Giải chi tiết đề minh họa của bộ GD môn Sinh học năm 2017

14 712 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:29

Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Đề thi minh họa, Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong trình dịch mã, phân tử sau đóng vai trò “ người phiên dịch”? A ADN B tARN C rARN D mARN → Trả lời:  tARN mang ba đối mã, khớp với ba mã mARN, aa lắp ghép vào chuỗi aa tổng hợp, đóng vai trò người phiên dịch, dịch mã từ ba mARN sang aa  rARN đóng vai trò cấu tạo Ribosome, bào quan hay máy tổng hợp protein  mARN đóng vai trò khuôn tổng hợp protein, để dịch Câu Đặc điểm chung trình nhân đôi ADN trình phiên mã sinh vật nhân thực A diễn toàn phân tử ADN nhiễm sắc thể B thực theo nguyên tắc bổ sung C có tham gia ADN pôlimeraza D diễn hai mạch gen → Trả lời:  Đáp án A: sai trình phiên mã xảy đoạn phân tử ADN xảy thể cần Ví dụ: thể cần loại protein đó, gen quy định protein tháo xoắn tổng hợp mARN tế bào chất tổng hợp nên protein  Đáp án B  Tất theo NTBS + NTBS tái A=T, GX + NTBS phiên mã là: Agốc/gen bổ sung với Umôi trường để tổng hợp mARN Tgốc/gen bổ sung với Amôi trường để tổng hợp mARN Ggốc/gen bổ sung với Xmôi trường để tổng hợp mARN Xgốc/gen bổ sung với Gmôi trường để tổng hợp mARN  Đáp án C: phiên mã ADN polimeraza mà ARN polimeraza  Đáp án D: mạch làm khuôn để tổng hợp mARN Câu 3: Theo lí thuyết, thể sau có kiểu gen dị hợp tử cặp gen? A AAbb B AaBb C AABb D aaBB → Trả lời:  Đáp án A  sai Vì đồng hợp cặp gen (gọi thể có kiểu gen đồng hợp)  Đáp án B   Đáp án C  sai Vì dị hợp cặp gen (Bb)  Đáp án D  sai Vì đồng hợp cặp gen (gọi thể có kiểu gen đồng hợp) Câu Giả sử chuỗi thức ăn quần xã sinh vật mô tả sơ đồ sau: Cỏ → Sâu → Gà → Cáo→ Hổ Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc ba là: A cáo B gà C thỏ D hổ → Trả lời: T r n h nhầm lẫn bậc dinh dưỡng bậc sinh vật tiêu thụ: cỏ bậc dinh dưỡng cấp sinh vật sản xuất, Sâu bậc dinh dưỡng cấp Sâu sinh vật tiêu thụ bậc Câu Một quần thể gồm 2000 cá thể có 400 cá thể có kiểu gen DD, 200 cá thể có kiểu gen Dd 1400 cá thể có kiểu gen dd Tần số alen D quần thể A 0,30 B 0,40 C 0,25 D 0,20 Đáp án lời giải chi tiết Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học → Trả lời: Cách 1: + Tổng số alen QT = 2000 x = 4000 alen (mỗi cá thể có alen) + Tổng số alen D quần thể = 400 x + 200 = 1000 + Tần số alen D quần thể = 1000/4000 = 0,25 Cách 2: + Tần số kiểu gen DD = 400/2000 = 0,2 + Tần số kiểu gen Dd= 200/2000 = 0,1 + Tần số alen D = 0,2 + 0,1/2 = 0,25 Câu Phương pháp sau tạo giống trồng mang nhiễm sắc thể hai loài khác nhau? A Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng thực vật B gây đột biến nhân tạo C Nuôi cấy hạt phấn noãn chưa thụ tinh D Lai xa kèm theo đa bội hoá → Trả lời:  Nuôi cấy đỉnh sinh trưởng thực vật tức nuôi cấy mô tế bào phân chia mạnh mẽ theo hình thức nguyên phân → tạo giống  Gây đột biến nhân tạo → tác động lên cá thể, biến đổi ADN hay NST loài  Nuôi cấy hạt phấn noãn chưa thụ tinh → tạo nên tế bào n loài đó, sau lưỡng bội hóa lên thành 2n loài  Lai xa → tức lai loài khác → tạo thể mang NST đơn bội loài (n1+n2) sau thể lưỡng bội hóa tạo thành thể song nhị bội → 2n1 + 2n2 (mang NST loài) Câu Một thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn Theo lí thuyết, số dòng chủng tối đa tạo A B C D → Trả lời: Cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn nhiều lần, số dòng chủng tối đa tạo số loại giao tử tạo thể ban đầu AaBb tạo loại giao tử: AB, Ab, aB, ab → tạo tối đa dòng thuần: AABB, AAbb, aaBB, aabb Câu Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh người trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục Theo lí thuyết, người trai nhận alen gây bệnh từ ai? A Bố B Mẹ C Bà nội D Ông nội → Trả lời: + Quy ước: alen bệnh: a, alen bình thường A + Gen nằm X Y đoạn tương đồng + Chồng bị bệnh → KG chắn XaY + Con trai sinh bị bệnh → KG chắn XaY, Xa nhận từ mẹ Bố cho Y → mẹ bình thường phải có KG dị hợp XAXa Câu Theo Đacuyn, đối tượng bị tác động trực tiếp chọn lọc tự nhiên A cá thể B quần thể C quần xã D hệ sinh thái Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học → Trả lời: (SGK trang 109, trang 111 phần kết luận) Theo Đacuyn phát sinh đặc điểm sai khác cá thể loài trình sinh sản xuất cá thể riêng lẻ theo hướng không xác định nguyên liệu chủ yếu tiến hóa Chọc lọc tự nhiên vừa đào thải cá thể mang biến dị bất lợi, vừa tích lũy biến dị có lợi cho sinh vật Câu 10 Theo quan niệm tiến hóa đại, nhân tố có vai trò định hướng trình tiến hóa A đột biến B giao phối không ngẫu nhiên C chọn lọc tự nhiên D yếu tố ngẫu nhiên → Trả lời: (SGK trang 115)  Đáp án A  sai Vì đột biến xuất ngẫu nhiên, vô hướng,  Đáp án B  sai Giao phối không ngẫu nhiên vai trò định hướng tiến hóa chi làm phân hóa thành dòng thuần, giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen …  Đáp án C  Vì chọn lọc tự nhiên không nhân tố quy định nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể mà định hướng trình tiến hóa thông qua hình thức chọn lọc (chọc lọc ổn định, chọn lọc phân hóa chọn lọc vận động)  Đáp án D  sai Các yếu tố ngẫu nhiên vô hướng  làm nghèo vốn gen,… Câu 11 Theo quan niệm tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên A kiểu gen B alen C kiểu hình D gen → Trả lời: (SGK trang 115)  Đáp án A, B, D  sai Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình thông qua chọn lọc kiểu gen  Chọn lọc tự nhiên tác động gián tếp lên kiểu gen tần số alen Chọn lọc tự nhiên không tác động trực tiếp lên gen; gen + môi trường  kiểu hình cụ thể chịu tác động trực tiếp Chọn lọc tự nhiên,…  Đáp án C  Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình thông qua chọn lọc kiểu gen  chọn lọc tự nhiên tác động gián tếp lên kiểu gen tần số alen Câu 12 Trong lịch sử phát triển sinh giới Trái Đất, thực vật có hoa xuất kỉ A Than đá B Đệ tứ C Phấn trắng D Đệ tam → Trả lời: (SGK trang 142)  Phấn trắng (Kreta)  đại trung sinh: + Biển thu hẹp, lục địa bắc liên kết với nhau, khí hậu khô + Bò sát cổ diệt vong + Xuất thực vật có hoa  Đáp án C  Vì kỉ phấn trắng xuất thực vật có hoa Câu 13 Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp cỏ sinh sống cánh đồng cỏ B Tập hợp cá chép sinh sống Hồ Tây C Tập hợp bướm sinh sống rừng Cúc phương D Tập hợp chim sinh sống rừng Amazôn → Trả lời: Dựa vào định nghĩa: quần thể sinh vật phải hội tụ đủ yếu tố:  Tập hợp cá thể loài  Có khu vực sống xác định, vào thời gian xác định (được hình thành qua thời gian)  Có khả sinh sản tạo thể hệ → Quần thể khác tập hợp cá thể Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học Câu 14 Trong trình nhân đôi ADN tế bào nhân sơ, nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách tạo nên chạc hình chữ Y Khi nói chế trình nhân đôi chạc hình chữ Y, phát biểu sau sai? A Trên mạch khuôn 3’ → 5’ mạch tổng hợp liên tục B Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’ → 3’ C Trên mạch khuôn 5’ → 3’ mạch tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn D Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 5’ → 3’ → Trả lời: Enzim ADN pôlimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều 3’ → 5’ Câu 15 Loại đột biến sau làm tăng số loại alen gen vốn gen quần thể sinh vật? A Đột biến điểm B Đột biến dị đa bội C Đột biến tự đa bội D Đột biến lệch bội → Trả lời:  Đột biến tự đa bội, Đột biến dị đa bội, Đột biến lệch bội tăng giảm số alen không tăng số loại alen: Ví dụ: AAaa, AAa: có loại alen  Đột biến điểm hay đột biến gen tạo thành alen mới: thực tế alen gen có sai khác số Nu từ tạo nên trạng thái khác gen Câu 16 Hình ảnh chụp nhiễm sắc thể bất thường người Người mang nhiễm sắc thể A mắc hội chứng Claiphentơ B mắc hội chứng Đao C mắc hội chứng Tớcnơ D mắc bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm Câu 17 Kiểu phân bố sau có quần xã sinh vật? A Phân bố B Phân bố theo nhóm C Phân bố theo chiều thẳng đứng D Phân bố ngẫu nhiên → Trả lời: kiểu lại phân bố cá thể quần thể Câu 18 Cho biết gen phân li độc lập, alen trội trội hoàn toàn không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? A Aabb ×aaBb B AaBb × AaBb C AaBB ×AABb D AaBB ×AaBb → Trả lời: Phân li độc lập, trội lặn hoàn toàn Tỉ lệ 1:1:1:1 = (1:1) x (1:1) = (Aa x aa) x (Bb x bb)  Đáp án A  Đúng Vì Aabb ×aaBb  đời có TLKH = (1:1) x (1:1) = 1:1:1:1  Đáp án B  sai Vì AaBb × AaBb  đời có TLKH = (3:1)(3:1) ≠ 1:1:1:1  Đáp án C  sai Vì AaBB × AABb  đời có TLKH = (1)(1) ≠ 1:1:1:1  Đáp án D  sai Vì AaBB × AaBb  đời có TLKH = (3:1)(1) ≠ 1:1:1:1 Câu 19 Mối quan hệ hai loài sau mối quan hệ kí sinh? A Cây tầm gửi thân gỗ B Cá ép sống bám cá lớn cá lớn C Hải quỳ cua Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học D Chim mỏ đỏ linh dương → Trả lời: (4 đáp án ví dụ SGK trang 178, SGK nâng cao trang 232)  Đáp án A  Cây tầm gửi thân gỗ  quan hệ kí sinh - vật chủ  Đáp án B  sai Vì cá ép sống bám cá lớn cá lớn  quan hệ hội sinh  Đáp án C  sai Vì hải quỳ cua  quan hệ cộng sinh  Đáp án D  sai Vì chim mỏ đỏ linh dương  quan hệ hợp tác Câu 20 Khi nói đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu sau đúng? A Sự không phân li nhiễm sắc thể nguyên phân tế bào xôma thể tạo thể ba B Thể lệch bội có hàm lượng ADN nhân tế bào tăng lên gấp bội C Sử dụng cônsixin để ức chế trình hình thành thoi phân bào gây đột biến đa bội thực vật D Các thể đa bội khả sinh sản hữu tính → Trả lời:  Đáp án A: Sự không phân li nhiễm sắc thể nguyên phân tế bào xôma thể tạo tế bào mang NST cặp tương đồng đó, mô → tạo thành thể khảm thể ba → phương án gây nhiễu  Đáp án B: Sai lệch bội liên quan đến số cặp NST, chí lượng ADN giảm  Đáp án D: Sai đa bội chẵn có khả sinh sản hữu tính Câu 21: Hình minh họa chế di truyền sinh vật nhân sơ, (1) (2) kí hiệu trình chế Phân tích hình này, cho biết phát biểu sau đúng? A (1) (2) xảy theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn B Hình minh họa chế truyền thông tin di truyền qua hệ tế bào C Thông qua chế di truyền mà thông tin di truyền gen biểu thành tính trạng D (1) (2) chung hệ enzim → Trả lời:  Hình 1: phiên mã  Hình 2: Dịch mã  Cả trình có nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn  Cơ chế truyền thông tin di truyền qua hệ tế bào nhân đôi AND  Hai trình khác hoàn toàn hệ enzym, tổng hợp chất hoàn toàn khác Câu 22 Trong trường hợp không xảy đột biến, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen ? → Trả lời: (trường hợp dị hợp gen NST xét trường hợp hoán vị cho số loại gt lớn  cho nhiều loại kiểu gen đời con) Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học  Đáp án A  Số loại KGmax = 10.3=30  lớn  Đáp án B  sai Vì số loại KGmax = 10.1=10  nhỏ A  Đáp án C  sai Vì số loại KGmax = 7.2=14  nhỏ A  Đáp án D  sai Vì số loại KGmax = 3.2=6  nhỏ A Câu 23 Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có tất ruồi đực mắt đỏ? A XaXa × XAY B XAXA × XaY C XAXa × XaY D XAXa × XAY → Trả lời: XAXA × XaY → XAY : XAXa → 100% đực mắt đỏ  Đáp án A  sai Vì XaXa × XAY  con: 1XAXa:1XaY chỉ 100% ♂ mắt trắng  Đáp án B  Vì XAXA × XaY  con: 1XAXa:1XAY 100% ♂ mắt đỏ  Đáp án C  sai Vì XAXa × XaY  con: 1XAXa:1XaXa:1XAY:1XaY 50% ♂ mắt đỏ  Đáp án D  sai Vì XAXa × XAY con: 1XAXA:1XAXa:1XAY:1XaY 50% ♂ mắt đỏ Câu 24 Ở loài thực vật, màu hoa quy định hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập; Khi kiểu gen có hai loại alen trội A B cho hoa đỏ, kiểu gen lại cho hoa trắng Biết không xảy đột biến không tính phép lai thuận nghịch Theo lí thuyết, có phép lai hai có kiểu hình khác cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : 1? A B C D → Trả lời: - Đây quy luật tương tác gen theo kiểu bổ trợ, tỉ lệ 9:7 - A-B-: Hoa đỏ - A-bb, aaB-, aabb: hoa trắng - Tỉ lệ 3:1 → số tổ hợp = = x = x (ở em không phân tích tỉ lệ kiểu hình 3:1 thành tích tỉ lệ kiểu hình (3:1)(1) tương tác gen tính trạng) + = x → Phép lai: AaBb x aabb (hai đem lai kiểu hình khác nhau) + = x → Do đem lai phải có kiểu hình khác nên hoa đỏ đem lai AB- cho loại giao tử có kiểu gen AABb AaBB Cây hoa trắng đem lai cho loại giao tử có kiểu gen Aabb aaBb  TH1: AABb x Aabb → (1 AA : Aa )(1Bb : 1bb) → tỉ lệ 1: → loại  TH2: AABb x aaBb → (1Aa)(3B- : 1bb) →  TH3: AaBB x Aabb → (3A-: 1aa)(1Bb) →  TH4: AaBB x aaBb → (1Aa: 1aa)( 1Bb: 1BB) → loại Câu 25 Ở loài thực vật giao phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp Để xác định gen phân li độc lập hay di truyền liên kết, từ hoa đỏ, thân thấp hoa trắng, thân cao; nhóm học sinh đưa dự đoán sau đây: (1) Để xác định gen phân li độc lập hay di truyền liên kết cần thực tối thiểu phép lai (2) Lai hai ban đầu với nhau, đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1 gen phân li độc lập (3) Lai hai ban đầu với nhau, thu F1 có hoa đỏ, thân cao Cho hoa đỏ, thân cao giao phấn với nhau, đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1 gen di truyền Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học liên kết (4) Lai hai ban đầu với thu F1 có hoa đỏ, thân cao Cho hoa đỏ, thân cao giao phấn với nhau, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1 gen phân li độc lập Biết không xảy đột biến trao đổi chéo; loài thực vật hoa, kết lần đời Trong dự đoán trên, có dự đoán đúng? A B C D → Trả lời: + Cây hoa đỏ, thân thấp (A-, bb) + Cây hoa trắng, thân cao (aa, B-) + Ý 1: Đúng sử dụng phép lai tạo tỉ lệ giống phân li độc lập liên kết (Ví dụ ý 2) + Ý 2: Phép lai Ab/ab x aB/ab → cho tỉ lệ 1:1:1:1 + Ý 3: Đúng: P chủng → F1 đồng tính thân cao, hoa đỏ (trội, trội) → F2 phân li theo tỉ lệ 1:2:1 → liên kết gen, dị hợp tử chéo + Ý 4: 9:3:3:1 → phân li độc lập Câu 26 Ở quần thể sinh vật lưỡng bội, xét gen có hai alen A a Trong trường hợp không xảy đột biến, trình ngẫu phối tạo quần thể loại kiểu gen thuộc gen Theo lí thuyết, phép lai sau hai cá thể quần thể cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ : 1? A AA × Aa B Aa × aa C XAXA × XaY D XAXa × XAY → Trả lời: + Với alen mà quần thể tạo kiểu gen → gen nằm X Y đoạn tương đồng + Phép lai cho tỉ lệ 1:1 kiểu gen XAXA × XaY Câu 27 Theo định luật Hacđi - Vanbec, có quần thể sinh vật ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? (1) 0,5AA : 0,5aa (2) 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa (3) 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa (4) 0,75AA : 0,25aa (5) 100% AA (6) 100% A B C D → Trả lời: + Công thức: quần thể có cấu trúc: m AA + h Aa + k aa = → Quần thể đạt trạng thái cân di truyền m.k = (h/2)2 + Các ý là: (2), (5) P = xAA+yAa+zaa =1 (x+y+z=1) (1) Aa + Nếu y = x.z  QT (1) cân di truyền + Nếu y ≠ x.z  QT (1) chưa cân di truyền (1) Vì y ≠ x.z  QT (1) chưa cân di truyền (2) Vì y = x.z  QT (2) cân di truyền (3) Vì y ≠ x.z  QT (3) chưa cân di truyền (4) Vì y ≠ x.z  QT (4) chưa cân di truyền Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học (5) Vì y = x.z  QT (5) cân di truyền (6) Vì y ≠ x.z  QT (6) chưa cân di truyền Câu 28 Một quần thể sinh vật ngẫu phối, xét gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Giả sử tác động chọn lọc tự nhiên, cấu trúc di truyền quần thể hệ sau: Phát biểu sau tác động chọn lọc tự nhiên quần thể này? A Chọn lọc tự nhiên đào thải kiểu gen dị hợp đồng hợp lặn B Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu hình trội C Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu gen đồng hợp tử D Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu hình lặn → Trả lời: Đồng hợp trội giảm, dị hợp giảm, đồng hợp lặn tăng → Chọn lọc tự nhiên đào thải cá thể có kiểu hình trội Câu 29 Khi nói quan hệ cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng phân bố cá thể trì mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển B Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống môi trường, làm tăng khả sống sót sinh sản cá thể C Cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao dẫn đến quần thể bị diệt vong D Cạnh tranh loài góp phần nâng cao khả sống sót thích nghi quần thể → Trả lời: Cạnh tranh điều thường thấy tự nhiên với quần thể sinh vật, tự nhiên đáp ứng nhu cầu sống sinh vật, nên điều quan trọng cân bằng, cân nhu cầu sinh vật đáp ứng môi trường, cạnh tranh hỗ trợ mặt đối lâp lại có chung mục đích giúp loài tồn thích nghi Chỉ cạnh tranh gay gắt dẫn tới quần thể bị diệt vong, cạnh tranh dẫn tới diệt vong Câu 30 Đường cong tăng trưởng quần thể sinh vật biểu diễn hình Phân tích hình 3, cho biết phát biểu sau đúng? A Đây đường cong tăng trưởng theo tiềm sinh học quần thể B Trong điểm đồ thị, điểm C quần thể có tốc độ tăng trưởng cao C Tốc độ tăng trưởng quần thể điểm E cao tốc độ tăng trưởng quần thể điểm D D Sự tăng trưởng quần thể không bị giới hạn điều kiện môi trường → Trả lời: + Hình vẽ SGK trang 168 Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học + Đường cong tăng trưởng môi trường bị giới hạn + Tốc độ tăng trưởng điểm E cao sau cân Nhận xét: Đồ tăng trưởng có dạng hình chữ “S”  kiểu tăng trưởng quần thể sinh vật điều kiện môi trường bị giới hạn, gặp nhiều tự nhiên; đặc biệt hầu hết loài có kích thước thể lớn,…  Đáp án A  sai Đây đường cong tăng trưởng theo tiềm sinh học quần thể (kiểu tăng trưởng theo tiềm sinh học đồ thi có dạng hình chữ “J”  tăng liên tục qua điểm uốn… hình  Đáp án B  Trong điểm đồ thị, điểm C quần thể có tốc độ tăng trưởng cao (ở giai đoạn điều kiện lý tưởng nhất)  Đáp án C  sai Tốc độ tăng trưởng quần thể điểm E cao tốc độ tăng trưởng quần thể điểm D  Đáp án D  sai Sự tăng trưởng quần thể không bị giới hạn điều kiện môi trường Câu 31 Cho thông tin bảng đây:  Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp là: A 0,5% 4% B 2% 2,5% C 0,5% 0,4% D 0,5% 5% → Trả lời: + Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp 1: 1,1 x104 : 2,2 x 106 = 0,5% + Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp là: 0,5 x 102 : 1,25x 103 = 4% Câu 32 Khi sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc có chung nguồn sống cạnh tranh loài A làm cho chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái B làm cho loài bị tiêu diệt C làm tăng thêm nguồn sống sinh cảnh D làm gia tăng số lượng cá thể loài → Trả lời: Các loài có chung nguồn gốc, có chung nguồn sống sinh cảnh tất yếu dân đến cạnh tranh nguồn sống, để tồn loài phải tìm cho nguồn dinh dưỡng, nơi khác sinh cảnh → phân li ổ sinh thái Câu 33 Những biện pháp sau góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên? (1) Duy trì đa dạng sinh học (2) Lấy đất rừng làm nương rẫy (3) Khai thác sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học (4) Kiểm soát gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường (5)Tăng cường sử dụng loại phân bón hoá học sản xuất nông nghiệp A (1), (2), (5) B (2), (3), (5) C (1), (3), (4) D (2), (4), (5) → Trả lời: (1) Duy trì đa dạng sinh học  góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên (2) Lấy đất rừng làm nương rẫy (3) Khai thác sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh  góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên (4) Kiểm soát gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường  góp phần phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên (5) Tăng cường sử dụng loại phân bón hoá học sản xuất nông nghiệp Vậy C Câu 34 Khi nói chu trình sinh địa hóa, có phát biểu sau đúng? (1) Việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên (2) Tất lượng cacbon quần xã trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín (3) Vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn nitrit hóa vi khuẩn phản nitrat hóa làm giàu nguồn dinh dưỡng khoáng nitơ cung cấp cho (4) Nước Trái Đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn A B C D → Trả lời: Chu trình sinh địa hoá chất: vận chuyển vật chất hệ sinh thái theo đường từ môi trường vào quần xã sinh vật, từ sinh vật đến sinh vật khác cuối trở môi trường Quá trình có biến đổi vật chất mặt hoá học Các chu trình sinh địa hoá có vai trò quan trọng hoạt động hệ sinh thái, nguồn chất dinh dưỡng phân tử cần thiết cho sống giới hạn nên phải tái tạo không ngừng Như vậy: (1)  Việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên (2)  sai Tất lượng cacbon quần xã trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín (vì phần thoát khỏi chu trình vào lắng đọng dạng mở than, dầu,…) (3)  sai Vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn nitrit hóa vi khuẩn phản nitrat hóa làm giàu nguồn dinh dưỡng khoáng nitơ cung cấp cho (4)  Nước Trái Đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn Câu 35 Bảng cho biết trình tự nuclêôtit đoạn vùng mã hóa mạch gốc gen quy định prôtêin sinh vật nhân sơ alen tạo từ gen đột biến điểm: Biết côđon mã hóa axit amin tương ứng là: 5’AUG3’: Met; 5’AAG3’: Lys; 5’UUU3’: Phe; 5’GGX3’ 5’GGU3’: Gly; 5’AGX3’: Ser Phân tích liệu trên, cho biết dự đoán sau sai? A Chuỗi pôlipeptit alen đột biến mã hóa không thay đổi so với chuỗi pôlipeptit gen ban Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 10 Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học đầu mã hóa B Các phân tử mARN tổng hợp từ alen đột biến alen đột biến có côđon bị thay đổi kể từ điểm xảy đột biến C Alen đột biến gây hậu nghiêm trọng cho trình dịch mã D Alen đột biến hình thành gen ban đầu bị đột biến thay cặp nuclêôtit → Trả lời: + Từ mạch gốc → mạch bổ sung → mARN: trình tự mARN giống trình tự mạch bổ sung khác T thay U + Gen ban đầu: Mạch gốc: 3'… TAX TTX AAA XXG…5' → mARN gốc: 5’- AUG AAG UUU GGX-3’ + Alen đột biến 1: Mạch gốc: 3'…TAX TTX AAA XXA…5' → mARN đột biến 1: 5’-AUG AAG UUU GGU-3’ + Alen đột biến 2: Mạch gốc: 3'…TAX ATX AAA XXG…5' → mARN đột biến 2: 5’-AUG UAG UUU GGX-3’ + Alen đột biến 3: Mạch gốc: 3'…TAX TTX AAA TXG…5'→ mARN đột biến 3: 5’-AUG AAG UUU AGX-3’ + Ý 1: Đúng GGX GGU mã hóa cho Gly + Ý 2: Sai: alen đột biến xuất ba kết thúc UAG, codon phía không thay đổi, alen đột biến thay cuối, ba phía trước không ảnh hưởng + Ý 3: → xuất ba kết thúc sớm → gây hậu nghiêm trọng cho trình dịch mã + Ý 4: → Alen đột biến hình thành gen ban đầu bị đột biến thay cặp nuclêôtit Câu 36 Lai hai cá thể (P) dị hợp cặp gen, thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen chiếm tỉ lệ 4% Cho biết hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường không xảy đột biến Dự đoán sau phù hợp với phép lai trên? A Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 20% B Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 16% C Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 10% D Hoán vị gen xảy bố mẹ với tần số 30% → Trả lời: + P dị hợp cặp gen → khả xảy ra: Dị chéo x Dị chéo, Dị x Dị đều, Dị x Dị chéo + F1: ab/ab = 4% = 20% x 20% = 40% x 10% + TH1: 4% ab/ab = 20% ab x 20% ab → 20% ab giao tử sinh hoán vị → AB/ab x AB/ab, f= x20% = 40% → Không có đáp án thỏa mãn + TH2: 4% ab/ab = 40% ab x 10% ab → 10% ab giao tử sinh hoán vị, 40% ab giao tử sinh liên kết → AB/ab x Ab/aB , f = x 10% = 20% → Đáp án A Câu 37 Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định bầu dục Các cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho H thuộc loài giao phấn với loài, thu kết sau: - Với thứ nhất, thu đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 150 thân cao, bầu dục; 30 thân thấp, tròn Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 11 Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học - Với thứ hai, thu đời gồm: 210 thân cao, tròn; 90 thân thấp, bầu dục; 30 thân cao, bầu dục; 150 thân thấp, tròn Cho biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, kiểu gen H → Trả lời: + Phép lai 1:  Cao: thấp = (210+ 150)/ (90+30) = 3: → Aa x Aa  Tròn: bầu dục = (210 + 30) / (150 +90) = 1: → Bb x bb  → (Aa, Bb) x (Aa, bb) + Phép lai 2:  Cao: thấp =(210 + 30) / (150 +90) = 1: → Aa x aa  Tròn: bầu dục =(210+ 150)/ (90+30) = 3: → Bb x Bb → (Aa, Bb x (aa, Bb) + Từ phép lai → H dị hợp cặp gen (Aa, Bb) + Ở phép lai 1: (Aa, Bb) x (Aa, bb) hệ lai thấp, bầu dục ab/ab chiếm tỉ lệ: 90 : 480 = 18,75% = 37,5% ab x 50% ab → 37,5% ab giao tử sinh từ liên kết → Kiểu gen H: AB/ab → Đáp án C Câu 38 Một quần thể thực vật, xét gen có hai alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a Thế hệ xuất phát (P) quần thể có tỉ lệ kiểu gen 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Qua tự thụ phấn, theo lí thuyết hệ quần thể số cá thể có kiểu hình trội chiếm tỉ lệ 47,5%? A Thế hệ F3 B Thế hệ F2 C Thế hệ F4 D Thế hệ F5 → Trả lời: + Thế hệ xuất phát quần thể Po: 0,25AA : 0,4 Aa : 0,35aa + Kiểu hình trội Pn chiếm tỉ lệ 47,5% → Kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 52,5% + Dùng công thức tỉ lệ kiểu gen quần thể sau n hệ tự thụ sau: n 1 0,    0, 2  Tỉ lệ KG AA = 0,25 + = 0,25 + 0,2 x [1 – (1/2)n]  Tỉ lệ KG Aa = 0,4 x (1/2)n → 0,25 + 0,2 x [1 – (1/2)n] + 0,4 x (1/2)n = 0,475 → 0,25 + 0,2 – 0,2 x (1/2)n + 0,4 x (1/2)n = 0,475 → (1/2)n = 1/8 → n = Câu 39 Cho biết gen mã hóa loại enzim số loài khác trình tự nuclêôtit sau đây: Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 12 Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học Phân tích bảng liệu trên, dự đoán mối quan hệ họ hàng loài A A C hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B D hai loài có mối quan hệ xa B B D hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B C hai loài có mối quan hệ xa C A B hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, C D hai loài có mối quan hệ xa D A D hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B C hai loài có mối quan hệ xa → Trả lời: + Căn để xác định họ hàng gần hay xa dựa vào trình tự ADN độ tương đồng hay khác trình tự + Ý 1: A C khác Nu, B D khác Nu → Sai + Ý 2: B D khác Nu, B C khác Nu → Đúng + Ý 3: A B khác Nu, C D khác Nu → Sai + Ý 4: A D khác Nu, B C khác Nu → Sai Câu 40 Cho phả hệ di truyền bệnh người alen gen quy định: Cho biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ Phân tích phả hệ trên, có suy luận sau đúng? (1) Bệnh alen trội nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định (2) Có thể xác định xác tối đa kiểu gen 10 người phả hệ (3) Xác suất sinh không bị bệnh cặp vợ chồng hệ III 1/2 (4) Có người phả hệ có kiểu gen đồng hợp tử (5) Những người không bị bệnh hệ I III có kiểu gen giống A B C D → Trả lời: + Thế hệ I : Bố mẹ không bị bệnh sinh bệnh → alen gây bệnh lặn, alen bình thường trội → ý sai + Quy ước: A: bình thường; a: bệnh + Mẹ II2 bị bệnh, trai sinh bình thường → gen gây bệnh nằm NST giới tính X mà nằm NST thường + Những cá thể có kiểu gen xác:  I4, II2, II4, II6, IV1: aa  I1 I2 bình thường sinh II2 mắc bệnh → Aa  I3 bình thường kết hôn I4 bệnh aa sinh bệnh → I3: Aa  III1 III2 bình thường sinh bệnh → kiểu gen Aa Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 13 Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học  II5 sinh từ bố aa, mẹ Aa → II5 Aa → 11 người → Ý sai + III1-III2 có kiểu gen Aa → Aa x Aa → 3/4 A- : 1/4 aa → Xác suất sinh không bị bệnh 3/4 → Ý sai + Ý đúng: I4, II2, II4, II6, IV1: aa + Ý đúng: Kiểu gen Aa Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 14 [...]... và I2 bình thường sinh con II2 mắc bệnh → Aa  I3 bình thường kết hôn I4 bệnh aa sinh con bệnh → I3: Aa  III1 và III2 bình thường sinh con bệnh → kiểu gen Aa Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 13 Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học  II5 sinh ra từ bố aa, và mẹ Aa → II5 là Aa → 11 người → Ý 2 sai + III1-III2 có kiểu gen Aa → Aa x Aa → 3/4 A- : 1/4 aa → Xác suất sinh con không bị... cao, quả bầu dục; 30 cây thân thấp, quả tròn Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 11 Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học - Với cây thứ hai, thu được đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 30 cây thân cao, quả bầu dục; 150 cây thân thấp, quả tròn Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, kiểu gen của cây H là → Trả lời: + Phép lai 1:  Cao: thấp = (210+... + 0,4 x (1/2)n = 0,475 → (1/2)n = 1/8 → n = 3 Câu 39 Cho biết gen mã hóa cùng một loại enzim ở một số loài chỉ khác nhau ở trình tự nuclêôtit sau đây: Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 12 Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học Phân tích bảng dữ liệu trên, có thể dự đoán về mối quan hệ họ hàng giữa các loài trên là A A và C là hai loài có mối quan hệ họ hàng gần gũi nhất, B và D là hai.. .Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 Môn: Sinh Học đầu mã hóa B Các phân tử mARN được tổng hợp từ alen đột biến 2 và alen đột biến 3 có các côđon bị thay đổi kể từ điểm xảy ra đột biến C Alen đột biến 2 gây hậu quả nghiêm trọng... → các khả năng có thể xảy ra: Dị chéo x Dị chéo, Dị đều x Dị đều, Dị đều x Dị chéo + ở F1: ab/ab = 4% = 20% x 20% = 40% x 10% + TH1: 4% ab/ab = 20% ab x 20% ab → 20% ab là giao tử sinh ra do hoán vị → AB/ab x AB/ab, f= 2 x20% = 40% → Không có đáp án thỏa mãn + TH2: 4% ab/ab = 40% ab x 10% ab → 10% ab là giao tử sinh ra do hoán vị, 40% ab là giao tử sinh ra do liên kết → AB/ab x Ab/aB , f = 2 x 10% =... người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định: Cho biết không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu suy luận sau đây đúng? (1) Bệnh do alen trội nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định (2) Có thể xác định được chính xác tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ (3) Xác suất sinh con không bị bệnh này của cặp vợ chồng ở thế hệ... hóa khác Qua tự thụ phấn, theo lí thuyết ở thế hệ nào của quần thể thì số cá thể có kiểu hình trội chi m tỉ lệ 47,5%? A Thế hệ F3 B Thế hệ F2 C Thế hệ F4 D Thế hệ F5 → Trả lời: + Thế hệ xuất phát của quần thể Po: 0,25AA : 0,4 Aa : 0,35aa + Kiểu hình trội ở Pn chi m tỉ lệ 47,5% → Kiểu hình lặn chi m tỉ lệ 52,5% + Dùng công thức về tỉ lệ kiểu gen của quần thể sau n thế hệ tự thụ như sau: n 1 0, 4 ... gốc: 3'…TAX TTX AAA TXG…5'→ mARN đột biến 3: 5’-AUG AAG UUU AGX-3’ + Ý 1: Đúng vì GGX và GGU đều mã hóa cho Gly + Ý 2: Sai: vì ở alen đột biến 2 xuất hiện bộ ba kết thúc UAG, còn các codon phía nhau không thay đổi, alen đột biến 3 thay bộ 3 cuối, các bộ ba phía trước không ảnh hưởng gì + Ý 3: đúng → xuất hiện bộ ba kết thúc sớm → gây hậu quả nghiêm trọng cho quá trình dịch mã + Ý 4: đúng → Alen đột biến... người → Ý 2 sai + III1-III2 có kiểu gen Aa → Aa x Aa → 3/4 A- : 1/4 aa → Xác suất sinh con không bị bệnh là 3/4 → Ý 3 sai + Ý 4 đúng: I4, II2, II4, II6, IV1: aa + Ý 5 đúng: Kiểu gen Aa Đáp án lời giải chi tiết Sinh Học Trang 14 ... hệ lai thấp, bầu dục ab/ab chi m tỉ lệ: 90 : 480 = 18,75% = 37,5% ab x 50% ab → 37,5% ab là giao tử sinh ra từ liên kết → Kiểu gen cây H: AB/ab → Đáp án C Câu 38 Một quần thể thực vật, xét một gen có hai alen, alen A là trội hoàn toàn so với alen a Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có tỉ lệ các kiểu gen là 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết đề minh họa của bộ GD môn Sinh học năm 2017, Giải chi tiết đề minh họa của bộ GD môn Sinh học năm 2017, Giải chi tiết đề minh họa của bộ GD môn Sinh học năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay