Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (9)

1 1,034 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:13

BÀI TẬP 1, 2, 3, SGK TRANG 89 SINH HỌC Câu Ở dày có hoạt động tiêu hóa ? Câu Biến đổi lí học dày diễn nào? Câu Biến đổi hóa học dày diễn nào? Câu Với phần thức ăn đầy đủ chất, sau tiêu hóa dày loại chất thức ăn cần tiêu hóa tiếp? Trả lời: Câu Ở dày có diễn hoạt động tiêu hóa sau: - Tiết dịch vị - Biến đổi lí học thức ăn - Biến đổi hóa học thức ăn - Đẩy thức ăn từ dày xuống ruột Câu Biến đổi lí học dày diễn sau : - Thức ăn chạm lưỡi chạm dày kích thích tiết dịch vị (sau có tới lít dịch vị) giúp hòa loãng thức ăn - Sự phối hợp lớp dày giúp đảo trộn thức ăn cho thấm dịch vị Câu Sự tiêu hóa hóa học dày diễn sau: - Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục phân giải nhờ enzim amilaza (đã trộn từ khoang miệng) thành đường mantôzơ giai đoạn đầu thức ăn chưa trộn với dịch vị - Một phần prôtêin chuỗi dài enzim pepsin dịch vị phân cắt thành prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin) Câu Với phần thức ăn đầy đủ nhất, sau tiêu hóa dày chất thức ăn cần tiêu hóa tiếp ruột : lipit, gluxit, prôtêin
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (9) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (9) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay