Đồ án nền móng TÍNH MÓNG cọc EP TCVN_10304

50 1,692 17
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2016, 19:05

ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 PHẦN III MĨNG ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ MĨNG CỌC ÉP 8.1 Số liệu địa chất cơng trình Hình 8.1 Mặt cắt địa chất ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Bảng 8.1 : Bảng thống kê tiêu lý đất Lớp đất Độ sâu mẫu (m) Chiều dày Độ ẩm W(%) kN/m 2A 2B ÷ 1.7 ÷ 2.2 ÷ 4.2 1.7 1.8 3.5 91.64 48.23 14.5 17 4.72 7.19 2.64 2.67 44.74 17.3 7.51 29.39 33.43 25.85 18.8 18.9 19 19.6 19.9 19.7 19.7 20.4 19.9 9.17 9.72 10.12 10.16 10.14 10.18 10.77 10.16 ÷ 6.2 ÷ 8.2 10 ÷ 10.2 12 ÷ 12.2 14 ÷ 14.2 16 ÷ 16.2 18 ÷ 18.2 20 ÷ 20.2 22 ÷ 22.2 24.3 ÷ 24.5 8.3 22.64 22.83 22.75 22.56 1.7 19.9 22.9 γTN γDN kN/m tỷ trọng Δ Độ bảo hồ G Độ rộng n Hệ số rỗng eo giới hạn chảy WI(%) giới hạn dẻo Wp(%) Chỉ số dẻo Ip Độ sệt B 98 97 71 57 2.474 1.322 66.8 36.2 36.3 18.2 30.5 1.82 18 1.67 2.67 98 55 1.225 44.4 25.1 19.3 1.02 2.72 2.73 2.71 91 99 88 47 48 44 0.876 0.923 0.759 41.5 48 49.1 24.1 28.3 25.6 2.72 88 41 0.7 40.7 21.1 2.68 94 40 0.654 30 17.8 2.73 88 41 0.706 44 22.1 2.72 89 41 0.689 42.2 22 2.73 2.68 90 94 38 40 0.606 0.654 35.5 33.6 18.2 18.2 Góc ma sát (o) Góc ma sát Lực dính (KPa) 02' o19' 3.03 3.32 8.8 4.5 4o52' 4.87 17.5 0.3 15o26' 19.7 0.26 15o13' 23.5 0.01 19o51' 19.6 0.08 19o54' 12.2 0.41 12o11' 21.9 0.03 19o08' 20.1 0.03 21o33' 17.3 0.1 20o24' 15.4 0.3 14o25' 15.43 15.22 19.85 19.90 12.18 19.13 21.55 20.40 14.42 36.2 38.5 41.1 46.9 13.7 47 54.6 56.5 24.9 o ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 8.2 Tổ hợp tải trọng • Tĩnh tải - Cấu tạo sàn tầng hầm LỚP VỮA LÓT LỚP BÊTÔNG CỐT THÉP LỚP CHỐNG THẤM Hình 8.2 : Cấu tạo sàn tầng hầm STT Bảng 8.2: Các lớp cấu tạo sàn tầng hầm gtc γ δ Các lớp cấu tạo n kN/m2 kN/m3 mm Vữa lót 18 30 0.54 1.3 Sàn BTCT 25 300 7.5 1.1 Lớp chống thấm tt Tổng g gtt kN/m2 0.702 8.25 0.030 8.982 • Hoạt tải - Hoạt tải sàn tầng hầm: tầng hầm dùng làm bãi giữ xe nên ta chọn p tc = 5kN/m2 pstt = p tc n = × 1.2 = kN/m2 - Tổng tải sàn tầng hầm: q = g s + pstt = 8.952 + = 14.952 kN/m2 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Hình 8.3 : Mặt truyền tải sàn tầng hầm ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 • Chọn hệ đà kiềng có kích thước giống hệ dầm tầng 2: - Dầm : Hình 8.4 : Mặt dầm sàn tầng hầm + D2 : 400x700mm + D5 : 400x700mm + D8 : 400x700mm + D9 : 400x700mm + D10 : 400x500mm + D11 : 400x700mm + D13 : 400x500mm - Dầm phụ : + D15 : 400x600mm • Móng trục 2C có tổng trọng lượng sàn, đà kiềng tầng hầm truyền vào  Tải trọng từ sàn tầng hầm ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 N s = q tt × S = 14.952 × ( 7.5 × 3.5 + 7.5 × 3.25 ) = 756.95kN  Tải trọng từ đà kiềng D2 400x700mm N dk = nγbhl = 1.1× 25 × 0.4 × ( 0.7 − 0.3 ) × 7.5 = 33.0kN  Tải trọng từ đà kiềng D8,D9 400x700mm N dk = nγbhl = 1.1× 25 × 0.4 × ( 0.7 − 0.3 ) × ( 3.5 + 3.25 ) = 29.7 kN  Tải trọng từ đà kiềng D15 400x600mm N dk = nγbhl = [ 1.1× 25 × 0.4 × ( 0.6 − 0.3 ) × 7.5] / = 12.38kN Bảng 8.3: Bảng thống kê vị trí lại Móng Diện tích truyền tải trục m2 2A 11.375 2B 36.69 2C 50.625 Ns kN/m2 170.08 548.59 756.95 Trọng lượng dầm kN 22.55 60.09 75.08 ΣN kN 192.63 608.68 832.03 • Nội lực tác dụng vào móng Lọc nội lực tác dụng chân móng khung trục theo trường hợp nguy hiểm sau:      |N|max, Mxtương ứng, My tương ứng, Qx tương ứng, Qy tương ứng |Mx| max, N tương ứng, My tương ứng, Qx tương ứng, Qy tương ứng |My|max , N tương ứng, Mxtương ứng, Qx tương ứng, Qy tương ứng |Qx|max, N tương ứng, Mxtương ứng, My tương ứng, Qy tương ứng |Qy|max, N tương ứng, Mxtương ứng, My tương ứng, Qx tương ứng Sau chọn tổ hợp nguy hiểm ta chọn tổ hợp lực cho ứng suất lớn chân cột dùng tổ hợp lực để tính móng σ max = P F + Mx Wx + Wy Wy Trong đó: F: diện tích cột Wx: Moment chống uốn theo phương X tiết diện ngang cổ cột Wy: Moment chống uốn theo phương Y tiết diện ngang cổ cột - Đối với cột trục 2-A 2-E: có tiết diện cột 400x700mm ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 b × h 0.4 × 0.7 Wx = = = 0.033m3 6 h × b 0.7 × 0.42 Wy = = = 0.019m3 6 - Đối với cột trục 2-B 2-D: có tiết diện cột 700x900mm Wx = b × h 0.7 × 0.92 = = 0.095m3 6 h × b 0.9 × 0.7 Wy = = = 0.074m3 6 - Đối với cột trục 2-C có tiết diện cột 750x900mm b × h 0.75 × 0.92 Wx = = = 0.101m3 6 Wy = h × b 0.9 × 0.752 = = 0.084m3 6 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Bảng 8.4: Kết nội lực nguy hiểm cho móng Trục 2A 2B Móng C13 C16 Trường hợp Tổ hợp P Mx My Qx Qy kN kNm kNm kN kN Tải T.Hầm+đà kiềng kN Tổng Tải σ kN kN/m2 Pmax TH19 -2837.18 -55.286 39.139 38.54 -45.81 192.63 3029.81 14556.03 Mx max TH15 -2703.12 -55.577 39.255 38.87 -46.27 192.63 2895.75 14092.17 My max TH14 -2662.82 -33.548 45.979 41.81 -37.65 192.63 2855.45 13634.59 Qx max TH14 -2662.82 -33.548 45.979 41.81 -37.65 192.63 2855.45 13634.59 Qy max TH15 -2703.12 -55.577 39.255 38.87 -46.27 192.63 2895.75 14092.17 Pmax TH3 -7293.07 -8.432 18.145 13.76 -11.32 608.68 7901.75 12876.42 Mx max TH5 -6220.15 82.524 6.674 1.73 28.05 608.68 6828.83 11798.28 My max TH18 -7254.55 -6.624 53.279 24.89 -9.59 608.68 7863.23 13271.03 Qx max TH14 -6780.25 -6.392 52.493 24.96 -9.66 608.68 7388.93 12505.11 Qy max TH15 -6727.25 -78.721 15.407 12.13 -32.9 608.68 7335.93 12681.18 Pmax TH3 -7704.66 0.397 -6.18 -12.75 0.09 832.03 8536.69 12724.45 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 2D 2E C33 C30 Mx max TH5 -6374.26 85.2 1.755 -2.97 26.84 832.03 7206.29 11540.44 My max TH12 -6957.84 0.378 -52.847 -29.38 0.09 832.03 7789.87 12173.42 Qx max TH12 -6957.84 0.378 -52.847 -29.38 0.09 832.03 7789.87 12173.42 Qy max TH5 -6374.26 85.2 1.755 -2.97 26.84 832.03 7206.29 11540.44 Pmax TH3 -7297.86 9.275 18.211 13.81 11.62 608.68 7906.54 12893.79 Mx max TH7 -6224.94 -81.738 6.747 1.79 -27.77 608.68 6833.62 11798.59 My max TH18 -7259.34 7.477 53.343 24.94 9.89 608.68 7868.02 13288.48 Qx max TH14 -6785.04 7.232 52.559 25.01 9.96 608.68 7393.72 12522.45 Qy max TH13 -6732.04 79.546 15.472 12.18 33.19 608.68 7340.72 12698.34 Pmax TH17 -2839.71 55.484 39.159 38.54 45.86 192.63 3032.34 14572.12 Mx max TH13 -2705.65 55.771 39.276 38.87 46.32 192.63 2898.28 14108.19 My max TH2 -2644.16 34.804 40.514 40.03 38.74 192.63 2836.79 13318.38 Qx max TH14 -2665.34 33.746 46.001 41.81 37.7 192.63 2857.97 13650.75 Qy max TH13 -2705.65 55.771 39.276 38.87 46.32 192.63 2898.28 14108.19 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 tc tc tc N tc = N1tc + Qdai + Qcoc + Qdat →muicoc = 7423.21 + 528 + 926.4 + 15019.34 = 23896.95kN  Tổng Momen tiêu chuẩn tc max,min P ∑M = M + h H ∑M = M + h H 6∑ M 6∑ M =P ± ± tc x tc x m tc y = 0.35 + 1.5 × 0.08 = 0.46kNm tt y tt y m tt x = 5.37 + 1.5 × 11.09 = 22kNm tc y tc tb qu tc x qu Bqu L Lqu B với Ptbtc = 23896.95 = 278.11 kN / m 8.69 × 9.89 Bảng 8.19 : Ứng suất lớn, nhỏ mũi cọc ∑N tc k ∑M tc x ∑M tc y kN N kNm m Bqu m 23896.95 0.46 22.0 8.69 Lqu m tc Pmax kN tc Pmin kN 9.86 278.29 277.93 • Sức chịu tải khối móng quy ước RquII = m1m2 ABquγ + B ( Ltb + hm ) γ * + Dc ) ( ktc Trong đó: RquII : Sức chịu tải khối móng quy ước m1,m2 : hệ số điều kiện làm việc đất hệ số điều kiện làm việc nhà cơng trình có tác dụng qua lại với nền, lấy theo điều 4.6.10 theo bảng 15, TCVN 9326:2012,: Tiêu chuẩn thiết kề nhà cơng trình” ktc =1.0 : hệ số tinh cậy lấy theo điều 4.6.11, TCVN 9326:2012,: Tiêu chuẩn thiết kề nhà cơng trình” γ : dung trọng đất mũi cọc γ * : dung đất từ mũi cọc đến mặt hồn thiện c : Lực dính mũi cọc ϕ : góc ma sát mũi cọc, nội suy tuyến tính ta A = 0.5332 ϕ = 20.40 → B = 3.1325 D = 5.7313 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Bảng 8.20 : Dung trọng đất từ mũi cọc đến mặt đài hi m γi kN/m3 Trên mặt nước ngầm hi x γi kN/m2 0.5 14.5 7.25 γ* kN/m3 Dưới mặt nước ngầm ∑h 0.5 1.5 2 1.3 2 i 4.72 4.72 7.19 7.51 9.17 9.72 10.12 10.12 10.16 10.14 10.18 10.77 4.72 2.36 14.38 11.265 18.34 18 19.44 13.156 10.12 20.32 20.28 20.36 10.77 ∑hγ = 20.8 i i 9.17 = 190.76 Bảng 8.21 : Dung trọng đất từ mũi cọc đền mặt đài m1 m2 1.2  ktc Bqu m Hqu m A 8.69 20.8 0.533 B D 3.132 5.731 c 56.5 γ kN/m γ* kN/m 3 RII kN/m2 10.77 9.17 1165.53 Kiểm tra điều kiện  Ptbtc = 278.11kN / m ≤ RIIqu = 1165.53kN / m  tc qu  Pmax = 278.29kN / m ≤ 1.2 RII = 1.2 × 1165.53 = 1398.64kN / m ⇒ Thỏa  tc  Pmin = 277.93kN / m > 8.3.6 Tính độ lún cho móng cọc S ≤ S gh = 8cm n Với : S =∑ i =1 βi σ gli hi Ei ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 σ gli = k0i × Pgl Pgl = Ptbtc − γ * ( hm + Ltb ) Trong : k0i : hệ số phụ thuộc vào z/Bqu, Lqu/Bqu tra bảng σ gli : ứng suất gây lún điểm lớp phân tố thứ i hi : bề dày lớp phân tố thư i Ei : Modun tổng biến dạng lớp đất thứ i, Dựa vào kết thí nghiệm đất từ hồ sơ địa chất ta xác định modun biến dạng lớp đất Do áp lực khối móng quy ước: P = 278.11kN / m = 2.781kG / cm Nên để đơn giản ta nội suy bậc từ sơ đồ nén lún ứng với cấp tải ( quan hệ cấp tải P modun biến dạng E0 ) Bảng 8.22 : Kết thí nghiệm đất mẫu H4-11 độ sâu 22÷ 22.2m Cấp tải kG/cm2 Modun biến dạng kG/cm2 0 57.4 100.4 214.1 356.9 Bảng 8.23 : Kết thí nghiệm đất mẫu H4-12 độ sâu 24.3÷ 24.5m Cấp tải kG/cm2 Modun biến dạng kG/cm2 0 50.1 87.1 183.8 287.7 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Từ biểu đồ nén lún ta có phương trình x cấp tải tương ứng ta nội suy modun biến dạng cho lớp đất + Lớp mẫu H4-11 độ sâu 22÷ 22.2m có E = 150.57kG / cm = 15057kN / m + Lớp mẫu H4-12 độ sâu 24.3÷ 24.5m có E = 130.64kG / cm = 13064kN / m - Chia lớp đất mũi cọc thành nhiều phân tố có bề dày hi sau: hi = ( 0.4 ÷ 0.6 ) Bm = ( 0.4 ÷ 0.6 ) × 3.2 = ( 1.28 ÷ 1.92 ) m → Chọn bề dày hi = 1m Pgl = Ptbtc − γ * ( hm + Ltb ) = 278.11 − 9.17 × ( 1.5 + 19.3) = 87.35kN Bảng 8.24 : Tính độ lún cho móng Lớp Phân đất lớp σ gl kN/m γ* kN/m Si cm σ bt kN/m2 10.77 15057 0.000 190.36 0.962 84.02 10.77 15057 0.446 196.15 0.17 0.886 77.37 10.16 0.474 206.31 0.29 0.814 71.14 10.16 0.436 216.47 zi m Bqu m 0 8.69 0.00 1.000 87.35 1.0 0.50 8.69 0.06 1.50 8.69 2.50 8.69 zi hi m 1.0 1.0 Bqu koi Ei kPa 1306 1306 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 1.0 3.50 8.69 0.40 0.753 65.79 10.16 1306 0.403 226.63 1.0 4.50 8.69 0.52 0.691 60.33 10.16 1306 0.369 236.79 1.0 5.50 8.69 0.63 0.621 54.22 10.16 1306 0.332 246.95 6.50 8.69 0.75 0.551 48.11 10.16 0.295 257.11 1.0 1306 2.75 • Kết luận - Theo điều kiện tính lún ta có Ei > 5Mpa σ bt > 5σ gl - Tại điểm : σ bt = 257.11kN / m > 5σ gl = × 48.11 = 240.56kN / m Độ sâu tính tốn dừng phân lớp lớp đất thứ 6: Độ lún đất khối móng qui ước : S =2.755cm < Sgh=8cm Theo bảng 16 TCVN 9362:2012 “ Tiêu chuẩn thiết kế nên nhà cơng trình “ độ lún tuyệt đối Sgh = 8cm khung bê tơng cốt thép → Vậy độ lún khối móng qui ước đảm bảo điều kiện độ lún tuyệt đối ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Hình 8.13 : Biểu đồ ứng suất gây lún ứng suất thân ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 8.3.7 Kiểm tra điều kiện chống xun thủng đài Pxt ≤ Pcx Trong đó: Pxt : lực gây xun thủng, tổng tất phản lực đầu cọc nằm ngồi tháp xun Pxt : lực chống xun thủng Hình 8.14 : Kiểm tra điều kiện xun thủng Tính tốn xun thủng cho đài cọc, dựa vào điều 6.2.5.4 TCVN 5574:2012 “ Kết cấu bê tơng bê tong cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế “ thỏa mãng điều kiện ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 F ≤ α Rbt um h0 Trong : F : lực nén thủng, lấy lực tác dụng lên tháp nén thủng trừ phần tải trọng chống lại nén thủng tác dụng vào đáy lớn tháp nén thủng ( lấy tại mặt phẳng đặt cốt thép chịu kéo α : hệ số lấy + Bê tơng nặng α = 1.0 um : giá trị trung bình chu vi đáy đáy tháp nén thủng hình thành bị nén thủng, phạm vi chiều cao làm việc tiết diện Hình 8.15 : Khi mặt bên tháp nén thủng nghiên với góc lớn 450 ( tính từ ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 đáy lớn tháp nén thủng ) - Ngồi vế phải cơng thức xác định cho tháp nén thủng thực tế nhân với lượng h0/c - Khi khả chịu lực lấy khơng lớn giá trị ứng với tháp nén thủng có c = 0.4.h0 - Ở c chiều dài hình chiếu mặt bên tháp nén thủng lên phương ngang - Các giá trị tính sau: F = Pxt = N tt − ∑ Pi Với: Ntt : lực dọc tính tốn chân cột ∑ P : phản lực đầu cọc nằm phạm vi đáy tháp nén thủng F = P = 9117.49 − ∑ P +P = 9117 − ( 759.09 + 760.49 ) = 7597.42 kN i xt α Rbt um h0  h + h + 2c1  h0  bc + bc + 2c2  h0  h0 = α Rbt  c c ÷h0 +  ÷h0  × c c     c2   + Giả thuyết a = 50 → h0 = h − a = 1500 − 50 = 1450mm = 1.45m + c1 = 1.15m , c2 = 0.625m, c = 0.4h0 = 0.4x1.45 = 0.58m → ( 1.15; 0.625; 0.58 )m = 0.58m Vậy chọn c = 0.58m để tính tốn  0.9 + 0.9 + × 0.58  1.45  0.75 + 0.75 + × 0.58  1.45  α Rbt um h0 = α Rbt  + ÷1.45 × ÷× 1.45 ×2 58 58        0.9 + 0.9 + × 1.45  1.45  0.75 + 0.75 + × 0.58  1.45  = ×1200 ×  + ÷1.45 × ÷× 1.45 ×2 58 58       = 22113 kN → F = 7597.42 kN < 24447 kN Thỏa điều kiện xun thủng 8.3.7 Tính cốt thép cho đài cọc Mơ đài phần mềm Sap 2000 v12, cọc tương ứng với phản lực mà ta tính phần Cách làm cho ta nhìn tổng qt, kết cấu làm việc tương đối thực tế xác hơn, bước thực ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 sau - Như học, ta khai báo hệ lưới, khoảng cách bước nhịp theo kích thước chọn, khai báo loại vật liệu, tên cấu kiện tiến hành vẽ ta mơ hình sau - Xem đài dãi làm việc sàn ( phần từ shell ), đài có kích thước tiết diện (4x6.4x1.5)m Hình 8.16: Khai báo phần tử sàn ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Hình 8.17: Mơ Hình khơng gian 3D đài cọc - Tải tập trung tác dụng lên đài tương ứng với phản lực đầu cọc có phần tính phản lực, lực tập trung gán vị trí nút, vị trí cọc tương ứng với phần tử tai nút thể hiên sau Hình 8.18 : Mặc vị trí cọc đài ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Hình 8.19 : Phần tử nút tướng ứng với cọc đài - Để mơ đài làm việc thực tế đài liên kết với cột ngàm cứng phía cột - Ở tính trọng lượng thân đài lực dọc cột truyền xuống cho đầu cọc tính phần nên xem khơng có trọng lượng - Liên kết điểm lại với dầm ảo ( khơng có lượng thân dầm ) Hình 8.20 : Phản lực đầu cọc dạng lực tập trung - Sau gán xong tiến hành chạy file lấy nội lực tính tốn cốt thép - Hệ trục tọa độ địa phương cách biểu diễn momen uốn phần tử shell Sap 2000 v12, ký hiệu trục tọa độ địa phương momen uốn phần tử shell quy định phần mềm Sap 2000 sau ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Hình 8.21 : Quy định trục tọa độ địa phương momen uốn - Về màu sắc, trục thể màu đỏ, trục thể màu trắng, trục thể màu xanh - Đối với phần tử nằm ngang, theo mặc định trục hướng theo trục X trục hướng theo trục Y - M11 mơ men uốn tác dụng lên bề mặt vng góc với trục 1, quay quanh trục - M22 mơ men uốn tác dụng lên bề mặt vng góc với trục 2, quay quanh trục - M11 M22 giá trị sử dụng để tính tốn cốt thép cho sàn - Các vùng đậm biểu đồ momen thể vị trí có nội lực lớn Khi tính tốn diện tích cốt thép đặt theo phương trục X, sử dụng biểu đồ M11, ta so sánh vị trí để lấy giá trị lớn giá trị đọc điểm - Tương tự tính tốn diện tích cốt thép đặt theo trục Y (sử dụng M22) ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Hình 8.22 : Momen M11 • Tính cốt thép cho đài  Phương dài Lm Momen max MI = 3708.91kNm Giả thuyết a = 50mm → h0 = h − a = 1500 − 150 = 1450mm M1 3708.91× 104 As = = 101.50 cm 0.9 Rs h0 0.9 × 280 × 10 × 1.45 Chọn thép d25 có : As.chon = Khoảng cách : s= π d π × 252 = = 4.909 cm 4 Bm − 100mm 3200 − 100 = = 157.55 mm As 101.50 −1 −1 4.909 As.chon → Chọn d25s150 bố trí cho đài theo phương song song với Bm Hình 8.23 : Momen M22  Phương dài Bm Momen MII =2967.84kNm Giả thuyết a = 50mm → h0 = h − a = 1500 − 50 = 1450mm M1 2967.84 × 104 As = = 81.22cm 0.9 Rs h0 0.9 × 280 × 10 × 1.45 ĐỒ ÁN NỀN MĨNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Chọn thép d22 có : As.chon Khoảng cách : s= π d π × 222 = = = 3.801cm 4 Bm − 100mm 4400 − 100 = = 211.11 mm As 81.22 −1 −1 3.801 As.chon → Chọn d22s200 bố trí cho đài theo phươnng song song với Lm [...]...ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304  Chọn các móng để tính toán: ta có khung truc 2 đối xứng qua trục C2 + So sánh móng 2A và móng 2E: N 2E − N 2A 3032.34 − 3029.81 × 100 = × 100 = 0.08% < 10% N 2E 3032.34  Chọn giá trị nội lực móng 2A để tính toán cho 2 móng 2A và 2E + So sánh móng 2B và 2D: N 2D − N 2B 7906.54 − 7901.75... γ k Số cọc trong móng γk Móng có trên 21 cọc 1.4 Móng có từ 11 đến 20 cọc 1.55 Móng có từ 6 đến 10 cọc 1.65 Móng có từ 1 đến 5 cọc 1.75  Sức chịu tải trong nén cực hạn theo chỉ tiêu cơ lý đất, đá, ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Điều 7.2.2.1 Sức chịu tải trọng nén Rc,u , tính bằng kN, của cọc treo, kể cả cọc ống có lõi đất hạ bằng phương pháp đóng hoặc ép, được xác định bằng tổng sức kháng của... khối quy ước trong trường hợp cọc nằm trong nền khi cọc xuyên qua các lớp đất yếu cắm vào tầng đất tốt - Khối móng quy ước được xác định như hình sau ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Hình 8.12 : Xác định khối móng quy ước ( nền không đồng nhất) - Xác định bề rộng của móng quy ước ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 1 Bqu = b + 2 Ltb tan ( 30 ) 3 - Xác định bề rộng của móng quy ước 1 Lqu = l + 2 Ltb... của bê tông trong cọc ϕ : hệ số uốn dọc của cọc, tính theo công thức sau ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 - Trường hợp : Cọc xuyên qua các lớp đất yếu hệ số ϕ được tính như sau: ϕ = 1.028 − 0.0000288λ 2 − 0.0016λ λ : Độ mảnh của cọc được tính như sau Đối với cọc tiết diện chữ nhật: λ = l0 b b: Bề rộng cọc chữ nhật l0: chiều dài cọc tính toán được xác định trong từng trường hợp cọc cắm vào lớp đất... hệ số động Ap : Diện tích cọc n= 1.1 hệ số vượt tải do trọng lượng bản thân γbt = 25 kN/m3 : trọng lượng riêng của bê tông • Kiểm tra cẩu cọc ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 0.207L 400 0.207L 5800 10000 2100 2100 5800 10000 2100 400 2100 B A 2100 5800 10000 2100 M1=0.0214pttL2 B A M1=0.0214pttL2 2100 5800 10000 Hình 8.5 : Sơ đồ vận chuyển cọc 2100 gbt ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 0.29 4 L... 00 9-0 294L 3000 7000 10000 2 M2=0.043pttL A B 3000 7000 10000 Hình 8.6 : Sơ đồ vận cẩu cọc • Tính toán cốt thép cho cọc + Chọn a = 40mm ® h0 = h - a = 400 - 40 = 360( mm) + Tính: Momen lớn nhất khi vận chuyển cọc ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 M 1 = 0.0214q tt L2 = 0.0214 × 7.04 ×10 2 = 15.07 kNm Momen lớn nhất khi dựng cọc M 1 = 0.043q tt L2 = 0.043 × 7.04 ×102 = 30.27 kNm αm = M 30.27 ×106 = =... 0.41 0.03 0.03 0.1 ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 • Xác định số lượng cọc N tt 8536.69 n = k tk = 1.5 × = 9.63 Qa 1329.26 Hệ số k = 1.2 ÷ 1.5 Vậy chọn nc = 12 cọc để thiết kế - Giả thiết chiều cao đài hđ = 1.5m - Để cọc ít ảnh hưởng lẫn nhau, có thể xem cọc là cọc đơn Vì vậy các cọc bố trí trên mặt bằng sao cho khoảng cách giữa các tim cọc tối thiểu 3d÷6d - Khoảng cách từ mép ngoài cọc đến mép ngoài... bằng bố trí móng 12 cọc 8.3.4 Phản lực tác dụng lên đầu cọc • Kiểm tra phản lực đầu cọc P tt ∑N = nc tt ∑M x + ∑M y + ∑x ∑y tt y i 2 i tt x i 2 i ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Trong đó: n: số lượng cọc trong đài xi, yi: Khoảng cách từ trọng tâm cọc thứ i đến trục đi qua trọng tâm các cọc tại mặt phẳng đáy đài ∑M ,∑M tt x tt y : Tổng momen tại đáy đài quanh truc x, y tại trọng tâm của nhóm cọc trong... nhật l0: chiều dài cọc tính toán được xác định trong từng trường hợp cọc cắm vào lớp đất tốt chiều dài >10d ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 Hình 8.8: Sự làm việc của cọc • TH1 : do thi công ép cọc ĐỒ ÁN NỀN MÓNG – CỌC ÉP-TCVN 10304 l01 = l1 × v1 ; v1 = 1.0 vậy → l0 = 10 × 1 = 10m • TH2 : Cọc cắm vào lớp đất tốt >10d ( 5.0m > 10x0.4=4.0m) l02 = l2 × v2 ; v2 =0.5 l2 = 0.5+3.5+8.3+2+(10x0.4)=18.3m... thỏa điều kiện cân bằng áp lực ngang 8.3.2 Tính cốt thép cho cọc - Sơ bộ chọn cọc đặc có tiết diện vuông 400 × 400(mm) Fcọc = 400 × 400 =160000(mm2) - Tính thép cho cọc dựa vào nội lực sinh ra trong quá trình cẩu cọc và lắp dựng cọc Chọn giá trị lớn nhất để cấu tạo thép cho cọc Cọc khi cẩu và lắp dựng tải trọng tác dụng lên cọc chính là trọng lượng bản thân của cọc q tt = nkđ Apγ BTCT = 1.1× 1.6 × 0.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án nền móng TÍNH MÓNG cọc EP TCVN_10304, Đồ án nền móng TÍNH MÓNG cọc EP TCVN_10304, Đồ án nền móng TÍNH MÓNG cọc EP TCVN_10304

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay