Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (8)

1 649 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 18:52

BÀI TẬP 1, SGK TRANG 134 SINH HỌC Các sinh vật loài hỗ trợ cạnh tranh lẫn điều kiện: + Hỗ trợ sinh vật sống với thành nhỏm nơi có diện tích (hoặc thể tích) hợp lí có nguồn sông đầy đủ + Cạnh tranh gặp điều kiện bất lợi số lượng cá thể cao dẫn tới thiếu thức ăn, nơi Quan hệ cá thể tượng tự tỉa thực vật mối quan hệ gì? Trong điểu kiện tượng tự tỉa diễn mạnh mẽ? Tự tỉa kết cạnh tranh loài khác loài, xuất mạnh mẽ mọc dày thiếu ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (8) , Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (8) , Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay