Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (25)

2 190 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 18:06

BÀI TẬP 3, VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN TRANG 18 SGK SINH 12 Bài Giải thích chế điều hoà hoạt động opêron Lac Trả lời: - Sự hoạt động cùa opêron chịu điều khiển gen điều hoà (regulator: R) nằm trước opêron - Bình thường, gen R tổng hợp loại prôtêin ức chế gắn vào gen huy gen cấu trúc trạng thái bị ức chế nên không hoạt động Khi có chất cảm ứng (ví dụ lactôzơ) opêron chuyển sang trạng thái hoạt động (cảm ứng) - Biểu gen R opêron Lac trạng thái ức chế: + Trong điều kiện bình thường (môi trường chất cảm ứng: đường lactôzơ), gen điều hoà (R) phiên mã tạo mARN nó, mARN sử dụng để tổng hợp chất ức chế (prôtêin ức chế) + Chất ức chế đến bám vào gen huy Gen huy bị ức chế gen cấu trúc không phiên mã - Biểu gen R opêron Lac có chất cảm ứng lactôzơ: + Khi môi trường nuôi E coli có đường lactôzơ (đặc biệt môi trường trước lactôzơ thiếu glucôzơ) lactôzơ tác dụng với chất ức chế, chất ức chế bị bất hoạt Do vậy, không kết hợp với gen huy + Gen huy tự điều khiển trình phiên mã opêron, mARN cùa gen A B, C tổng hợp sau sử dụng để dịch mã tổng hợp prôtêin enzim tương ứng Đó trạng thái cảm ứng (hoạt động) opêron - Khi lactôzơ bị phân giải hết, chất ức chế giải phóng, chất ức chế chuyển từ trạng thái bất hoạt sang trạng thái hoạt động đến bám vào gen huy opêron lại chuyển sang trạng thái bị ức chế Bài Hãy chọn phương án trả lời Trong chế điều hoà hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hoà gì? A Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza B Mang thông tin quy định prôtêin ức chế C Mang thông tin quy định enzim ARN pôlimcraza D Nơi liên kết với prôtêin điều hoà Trả lời: B
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (25) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (25) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (25)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay