Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (9)

2 647 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 18:53

BÀI TẬP 1, SGK TRANG 183 SINH HỌC Hãy nêu kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu Trái Đât: - Hệ sinh thái cạn, gồm + Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng rộng rụng theo mùa, rừng ôn dới, rừng kim ) + Các hệ sinh thái thảo nguyên + Các hệ sinh thái hoang mạc + Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng + Hệ sinh thái núi đá vôiế - Hệ sinh thái nước mặn gồm: + Hệ sinh thái vùng biển khơi + Các hệ sinh thái vùng ven bờ (rừng ngập mặn, rạn san hô, đầm phá ven biển ) - Hệ sinh thái nước ngọt, gồm: + Các hệ sinh thái sông, suối (hệ sinh thái nước chảy) + Các hệ sinh thái hồ, ao (hệ sinh thái nước đứng) Vì cần bảo vệ hệ sinh thái rừng? Biện pháp bảo vệ? - Cần bảo vệ hệ sinh thái rừng vì: Bảo vệ hệ sinh thái rừng bảo vệ môi trường sổng nhiều loài sinh vật Hệ sinh thái rừng bảo vệ góp phần điều hòa khí hậu, giữ cân sinh thái cứa Trái Đất - Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng: + Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên rừng mức độ phù hợp + Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, + Trồng rừng + Phòng cháy rừng + Vận dộng đồng bào dân tộc người định canh, định cư + Phát triển (lân sô’ hợp lí, ngăn cản việc di dân tự tới trồng trọt rừng + Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (9) , Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (9) , Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay