Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (7)

1 1,244 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:12

BÀI TẬP 1, 2, 3, SGK TRANG 44 SINH HỌC Câu Máu gồm thành phần cấu tạo nào? Nêu chức huyết tương hồng cầu Câu Có thể thấy môi trường quan, phận thể? Câu Môi trường thể gồm thành phần nào? Chúng có quan hệ với nào? Trả lời: Câu Máu gồm huyết tương (55%) tế bào máu (45%) Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu tiểu cầu Huyết tương trì máu trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng mạch ; vận chuyển chất dinh dưỡng, chất cần thiết khác chất thải Hồng cầu vận chuyển 02 C02 Câu Có thể thấy môi trường tất quan, phận thể Môi trường lưu chuyển bao quanh tế bào Câu Môi trường gồm máu, nước mô bạch huyết: - Một số thành phần máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo nước mô.  Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo bạch huyết - Bạch huyết lưu chuyển mạch bạch huyết lại đổ tĩnh mạch máu hòa vào máu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (7) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (7) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay