Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (26)

3 185 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 18:06

BÀI 3, VỀ MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI TRANG 155 SGK SINH 12 Bài Hãy lấy ví dụ ổ sinh thái Nêu ý nghĩa việc phân hoá ổ sinh thái ví dụ Trả lời: Nơi nơi cư trú cùa loài, ổ sinh thái không nơi mà cách sinh sống loài ổ sinh thái định nghĩa không gian sinh thái mà điều kiện môi trường quy định tồn phát triển lâu dài không hạn định cá thể, loài Có ổ sinh thái riêng ổ sinh thái chung: -ổ sinh thái riêng (ổ sinh thái thành phần) ổ sinh thái nhân tố sinh thái, tập hợp tất ổ sinh thái riêng lại hình thành nên ổ sinh thái chung -Ổ sinh thái chung không gian sinh thái, nhân tố sinh thái đảm bảo cho hoạt động chức thể sinh vật, ví dụ ổ sinh thái dinh dưỡng, ổ sinh thái sinh sản Do ổ sinh thái tạo cách li mặt sinh thái loài nên nhiều loài sống chung với khu vực mà không dẫn đến cạnh tranh gay gắt Trong ao, người ta nuôi kết hợp nhiều loài cá Vì loài có ổ sinh thái riêng nên nuôi kết hợp chung ao giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với Nuôi chung nhiều loài cá khác tận dụng nguồn thức ăn thiên nhiên không gian vùng nước, đạt suất cao Bài Hãy điền tiếp vào bảng 35.2 đặc điểm thực vật tác động ánh sáng ý nghĩa thích nghi đặc điểm Bảng 35.2 Tác động ánh sáng tới thực vật Tác động ánh sáng Ánh sáng mạnh, nơi có nhiều gỗ mọc dày đặc Ánh sáng yếu bóng khác Ánh sáng chiếu nhiều phía Cây mọc điều kiện ánh sáng đáy hổ ao Trả lời: Tác động ánh sáng Biến đổi thực vật Ý nghĩa biến dổi Ánh sáng mạnh nơi có nhiều Cây ưa sáng Thân cao thẳng, cành Cây thích nghi theo gỗ mọc dày đặc tập trung phần Lá hưởng giảm mức độ ảnh cành phía sớm rụng Lá hưởng ánh sáng cậy nhỏ, màu nhạt, mặt mạnh, không bị có lớp cutin dày, bóng, mô đốt nóng mức giậu phát triển Lá xếp nước nghiêng so với mặt đất Cây ưa sáng có cường độ quang hợp hô hấp cao ánh sáng mạnh Ánh sáng yếu bóng Cây ưa bóng tán khác Nhờ có đặc điểm khác Thân nhỏ Lá to, mỏng, màu sẫm,hình thái thích nghi với mô giậu phát triển Các điều kiện ánh sáng yếu xếp xen kẽ nẳm ngang nên thu nhận đủ ánh so với mặt đất sáng cho quang hợp Cây ưa bóng có khả quang hợp ánh sáng yếu, cường độ hô hấp cùa yếu Ánh sáng chiếu nhiều Cây có tính hướng sáng, thân cong Tán tiếp nhận phía cùa củy phía có nhiều ánh sáng nhiều ánh sáng Tác động cua ánh sáng Biến đổi thực vật Ý nghĩa biến đổi Cây mọc điều kiện ánh sáng đáy Lá mô giậu Tăng cường hồ ao mô giậu phát triển, diệp khả thu lục phân bố biểu bì nhận ánh có hai mặt sáng cho quang hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (26) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (26) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (26)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay