Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (4)

1 518 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 18:52

BÀI TẬP 1, 2, SGK TRANG 121 SINH HỌC Bài Chuột sổng rừng mưa nhiệt đới chịu ảnh hưởng nhân tô sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, gỗ, gỗ mục, gió thổi, cỏ thảm khô, sâu ăn cây, độ tơi xốp đât, lượng mưa, Hãy xếp nhân tố vào nhóm nhân tố sinh thái + Nhóm nhân tố sinh thái sống: kiến, rắn hổ mang, gỗ, cỏ, sâu ăn + Nhóm nhân tố sinh thái không sống: mức độ ngập nước, độ dốc đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, đô ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thểi, thảm khô, độ tơi xốp đất, lượng mưa Bài Khi ta đem phong lan tìí rừng rậm trồng vườn nhà, nhân tố sinh thái môi trường tác động phong lan có thề thay đổi nào? Cây phong lan sống rừng rậm thường tán rừng nên ánh sáng chiếu thường yếu (rừng thường có nhiều tầng cây), chuyển vườn nhà cối mọc thưa nên ánh sáng chiếu vào phong lan mạnh, độ ẩm rừng cao vườn, nhiệt độ rừng ổn định rừng Bài Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của: - Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0c đến 90°c, điểm cực thuận 55°c - Loài xương rống sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0°c đến 56°c, điểm cực thuận 32°c
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (4) , Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (4) , Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay