Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (8)

1 1,040 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:13

BÀI TẬP 1, SGK TRANG 146 SINH HỌC Câu Lập bảng so sánh cấu tạo chức trụ não, não trung gian tiểu não Câu Giải thích người say rượu thường có biểu chân nam đá chân chiêu lúc Trả lời: Câu 1: Câu 2: Người say rượu chân nam đá chân chiêu rượu ngăn cản, ức chế dẫn truyền qua xináp tế bào có liên quan đến tiểu não Tiểu não không điều khiển hoạt động phức tạp giữ thăng thể cách xác, nên người say rượu bước không vững
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (8) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (8) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay