Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (10)

2 721 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 18:53

BÀI TẬP 4, SGK TRANG 23 SINH HỌC Câu hỏi: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh Mẹ bố phải có kiểu gen kiểu hình trường hợp sau để sinh có người mắt đen, có người mắt xanh ? a) Mẹ mắt đen (AA) X Bố mắt xanh (aa) b) Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (Aa) c) Mẹ mắt xanh (aa) X Bố mắt đen (Aa) d) Mẹ mắt đen (Aa) X Bố mắt đen (AA) Đáp án: b, c Vì: b) P: mẹ mắt đen X bố mắt đen Aa Aa Gp: 1A : 1a 1A : la F1: 1AA : 2Aa : 1aa mắt đen c) : mắt xanh P: mẹ mắt xanh X bố mắt đen aa Gp: a Fj: 1aa Aa 1A : 1a : 1Aa mắt xanh : mắt đen Câu hỏi: Ở cà chua, gen A quy định đỏ, a quy định vàng ; B quy định quà tròn, b quy định quà bầu dục Khi cho lai hai giốna cà chua quà đỏ, dạng bầu dục vàng, dạng tròn với Fị đểu cho cà chua đỏ, dạng tròn F1 giao phấn với F2 có 901 đỏ, tròn ; 299 quà đỏ, bầu dục ; 301 vàng, tròn ; 103 vàng, bầu dục Hãy chọn kiểu gen p phù hợp với phép lai trường hợp sau : a) p : AABB X aabb b) p : Aabb X aaBb c) p : AaBB X AABb d) p : AAbb X aaBB Đáp án: d Vì theo đề bài: - F1 cho cà chua đỏ, dạng tròn => F1 đồng tính F2: 901 đỏ, tròn; 299 cáy đó, bầu; 301 vàng, tròn; 103 vàng, bầu dục Tức F2 phân tích theo tỉ lệ : : : => p đỏ, bầu dục vàng, tròn chủng P: AAbb X aaBB
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (10) , Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (10) , Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay