 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh giải phóng phát triển 23 Hồ Chí Minh thực tỏ rõ người có tư tưởng đổi mới, có đầu óc cách tân, có lực lĩnh sáng tạo lớn tư hành động Đổi sáng tạo để thực mục tiêu giải phóng phát triển, tư tưởng triết học đặc sắc Hồ Chí Minh Nhờ đó, triết học Hồ Chí Minh từ quan niệm đến phương pháp bật đặc trưng tương ứng tính đại, linh hoạt động Nhờ đặc trưng mà tư tưởng triết học Hồ Chí Minh có sức thuyết phục lý luận phương pháp mà có sức truyền cảm đạo đức tinh thần, thúc đẩy, hướng dẫn hành động lối sống vớ người cộng đồng xã hội Tư tưởng giải phóng Hồ Chí Minh, trước hết giải phóng dân tộc khỏi kiếp nô lệ lầm than, rộng giải phóng tất dân tộc thuộc địa bị áp bức, bóc lột giới Được suy tôn lãnh tụ phong trào giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh có cống hiến xuất sắc với phong trào cách mạng giới kỷ XX, Người vạch lý luận chống chủ nghĩa thực dân, đồng thời truyền bá thực hành lý luận Việt Nam Thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam có sức cổ vũ to lớn dân tộc bị áp giới đấu tranh cho độc lập tự Nó chứng thực sức sống tư tưởng triết học Hồ Chí Minh giải phóng Nếu độc lập dân tộc tiền đề điều kiện để tới chủ nghĩa xã hội, giải phóng tiền đề điều kiện phát triển Lô gíc cho thấy, giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc trước hết giải phóng trị Tính nhiều hàm nghĩa giải phóng chỗ đó, giải phóng ý thức, tinh thần xã hội, giải phóng lực xã hội, nhằm huy động khả năng, tiềm lực tiềm cho phát triển Khi định lựa chọn đường phát triển cho cách mạng Việt Nam chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh ý thức rằng, có chủ nghĩa xã hội đảm bảo chắn, bền vững độc lập dân tộc; có chủ nghĩa xã hội đem lại độc lập – tự – hạnh phúc cho tất dân tộc loài người trái đất Phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, làm 24 cho chế độ xã hội phát triển, tiến bộ, hoàn thiện không rơi vào trì trệ, xơ cứng, hay suy thoái Vì vậy, Người đứng quan điểm động để trình bày chất chủ nghĩa xã hội, quan niệm chủ nghĩa xã hội thể sống, biến đổi phát triển: Chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội mà đời sống vật chất ngày tăng, đời sống tinh thần ngày tốt, xã hội ngày tiến Một xã hội coi phát triển phải xã hội giàu có văn minh, người xã hội giải phóng, có hội phát triển cá nhân cách toàn diện Một xã hội phát triển đồng tất mặt đời sống xã hội Muốn đạt mục tiêu giải phóng phát triển phải đổi cách nghĩ, cách làm, bước biện pháp Hồ Chí Minh người thiết kế thực hành chương trình đổi cách mạng Việt Nam Người vượt khỏi lối mòn cũ từ lựa chọn đường giải pháp cứu nước, cứu dân Người nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, chủ động sáng tạo tư hành động Không có đầu óc đổi mới, có cách tiếp cận độc đáo, mẻ Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Một biểu sinh động, chân thực điển hình cách tân đổi cách nghĩ cách hành động Hồ Chí Minh là, việc Người coi chủ nghĩa Mác – Lênin không học thuyết lý luận khoa học mà phương pháp, đạo lý, văn hoá người chủ trương tìm tòi chân giá trị chủ nghĩa tinh thần phương pháp để ứng xử với người công việc Người định nghĩa chủ nghĩa xã hội xa lạ, đối lập với chủ nghĩa cá nhân Người xem chân lý ý nghĩa nhận thức luận mà từ phương diện nhân nó, có lợi cho dân, đem lại điều tốt đẹp cho dân, chân lý Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”(1947) tác phẩm lý luận đổi Người viết cách 60 năm “Di chúc”(1969) Người luận cương đổi kế hoạch trù tính nhiều việc phải làm công 25 đổi Đó chiến đấu chống lại cũ kỹ, lạc hậu, hư hỏng xây dựng mới, tốt tươi, tiến 3.3 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh bàn vấn đề người văn hoá Con người văn hoá tiêu điểm, mục tiêu cao quý toàn triết lý tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, giá trị cốt lõi chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh Hơn động lực phát triển, động lực thúc đẩy Người hành động, giá trị thiêng liêng mà Người ký thác đời nghiệp mình, Người dâng trọn đời cho độc lập, tự Tổ quốc, nhân dân Do đó, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh bật đặc trưng tầm cao chủ nghĩa nhân đạo kết hợp với chiều sâu chủ nghĩa nhân văn Đó gắn liền chỉnh thể lý luận Người thuộc tính tư tưởng triết học Hồ Chí Minh: Thực tiễn, cách mạng – khoa học nhân văn Văn hoá có giá trị đỉnh cao, quy tụ giá trị, giá trị chất người – giá trị người, người hoàn thiện giá trị cao Sự hoàn thiện nhân cách người, chiến thắng lớn người, văn hoá người Thấu hiểu điều đó, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công việc giáo dục, đào tạo người phát triển văn hoá Ở có hoà quyện mật thiết chiến lược người “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”12; “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có người xã hội chủ nghĩa”13, với chiến lược văn hoá “Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”, làm cho dân tộc ta trở thành dân tộc thông thái, phải chu trọng mở mang giáo dục, nâng cao học thức, văn hoá cho nhân dân, phải diệt dốt đôi 12 13 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 1995, tập 9, tr 222 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 1995, tập 9, tr 375 26 với xoá đói, giảm nghèo Một dân tộc dốt dan tộc yếu; thắng giặc ngoại xâm khó, thắng nghèo nàn, lạc hậu, dốt nát khó hơn, vượt qua cửa ải đến văn minh đại hạnh phúc chủ yếu sức mạnh nội lực dân tộc mình, kết tinh nguồn nhân lực chất lượng cao phát huy giá trị, sắc văn hoá dân tộc, kết hợp truyền thống với đại Coi người trung tâm, mục tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh xác định, công việc liên quan tới người, hướng vào phục vụ người, làm cho người phát triển lực sẵn có, người làm chủ có tự , hạnh phúc Theo Người, đào tạo phát triển nhân cách cho người phải coi trọng đạo đức, đạo đức gốc Đức phải gắn với tài, trau dồi đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đánh thắng chủ nghĩa cá nhân để làm người cách mạng tận tuỵ suốt đời phục vụ nhân dân Giữ chủ nghĩa cho vững, lòng ham muốn vật chất, giữ nghiêm kỷ luật tổ chức, nghiêm khắc vớ khoan thứ với người, điểm nhân cách làm người, văn hoá đạo đức, văn hoá nhân cách Hồ Chí Minh đặc biệt trọng xây dựng đời sống văn hoá cho nhân dân, rèn luyện văn hoá ứng xử, thực hành nếp sống mới, bảo tồn phát huy hay, đẹp truyền thống, khắc phục, cải tạo cũ, lạc hậu, xoá bỏ lỗi thời, cản trở phát triển, đồng thời phải biết học tập, tiếp thu tinh hoa văn minh văn hoá nhân loại để làm giàu văn hoá Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh người văn hoá, đề cách sáng tỏ thực hành cách công phu từ sớm suốt đời cách mạng Người, chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh Bên cạnh chủ nghĩa nhân văn, lại có phép biện chứng Hồ Chí Minh, biện chứng tư hành động Có thể nói, phép biện chứng Hồ Chí Minh phép biện chứng thực 27 hành, thực hành phép biện chứng vật mác xít đấu tranh cách mạng, cải tạo giới cũ, xây dựng giới “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” triết lý hành động, phương châm công tác, cách thức ứng xử Người, kết hợp tính kiên định nguyên tắc, lập trường, quan điểm với tính linh hoạt phương pháp, sách lược, mưu lược mền dẻo uyển chuyển trước diễn biến thực tiễn Đó biện chứng Chủ động, sáng suốt, bình tĩnh, tự tin trước hoàn cảnh hành động, nhờ nắm chất, nhìn rõ xu hướng phát triển phát triển, nhờ xử lý mối quan hệ thế-thời-lực đấu tranh cách mạng Đó biện chứng Xung quanh quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể phát triển, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên không ngừng công” Người thấu hiểu vận động mâu thuẫn, chuyển hoá, tương tác, thâm nhập lẫn mặt, thuộc tính, vật quan hệ Chính trị kinh tế, văn hoá, văn hoá thấm sâu trị kinh tế Đó cách nhìn sâu sắc đầy tính biện chứng Hồ Chí Minh Một nét đặc sắc khác phép biện chứng Hồ Chí Minh tính hài hoà, nhờ hài hoà mà phát triển, muốn phát triển phải có hài hoà Người nhấn mạnh: Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải hợp quy luật, thuận lòng dân, thấu tình đạt lý Người can dặn: Phê bình, giúp đỡ tình đồng chí, có lý, có tình đối xử, ăn với có tình, có nghĩa Đó hài hoà, ứng xử hài hoà Đào tạo người không trọng đức tài, mà phải trọng rèn luyện thể lực, sức khoẻ, tâm hồn Học đại mà không xem thường truyền thống, vươn tới đại hội nhập với giới không đánh sắc, truyền thống, quý trọng truyền thống không mà cứng nhắc, bảo thủ 28 Xây dựng xã hội, phát triển kinh tế không coi thường tự nhiên, phải trọng chăm lo cho môi trường, cảnh quan không bị tàn phá Đó tính hài hoà phát triển Trong thiên thời, địa lợi, nhân hoà nhân hoà quan trọng nhất, định Đó tính chủ động lịch sử người làm nên hài hoà phát triển với chất lượng nhân văn ngày cao Hồ Chí Minh vận dụng tài tình phép biện chứng lý thuyết hài hoà phát triển vào thực tiễn Trong vận dụng tài ba thấm nhuần tinh thần khoan dung văn hoá khoan dung nữa, mà tiêu biểu phương châm giải công việc quan hệ người: “Biến đại thành tiểu sự, biến tiểu thành vô sự” Chú trọng thống tương đồng, khắc phục khác biệt, nghĩa lớn, mục tiêu, đạo lý làm người mà tránh hẹp hòi, định kiến, làm hỏng việc Đó “Cầu đồng tốn dị” Những khác biệt mà không phương hại tới chung, lớn nên xem thường tình phát triển Tóm lại, triết lý Hồ Chí Minh tác phẩm, tư tưởng, lý luận Người, mà trước hết chủ yếu đời hoạt động, thực tiễn đấu tranh cách mạng Người Triết lý tư tưởng Hồ Chí Minh vượt khỏi câu chữ lời nói Người, bề mặt câu chữ mà thấm sâu, ẩn kín bên câu chữ ấy, thấm nhuần hoạt động cảu Người đời dân chúng Triết lý hàm súc, cô đọng mang phong vị cổ điển truyền thống phương Đông “ý ngôn ngoại, hàm súc dư ba” Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lớn, mà tư tưởng triết lý Người toả sáng, soi đường, dẫn dắt cho cách mạng Việt Nam tiến lên nghiệp đổi Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác – Lênin bao quát nhiều lĩnh vực rộng lớn phong phú mà tảng tư tưởng triết học Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh không tiếp thu, vận dụng sáng tạo triết học Mác – Lênin mà có phát triển triết học Mác – Lênin, số vấn đề chủ 29 nghĩa vật lịch sử, nhờ Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, giàu có thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin nói chung, triết học Mác – Lênin nói riêng Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh sở giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng, linh hồn, cờ thắng lợi cách mạng Việt Nam suốt nửa kỷ qua Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà hạt nhân giới quan, phương pháp vật biện chứng tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng nhân dân ta Ngày nay, với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực hệ tư tưởng bền vững, ngự trị phương diện đời sống xã hội Việt Nam sức sống bất diệt, trở thành tảng tinh thần tối cao dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh Là sở giới quan, phương pháp khoa học Đảng ta xây dựng cương lĩnh sách lược đấu tranh cách mạng, xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Nghị Đại hội Đảng X rõ: “Vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hoạt động Đảng Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ xung phát triển lý luận, giải đắn vấn đề sống đặt ra” Thắng lợi cách mạng Việt Nam thắng lợi giới phương pháp triết học Mác – Lênin, Hồ Chí Minh Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh tư tưởng triết học Người công việc khoa học, có ý nghĩa quan trọng việc bồi dưỡng giới phương pháp biện chứng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân lao động nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào tin tưởng rằng, ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo tài tình Đảng ta, định xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam với đậm chất nhân văn, nhân đạo văn hoá Việt Nam Góp phần vào phong trào cách mạng giới hoà bình tiến nhân loại 30 [...]... định và nhất quán của Người trong suy nghĩ và trong hành động - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về giải phóng và phát triển Thể hiện phương pháp triết học hành động - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về con người và văn hoá Thể hiện mục tiêu triết học nhân sinh Hồ Chí Minh Những lớp quan hệ chủ yếu này như những dòng tư tưởng lớn chi phối nhận thức và hành động của Hồ Chí Minh Nó không những thấm nhuần và. .. Hồ Chí Minh Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tư tưởng triết học chủ đạo, nhất quán của Hồ Chí Minh, cho thấy rõ một trong những đặc trưng nổi bất trong triết học của Người là triết học chính trị thực tiễn, triết học hành động, triết học nhân sinh và cách mạng; triết học hướng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra thông qua hành động vì con người 3.2 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về giải... những giá trị ưu tú trong tư ng lai…Chính đó là những nét độc đáo tạo nên sự đặc sắc riêng có của tư tưởng – phương pháp luận Hồ Chí Minh 3 Vận dụng phương pháp luận Hồ Chí Minh để tìm hiểu tư tưởng triết học Hồ Chí Minh Trong cuộc đời hoạt động đấu tranh cách mạng của mình để cứu nước, cứu dân, thực hiện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đã kết hợp học đi đôi với hành, lý luận gắn với hoạt... bật trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học chính trị – thực tiễn, triết học hành động, triết học nhân sinh và cách mạng Người là bậc thầy trong thực hành phép biện chứng duy vật vào lĩnh vực chính trị – xã hội Nói cách khác triết học Hồ Chí Minh là triết học giải phóng, triết học phát triển Có một triết lý sâu sắc, phong phú, đa dạng ẩn chứa trong mọi tác phẩm của Người, trong triết học. .. đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra” Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của thế giới và phương pháp triết học Mác – Lênin, Hồ Chí Minh Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nhất là tư tưởng triết học của Người là một công việc khoa học, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bồi dưỡng thế giới và phương pháp biện chứng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân lao động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ... lớn, mà tư tưởng và triết lý của Người đang toả sáng, soi đường, dẫn dắt cho cách mạng Việt Nam tiến lên trong sự nghiệp đổi mới Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác – Lênin bao quát nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú mà nền tảng của nó là tư tưởng triết học Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh không chỉ là sự tiếp thu, vận dụng sáng tạo triết học Mác – Lênin mà còn có sự phát triển triết học Mác –... là một số vấn đề về chủ 29 nghĩa duy vật lịch sử, nhờ đó Hồ Chí Minh đã góp phần làm phong phú, giàu có thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin nói chung, triết học Mác – Lênin nói riêng Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học cách mạng, là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí. .. sinh của Người, trong chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh Từ góc độ nhận diện đặc trưng lô gíc triết học Hồ Chí Minh chúng ta sẽ thấy, bắt nguồn từ những kiến giải lý luận và tổng kết thực tiễn, Người đã xây dựng hệ thống và phương pháp của mình theo ba lớp quan hệ chủ yếu sau đây: 21 - Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Đây chính là đường lối triết học Hồ Chí Minh thể hiện... phóng và phát triển 23 Hồ Chí Minh thực sự tỏ rõ là một người có tư tưởng đổi mới, có đầu óc cách tân, có năng lực và bản lĩnh sáng tạo lớn trong tư duy và hành động Đổi mới và sáng tạo để thực hiện mục tiêu giải phóng và phát triển, là tư tưởng triết học đặc sắc của Hồ Chí Minh Nhờ đó, triết học Hồ Chí Minh từ quan niệm đến phương pháp nổi bật một đặc trưng tư ng ứng là tính hiện đại, linh hoạt và năng... là cuộc chiến đấu chống lại mọi cái cũ kỹ, lạc hậu, hư hỏng và xây dựng cái mới, cái tốt tư i, tiến bộ 3.3 Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh bàn về vấn đề con người và văn hoá Con người và văn hoá là tiêu điểm, là mục tiêu cao quý nhất của toàn bộ triết lý và tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh, đó là giá trị cốt lõi của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh Hơn nữa nó còn là động lực của phát triển, động lực thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT học một số vấn đề về PHƯƠNG PHÁP LUẬN hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH, TIỂU LUẬN TRIẾT học một số vấn đề về PHƯƠNG PHÁP LUẬN hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH, TIỂU LUẬN TRIẾT học một số vấn đề về PHƯƠNG PHÁP LUẬN hồ CHÍ MINH và ý NGHĨA TRONG NGHIÊN cứu tư TƯỞNG TRIẾT học hồ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay