Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (22)

1 176 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 18:05

BÀI TẬP 3, VỀ QUY LUẬT PHÂN LI (QUY LUẬT MENDEN) TRANG 37 SGK SINH 12 Trong phép lai tính trạng, đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình trội : lặn cần có điều kiện gì? Trả lời: Để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình trội lặn cần có điều kiện: bố lẫn mẹ phải dị hợp từ cặp alen, số lượng lai phải lớn, có tượng trội lặn hoàn toàn, cá thể có kiểu gen khác phải có sức sống Sự phân li cặp alen trình hình thành giao tử thực nhờ phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng trình giảm phân (cơ sở tế bào học) Tỉ lệ phân li kiểu hình 3: hệ phân li đồng alen giao tử tổ hợp tự giao tử trình thụ tinh Ta cần phải làm để biết xác kiểu gen cá thể có kiểu hình trội? Trả lời: Cần sử dụng phép lai phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (22) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (22) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (22)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay