Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (24)

1 192 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 18:05

BÀI TẬP 1, VỀ TẠO GIỐNG MỚI NHỜ CÔNG NGHỆ GEN TRANG 86 SGK SINH 12 Bài Hãy chọn phương án trả lời Người ta phải dùng thể truyền để chuyển gen từ tế bào sang tế bào khác … A Nếu không truyền gen cần chuyển không chui vào tế bào nhận B Nếu không truyền gen có vào tế bào nhận nhân lên phân li tế bàọ tế bào phân chia C Nếu không truyền ta khó thu nhiều sản phẩm gen tế bào nhận D Nếu không truyền gen tạo sản phẩm tế bào nhận Trả lời: C Bài Hệ gen sinh vật biến đổi cách nào? Trả lời: - Đưa thêm gen lạ (thường gen loài khác) vào hệ gen Sinh vật có gen loài khác cách gọi sinh vật chuyển gen - Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen Một gen sinh vật làm biến đổi cho sản xuất nhiều sản phẩm (ví dụ, tạo nhiều hoocmôn sinh trưởng bình thường) làm cho biểu cách khác thường (ví dụ, biểu mô mà bình thường không biểu hiện) - Loại bỏ làm bất hoạt gen hệ gen Một gen không mong muốn sinh vật loại bỏ làm cho bất hoạt,ví dụ cà chua biến đổi gen có gen làm chín bị bất hoạt,vì cà chua vận chuyển xa bảo quản lâu dài mà không bị thối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (24) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (24) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (24)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay